Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Czym jest projekt mobilności?

Organizacje działające w dziedzinach kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą otrzymają wsparcie z programu Erasmus+ w celu realizacji projektów promujących różne rodzaje mobilności. Projekt mobilności będzie składał się z następujących etapów:

 • planowania (w tym określenia efektów uczenia się, form działań, opracowania programu prac, harmonogramów działań);
 • przygotowania (w tym praktycznych ustaleń, wyboru uczestników, zawierania umów z partnerami i uczestnikami, językowego/międzykulturowego/edukacyjnego i zadaniowego przygotowania uczestników przed wyjazdem);
 • realizacji działań w zakresie mobilności;
 • działań następczych (w tym oceny działań, potwierdzenia i formalnego uznawania – w stosownych przypadkach – efektów uczenia się uczestników w czasie działania oraz upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu).

Program Erasmus+ wzmacnia wsparcie oferowane uczestnikom działań w zakresie mobilności, podnosząc ich znajomość języka obcego przed pobytem za granicą i w jego trakcie, w tym poprzez zwiększone dofinansowanie wsparcia językowego dla uczestników długoterminowej mobilności w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych oraz edukacji szkolnej. Wsparcie językowe online w ramach Erasmus+ zapewnia uczestnikom działań w zakresie mobilności możliwość oceny znajomości języków oraz możliwość uczestniczenia w internetowych kursach językowych mających na celu podniesienie ich kompetencji językowych.

Co więcej, program Erasmus+ oferuje przestrzeń do rozwoju działań w zakresie mobilności, w które zaangażowane będą organizacje partnerskie o różnym zapleczu, działające w różnych dziedzinach lub sektorach społeczno-ekonomicznych (np. praktyki/staże studentów lub osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, organach publicznych; nauczyciele szkolni uczestniczący w kursach doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach lub ośrodkach szkoleniowych; eksperci biznesowi prowadzący wykłady lub szkolenia w instytucjach szkolnictwa wyższego itp.).

Trzecim istotnym elementem innowacji i jakości działań w zakresie mobilności jest fakt, że organizacje uczestniczące w programie Erasmus+ mają możliwość organizowania tych działań w szerszych ramach strategicznych i w perspektywie średnioterminowej. W ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji koordynator projektu mobilności będzie mógł zorganizować szereg działań w zakresie mobilności, pozwalających wielu osobom wyjechać do różnych krajów. W konsekwencji, dzięki programowi Erasmus+, wnioskodawcy będą w stanie dopasować swój projekt do potrzeb uczestników, jak również do swoich wewnętrznych planów dotyczących umiędzynarodowienia, budowania potencjału i modernizacji.

Systemy akredytacji odgrywają istotną rolę w zapewnianiu dużego wpływu akcji kluczowej 1. Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego i akredytacje w programie Erasmus dla konsorcjów realizujących projekty mobilności w szkolnictwie wyższym oraz akredytacje w programie Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych i młodzieży pozwala organizacjom na stałe korzystanie z akcji kluczowej 1, umożliwiając im skupienie się na celach długoterminowych i wpływie instytucjonalnym.

W zależności od profilu zaangażowanych uczestników w ramach akcji kluczowej 1 programu Erasmus+ wspierane są następujące rodzaje projektów mobilności:

W dziedzinie kształcenia i szkolenia:

 • projekty mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego
 • projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego
 • projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej
 • projekty mobilności uczących się dorosłych oraz kadry organizacji kształcenia dorosłych

W dziedzinie młodzieży:

 • Projekty mobilności osób młodych – wymiany młodzieży
 • projekty w zakresie mobilności na rzecz osób pracujących z młodzieżą
 • działania wspierające uczestnictwo młodzieży
 • Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU

W dziedzinie sportu:

 • Mobilność pracowników w dziedzinie sportu

W poniższych podrozdziałach przedstawiono szczegółowe informacje na temat kryteriów i warunków odnoszących się do każdego rodzaju projektu mobilności.