Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Какво представляват проектите за мобилност?

Организациите, чиято дейност е свързана с областите на образованието, обучението и младежта, ще получават подкрепа от програмата „Еразъм+“, за да изпълняват проекти, стимулиращи различни видове мобилност. Проектите за мобилност включват следните етапи:

 • Планиране (включително определяне на резултатите от обучението, форматите на дейности, разработване на работна програма, график на дейностите);
 • Подготовка (включително практическа организация, подбор на участници, сключване на споразумения с партньори и участници, езикова/междукултурна/образователна и свързана с определени задачи подготовка на участниците преди заминаването им);
 • Изпълнение на дейностите за мобилност;
 • Последващи дейности (включително оценки на дейностите, валидиране и формално признаване (когато е приложимо) на резултатите от обучението на участниците по време на дейността и разпространение и използване на резултатите от проекта).

С програмата „Еразъм+“ се засилва подкрепата, предоставяна на участниците в дейности за мобилност с оглед на подобряването на техните чуждоезикови компетентности преди и по време на престоя им в чужбина, включително чрез засилена безвъзмездна помощ за езикова подкрепа за участниците в дългосрочна мобилност в областта на ПОО, образованието за възрастни и училищното образование. Службата за онлайн езикова подкрепа (ОЕП) по програмата „Еразъм+“ предоставя на участниците в дейности за мобилност възможност да оценяват своите познания по езици, както и да преминат онлайн езикови курсове, за да усъвършенстват своите компетентности.

Освен това програмата „Еразъм+“ предоставя пространство за разработване на дейности за мобилност с участието на организации партньори с различен опит и дейност в различни области или социално-икономически сектори (например стажове в предприятия, неправителствени организации (НПО) или публични органи за студенти или учещи в системата на ПОО, записване на учители в курсове за професионално развитие, провеждани в дружества или в центрове за обучение, провеждане от бизнес експерти на лекции или дейности за обучение в институции за висше образование и т.н.).

Трета важна характеристика на дейностите за мобилност, обуславяща техния иновативен характер и качество, е обстоятелството, че организациите, участващи в програмата „Еразъм+“, имат възможност да организират дейности за мобилност в по-широка стратегическа рамка и в средносрочен план. С едно заявление за безвъзмездни средства координаторът на проект за мобилност ще може да организира няколко дейности за мобилност, даващи възможност на много физически лица да заминат в различни държави. Благодарение на това в рамките на програмата „Еразъм+“ кандидатите ще могат да планират своите проекти съобразно потребностите на участниците, но също така и с оглед на своите вътрешни планове за интернационализация, изграждане на капацитет и модернизиране.

Схемите за акредитация играят важна роля за осигуряването на по-силно въздействие на ключово действие 1. С Хартата за висше образование „Еразъм“, акредитацията по програмата „Еразъм“ за консорциуми за мобилност в областта на висшето образование и акредитациите по програмата „Еразъм“ в областта на ПОО, училищното образование, образованието за възрастни и младежта организациите могат да се възползват на постоянна основа от ключово действие 1, като така се съсредоточат върху дългосрочните цели и институционалното въздействие.

В зависимост от профила на включените участници в рамките на ключово действие 1 от програмата „Еразъм+“ се предоставя подкрепа за следните видове проекти за мобилност:

В областта на образованието и обучението:

 • Проекти за мобилност на студенти и членове на персонала в институции за висше образование;
 • Проекти за мобилност на учещи и членове на персонала в системата на професионалното образование и обучение;
 • Проекти за мобилност на ученици и училищен персонал;
 • Проекти за мобилност на възрастни учещи и на персонал, работещ в сферата на образованието за възрастни.

В областта на младежта:

 • Проекти за мобилност на младежи — Младежки обмен
 • Проекти за мобилност на младежки работници
 • Дейности за младежко участие
 • Действие за приобщаване DiscoverEU

В областта на спорта:

 • Мобилност за персонала в областта на спорта

Следващите раздели съдържат подробна информация за критериите и условията, приложими за всеки вид проекти за мобилност.