Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2023.

Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2023 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul învățământului pentru adulți

Această acțiune sprijină furnizorii de învățământ pentru adulți și alte organizații active în domeniul învățământului pentru adulți care doresc să organizeze activități de mobilitate în scopul învățării pentru cursanții adulți și personalul didactic.

O gamă largă de activități sunt sprijinite, inclusiv job shadowing și cursuri de dezvoltare profesională pentru personal, mobilitatea individuală și de grup a cursanților adulți cu mai puține oportunități (în special a cursanților adulți cu un nivel redus de calificare), experți invitați și alte activități, după cum se explică mai jos.

Organizațiile participante trebuie să promoveze în mod activ incluziunea și diversitatea, durabilitatea mediului și educația digitală prin activitățile lor. Organizațiile trebuie să facă acest lucru prin utilizarea oportunităților de finanțare specifică oferite de program în aceste scopuri, prin sporirea gradului de sensibilizare a participanților lor, prin schimbul de bune practici și prin alegerea unei structuri adecvate pentru activitățile lor.

Obiectivele acțiunii

Scopul activităților de mobilitate finanțate de Erasmus+ este de a oferi oportunități de învățare individuale și de a sprijini internaționalizarea și dezvoltarea instituțională a furnizorilor de învățământ pentru adulți și a altor organizații active în domeniul învățământului pentru adulți. Acțiunea va contribui la punerea în aplicare a Agendei pentru competențe și la crearea Spațiului european al educației. Concret, obiectivele acestei acțiuni sunt:

 • consolidarea dimensiunii europene a predării și învățării
 • promovarea valorilor incluziunii și diversității, a toleranței și a participării democratice
 • promovarea cunoașterii patrimoniului și diversității europene comune
 • sprijinirea dezvoltării de rețele profesionale în întreaga Europă
 • îmbunătățirea calității învățământului formal, informal și nonformal pentru adulți în Europa în ceea ce privește competențele-cheie, astfel cum sunt definite în cadrul UE (2018), inclusiv competențele de bază (alfabetizare, competențe numerice, competențe digitale) și alte abilități de viață
 • extinderea și diversificarea ofertei de învățământ pentru adulți prin profesionalizarea pedagogilor și consolidarea capacității furnizorilor de învățământ pentru adulți
 • simplificarea punerii în aplicare și a accesibilității programelor de predare și învățare de înaltă calitate în toate formele de învățământ pentru adulți și asigurarea relevanței acestora pentru nevoile persoanelor și ale societății în general
 • consolidarea capacității furnizorilor de învățământ pentru adulți de a realiza proiecte de mobilitate de înaltă calitate
 • creșterea gradului de participare a adulților de toate vârstele și din toate mediile socioeconomice la învățământul pentru adulți, în special prin încurajarea participării organizațiilor care lucrează cu cursanți defavorizați, a micilor furnizori de învățământ pentru adulți, a organizațiilor nou-venite în program și a organizațiilor cu mai puțină experiență, precum și a organizațiilor de bază din comunitățile locale

Cum se pot accesa oportunitățile de mobilitate Erasmus+?

Furnizorii de învățământ pentru adulți și alte organizații active în domeniul învățământului pentru adulți pot solicita finanțare în două moduri:

 • Proiectele pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului oferă organizațiilor solicitante posibilitatea de a organiza diverse activități de mobilitate pe o perioadă de șase până la optsprezece luni. Proiectele pe termen scurt reprezintă cea mai bună alegere pentru organizațiile care participă la Erasmus+ pentru prima dată sau pentru cele care doresc să organizeze doar un număr limitat de activități.
 • Proiectele acreditate pentru mobilitatea cursanților și a personalului sunt deschise numai organizațiilor care dețin o acreditare Erasmus în domeniul învățământului pentru adulți. Această componentă specifică de finanțare permite organizațiilor acreditate să primească în mod regulat finanțare pentru activitățile de mobilitate care contribuie la punerea în aplicare treptată a planului lor Erasmus. Acreditările Erasmus sunt deschise tuturor organizațiilor care doresc să organizeze activități de mobilitate în mod regulat. Experiența anterioară în cadrul programului nu este necesară pentru depunerea cererii. Pentru a afla mai multe despre această oportunitate, consultați capitolul din prezentul ghid privind acreditarea Erasmus în domeniul învățământului pentru adulți, al educației și formării profesionale și al învățământului școlar.

