Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

This webpage does not reflect yet the content of the Erasmus+ Programme Guide 2023.

However, you can download the full guide for 2023 in your chosen language in PDF via “Download” on the righthand side of this page.

Cad is tionscadal soghluaisteachta ann?

Gheobhaidh eagraíochtaí atá gníomhach i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige tacaíocht ón gClár Erasmus+ chun tionscadail a chur i gcrích lena gcuirtear cineálacha éagsúla soghluaisteachta chun cinn. Beidh na céimeanna seo a leanas i gceist le tionscadal soghluaisteachta:

 • Pleanáil (lena n‑áirítear torthaí foghlama agus formáidí na gníomhaíochta a shainiú, an clár oibre a fhorbairt, na gníomhaíochtaí a sceidealú)
 • Ullmhú (lena n‑áirítear socruithe praiticiúla, roghnú rannpháirtithe, comhaontuithe a chur ar bun le comhpháirtithe agus rannpháirtithe, rannpháirtithe a ullmhú ó thaobh foghlaim teanga/idirchultúrtha de agus ó thaobh na gcúraimí de roimh imeacht);
 • Cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí soghluaisteachta;
 • Obair leantach (lena n‑áirítear an mheastóireacht ar na gníomhaíochtaí, torthaí foghlama na rannpháirtithe a bhailíochtú agus a aithint go foirmiúil – i gcás inarb infheidhme – le linn na gníomhaíochta, chomh maith le scaipeadh agus úsáid thorthaí an tionscadail).

Leis an gClár Erasmus+ treisítear an tacaíocht a thairgtear do na rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí soghluaisteachta chun feabhas a chur ar a n‑inniúlachtaí teanga iasachta roimh a dtréimhse fanachta ar an gcoigríoch agus lena linn, lena n‑áirítear deontas breise le haghaidh tacaíocht teanga le haghaidh rannpháirtithe soghluaisteachta fadtéarmaí i réimsí an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna agus an oideachais scoile. Le seirbhís tacaíochta teanga ar líne (OLS) Erasmus+ soláthraítear an deis do na rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí soghluaisteachta measúnú a dhéanamh ar an eolas atá acu ar theangacha chomh maith le cúrsaí teanga a leanúint ar líne chun a n‑inniúlachtaí a fheabhsú.

Thairis sin, tairgtear spás le Erasmus+ chun gníomhaíochtaí soghluaisteachta a fhorbairt lena bhfuil baint ag eagraíochtaí comhpháirtíochta ó chúlraí éagsúla agus iad gníomhach i réimsí éagsúla nó in earnálacha socheacnamaíocha éagsúla (mar shampla, cúrsaí oiliúna do mhic léinn ollscoile nó foghlaimeoirí i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna i bhfiontair, eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhlachtaí poiblí; múinteoirí i scoileanna a leanann cúrsaí forbartha gairmiúla i gcuideachtaí nó i lárionaid oiliúna; saineolaithe gnó a thugann léachtaí in institiúidí ardoideachais, srl.).

Is é an tríú gné thábhachtach den nuálaíocht agus de cháilíocht gníomhaíochtaí soghluaisteachta go bhfuil an fhéidearthacht ag eagraíochtaí rannpháirteacha Erasmus+ gníomhaíochtaí soghluaisteachta a eagrú laistigh de chreat straitéiseach leathan agus sa mheántéarma. Trí iarratas aonair ar dheontas, beidh comhordaitheoir tionscadail soghluaisteachta in ann roinnt gníomhaíochtaí soghluaisteachta a eagrú, rud a fhágann go mbeidh go leor daoine aonair in ann dul go dtí an choigríoch chuig tíortha éagsúla. Dá bharr sin, faoi Erasmus+ beidh na hiarratasóirí in ann a dtionscadal a cheapadh i gcomhréir le riachtanais na rannpháirtithe, ach de réir a bpleananna inmheánacha le haghaidh an idirnáisiúnaithe, an fhothaithe acmhainneachta agus an nuachóirithe freisin.

Tá ról tábhachtach ag scéimeanna creidiúnúcháin chun tionchar ard Phríomhghníomhaíocht 1 a áirithiú. Le Cairt Ardoideachais Erasmus, creidiúnú Erasmus le haghaidh cuibhreannais soghluaisteachta ardoideachas agus creidiúnuithe Erasmus i réimsí an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna, an oideachais scoile, an oideachais aosaigh agus na hóige, is féidir le heagraíochtaí tairbhiú de Phríomhghníomhaíocht 1 ar bhonn leanúnach, rud a fhágann gur féidir leo díriú ar chuspóirí fadtéarmacha agus ar an tionchar institiúideach.

Tacaítear leis na cineálacha tionscadal soghluaisteachta seo a leanas faoi Phríomhghníomhaíocht 1 den Chlár Erasmus+, ag brath ar phróifíl na rannpháirtithe atá i gceist:

I réimse an Oideachais agus na hOiliúna:

 • Tionscadail soghluaisteachta le haghaidh mic léinn agus baill foirne ardoideachais;
 • Tionscadail soghluaisteachta le haghaidh foghlaimeoirí agus baill foirne i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna;
 • Tionscadail soghluaisteachta le haghaidh daltaí scoile agus baill foirne na scoile;
 • Tionscadail soghluaisteachta le haghaidh foghlaimeoirí agus baill foirne san oideachas aosach.

I réimse na hÓige:

 • Tionscadail soghluaisteachta do dhaoine óga – malartuithe Ógra
 • Tionscadail soghluaisteachta le haghaidh oibrithe óige
 • Gníomhaíochtaí um rannpháirtíocht óige
 • Gníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU

Sna ranna thíos soláthraítear faisnéis mhionsonraithe faoi na critéir agus na coinníollacha ag a bhfuil feidhm maidir le gach cineál tionscadail soghluaisteachta.