Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kaj je projekt mobilnosti?

Organizacije, aktivne na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, bodo v okviru programa Erasmus+ prejele podporo za izvajanje projektov, ki spodbujajo različne vrste mobilnosti. V projekt mobilnosti bodo zajete naslednje faze:

 • načrtovanje (vključno z opredelitvijo učnih izidov, oblik aktivnosti, razvoja programa dela, razporeda aktivnosti);
 • priprava (vključno s praktičnimi ureditvami, izborom udeležencev, sklepanjem sporazumov s partnerji in udeleženci, jezikovno/medkulturno/učno/z nalogami povezano pripravo udeležencev pred odhodom);
 • izvajanje aktivnosti mobilnosti;
 • nadaljnje spremljanje (vključno z ocenjevanjem aktivnosti, vrednotenjem in formalnim priznavanjem – po potrebi – učnih izidov udeležencev med aktivnostjo ter razširjanjem in uporabo rezultatov projekta).

Program Erasmus+ krepi podporo za udeležence aktivnosti mobilnosti pri izboljšanju njihovega znanja tujih jezikov pred njihovim bivanjem v tujini in med njim, vključno z okrepljenimi nepovratnimi sredstvi za jezikovno podporo za udeležence dolgotrajne mobilnosti na področju PIU, izobraževanja odraslih in splošnega šolskega izobraževanja. Spletna storitev za jezikovno podporo (OLS) programa Erasmus+ udeležencem aktivnosti mobilnosti zagotavlja priložnost, da ocenijo svoje znanje jezikov in se udeležijo spletnih jezikovnih tečajev za izboljšanje znanja.

Poleg tega je Erasmus+ odprt za razvoj aktivnosti mobilnosti s sodelovanjem partnerskih organizacij, ki izhajajo iz različnih ozadij in so aktivne na različnih področjih ali v različnih socialno-ekonomskih sektorjih (npr. prakse univerzitetnih študentov ali dijakov v PIU v podjetjih, nevladnih organizacijah, javnih organih; učitelji v šolah, ki se udeležujejo programov poklicnega razvoja v družbah ali centrih za usposabljanje; strokovnjaki v gospodarstvu, ki predavajo ali usposabljajo v terciarnih izobraževalnih institucijah itd.).

Tretji pomembni element inovativnosti in kakovosti aktivnosti mobilnosti je, da imajo sodelujoče organizacije programa Erasmus+ možnost organizirati aktivnosti mobilnosti v širšem strateškem okviru in srednjeročnem obdobju. Z enkratno oddajo vloge za nepovratna sredstva bo lahko koordinator projekta mobilnosti organiziral več aktivnosti mobilnosti in s tem mnogim posameznikom omogočil bivanje v različnih tujih državah. Zato bodo lahko prijavitelji v okviru programa Erasmus+ oblikovali svoj projekt v skladu s potrebami udeležencev in ga hkrati uskladili s svojimi notranjimi načrti za internacionalizacijo, krepitev zmogljivosti in posodobitev.

Sistemi akreditacije igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju velikega učinka ključnega ukrepa 1. Listina Erasmus za terciarno izobraževanje, akreditacije Erasmus za konzorcije za mobilnost na področju terciarnega izobraževanja ter akreditacije Erasmus na področju PIU, splošnega šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih in mladine omogočajo organizacijam, da stalno izkoriščajo ključni ukrep 1, pri čemer se lahko osredotočijo na dolgoročnejše cilje in institucionalni vpliv.

Glede na profil udeležencev so v okviru ključnega ukrepa 1 programa Erasmus+ podprte naslednje vrste projektov mobilnosti:

Na področju izobraževanja in usposabljanja:

 • projekti mobilnosti za študente in osebje v terciarnem izobraževanju;
 • projekti mobilnosti za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju;
 • projekti mobilnosti za učence, dijake in osebje v šolskem izobraževanju;
 • projekti mobilnosti za učeče se in osebje v izobraževanju odraslih;

Na področju mladine:

 • projekti mobilnosti za mlade – mladinske izmenjave;
 • projekti mobilnosti za mladinske delavce;
 • aktivnosti udejstvovanja mladih;
 • ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU;

Na področju športa:

 • mobilnost osebja na področju športa.

V poglavjih v nadaljevanju so navedene podrobne informacije o merilih in pogojih, ki veljajo za posamezne vrste projektov mobilnosti.