În plus, organizațiile pot adera la program fără a depune o cerere, prin:

 • Aderarea la un consorțiu de mobilitate Erasmus existent care este gestionat de un coordonator de consorțiu acreditat din țara lor și care acceptă noi membri în consorțiu.
 • Găzduirea unor participanți din altă țară: orice organizație poate deveni organizație gazdă pentru participanții care provin dintr-o organizație parteneră din străinătate. A deveni organizație gazdă este o experiență valoroasă și o modalitate bună de a crea parteneriate și de afla mai multe despre program înainte de a depune cererea.

Crearea unui proiect

Organizația solicitantă este actorul principal în cadrul unui proiect aferent Acțiunii-cheie 1. Solicitantul redactează și depune cererea, semnează acordul de grant, pune în aplicare activitățile de mobilitate și raportează agenției sale naționale. Procedura de depunere a cererilor, atât pentru proiectele pe termen scurt, cât și pentru acreditarea Erasmus, se concentrează pe nevoile și planurile organizației solicitante.

Cele mai multe tipuri de activități disponibile sunt activități de mobilitate de ieșire. Aceasta înseamnă că organizația solicitantă va acționa ca organizație de trimitere: va selecta participanții și îi va trimite la o organizație gazdă din străinătate. În plus, există tipuri speciale de activități care permit organizațiilor solicitante să invite în cadrul organizației experți, cadre didactice și pedagogi în curs de formare. Scopul activităților de intrare nu este de a crea schimburi bidirecționale, ci mai degrabă de a aduce persoane care pot contribui la dezvoltarea și la internaționalizarea organizației solicitante. Pentru a facilita procesul de găsire a partenerilor, Erasmus+ sprijină instrumente pentru găsirea de parteneri în străinătate: EPALE

Punerea în aplicare a tuturor activităților sprijinite în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus. Standardele de calitate Erasmus acoperă practici concrete de punere în aplicare a sarcinilor proiectului, precum selecția și pregătirea participanților, definirea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor proiectului etc. Pentru a citi textul complet al standardelor de calitate Erasmus, accesați următorul link către site-ul Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_ro

Secțiunea de mai jos oferă informații cu privire la modul în care formatele și conținutul activităților de mobilitate se corelează între ele pentru a asigura buna calitate a activităților de mobilitate.

Incluziune și diversitate

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, organizațiile care primesc sprijin în cadrul programului trebuie să se asigure că oferă oportunități de mobilitate participanților din toate mediile într-o manieră favorabilă incluziunii și echitabilă. Selecția cursanților care vor participa la activitățile proiectului ar trebui să ia în considerare factori-cheie precum motivația, meritul, precum și nevoile de dezvoltare personală și de învățare ale participanților. În mod similar, selecția participanților din rândul personalului ar trebui să asigure că beneficiile obținute de aceștia în materie de dezvoltare profesională sunt puse la dispoziția tuturor cursanților din cadrul organizației.

În timpul pregătirii, al punerii în aplicare și al monitorizării activităților de mobilitate, organizațiile de trimitere și organizațiile gazdă trebuie să implice participanții în decizii-cheie pentru a garanta un impact și beneficii maxime pentru fiecare participant.

Organizațiile participante care furnizează educație și formare sunt încurajate să creeze și să faciliteze în mod activ oportunități de mobilitate, de exemplu prin crearea unor ferestre de mobilitate în calendarul lor academic și prin definirea etapelor standard de reintegrare pentru participanții care se întorc.

Practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, organizațiile care primesc sprijin din partea programului trebuie să promoveze în rândul participanților un comportament responsabil și durabil din punctul de vedere al mediului, sensibilizându-i cu privire la importanța măsurilor de reducere sau compensare a amprentei de mediu a activităților de mobilitate. Aceste principii ar trebui să se reflecte în pregătirea și punerea în aplicare a tuturor activităților programului, în special prin utilizarea sprijinului financiar specific oferit de program, pentru a promova mijloace de călătorie sustenabile. Organizațiile care furnizează educație și formare profesională ar trebui să integreze aceste principii în activitatea lor de zi cu zi și să promoveze în mod activ o schimbare de mentalitate și de comportament în rândul cursanților și al personalului.

Transformarea digitală în educație și formare

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, programul sprijină toate organizațiile participante să încorporeze utilizarea instrumentelor digitale și a metodelor de învățare digitale pentru a-și completa activitățile fizice, pentru a îmbunătăți cooperarea dintre organizațiile partenere și calitatea activităților de învățare și predare ale acestora. În plus, participanții din rândul personalului pot beneficia de stagiile pentru oportunități digitale: activități de mobilitate care să le permită să dobândească competențe digitale și să își dezvolte capacitatea de instruire, de predare și de realizare a altor sarcini cu ajutorul instrumentelor digitale. Astfel de activități pot fi organizate în oricare dintre formatele disponibile de mobilitate a personalului.

