Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Vymedzenie Pojmu „Projekt Mobility“

Organizácie pôsobiace v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže získajú podporu z programu Erasmus+ na uskutočnenie projektov, ktoré podporujú rozličné typy mobility. Projekt mobility bude pozostávať z týchto fáz:

 • plánovanie (vrátane stanovenia vzdelávacích výstupov, formátov aktivít, vypracovania pracovného programu, harmonogramu aktivít),
 • príprava (vrátane praktických opatrení, výberu účastníkov, uzavretia zmlúv s partnermi a účastníkmi, prípravy účastníkov pred odchodom v jazykovej, medzikultúrnej a vzdelávacej oblasti a v súvislosti so stanovenými úlohami),
 • realizácia aktivít v rámci mobility,
 • nadväzujúce opatrenia (vrátane vyhodnotenia aktivít, prípadného potvrdzovania a formálneho uznávania vzdelávacích výstupov účastníkov počas aktivity, ako aj šírenia a využívania výstupov projektu).

Programom Erasmus+ sa posilňuje podpora poskytovaná účastníkom aktivít v rámci mobility pri zlepšovaní ich kompetencií v oblasti cudzích jazykov pred začiatkom pobytu v zahraničí a aj počas neho, a to vrátane posilneného grantu na jazykovú podporu pre účastníkov dlhodobej mobility v sektore OVP, vzdelávania dospelých a školského vzdelávania. Služba online jazykovej podpory Erasmus+ poskytuje účastníkom aktivít v rámci mobility možnosť posúdiť svoju znalosť jazykov, ako aj absolvovať online jazykové kurzy na zlepšenie svojich kompetencií.

Program Erasmus+ ďalej ponúka priestor na rozvoj aktivít v rámci mobility, do ktorých sa zapájajú partnerské organizácie z rôznych prostredí a pôsobiace v rôznych oblastiach alebo sociálno-ekonomických sektoroch (napr. stáže vysokoškolských študentov alebo učiacich sa v OVP v podnikoch, MVO, vo verejných subjektoch; učitelia navštevujúci kurzy profesijného rozvoja v spoločnostiach alebo strediskách odbornej prípravy; odborníci na oblasť podnikania poskytujúci prednášky alebo odbornú prípravu v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania atď.).

Tretím dôležitým prvkom inovácie a kvality aktivít v rámci mobility je to, že účastnícke organizácie programu Erasmus+ majú možnosť organizovať aktivity v rámci mobility v širšom strategickom rámci a v strednodobom časovom horizonte. Na základe jednej žiadosti o grant bude môcť koordinátor projektu mobility zorganizovať niekoľko aktivít v rámci mobility, ktoré umožnia jednotlivcom vycestovať do rôznych krajín. V rámci programu Erasmus+ budú teda môcť žiadatelia vytvoriť projekt podľa potrieb účastníkov, ale aj podľa svojich interných plánov internacionalizácie, budovania kapacít a modernizácie.

Pri zabezpečovaní vysokej miery vplyvu kľúčovej akcie 1 zohrávajú dôležitú úlohu akreditačné systémy. Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie a akreditácie na Erasmus pre konzorciá pre mobilitu vo vysokoškolskom vzdelávaní a akreditácie na Erasmus v sektoroch odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a v oblasti mládeže umožňujú organizáciám neustále využívať výhody kľúčovej akcie 1, vďaka čomu sa môžu zamerať na dlhodobé ciele a inštitucionálny vplyv.

V závislosti od profilu zapojených účastníkov sa v rámci kľúčovej akcie 1 programu Erasmus+ podporia tieto typy projektov mobility:

V oblasti vzdelávania a Odbornej Prípravy:

 • projekty mobility vysokoškolských študentov a zamestnancov,
 • projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v OVP,
 • projekty mobility žiakov a zamestnancov v sektore školského vzdelávania,
 • projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore vzdelávania dospelých.

V Oblasti Mládeže:

 • projekty mobility mladých ľudí – mládežnícke výmeny,
 • projekty mobility pracovníkov s mládežou,
 • aktivity zamerané na participáciu mládeže,
 • DiscoverEU – akcia týkajúca sa inklúzie.

V oblasti Športu:

 • mobilita zamestnancov v oblasti športu.

V ďalších oddieloch sú uvedené podrobné informácie o kritériách a podmienkach vzťahujúcich sa na jednotlivé typy projektov mobility.