Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul educației adulților

Această acțiune sprijină furnizorii de educație a adulților și alte organizații active în domeniul educației adulților care doresc să organizeze activități de mobilitate în scopul învățării pentru cursanții adulți și pentru personalul din domeniul educației adulților.

O gamă largă de activități sunt sprijinite, inclusiv job shadowing și cursuri de dezvoltare profesională pentru personal, mobilitatea individuală și de grup a cursanților adulți cu mai puține oportunități (în special a cursanților adulți cu un nivel redus de calificare), experți invitați și alte activități, după cum se explică mai jos.

Organizațiile participante trebuie să promoveze în mod activ incluziunea și diversitatea, durabilitatea mediului și educația digitală prin activitățile lor. Organizațiile trebuie să facă acest lucru prin utilizarea oportunităților de finanțare specifică oferite de program în aceste scopuri, prin sporirea gradului de sensibilizare a participanților lor, prin schimbul de bune practici și prin alegerea unei structuri adecvate pentru activitățile lor.

Obiectivele acțiunii

Această acțiune vizează să ofere oportunități de învățare individuale și să sprijine internaționalizarea și dezvoltarea instituțională a furnizorilor de educație a adulților și a altor organizații active în domeniul educației adulților. Acțiunea va contribui la punerea în aplicare a Agendei pentru competențe și la crearea Spațiului european al educației. Concret, obiectivele acestei acțiuni sunt:

 • consolidarea dimensiunii europene a predării și învățării;
 • promovarea valorilor incluziunii și diversității, a toleranței și a participării democratice;
 • promovarea cunoașterii patrimoniului și diversității europene comune;
 • sprijinirea dezvoltării de rețele profesionale în întreaga Europă.
 • îmbunătățirea calității educației formale, informale și nonformale a adulților în Europa în ceea ce privește competențele-cheie, astfel cum sunt definite în cadrul UE (2018), inclusiv competențele de bază (alfabetizare, competențe numerice, competențe digitale) și alte abilități de viață;
 • extinderea și diversificarea ofertei de educație a adulților prin profesionalizarea pedagogilor și consolidarea capacității furnizorilor de educație a adulților;
 • simplificarea punerii în aplicare și a accesibilității programelor de predare și învățare de înaltă calitate în toate formele de educație a adulților și asigurarea relevanței acestora pentru nevoile persoanelor și ale societății în general;
 • consolidarea capacității furnizorilor de educație a adulților de a realiza proiecte de mobilitate de înaltă calitate;
 • creșterea gradului de participare a adulților de toate vârstele și din toate mediile socioeconomice la educația adulților, în special prin încurajarea participării organizațiilor care lucrează cu cursanți defavorizați, a micilor furnizori de educație a adulților, a organizațiilor nou-intrate în program și a organizațiilor cu mai puțină experiență, precum și a organizațiilor de bază din comunitățile locale.

Cum se pot accesa oportunitățile de mobilitate erasmus+?

Furnizorii de educație a adulților și alte organizații active în domeniul educației adulților pot solicita finanțare în două moduri:

 • Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului – aceste proiecte oferă solicitanților posibilitatea de a organiza diverse activități de mobilitate pe o perioadă de șase până la optsprezece luni. Proiectele pe termen scurt reprezintă cea mai bună alegere pentru organizațiile care solicită un grant Erasmus+ pentru prima dată sau pentru cele care doresc să organizeze doar un număr limitat de activități.
 • Proiecte acreditate pentru mobilitatea cursanților și a personalului – aceste proiecte sunt disponibile numai organizațiilor care dețin o acreditare Erasmus în domeniul educației adulților. Această componentă specifică de finanțare permite organizațiilor acreditate să beneficieze în mod regulat de finanțare pentru activitățile de mobilitate care contribuie la punerea în aplicare treptată a planului lor Erasmus. Acreditările Erasmus sunt disponibile tuturor organizațiilor care doresc să organizeze activități de mobilitate în mod regulat. Experiența anterioară în cadrul programului nu este necesară pentru depunerea cererii. Pentru a afla mai multe despre această oportunitate, consultați capitolul din prezentul ghid privind acreditarea Erasmus în domeniul educației adulților, al educației și formării profesionale și al învățământului școlar.

În plus, organizațiile pot adera la program fără a depune o cerere, prin:

 • Aderarea la un consorțiu de mobilitate Erasmus existent care este gestionat de un coordonator de consorțiu acreditat din țara lor și care acceptă noi membri în consorțiu.
 • Găzduirea unor participanți din altă țară: orice organizație poate deveni organizație-gazdă pentru participanții care provin dintr-o organizație parteneră din străinătate. A deveni o organizație-gazdă este o experiență valoroasă și o modalitate bună de a crea parteneriate și de afla mai multe despre program înainte de a depune cererea.

Crearea unui proiect

Organizația solicitantă este actorul principal în cadrul unui proiect aferent Acțiunii-cheie 1. Solicitantul redactează și depune cererea, semnează acordul de grant, pune în aplicare activitățile de mobilitate și raportează agenției sale naționale. Procedura de depunere a cererilor, atât pentru proiectele pe termen scurt, cât și pentru acreditarea Erasmus, se concentrează pe nevoile și planurile organizației solicitante.