Participarea la viața democratică

Programul are ca scop să îi ajute pe participanți să descopere beneficiile cetățeniei active și ale participării la viața democratică. Activitățile de mobilitate sprijinite ar trebui să consolideze competențele participative în diferite sfere ale societății civile, precum și dezvoltarea competențelor sociale și interculturale, a gândirii critice și a alfabetizării mediatice. Ori de câte ori este posibil, proiectele ar trebui să ofere oportunități pentru participarea la viața democratică, implicarea socială și civică prin activități de învățare formale și nonformale. Acestea ar trebui, de asemenea, să îmbunătățească gradul de înțelegere al participanților cu privire la Uniunea Europeană și cu privire la valorile comune europene, inclusiv respectarea principiilor democratice, a demnității umane și a principiilor unității și diversității, dialogul intercultural, precum și patrimoniul social, cultural și istoric european.

Dezvoltarea competențelor-cheie

Programul sprijină dezvoltarea pe tot parcursul vieții și consolidarea competențelor-cheie1  necesare pentru dezvoltarea și împlinirea personală, capacitatea de inserție profesională, cetățenia activă și incluziunea socială. Organizațiile participante trebuie să ofere activități de formare și învățare adaptate la nevoile specifice ale cursanților, ajutându-i să obțină independență economică și să învingă obstacolele cu care se confruntă în ceea ce privește educația și contactele sociale.

Activități

Această secțiune prezintă tipurile de activități care pot fi sprijinite prin fonduri Erasmus+, atât ca parte a proiectelor pe termen scurt, cât și ca parte a proiectelor acreditate.

Pentru orice activitate, se poate oferi sprijin suplimentar persoanelor care însoțesc participanții cu mai puține oportunități. Însoțitorii pot beneficia de sprijin pentru întreaga durată a activității sau pentru o parte a acesteia.

Mobilitatea personalului

Formate disponibile

 • Job shadowing (între 2 și 60 de zile)
 • Misiuni de predare sau formare (între 2 și 365 de zile)
 • Cursuri și formare (între 2 și 30 de zile, taxe de studiu limitate la maximum 10 zile per participant)

În plus față de mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale personalului pot fi combinate cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Job shadowing - observarea directă la locul de muncă: participanții pot petrece o perioadă în cadrul unei organizații gazdă dintr-o altă țară, cu scopul de a învăța practici noi și de a aduna idei noi prin observare și interacțiune cu colegi, cu experți sau cu alți practicieni în timpul activității lor zilnice desfășurate la organizația gazdă.

Misiuni de predare sau de formare profesională: participanții pot petrece o perioadă predând sau oferind formare cursanților în cadrul unei organizații gazde dintr-o altă țară, ca o modalitate de a învăța prin îndeplinirea sarcinilor lor și prin schimburi cu colegii.

Cursuri și formare: participanții pot beneficia de un curs structurat sau de un tip similar de formare oferit de profesioniști calificați, pe baza unui program de învățare predefinit și a rezultatelor învățării. Formarea trebuie să implice participanți din cel puțin două țări diferite și trebuie să le permită participanților să interacționeze cu alți cursanți și cu formatorii. Activitățile în întregime pasive, cum ar fi ascultarea de prelegeri, discursuri sau conferințe de masă, nu sunt acceptate.

Solicitanții trebuie să fie conștienți de faptul că toți furnizorii de cursuri sunt complet independenți de programul Erasmus + și acționează ca furnizori de servicii pe o piață liberă. Prin urmare, organizația solicitantă este responsabilă pentru alegerea cursurilor și a formării. Următoarele standarde de calitate sunt disponibile pentru a ghida solicitanții în alegerea lor: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_ro

Participanți eligibili

Participanții eligibili includ cadre didactice, formatori și toate celelalte tipuri de experți și personal nedidactic din domeniul învățământului pentru adulți.

Personalul nedidactic eligibil include personalul care lucrează în domeniul învățământului pentru adulți, pentru furnizori de învățământ pentru adulți (de exemplu, personalul de conducere), fie pentru alte organizații active în domeniul învățământului pentru adulți (de exemplu, voluntari, consilieri, coordonatori de politici responsabili cu învățământul pentru adulți etc.).

Participanții trebuie să lucreze în organizația de trimitere sau să lucreze în mod regulat cu organizația de trimitere pentru a contribui la punerea în aplicare a activităților de bază ale acesteia (de exemplu, în calitate de formatori externi, de experți sau de voluntari).

