Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

See veebileht ei kajasta veel Erasmus+ 2023. aasta programmijuhendi sisu.

Saate 2023. aasta täieliku programmijuhendi oma valitud keeles PDFina alla laadida selle lehekülje paremas servas asuvalt ribalt „Download“.

Mis on õpirändeprojekt?

Hariduse, koolituse ja noorte valdkonnas tegutsevad organisatsioonid saavad programmi „Erasmus+“ raames toetust, et viia ellu mitmesuguseid õpirännet edendavaid projekte. Õpirändeprojekti puhul tuleb läbida järgmised etapid:

 • kavandamine (sealhulgas õpiväljundite ja tegevuse vormide kindlaksmääramine, tööprogrammi ja tegevuste ajakava koostamine);
 • ettevalmistamine (sealhulgas praktilised korraldused, osalejate väljavalimine, lepingute sõlmimine partnerite ja osalejatega, osalejate keeleline / kultuuridevaheline / õppe ja konkreetse ülesandega seotud ettevalmistamine enne lahkumist);
 • õpirändetegevuse elluviimine;
 • järelmeetmed (sealhulgas tegevuse hindamine, vajaduse korral osalejate tegevuse käigus saavutatud õpiväljundite valideerimine ja ametlik tunnustamine ning projekti väljundite levitamine ja kasutamine).

Programmi „Erasmus+“ raames pakutava toetuse kõrval on õpirändetegevuses osalejatel võimalus enne välismaale suundumist ja seal viibimise ajal täiendada oma võõrkeeleoskust, sealhulgas pakutakse täiendavat keeletuge kutsehariduse ja -õppe ning üldhariduse valdkonna pikaajalises õpirändes osalevatele isikutele. Programmi „Erasmus+“ veebipõhise keeletoe teenus annab õpirändetegevuses osalejatele võimaluse hinnata keelte valdamise taset ning osaleda oma pädevuse parandamiseks veebipõhistel keelekursustel.

Peale selle on programmi „Erasmus+“ raames võimalik välja töötada õpirändetegevust, millesse kaasatakse erineva taustaga ning eri valdkondades või sotsiaal-majanduslikes sektorites tegutsevaid partnerorganisatsioone (nt üliõpilaste või kutsehariduses ja -õppes osalejate praktika ettevõtetes, vabaühendustes, avalik-õiguslikes asutustes; kooliõpetajate täienduskoolitus äriühingutes või koolituskeskustes; äriekspertide loengud või koolitused kõrgkoolides jms).

Kolmas oluline õpirändetegevuse innovatsiooni ja kvaliteediga seotud element on see, et programmis „Erasmus+“ osalevad organisatsioonid saavad võimaluse korraldada õpirändega seotud tegevust laiemas strateegilises raamistikus ja keskpikas perspektiivis. Õpirändeprojekti koordinaator saab viia ühe toetustaotluse kaudu ellu mitu õpirändetegevust, võimaldades paljudel üksikisikutel suunduda eri välisriikidesse. Selle tulemusel saavad taotlejad programmi „Erasmus+“ alusel töötada oma projekti välja vastavalt osalejate vajadustele, ent samuti kooskõlas organisatsioonisiseste rahvusvahelistumise, suutlikkuse suurendamise ja ajakohastamise plaanidega.

1. põhimeetme suure mõju tagamisel on olulisel kohal akrediteerimissüsteemid. Erasmuse kõrgharidusharta, kõrgharidusvaldkonna konsortsiumi Erasmuse akrediteering ning Erasmuse programmi akrediteeringud kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noorte valdkonnas võimaldavad organisatsioonidel 1. põhimeetme raames järjepidevalt toetust saada ning seeläbi keskenduda pikaajalisematele eesmärkidele ja institutsionaalsele mõjule.

Olenevalt osalejate profiilist toetatakse programmi „Erasmus+“ 1. põhimeetme raames järgmist liiki õpirändeprojekte.

Hariduse ja koolituse valdkonnas:

 • üliõpilaste ja kõrgkoolide töötajate õpirände projektid;
 • kutsehariduses ja -õppes osalejate ja töötajate õpirände projektid;
 • kooliõpilaste ja -töötajate õpirände projektid;
 • täiskasvanuhariduses osalejate ja töötajate õpirände projektid.

Noortevaldkonnas:

 • noorte õpirände projektid – noortevahetused;
 • noorsootöötajate õpirände projektid;
 • noorte osalustegevus;
 • algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeede.

Järgmistes jaotistes on esitatud üksikasjalik teave iga õpirändeprojektide liigi suhtes kohaldatavate kriteeriumide ja tingimuste kohta.