Activitățile de mobilitate din cadrul unui proiect de mobilitate pot fi de ieșire și de intrare. Cele mai multe tipuri de activități disponibile sunt activități de mobilitate de ieșire. Aceasta înseamnă că organizația solicitantă va acționa ca organizație de trimitere: va selecta participanții și îi va trimite către o organizație-gazdă din străinătate. În plus, există tipuri speciale de activități de intrare care permit organizațiilor solicitante să invite în cadrul organizației experți, cadre didactice și pedagogi în curs de formare. Scopul activităților de intrare nu este de a crea schimburi bidirecționale, ci mai degrabă de a aduce persoane care pot contribui la dezvoltarea și internaționalizarea organizației solicitante. Pentru a facilita procesul de găsire a partenerilor, Erasmus+ sprijină instrumente pentru găsirea de parteneri în străinătate: EPALE

Punerea în aplicare a tuturor activităților sprijinite în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus. Standardele de calitate Erasmus acoperă practici concrete de punere în aplicare a sarcinilor proiectului, precum selecția și pregătirea participanților, definirea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor proiectului etc. Pentru a citi textul complet al standardelor de calitate Erasmus, accesați următorul link către site-ul Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_ro

Dimensiuni orizontale

Toate proiectele de mobilitate ar trebui să înglobeze următoarele dimensiuni comune întregului program Erasmus+:

Incluziune și diversitate

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, organizațiile care primesc sprijin în cadrul programului trebuie să se asigure că oferă oportunități de mobilitate participanților din toate mediile într-o manieră favorabilă incluziunii și echitabilă. La selecția cursanților care vor participa la activitățile proiectului ar trebui să se ia în considerare factori-cheie precum motivația, meritul și nevoile de dezvoltare personală și de învățare ale participanților. În mod similar, la selecția participanților din rândul personalului ar trebui să se asigure faptul că beneficiile obținute de aceștia în materie de dezvoltare profesională sunt puse la dispoziția tuturor cursanților din cadrul organizației.

În timpul pregătirii, al punerii în aplicare și al monitorizării activităților de mobilitate, organizațiile de trimitere și organizațiile-gazdă trebuie să implice participanții în decizii-cheie pentru a garanta un impact și beneficii maxime pentru fiecare participant.

Beneficiarii și alte organizații participante care furnizează educație și formare sunt încurajate să creeze și să faciliteze în mod activ oportunități de mobilitate, de exemplu prin crearea unor ferestre de mobilitate în calendarul lor academic și prin definirea etapelor standard de reintegrare pentru participanții care se întorc.

Practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, organizațiile care primesc sprijin din partea programului trebuie să promoveze în rândul participanților un comportament responsabil și durabil din punctul de vedere al mediului, sensibilizându-i cu privire la importanța măsurilor de reducere sau compensare a amprentei de mediu a activităților de mobilitate. Aceste principii ar trebui să se reflecte în pregătirea și punerea în aplicare a tuturor activităților programului, în special prin utilizarea sprijinului financiar specific oferit de program, pentru a promova mijloace de călătorie durabile. Organizațiile care furnizează educație și formare profesională ar trebui să integreze aceste principii în activitatea lor de zi cu zi și să promoveze în mod activ o schimbare de mentalitate și de comportament în rândul cursanților și al personalului.

Transformarea digitală în educație și formare

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, programul sprijină toate organizațiile participante să încorporeze utilizarea instrumentelor digitale și a metodelor de învățare digitale pentru a-și completa activitățile fizice, pentru a îmbunătăți cooperarea dintre organizațiile partenere și calitatea activităților de învățare și predare ale acestora. În plus, participanții din rândul personalului pot beneficia de stagiile pentru oportunități digitale: activități de mobilitate care să le permită să dobândească competențe digitale și să își dezvolte capacitatea de instruire, de predare și de realizare a altor sarcini cu ajutorul instrumentelor digitale. Astfel de activități pot fi organizate în oricare dintre formatele disponibile de mobilitate a personalului.

Participarea la viața democratică

Programul are ca scop să îi ajute pe participanți să descopere beneficiile cetățeniei active și ale participării la viața democratică. Activitățile de mobilitate sprijinite ar trebui să consolideze competențele participative în diferite sfere ale societății civile, precum și dezvoltarea competențelor sociale și interculturale, a gândirii critice și a alfabetizării mediatice. Ori de câte ori este posibil, proiectele ar trebui să ofere oportunități pentru participarea la viața democratică, implicarea socială și civică prin activități de învățare formale și nonformale. Acestea ar trebui, de asemenea, să îmbunătățească gradul de înțelegere al participanților cu privire la Uniunea Europeană și cu privire la valorile comune europene, inclusiv respectarea principiilor democratice, a demnității umane și a principiilor unității și diversității, dialogul intercultural, precum și patrimoniul social, cultural și istoric european.

