Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Kas ir mobilitātes projekts?

Organizācijas, kas darbojas izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, saņems atbalstu no programmas “Erasmus+” tādu projektu īstenošanai, kuros tiek popularizēti dažādi mobilitātes veidi. Mobilitātes projektu veido šādi posmi:

 • plānošana (tostarp mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana, darba programmas izstrāde, darbību grafika izveidošana utt.),
 • sagatavošanās (tostarp praktiskie aspekti, dalībnieku atlase, vienošanās ar partneriem un dalībniekiem, dalībnieku sagatavošana no lingvistiskā, starpkultūru, mācīšanās un veicamo uzdevumu viedokļa pirms to došanās prom),
 • mobilitātes darbību īstenošana,
 • pēcpasākumi (tostarp darbību izvērtēšana, attiecīgā gadījumā — darbības laikā dalībnieku sasniegto mācīšanās rezultātu validēšana un formālā atzīšana, kā arī projekta iznākumu izplatīšana un izmantošana).

Programma “Erasmus+” nostiprina atbalstu, kas tiek piedāvāts mobilitātes darbību dalībniekiem svešvalodu kompetenču uzlabošanai pirms došanās uz ārvalstīm un uzturoties tajās, tostarp lielāku valodas atbalsta dotāciju ilgtermiņa mobilitātes dalībniekiem PIA, pieaugušo izglītības un skolu izglītības jomā. Programmas “Erasmus+” tiešsaistes valodas atbalsta (OLS) pakalpojums dod mobilitātes darbību dalībniekiem iespēju novērtēt, cik labi viņi pārvalda valodas, kā arī apgūt valodas kursus tiešsaistē, lai uzlabotu savas kompetences. Turklāt programma “Erasmus+” piedāvā telpu tādu mobilitātes darbību attīstīšanai, kurās tiek iesaistītas dažādu jomu partnerorganizācijas, kas darbojas dažādās jomās vai sociālekonomikas nozarēs (piemēram, universitāšu studentu stažēšanās vai PIA apguvēji uzņēmumos, NVO, publiskās iestādēs, skolotāji skolās, kuri apgūst profesionālās attīstības kursus komercuzņēmumos vai mācību centros, uzņēmējdarbības eksperti, kuri sniedz lekcijas vai apmācību augstākās izglītības iestādēs, utt.).

Mobilitātes darbību inovācijas un kvalitātes trešais svarīgais elements ir tas, ka “Erasmus+” dalīborganizācijām ir iespēja organizēt mobilitātes darbības plašākā stratēģiskajā satvarā un vidēji ilgā termiņā. Izmantojot vienu dotācijas pieteikumu, mobilitātes projekta koordinators varēs organizēt vairākas mobilitātes darbības, ļaujot daudzām privātpersonām doties uz dažādām valstīm. Tādējādi programmā “Erasmus+” pieteikumu iesniedzēji varēs īstenot savus projektus atbilstoši dalībnieku vajadzībām, ievērojot arī savus iekšējos internacionalizācijas, spēju veidošanas un modernizācijas plānus.

Akreditācijas shēmām ir būtiska nozīme 1. pamatpasākuma augstas ietekmes nodrošināšanā. “Erasmus” Augstākās izglītības harta, “Erasmus” akreditācija augstākās izglītības mobilitātes konsorcijiem un “Erasmus” akreditācija PIA, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā dod iespēju organizācijām gūt pastāvīgu labumu no 1. pamatpasākuma, lai tās varētu koncentrēties uz ilgtermiņa mērķiem un institucionālo ietekmi.

Atkarībā no iesaistīto dalībnieku profila programmas “Erasmus+” 1. pamatpasākumā tiek atbalstīti turpmāk norādītie mobilitātes projektu veidi.

Izglītības un apmācības jomā:

 • mobilitātes projekti augstākās izglītības studentiem un personālam,
 • mobilitātes projekti PIA apguvējiem un personālam,
 • mobilitātes projekti skolēniem un skolu personālam,
 • mobilitātes projekti pieaugušo izglītības apguvējiem un personālam.

Jaunatnes jomā:

 • mobilitātes projekti jauniešiem — jauniešu apmaiņa,
 • mobilitātes projekti jaunatnes darbiniekiem,
 • jauniešu līdzdalības darbības,
 • DiscoverEU iekļaušanas pasākums

Sporta jomā:

 • Personāla mobilitāte sporta jomā

Turpmākajās sadaļās ir ietverta detalizēta informācija par kritērijiem un nosacījumiem, kas piemērojami katra veida mobilitātes projektiem.