Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Doorzoek de gids

Wat is een mobiliteitsproject?

Het Erasmus+-programma ondersteunt organisaties die werkzaam zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken bij het uitvoeren van projecten ter bevordering van verschillende soorten mobiliteit. Een mobiliteitsproject verloopt in de volgende fasen:

 • Planning (met inbegrip van het vaststellen van de leerresultaten en de activiteitsvormen, het ontwikkelen van het werkprogramma en het vastleggen van het tijdschema van de activiteiten);
 • Voorbereiding (inclusief praktische regelingen, selectie van deelnemers, sluiten van overeenkomsten met partners en deelnemers, taalkundige/interculturele/leer- en taakgerelateerde voorbereiding van deelnemers vóór het vertrek);
 • Uitvoering van de mobiliteitsactiviteiten;
 • Follow-up (inclusief evaluatie van de activiteiten en, waar nodig, de validering en formele erkenning van de leerresultaten van de deelnemers tijdens de activiteit, alsook de verspreiding en het gebruik van de projectresultaten).

Het Erasmus+-programma biedt deelnemers aan mobiliteitsactiviteiten betere ondersteuning bij het verbeteren van hun kennis van vreemde talen vóór en tijdens hun verblijf in het buitenland, met inbegrip van hogere subsidies voor taalondersteuning voor deelnemers aan langdurige mobiliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, volwasseneneducatie en schoolonderwijs. De dienst online taalondersteuning (OLS) van Erasmus+ biedt de deelnemers aan mobiliteitsactiviteiten de mogelijkheid hun talenkennis te toetsen en onlinetaalcursussen te volgen om hun competenties te verbeteren.

Bovendien is er in Erasmus+ ruimte weggelegd voor de ontwikkeling van mobiliteitsactiviteiten met partnerorganisaties van diverse achtergronden die actief zijn op verschillende werkterreinen of in diverse sociaaleconomische sectoren (bijvoorbeeld stages voor universiteitsstudenten of lerenden in beroepsonderwijs en -opleiding in ondernemingen, ngo’s, publieke instanties; leerkrachten die nascholingscursussen volgen in bedrijven of opleidingscentra; deskundigen uit het bedrijfsleven die colleges of opleidingen geven in instellingen voor hoger onderwijs enzovoort).

Een derde element dat van belang is voor de innovatie en kwaliteit van mobiliteitsactiviteiten is dat de aan Erasmus+ deelnemende organisaties de mogelijkheid hebben mobiliteitsactiviteiten te organiseren binnen een breder strategisch kader en op middellange termijn. Met één subsidieaanvraag kan de coördinator van een mobiliteitsproject verscheidene mobiliteitsactiviteiten organiseren, zodat diverse personen buitenlandse ervaring kunnen opdoen in verschillende landen. Erasmus+ stelt de aanvragers bijgevolg in staat hun project uit te werken in overeenstemming met de behoeften van de deelnemers en ook volgens hun interne plannen met het oog op internationalisering, capaciteitsopbouw en modernisering.

Accreditatieregelingen zijn van groot belang voor het waarborgen van de hoge relevantie van kernactie 1. Het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs, de Erasmus-accreditatie voor mobiliteitsconsortia in het hoger onderwijs en de Erasmus-accreditaties op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs, volwasseneneducatie en jeugdzaken stellen organisaties in staat om doorlopend te profiteren van kernactie 1, waardoor ze zich kunnen richten op doelstellingen op de langere termijn en op institutionele effecten.

Afhankelijk van het profiel van de betrokken deelnemers worden met kernactie 1 van het Erasmus+-programma de volgende soorten mobiliteitsprojecten ondersteund:

op het gebied van onderwijs en opleiding:

 • mobiliteitsprojecten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel;
 • mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in het kader van beroepsopleiding en -onderwijs;
 • mobiliteitsprojecten voor scholieren en schoolpersoneel;
 • mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in het kader van volwasseneneducatie;

op het gebied van jeugdzaken:

 • mobiliteitsprojecten voor jongeren — jongerenuitwisselingen;
 • mobiliteitsprojecten voor jeugdwerkers;
 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie;
 • DiscoverEU inclusieactie.

Op het gebied van sport:

 • mobiliteit van personeel op het gebied van sport.

In de volgende delen staat gedetailleerde informatie over de criteria en voorwaarden die gelden voor elk type mobiliteitsproject.