Dezvoltarea competențelor-cheie

Programul sprijină dezvoltarea pe tot parcursul vieții și consolidarea competențelor-cheie1 necesare pentru dezvoltarea și împlinirea personală, capacitatea de inserție profesională, cetățenia activă și incluziunea socială. Organizațiile participante trebuie să ofere activități de formare și învățare adaptate la nevoile specifice ale cursanților, ajutându-i să obțină independență economică și să învingă obstacolele cu care se confruntă în ceea ce privește educația și contactele sociale.

Activități

Această secțiune prezintă tipurile de activități care pot fi sprijinite prin fonduri Erasmus+, atât ca parte a proiectelor pe termen scurt, cât și ca parte a proiectelor acreditate.

Pentru orice activitate, se poate oferi sprijin suplimentar persoanelor care însoțesc participanții cu mai puține oportunități. Însoțitorii pot beneficia de sprijin pentru întreaga durată a activității sau pentru o parte a acesteia.

Mobilitatea personalului

Formate disponibile

 • Job shadowing (între 2 și 60 de zile)
 • Misiuni de predare sau formare (între 2 și 365 de zile)
 • Cursuri și formare (între 2 și 30 de zile, taxe de studiu limitate la maximum 10 zile per participant)

 În plus față de mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale personalului pot fi combinate cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Job shadowing - observarea directă la locul de muncă: participanții pot petrece o perioadă în cadrul unei organizații-gazdă dintr-o altă țară, cu scopul de a învăța practici noi și de a aduna idei noi prin observare și interacțiune cu colegi, cu experți sau cu alți practicieni în timpul activității lor zilnice desfășurate la organizația-gazdă.

Misiuni de predare sau de formare profesională: participanții pot petrece o perioadă predând sau oferind formare cursanților în cadrul unei organizații-gazde dintr-o altă țară, ca o modalitate de a învăța prin îndeplinirea sarcinilor lor și prin schimburi cu colegii.

Cursuri și formare: participanții pot beneficia de un curs structurat sau de un tip similar de formare oferit de profesioniști calificați, pe baza unui program de învățare predefinit și a rezultatelor învățării. Formarea trebuie să implice participanți din cel puțin două țări diferite și trebuie să le permită participanților să interacționeze cu alți cursanți și cu formatorii. Activitățile în întregime pasive, cum ar fi ascultarea de prelegeri, discursuri sau conferințe de masă, nu sunt acceptate.

Solicitanții trebuie să fie conștienți de faptul că toți furnizorii de cursuri sunt complet independenți de programul Erasmus+ și acționează ca furnizori de servicii pe o piață liberă. Prin urmare, organizația beneficiară este responsabilă pentru alegerea cursurilor și a formării. Următoarele standarde de calitate sunt disponibile pentru a ghida solicitanții în alegerea lor: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_ro

Participanți eligibili

Participanții eligibili includ cadre didactice, formatori și toate celelalte tipuri de experți și personal nedidactic din domeniul educației adulților.

Personalul nedidactic eligibil include personalul care lucrează în domeniul educației adulților, pentru furnizori de educație a adulților (de exemplu, personalul de conducere), fie pentru alte organizații active în domeniul educației adulților (de exemplu, voluntari, consilieri, coordonatori de politici responsabili cu educația adulților etc.).

Participanții trebuie să lucreze în organizația de trimitere sau să lucreze în mod regulat cu organizația de trimitere pentru a ajuta la punerea în aplicare a activităților de bază ale organizației (de exemplu, în calitate de formatori externi, de experți sau de voluntari).

În toate cazurile, sarcinile care leagă participantul de organizația de trimitere trebuie documentate într-un mod care să îi permită agenției naționale să verifice această legătură (de exemplu, printr-un contract de muncă sau de voluntariat, prin fișa postului sau un document similar). Agențiile naționale stabilesc o practică transparentă și consecventă pentru a decide ce anume constituie relații de lucru acceptabile și documentație justificativă în contextul lor național.

Locuri eligibile

Activitățile trebuie să se desfășoare în străinătate, într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Mobilitatea cursanților

Formate disponibile

 • mobilitatea de grup a cursanților adulți (între 2 și 30 de zile, cel puțin doi cursanți per grup);
 • mobilitatea pe termen scurt a cursanților adulți în scopul învățării (între 2 și 29 de zile);
 • mobilitatea pe termen lung a cursanților adulți în scopul învățării (între 30 și 365 de zile).

În plus față de mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale cursanților pot fi combinate cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Mobilitatea de grup a cursanților adulți: un grup de cursanți adulți din organizația de trimitere poate petrece timp în altă țară pentru a beneficia de activități de învățare inovatoare organizate pe baza cooperării dintre organizația de trimitere și organizația-gazdă (sprijinul nu acoperă serviciile de formare profesională disponibile pentru achiziționare pe piață). Activitățile pot include o combinație de diferite metode și tehnici de învățare formală, informală și nonformală, cum ar fi învățarea reciprocă, învățarea la locul de muncă, voluntariatul și alte abordări inovatoare. Formatorii calificați din cadrul organizației de trimitere trebuie să însoțească cursanții pe întreaga durată a activității și să participe la punerea în aplicare a programului de învățare. Conținutul activităților de mobilitate de grup trebuie să se axeze pe competențele-cheie ale cursanților adulți sau pe dimensiunea programului privind incluziunea și diversitatea, tehnologia digitală, durabilitatea mediului și pe dimensiunea participativă a acestuia.