În toate cazurile, sarcinile care leagă participantul de organizația de trimitere trebuie documentate într-un mod care să îi permită agenției naționale să verifice această legătură (de exemplu, printr-un contract de muncă sau de voluntariat, prin fișa postului sau un document similar). Agențiile naționale stabilesc o practică transparentă și consecventă pentru a decide ce anume constituie relații de lucru acceptabile și documentație justificativă în contextul lor național.

Locuri eligibile

Activitățile trebuie să se desfășoare în străinătate, într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Mobilitatea cursanților

Formate disponibile

 • Mobilitatea de grup a cursanților adulți (între 2 și 30 de zile, cel puțin doi cursanți per grup)
 • Mobilitatea individuală a cursanților adulți în scopul învățării (între 2 și 30 de zile)

Pe lângă mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale cursanților pot fi combinate cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Mobilitatea de grup a cursanților adulți: un grup de cursanți adulți din organizația de trimitere poate petrece timp în altă țară pentru a beneficia de activități de învățare inovatoare organizate pe baza cooperării dintre organizația de trimitere și organizația gazdă (sprijinul nu acoperă serviciile de formare profesională disponibile pentru achiziționare pe piață). Activitățile pot include o combinație de diferite metode și tehnici de învățare formală, informală și nonformală, cum ar fi învățarea reciprocă, învățarea la locul de muncă, voluntariatul și alte abordări inovatoare. Formatorii calificați din cadrul organizației de trimitere trebuie să însoțească cursanții pe întreaga durată a activității și să participe la punerea în aplicare a programului de învățare. Conținutul activităților de mobilitate de grup trebuie să se axeze pe competențele-cheie ale cursanților adulți sau pe dimensiunea programului privind incluziunea și diversitatea, tehnologia digitală, durabilitatea mediului și pe dimensiunea participativă a acestuia.

Mobilitatea individuală a cursanților adulți în scopul învățării: cursanții adulți pot petrece o perioadă în străinătate în cadrul unei organizații gazdă pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și competențele. Trebuie definit un program individual de învățare pentru fiecare participant. Programul de învățare poate include o combinație de diferite metode de învățare formală, informală și nonformală, inclusiv învățarea în clasă, învățarea la locul de muncă, job shadowing, observarea și alte abordări inovatoare.

Participanți eligibili

Participanții eligibili sunt cursanții adulți cu mai puține oportunități, în special cursanții adulți cu un nivel redus de calificare. Cursanții participanți trebuie să fie înscriși într-un program de învățământ pentru adulți la organizația de trimitere2 .

Locuri eligibile

Activitățile trebuie să se desfășoare în străinătate, într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Mobilitatea de grup a cursanților adulți trebuie să aibă loc la organizația gazdă. În mod excepțional, activitățile se pot desfășura într-un alt loc din țara în care se află organizația gazdă, dacă acest lucru este justificat de conținutul și de calitatea activității. În acest caz, deplasarea participanților de la organizația gazdă la locul de desfășurare a activităților nu va fi considerată o activitate de mobilitate transnațională. Prin urmare, nu pot fi solicitate fonduri suplimentare în acest scop.

În plus, activitatea de mobilitate de grup a cursanților adulți se poate desfășura la sediul unei instituții a Uniunii Europene, în cazul în care activitatea este organizată la o instituție a UE sau în cooperare cu respectiva instituție3 .

Alte activități sprijinite

Formate disponibile

 • Experți invitați (între 2 și 60 de zile)
 • Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare (între 10 și 365 de zile)
 • Vizite pregătitoare

Experți invitați: organizațiile pot invita formatori, cadre didactice, experți în politici sau alți specialiști calificați din străinătate care pot contribui la îmbunătățirea predării, a formării și a învățării în cadrul organizației gazdă. De exemplu, experții invitați pot oferi cursuri de formare personalului organizației gazdă, pot demonstra noi metode de predare sau pot contribui la transferul de bune practici în materie de organizare și de gestionare.

Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare: organizațiile solicitante pot găzdui cadre didactice în curs de formare care doresc să petreacă o perioadă de stagiu în străinătate. Organizația gazdă va primi asistență pentru a crea activitatea, iar sprijinul individual și sprijinul pentru deplasare acordate participantului trebuie să fie furnizate de instituția de trimitere a acestuia (care poate solicita finanțare Erasmus+ în acest scop).

Vizite pregătitoare: organizațiile pot realiza o vizită pregătitoare la partenerul gazdă înainte ca mobilitatea să aibă loc. Vizitele pregătitoare nu sunt o activitate de sine stătătoare, ci un mecanism de sprijin pentru mobilitatea personalului sau a cursanților. Fiecare vizită pregătitoare trebuie să fie justificată în mod clar și să servească la îmbunătățirea domeniului de aplicare și a calității activităților de mobilitate. De exemplu, pot fi organizate vizite pregătitoare pentru începerea colaborării cu o nouă organizație parteneră sau pentru a pregăti activități de mobilitate cu o durată mai îndelungată. Pot fi organizate vizite pregătitoare pentru orice tip de mobilitate a cursanților sau a personalului, în afară de cursuri și formare.