Mobilitatea pe termen scurt a cursanților adulți în scopul învățării: cursanții adulți pot petrece o perioadă în străinătate în cadrul unei organizații-gazdă pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și competențele. Trebuie definit un program individual de învățare pentru fiecare participant. La sfârșitul activității, fiecare cursant trebuie să facă obiectul unei evaluări și unei certificări a rezultatelor învățării. Programul de învățare poate include o combinație de diferite metode de învățare formală, informală și nonformală, inclusiv învățarea în clasă, învățarea la locul de muncă, job shadowing, observarea și alte abordări inovatoare.

Mobilitatea pe termen lung a cursanților adulți în scopul învățării: cursanții adulți pot petrece o perioadă mai îndelungată în străinătate în cadrul unei organizații-gazdă pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și competențele. Trebuie definit un program individual de învățare pentru fiecare participant. Programul de învățare poate include o combinație de diferite metode de învățare formală, informală și nonformală, inclusiv învățarea în clasă, învățarea la locul de muncă, job shadowing, observarea și alte abordări inovatoare.

De reținut că diferența dintre formatele activităților de grup și ale celor individuale nu se bazează pe modalitățile de deplasare și de cazare, ci în mod exclusiv pe cerințele de programe de învățare colectivă sau individuală. Prin urmare, formatul de mobilitate de grup este recomandat pentru activități simple care folosesc resurse și conținut care există deja, în timp ce formatele individuale sunt mai potrivite în cazul programelor de învățare care necesită o investiție specifică din partea organizației de trimitere și a organizației-gazdă (inclusiv în cazurile în care mai mulți participanți se vor deplasa și vor sta împreună). În conformitate cu cerințele acestora, se oferă un nivel diferit de sprijin organizatoric pentru diferitele formate de activitate, în conformitate cu regulile de finanțare prezentate la sfârșitul acestui capitol.

Participanți eligibili

Participanții eligibili sunt cursanții care participă la un program de educație a adulților2 în cadrul organizației de trimitere.

În etapa de selecție a participanților, toate proiectele ar trebui să urmărească crearea unei combinații incluzive și echilibrate de profiluri ale participanților, precum și implicarea semnificativă a participanților cu mai puține oportunități, în conformitate cu obiectivele acțiunii.

Locuri eligibile

Activitățile trebuie să se desfășoare în străinătate, într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Mobilitatea de grup a cursanților adulți trebuie să aibă loc la organizația-gazdă. În mod excepțional, activitățile se pot desfășura într-un alt loc din țara în care se află organizația-gazdă, dacă acest lucru este justificat de conținutul și de calitatea activității. În acest caz, deplasarea participanților de la organizația-gazdă la locul de desfășurare a activităților nu va fi considerată o activitate de mobilitate transnațională. Prin urmare, nu pot fi solicitate fonduri suplimentare în acest scop.

În plus, activitatea de mobilitate de grup a cursanților adulți se poate desfășura la sediul unei instituții a Uniunii Europene, în cazul în care activitatea este organizată la o instituție a UE sau în cooperare cu respectiva instituție3 .

Alte activități sprijinite

Formate disponibile

 • Experți invitați (între 2 și 60 de zile)
 • Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare (între 10 și 365 de zile)

Experți invitați: organizațiile pot invita formatori, cadre didactice, experți în politici sau alți specialiști calificați din străinătate care pot contribui la îmbunătățirea predării, a formării și a învățării în cadrul organizației-gazdă. De exemplu, experții invitați pot oferi cursuri de formare personalului organizației-gazdă, pot demonstra noi metode de predare sau pot contribui la transferul de bune practici în materie de organizare și de gestionare.

Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare: organizațiile solicitante pot găzdui cadre didactice în curs de formare care doresc să petreacă o perioadă de stagiu în străinătate. Organizația-gazdă va primi asistență pentru a crea activitatea, iar sprijinul individual și sprijinul pentru deplasare acordate participantului ar trebui să fie furnizate de către instituția de trimitere a acestuia (care poate solicita finanțare Erasmus+ în acest scop).

Participanți eligibili

Experții invitați pot fi persoane dintr-un alt stat membru al UE sau dintr-o altă țară terță asociată la program, care pot furniza expertiză și formare relevantă pentru nevoile și obiectivele organizației care îi invită.

Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare este disponibilă pentru participanții care au absolvit recent sau sunt înscriși4 într-un program de învățământ pedagogic (sau într-un tip similar de program de învățământ pentru formatori sau pedagogi) dintr-un alt stat membru al UE sau dintr-o altă țară terță asociată la program.

Locuri eligibile

Locul în care sunt invitați experții și cadrele didactice în curs de formare este întotdeauna organizația beneficiară (inclusiv membrii consorțiului).

Vizite pregătitoare

Ce este o vizită pregătitoare?

O vizită pregătitoare este o vizită la o viitoare organizație-gazdă, efectuată de personalul organizației de trimitere, având drept scop o mai bună pregătire a activității de mobilitate a cursanților sau a personalului.

Când se poate organiza o vizită pregătitoare?

Fiecare vizită pregătitoare trebuie să fie justificată în mod clar și să servească la îmbunătățirea incluziunii, a domeniului de aplicare și a calității activităților de mobilitate.

De exemplu, pot fi organizate vizite pregătitoare pentru a pregăti mai bine mobilitatea participanților cu mai puține oportunități, pentru a începe colaborarea cu o nouă organizație parteneră sau pentru a pregăti activități de mobilitate cu o durată mai îndelungată.

Pot fi organizate vizite pregătitoare pentru orice tip de mobilitate a cursanților sau a personalului, cu excepția mobilității pentru „cursuri și formare”.

Cine poate participa la o vizită pregătitoare?

Vizitele pregătitoare pot fi efectuate de orice persoană care este eligibilă pentru activități de mobilitate a personalului și care este implicată în organizarea proiectului.

În mod excepțional, cursanții care vor participa la acțiunea de mobilitate pe termen lung în scopul învățării și persoanele cu mai puține oportunități care participă la orice tip de activitate pot lua parte la vizite pregătitoare pentru activitățile lor.

La vizita pregătitoare pot participa maximum trei persoane și se poate organiza maximum o vizită pregătitoare pentru fiecare organizație-gazdă.

Unde pot avea loc vizitele pregătitoare?

Vizitele pregătitoare se efectuează la sediul viitoarei organizații-gazdă sau în orice alt loc în care este planificată desfășurarea de activități de mobilitate. Regulile aplicabile locurilor în care se desfășoară activități de mobilitate pentru personal și cursanți se aplică și vizitelor pregătitoare legate de aceste activități.

Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul educației adulților

Proiectele pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului constituie o modalitate directă și simplă de a beneficia de programul Erasmus+. Scopul acestora este de a permite organizațiilor să realizeze câteva activități într-o manieră facilă și să dobândească experiență în cadrul programului.

În scopul menținerii simplității, proiectele pe termen scurt includ o limitare a numărului de participanți și a duratei proiectului. Formatul este disponibil numai pentru organizații individuale, nu și pentru coordonatorii de consorții. Organizațiile acreditate nu pot depune o cerere pentru proiecte pe termen scurt, deoarece beneficiază deja de acces permanent la finanțarea Erasmus+.

Cererea pentru proiecte pe termen scurt include o listă și o descriere a activităților pe care organizația solicitantă intenționează să le organizeze.

Criterii de eligibilitate

Organizații eligibile: cine poate depune o cerere?

Următoarele organizații sunt eligibile5 să depună o cerere:

 • Organizații care oferă învățământ formal, informal și nonformal pentru adulți6
 • Autoritățile publice locale și regionale, organismele de coordonare și alte organizații cu rol în domeniul educației adulților

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul educației adulților nu pot depune o cerere pentru proiecte pe termen scurt.

Țări eligibile

Organizațiile solicitante trebuie să fie stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Unde se depune cererea?

Cererile se depun la agenția națională din țara în care își are sediul organizația solicitantă.

Termene-limită de depunere a cererilor

Runda 1 (pentru toate agențiile naționale): 23 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Runda 2: agențiile naționale pot decide să deschidă un al doilea termen-limită (runda 2). În acest caz, agenția națională va informa solicitanții prin intermediul site-ului său. Pentru runda 2, solicitanții trebuie să își depună cererile până la 4 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului).

Datele de începere a proiectelor

Proiectele pot alege următoarele date de începere:

 • Runda 1: între data de 1 iunie și data de 31 decembrie a aceluiași an
 • Runda 2 (dacă este deschisă): între data de 1 ianuarie și data de 31 mai a anului următor

Durata proiectului

Între 6 și 18 luni.

Numărul cererilor

În fiecare etapă de selecție, o organizație poate depune o cerere doar pentru un singur proiect pe termen scurt în domeniul educației adulților.

Organizațiile care primesc un grant pentru un proiect pe termen scurt în cadrul primei runde de depunere a cererilor nu mai pot depune o cerere în cea de-a doua rundă a aceleiași cereri de propuneri.

Pe parcursul unei perioade de cinci ani consecutivi de cereri de propuneri, organizațiile pot primi cel mult trei granturi pentru proiecte pe termen scurt în domeniul educației adulților. Granturile primite în perioada 2014-2020 nu sunt luate în calcul pentru această limită.

Activități eligibile

Toate tipurile de activități din domeniul educației adulților. Pentru o listă și reguli detaliate, consultați secțiunea „Activități”.