Participanți eligibili

Experții invitați pot fi persoane dintr-un alt stat membru al UE sau dintr-o altă țară terță asociată la program, care pot furniza expertiză și formare relevantă pentru nevoile și obiectivele organizației care îi invită.

Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare este disponibilă pentru participanții care au absolvit recent sau sunt înscriși4  într-un program de învățământ pedagogic (sau într-un tip similar de program de învățământ pentru formatori sau pedagogi) dintr-un alt stat membru al UE sau dintr-o altă țară terță asociată la program.

Vizitele pregătitoare pot fi efectuate de personalul implicat direct în organizarea activităților proiectului care se află într-o relație de lucru cu organizația de trimitere sau coordonatorul unui consorțiu de mobilitate. În mod excepțional, potențialii participanți cu mai puține oportunități pot lua parte la vizite pregătitoare pentru activitățile lor.

Locuri eligibile

Pot fi efectuate vizite pregătitoare în statele membre ale UE și în țările terțe asociate la program.

Locul în care sunt invitați experții și cadrele didactice în curs de formare este întotdeauna organizația beneficiară (inclusiv membrii consorțiului).

Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul învățământului pentru adulți

Proiectele pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului constituie o modalitate directă și simplă de a beneficia de programul Erasmus+. Scopul acestora este de a permite organizațiilor să organizeze câteva activități într-o manieră facilă și să câștige experiență în cadrul programului.

În scopul menținerii simplității, proiectele pe termen scurt includ o limitare a numărului de participanți și a duratei proiectului. Formatul este deschis numai organizațiilor individuale, nu și coordonatorilor de consorții. Organizațiile acreditate nu pot depune o cerere pentru proiecte pe termen scurt, deoarece beneficiază deja de acces permanent la finanțarea Erasmus+.

Cererea pentru proiecte pe termen scurt include o listă și o descriere a activităților pe care organizația solicitantă intenționează să le organizeze.

Criterii de eligibilitate

Organizații eligibile: Cine poate depune o cerere de finanțare?

Următoarele organizații sunt eligibile5  să depună o cerere:

 • Organizații care oferă învățământ formal, informal și nonformal pentru adulți6
 • Autoritățile publice locale și regionale, organismele de coordonare și alte organizații cu rol în domeniul învățământului pentru adulți

Cu toate acestea, organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul învățământului pentru adulți nu pot depune o cerere pentru proiecte pe termen scurt.

Țări eligibile

Organizațiile solicitante trebuie să fie stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Unde se depune cererea?

Cererile se depun la agenția națională din țara în care își are sediul organizația solicitantă.

Termene-limită de depunere a cererilor

Runda 1 (pentru toate agențiile naționale): 23 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Runda 2: agențiile naționale pot decide să deschidă un al doilea termen-limită (runda 2). În acest caz, agenția națională va informa solicitanții prin intermediul site-ului său. Pentru runda 2, solicitanții trebuie să își depună cererile până la 4 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului).

Datele de începere a proiectelor

Proiectele pot alege următoarele date de începere:

 • Runda 1: între data de 1 iunie și data de 31 decembrie a aceluiași an
 • Runda 2 (dacă este deschisă): între data de 1 ianuarie și data de 31 mai a anului următor

Durata proiectului

Între 6 și 18 luni.

Numărul cererilor

În fiecare etapă de selecție, o organizație poate depune o cerere doar pentru un singur proiect pe termen scurt în domeniul învățământului pentru adulți.

Organizațiile care primesc un grant pentru un proiect pe termen scurt în cadrul primei runde de depunere a cererilor nu mai pot depune o cerere în cea de-a doua rundă a aceleiași cereri de propuneri.

Pe parcursul unei perioade de cinci ani consecutivi de cereri de propuneri, organizațiile pot primi cel mult trei granturi pentru proiecte pe termen scurt în domeniul învățământului pentru adulți. Granturile primite în perioada 2014-2020 nu sunt luate în calcul pentru această limită.

Activități disponibile

Toate tipurile de activități din domeniul învățământului pentru adulți. Pentru o listă și reguli detaliate, consultați secțiunea „Activități”.

Domeniul de aplicare al proiectului

O cerere pentru un proiect pe termen scurt poate include maximum 30 de participanți la activități de mobilitate.