Pentru a fi eligibile, cererile trebuie să includă cel puțin o activitate de mobilitate a personalului sau cursanților.

Domeniul de aplicare al proiectului

O cerere pentru un proiect pe termen scurt poate include maximum 30 de participanți la activități de mobilitate.

Vizitele pregătitoare și participarea însoțitorilor nu vor fi luate în calcul pentru această limită.

Organizații de sprijin

O organizație de sprijin este o organizație care sprijină o organizație beneficiară în ceea ce privește aspectele de ordin practic ale punerii în aplicare a proiectului, care nu se referă la sarcinile esențiale ale proiectului (astfel cum sunt definite în standardele de calitate Erasmus).

Orice organizație activă în domeniul educației și formării poate deveni organizație de sprijin. Rolul și obligațiile organizațiilor de sprijin trebuie definite în mod formal între acestea și organizația beneficiară. Organizația de sprijin acționează sub supravegherea organizației beneficiare, care răspunde în ultimă instanță pentru rezultatele și calitatea activităților puse în aplicare. Toate contribuțiile organizațiilor de sprijin trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus.

Criterii de atribuire

Cererile depuse vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza criteriilor și a ponderilor prezentate mai jos. Pentru a fi luate în considerare în cadrul procedurii de atribuire, cererile trebuie să depășească următoarele praguri:

 • cel puțin 60 din totalul de 100 de puncte și
 • cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre cele trei categorii de criterii de atribuire.

Relevanța (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • profilul solicitantului, experiența, activitățile și populația-țintă de cursanți sunt relevante pentru domeniul educației adulților;
 • propunerea de proiect este relevantă pentru obiectivele acțiunii;
 • propunerea de proiect este relevantă pentru următoarele priorități specifice:
  • sprijinirea organizațiilor nou-intrate și a organizațiilor cu mai puțină experiență;
  • sprijinirea participanților cu mai puține oportunități.

Calitatea elaborării proiectului (punctaj maxim 40 de puncte)

Măsura în care:

 • obiectivele proiectului propus răspund într-un mod clar și concret nevoilor organizației solicitante, ale personalului și ale cursanților acesteia;
 • conținutul activităților propuse și echilibrul dintre diferitele tipuri de activități sunt adecvate pentru realizarea obiectivelor proiectului;
 •  există un plan clar de lucru pentru fiecare dintre activitățile propuse;
 • proiectul încorporează practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului;
 • proiectul încorporează utilizarea de instrumente digitale (în special EPALE) și de metode de învățare digitale în scopul completării activităților de mobilitate fizică pe care le desfășoară și al îmbunătățirii cooperării cu organizațiile partenere.

Calitatea măsurilor de monitorizare (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • solicitantul a definit în mod clar sarcinile și responsabilitățile pentru desfășurarea activităților în conformitate cu standardele de calitate ale programului Erasmus;
 • solicitantul a propus măsuri concrete și logice pentru a integra rezultatele activităților de mobilitate în activitatea obișnuită a organizației;
 • solicitantul a propus o modalitate adecvată de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • solicitantul a propus măsuri concrete și eficiente pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în cadrul organizației solicitante, pentru a partaja rezultatele cu alte organizații și cu publicul și pentru a recunoaște public finanțarea din partea Uniunii Europene.

Proiecte acreditate pentru mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul educației adulților

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul educației adulților pot solicita finanțare ca parte a unei componente de finanțare speciale disponibile numai pentru ele. Cererile se bazează pe planul Erasmus aprobat anterior, prin urmare, nu sunt necesare o listă detaliată și nici o descriere a activităților planificate. În schimb, cererile se concentrează asupra estimării bugetului necesar pentru următorul set de activități.

Criterii de eligibilitate

Organizații eligibile: cine poate depune o cerere?

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus valabilă în domeniul educației adulților sunt eligibile pentru depunerea unei cereri.

Consorțiul de mobilitate

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus pentru coordonatori de consorții de mobilitate trebuie să depună cererea pentru formatul consorțiului de mobilitate.

Lista membrilor consorțiului de mobilitate trebuie furnizată ca parte a cererii și trebuie să includă cel puțin o organizație membră în plus față de coordonator.

Orice organizație care îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru o acreditare Erasmus în același domeniu poate deveni membru al unui consorțiu de mobilitate. Toate organizațiile membre ale consorțiului planificat trebuie să fie din același stat membru al UE sau din aceeași țară terță asociată la program ca și coordonatorul consorțiului de mobilitate.

Nu este necesară acreditarea Erasmus pentru membrii consorțiului.

Organizațiile care participă la un consorțiu de mobilitate pot primi finanțare prin cel mult două acorduri de grant aferente Acțiunii-cheie 1 în domeniul educației adulților în cadrul aceleiași cereri de propuneri. Prin urmare, organizațiile din domeniul educației adulților care primesc un grant pentru un proiect pe termen scurt sau pentru un proiect acreditat pot participa, în plus, la un singur consorțiu de mobilitate în domeniul educației adulților în calitate de organizații membre. Alte organizații pot participa la cel mult două consorții de mobilitate.

Unde se depune cererea?

Cererile se depun la agenția națională din țara în care își are sediul organizația solicitantă.

Termen-limită de depunere a cererilor

23 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Data de începere a proiectului

Data de 1 iunie a aceluiași an

Durata proiectului

Toate proiectele acreditate vor avea o durată inițială de 15 luni. După 12 luni, toți beneficiarii vor avea posibilitatea de a-și prelungi proiectul până la 24 de luni în total.

Numărul cererilor

Organizațiile acreditate pot depune doar o singură cerere în fiecare etapă de selecție.

Activități disponibile

Toate tipurile de activități din domeniul educației adulților. Pentru o listă și reguli detaliate, consultați secțiunea „Activități”.

Pentru a fi eligibile, cererile trebuie să includă cel puțin o activitate de mobilitate a personalului sau cursanților.

Domeniul de aplicare al proiectului

Numărul de participanți care pot fi incluși în proiectele acreditate nu este limitat, în afară de limitările definite în etapa de alocare a bugetului.

Alocarea bugetului

Calitatea planului Erasmus întocmit de solicitant a fost evaluată în etapa de depunere a cererii de acreditare și, prin urmare, în etapa de alocare a bugetului nu va avea loc nicio evaluare calitativă. Toate cererile de grant eligibile vor primi finanțare.

Valoarea grantului acordat va depinde de o serie de elemente:

 • bugetul total disponibil pentru a fi alocat solicitanților acreditați;
 • activitățile solicitate (inclusiv bugetul estimat necesar pentru desfășurarea acestora);
 • valoarea de bază și valoarea maximă a grantului;
 • următoarele criterii de alocare: performanța solicitantului, prioritățile de politică și echilibrul geografic (dacă sunt aplicate de agenția națională).

Normele detaliate privind valoarea de bază și valoarea maximă a grantului, punctajul criteriilor de alocare, ponderarea fiecărui criteriu, metoda de alocare și bugetul disponibil pentru proiectele acreditate vor fi publicate de agenția națională înainte de termenul-limită al cererii de propuneri.

Care sunt regulile de finanțare?

Următoarele reguli de finanțare se aplică proiectelor pe termen scurt și proiectelor acreditate.

Categoria bugetară - Sprijin organizatoric

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costurile legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate care nu sunt acoperite de alte categorii de costuri.

De exemplu: pregătirea (pedagogică, interculturală și de altă natură), îndrumarea, monitorizarea și sprijinirea participanților în timpul mobilității, servicii, instrumente și echipamente necesare pentru componentele virtuale ale activităților mixte, recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor și asigurarea vizibilității publice a finanțării din partea Uniunii Europene.

Sprijinul organizatoric acoperă costurile suportate atât de organizațiile de trimitere, cât și de organizațiile-gazdă (cu excepția cazului mobilității personalului pentru cursuri și formare). Împărțirea grantului primit va fi convenită între cele două organizații.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

100 EUR

 • pentru fiecare cursant participant la o activitate de mobilitate de grup;
 • pentru fiecare participant la mobilitatea personalului pentru cursuri și formare;
 • pentru fiecare expert invitat;
 • pentru fiecare cadru didactic sau pedagog în curs de formare;

350 EUR; 200 EUR după depășirea numărului de o sută de participanți la același tip de activitate

 •  pentru fiecare participant la mobilitatea pe termen scurt a cursanților adulți în scopul învățării
 • pentru fiecare participant la mobilitatea personalului pentru job shadowing sau pentru misiuni de predare sau formare

500 EUR pentru fiecare participant la mobilitatea pe termen lung a cursanților adulți în scopul învățării

Categoria bugetară - Deplasare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Contribuția la costurile călătoriei participanților și a însoțitorilor de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza distanței parcurse și a numărului de persoane.

Solicitantul trebuie să indice distanța aeriană dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității7 prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană8 .

Distanța parcursă Deplasare standard Deplasare cu mijloace de transport ecologice
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000 – 2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000 – 3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000 – 7 999 km 820 EUR  
8 000 km sau mai mult 1 500 EUR  

Categoria bugetară - Sprijin individual

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri de ședere pentru participanți și însoțitori9 pe perioada activității.

Dacă este necesar: costurile de ședere sunt eligibile pentru timpul de călătorie înainte și după activitate, pentru maximum două zile de călătorie în cazul participanților și însoțitorilor care primesc un grant standard pentru deplasare și pentru maximum șase zile de călătorie în cazul unui grant pentru deplasare cu mijloace de transport ecologice.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de persoane, a duratei șederii și a țării-gazdă10 .

Sumă

Categoria participanților Grupa de țări 1 Grupa de țări 2 Grupa de țări 3
Personalul 101 - 180 EUR 90 - 160 EUR 79 - 140 EUR
Cursanți 39 - 120 EUR 34 - 104 EUR 28 - 88 EUR

Cele de mai sus sunt ratele de bază per zi de activitate. Fiecare autoritate națională va decide cu privire la ratele de bază exacte, în limitele permise.