Vizitele pregătitoare și participarea însoțitorilor nu vor fi luate în calcul pentru această limită.

Organizații de sprijin

Orice organizație activă în domeniul educației și formării poate participa ca organizație de sprijin pentru un beneficiar în cadrul acestei acțiuni. Rolul și obligațiile organizațiilor de sprijin trebuie definite în mod formal între acestea și organizația beneficiară. Toate contribuțiile organizațiilor de sprijin trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus.

Criterii de atribuire

Cererile depuse vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza criteriilor și a ponderilor prezentate mai jos. Pentru a fi luate în considerare în cadrul procedurii, cererile trebuie să depășească următoarele praguri:

 • cel puțin 60 din totalul de 100 de puncte și
 • cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre cele trei categorii de criterii de atribuire

Relevanța (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • profilul solicitantului, experiența, activitățile și populația-țintă de cursanți sunt relevante pentru domeniul învățământului pentru adulți
 • propunerea de proiect este relevantă pentru obiectivele acțiunii
 • propunerea de proiect este relevantă pentru următoarele priorități specifice:
  • sprijinirea organizațiilor nou-venite și organizațiilor cu mai puțină experiență
  • sprijinirea participanților cu mai puține oportunități

Calitatea elaborării proiectului (punctaj maxim 40 de puncte)

Măsura în care:

 • obiectivele proiectului propus răspund într-un mod clar și concret nevoilor organizației solicitante, ale personalului său și ale cursanților
 • conținutul activităților propuse și echilibrul dintre diferitele tipuri de activități sunt adecvate pentru realizarea obiectivelor proiectului
 • există un plan clar de lucru pentru fiecare dintre activitățile propuse
 • proiectul încorporează practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului
 • proiectul încorporează utilizarea de instrumente digitale (în special EPALE) și de metode de învățare digitale în scopul completării activităților de mobilitate fizică pe care le desfășoară și al îmbunătățirii cooperării cu organizațiile partenere

Calitatea măsurilor de monitorizare (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • solicitantul a definit în mod clar sarcinile și responsabilitățile pentru desfășurarea activităților în conformitate cu standardele de calitate ale programului Erasmus
 • solicitantul a propus măsuri concrete și logice pentru a integra rezultatele activităților de mobilitate în activitatea obișnuită a organizației
 • solicitantul a propus o modalitate adecvată de evaluare a rezultatelor proiectului
 • solicitantul a propus măsuri concrete și eficiente pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în cadrul organizației solicitante, pentru a partaja rezultatele cu alte organizații și cu publicul și pentru a recunoaște public finanțarea din partea Uniunii Europene

Proiecte acreditate pentru mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul învățământului pentru adulți

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul învățământului pentru adulți pot solicita finanțare ca parte a unei componente de finanțare speciale disponibile numai pentru ele. Cererile se bazează pe planul Erasmus aprobat anterior, prin urmare, nu sunt necesare o listă detaliată și o descriere a activităților planificate. În schimb, cererile se concentrează asupra estimării bugetului necesar pentru următorul set de activități.

Criterii de eligibilitate

Organizații eligibile: Cine poate depune o cerere?

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus valabilă în domeniul învățământului pentru adulți sunt eligibile pentru depunerea unei cereri.

Consorțiul de mobilitate

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus pentru coordonatori de consorții de mobilitate trebuie să depună cererea pentru formatul consorțiului de mobilitate.

Lista membrilor consorțiului de mobilitate trebuie furnizată ca parte a cererii și trebuie să includă cel puțin o organizație membră în plus față de coordonator.

Orice organizație care îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru o acreditare Erasmus în același domeniu poate deveni membru al unui consorțiu de mobilitate. Toate organizațiile membre ale consorțiului planificat trebuie să fie din același stat membru al UE sau din aceeași țară terță asociată la program ca și coordonatorul consorțiului de mobilitate.

Nu este necesară acreditarea Erasmus pentru membrii consorțiului.

Organizațiile care participă la un consorțiu de mobilitate pot primi finanțare prin cel mult două acorduri de grant aferente Acțiunii-cheie 1 în domeniul învățământului pentru adulți în cadrul aceleiași cereri de propuneri. Prin urmare, organizațiile din domeniul învățământului pentru adulți care primesc un grant pentru un proiect pe termen scurt sau pentru un proiect acreditat pot participa, în plus, la un singur consorțiu de mobilitate în domeniul învățământului pentru adulți în calitate de organizații membre. Alte organizații pot participa la cel mult două consorții de mobilitate.

Unde se depune cererea?