Rata de bază este plătibilă până la a 14-a zi de activitate. Începând cu cea de-a 15-a zi de activitate, rata plătibilă va fi egală cu 70 % din rata de bază. Ratele de plată vor fi rotunjite până la valoarea cea mai apropiată în unități întregi de euro.

Categoria bugetară - Sprijin pentru incluziune

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sprijin pentru incluziune destinat organizațiilor: Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate pentru participanții cu mai puține oportunități.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități.

Sumă

100 EUR pentru fiecare participant

Sprijin pentru incluziune destinat participanților: costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora (inclusiv costuri justificate de călătorie și ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Deplasare” și „Sprijin individual”).

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Sumă

100 % din costurile eligibile

Categoria bugetară - Vizite pregătitoare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri care acoperă călătoria și șederea pentru participarea la o vizită pregătitoare.

Mecanismul de finanțare: costuri unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

575 EUR pentru fiecare participant, cu maximum trei participanți per vizită

Categoria bugetară - Taxe de studii

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri care acoperă taxele de înscriere la formatul „Cursuri și formare” al mobilității personalului.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei activității.

Sumă

80 EUR pentru fiecare participant pe zi; un membru individual al personalului poate primi o sumă maximă de 800 EUR pentru acoperirea taxelor de studii în cadrul unui acord de grant.

Categoria bugetară- Sprijin lingvistic

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costurile aferente furnizării de materiale și cursuri de limbi străine pentru participanții care au nevoie să își îmbunătățească cunoașterea limbii pe care o vor utiliza pentru a studia sau a fi formați pe durata activității lor.

Sprijinul lingvistic este eligibil pentru participanții la o activitate de mobilitate a personalului mai lungă de 30 de zile și la o activitate de mobilitate pe termen scurt și pe termen lung a cursanților adulți în scopul învățării. Sprijinul poate fi plătit numai dacă participantul nu poate primi sprijin lingvistic online din cauza indisponibilității limbii solicitate sau a nivelului solicitat.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

150 EUR pentru fiecare participant

Categoria bugetară - Costuri excepționale

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costurile ridicate de călătorie ale participanților și ale însoțitorilor acestora care nu pot fi sprijinite în cadrul categoriei standard „Deplasare” din cauza distanței geografice mari sau a altor bariere.

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale.

Mecanismul de finanțare: costuri reale

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională. Sprijinul pentru deplasări costisitoare se aplică în cazurile în care sprijinul pentru deplasare bazat pe costul unitar nu acoperă 70 % din costurile de călătorie ale participanților.

Sumă

Costuri pentru garanția financiară: 80 % din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80 % din costurile de călătorie eligibile

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale: 100 % din costurile eligibile

 • 1 Competențe-cheie - https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_ro.
 • 2 Definiția programelor și a activităților eligibile din domeniul educației adulților din fiecare stat membru al UE sau din fiecare țară terță asociată la program va fi stabilită de autoritatea națională competentă și va fi publicată pe site-ul agenției naționale relevante.
 • 3 Sediile instituțiilor Uniunii Europene se află la Bruxelles, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg și Haga. Activitățile desfășurate la sediile UE vor fi considerate activități de mobilitate transnaționale și poate fi solicitată finanțare (astfel cum este descrisă în secțiunea „Care sunt regulile de finanțare?”) pentru toți participanții, indiferent de țara de origine a acestora.
 • 4 Proaspeții absolvenți sunt eligibili să participe pentru o perioadă de maximum 12 luni de la absolvire. În cazul în care participanții au efectuat serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv.
 • 5 Definiția organizațiilor eligibile din fiecare stat membru al UE sau din fiecare țară terță asociată la program va fi stabilită de autoritatea națională competentă și va fi publicată pe site-ul agenției naționale relevante împreună cu exemple pertinente.
 • 6 Fără a aduce atingere definițiilor stabilite de autoritatea națională competentă, a se reține faptul că organizațiile care oferă educație și formare profesională cursanților adulți sunt considerate, în mod obișnuit, furnizori de educație și formare profesională, nu furnizori de educație a adulților. Pentru mai multe informații, consultați definițiile aplicabile de pe site-ul agenției naționale din țara dumneavoastră.
 • 7 De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță parcursă aplicabil (adică între 500 și 1 999 km).
 • 8 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/resources-and-tools/distance-calculator.
 • 9 În cazul însoțitorilor, se aplică ratele pentru personal. În cazuri excepționale, în care însoțitorul trebuie să rămână în străinătate pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, costurile suplimentare de ședere după cea de-a 60-a zi vor fi încadrate la rubrica bugetară „Sprijin pentru incluziune”.
 • 10 Grupe de țări-gazdă:

  Grupa de țări 1: Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, Liechtenstein;

  Grupa de țări 2: Țările de Jos, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia;

  Grupa de țări 3: Slovenia, Estonia, Letonia, Croația, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Macedonia de Nord, Serbia

Tagged in:  Personal din învățământul pentru adulți