Cererile se depun la agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Termen-limită de depunere a cererilor

23 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Data de începere a proiectului

Data de 1 iunie a aceluiași an

Durata proiectului

Toate proiectele acreditate vor avea o durată inițială de 15 luni. După 12 luni, toți beneficiarii vor avea posibilitatea de a-și prelungi proiectul până la 24 de luni în total.

Numărul cererilor

Organizațiile acreditate pot depune o singură cerere în fiecare etapă de selecție.

Activități disponibile

Toate tipurile de activități din domeniul învățământului pentru adulți. Pentru o listă și reguli detaliate, consultați secțiunea „Activități”.

Domeniul de aplicare al proiectului

Numărul de participanți care pot fi incluși în proiectele acreditate nu este limitat, în afară de limitările definite în etapa de alocare a bugetului.

Alocarea bugetului

Calitatea planului Erasmus întocmit de solicitant a fost evaluată în etapa de depunere a cererii de acreditare și, prin urmare, în etapa de alocare a bugetului nu va avea loc nicio evaluare calitativă. Orice cerere de grant eligibilă va primi finanțare.

Valoarea grantului acordat va depinde de o serie de elemente:

 • bugetul total disponibil pentru a fi alocat solicitanților acreditați
 • activitățile solicitate (inclusiv bugetul estimat necesar pentru desfășurarea acestora)
 • valoarea de bază și valoarea maximă a grantului
 • următoarele criterii de alocare: performanța solicitantului, prioritățile de politică și echilibrul geografic (dacă sunt aplicate de agenția națională)

Normele detaliate privind valoarea de bază și valoarea maximă a grantului, punctajul criteriilor de alocare, ponderarea fiecărui criteriu, metoda de alocare și bugetul disponibil pentru proiectele acreditate vor fi publicate de agenția națională înainte de termenul-limită al cererii de propuneri.

Care sunt regulile de finanțare?

Următoarele reguli de finanțare se aplică proiectelor pe termen scurt și proiectelor acreditate.

Categoria bugetară - Sprijin organizatoric

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costurile legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate care nu sunt acoperite de alte categorii de costuri.

De exemplu: pregătirea (pedagogică, interculturală și de alte tipuri), îndrumarea, monitorizarea și sprijinirea participanților în timpul mobilității, servicii, instrumente și echipamente necesare pentru componentele virtuale ale activităților mixte, recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor și asigurarea vizibilității publice a finanțării din partea Uniunii Europene.

Sprijinul organizatoric acoperă costurile suportate atât de organizațiile de trimitere, cât și de organizațiile gazdă (cu excepția cazului mobilității personalului pentru cursuri și formare). Împărțirea grantului primit va fi convenită între cele două organizații.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

100 EUR

 • pentru fiecare cursant participant la o activitate de mobilitate de grup.
 • pentru fiecare participant la mobilitatea personalului pentru cursuri și formare
 • pentru fiecare expert invitat
 • pentru fiecare cadru didactic sau pedagog în curs de formare

350 EUR; 200 EUR după depășirea numărului de sută de participanți la același tip de activitate

 • pentru fiecare participant la mobilitatea individuală a cursanților adulți în scopul învățării
 • pentru fiecare participant la mobilitatea personalului pentru job shadowing sau pentru misiuni de predare sau formare

Categoria bugetară – Transport

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Contribuția la costurile călătoriei participanților și a însoțitorilor de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza distanței de călătorie și a numărului de persoane.

Solicitantul trebuie să indice distanța aeriană dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității7  prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană8 .

Sumă

Distanțe de călătorie Deplasare standard Deplasare cu mijloace de transport ecologice
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km sau mai mult 1500 EUR  

Categoria bugetară - Sprijin individual

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri de ședere pentru participanți și însoțitori pe perioada activității.

Dacă este necesar: costurile de ședere sunt eligibile pentru timpul de călătorie înainte și după activitate, pentru maximum două zile de călătorie în cazul participanților și însoțitorilor care primesc un grant standard pentru deplasare și pentru maximum șase zile de călătorie în cazul unui grant pentru deplasare cu mijloace de transport ecologice.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de persoane, a duratei șederii și a țării gazdă9 .

Sumă

Categoria participanților Grupa de țări 1 Grupa de țări 2 Grupa de țări 3
Personalul 90 - 180 EUR 80 - 160 EUR 70 - 140 EUR
Cursanți 35 – 120 EUR 30– 104 EUR 25– 88 EUR

Cele de mai sus sunt ratele de bază per zi de activitate. Fiecare autoritate națională va decide cu privire la ratele de bază exacte, în limitele permise.

Rata de bază este plătibilă până la a 14-a zi de activitate. Începând cu cea de-a 15-a zi de activitate, rata plătibilă va fi egală cu 70 % din rata de bază. Ratele de plată vor fi rotunjite până la valoarea cea mai apropiată în unități întregi de euro.

Categoria bugetară – Sprijin pentru incluziune

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sprijin pentru incluziune destinat organizațiilor: Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate pentru participanții cu mai puține oportunități.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități.

Sumă

100 EUR pentru fiecare participant

Sprijin pentru incluziune destinat participanților: Costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora (inclusiv costuri justificate de călătorie și ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Transport” și „Sprijin individual”).

Mecanism de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Sumă

100% din costurile eligibile

Categoria bugetară - Vizite pregătitoare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri care acoperă călătoria și șederea pentru participarea la o vizită pregătitoare.

Mecanism de finanțare: costuri unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

575 EUR pentru fiecare participant, cu maximum trei participanți per vizită

Categoria bugetară - Taxe de studii

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri care acoperă taxele de înscriere la cursuri și formare.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei activității.

Sumă

80 EUR pentru fiecare participant pe zi; un membru individual al personalului poate primi o sumă maximă de 800 EUR pentru acoperirea taxelor de studii în cadrul unui acord de grant.

Categoria bugetară - Sprijin lingvistic

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costurile aferente furnizării de materiale și cursuri de limbi străine pentru participanții care au nevoie să își îmbunătățească cunoașterea limbii pe care o vor utiliza pentru studiu sau formare pe durata activității lor.

Sprijinul lingvistic este eligibil pentru participanții la o activitate de mobilitate a personalului mai lungă de 30 de zile și pentru participanții la o activitate de mobilitate individuală pentru elevi. Sprijinul poate fi plătit numai dacă participantul nu poate primi sprijin lingvistic online din cauza indisponibilității limbii solicitate sau a nivelului solicitat.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

150 EUR pentru fiecare participant

Categoria bugetară - Costuri excepționale

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costurile ridicate de călătorie ale participanților și ale însoțitorilor acestora care nu pot fi sprijinite în cadrul categoriei standard „Transport” din cauza distanței geografice mari sau a altor bariere.

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale.

Mecanism de finanțare: costuri reale

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională. Sprijinul pentru deplasări costisitoare se aplică în cazurile în care sprijinul pentru deplasare bazat pe costul unitar nu acoperă 70% din costurile de călătorie ale participanților.

Sumă

Costuri pentru garanția financiară: 80% din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80% din costurile de călătorie eligibile

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale: 100% din costurile eligibile

 • 1 Competențe-cheie
 • 2  Definiția programelor eligibile de învățământ pentru adulți și a cursanților adulți cu un nivel redus de calificare din fiecare stat membru al UE sau din fiecare țară terță asociată la program va fi stabilită de autoritatea națională competentă și va fi publicată pe site-ul agenției naționale relevante. În principiu, persoanele care nu au absolvit cel puțin un program de învățământ secundar superior vor fi considerate ca fiind cursanți adulți cu un nivel redus de calificare.
 • 3  Sediile instituțiilor Uniunii Europene se află la Bruxelles, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg și Haga. Activitățile desfășurate la sediile UE vor fi considerate activități de mobilitate transnaționale și poate fi solicitată finanțare (astfel cum este descrisă în secțiunea „Care sunt regulile de finanțare?”) pentru toți participanții, indiferent de țara de origine a acestora.
 • 4  Proaspeții absolvenți sunt eligibili să participe pentru o perioadă de maximum 12 luni de la absolvire. În cazul în care participanții au efectuat serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv.
 • 5  Definiția organizațiilor eligibile din fiecare stat membru al UE sau din fiecare țară terță asociată la program va fi stabilită de autoritatea națională competentă și va fi publicată pe site-ul agenției naționale relevante împreună cu exemple pertinente.
 • 6  Fără a aduce atingere definițiilor stabilite de autoritatea națională competentă, a se reține faptul că organizațiile care furnizează educație și formare profesională cursanților adulți sunt considerate, în mod obișnuit, furnizori de educație și formare profesională, nu furnizori de învățământ pentru adulți. Pentru mai multe informații, consultați definițiile aplicabile de pe site-ul agenției naționale din țara dumneavoastră.
 • 7  De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță de deplasare aplicabil (adică între 500 și 1 999 km). 
 • 8 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro.
 • 9 Grupe de țări-gazdă:

  Grupa de țări 1: Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, Liechtenstein;

  Grupa de țări 2: Țările de Jos, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia;

  Grupa de țări 3: Slovenia, Estonia, Letonia, Croația, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Macedonia de Nord, Serbia.

Tagged in:  Personal din învățământul pentru adulți