Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022. Vendar lahko vodnik za leto 2022 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Aktivnosti udejstvovanja mladih

Aktivnosti zunaj formalnega izobraževanja in usposabljanja, ki spodbujajo in olajšujejo udeležbo mladih v demokratičnem življenju Evrope na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

CILJI UKREPA[1]

Program Erasmus+ podpira lokalne, nacionalne in transnacionalne projekte udejstvovanja, ki jih vodijo neformalne skupine mladih in/ali mladinske organizacije, ki spodbujajo udeležbo mladih v demokratičnem življenju Evrope in sledijo enemu ali več naslednjim ciljem:

 • mladim zagotoviti priložnosti, da se angažirajo in se naučijo sodelovati v civilni družbi (zagotavljanje poti za angažiranje mladih v njihovem vsakdanjem življenju, pa tudi v demokratičnem življenju, za doseganje pomembne državljanske, gospodarske, družbene, kulturne in politične udeležbe mladih iz vseh okolij, s posebnim poudarkom na tistih z manj priložnostmi);
 • ozaveščati mlade o evropskih skupnih vrednotah in temeljnih pravicah ter prispevati k procesu evropskega povezovanja, vključno s prispevanjem k doseganju enega ali več ciljev mladih EU;
 • razviti digitalne kompetence in medijsko pismenost mladih (zlasti kritično mišljenje in sposobnost ocenjevanja informacij in dela z njimi), da se povečata odpornost mladih na dezinformacije, lažne novice in propagando ter njihova sposobnost udeležbe v demokratičnem življenju;
 • združiti mlade in nosilce odločanja na lokalni, regionalni, nacionalni in transnacionalni ravni in/ali prispevati k mladinskemu dialogu EU.

OKVIR POLITIKE

Strategija Evropske unije za mlade za obdobje 2019–2027[2] določa okvir za evropsko sodelovanje na področju mladine na podlagi sporočila Komisije z dne 22. maja 2018 o angažiranju, povezovanju in opolnomočenju mladih. Njen cilj v okviru osrednjega področja „angažiranje“ je doseči pomembno državljansko, gospodarsko, družbeno, kulturno in politično udeležbo mladih. Strategija spodbuja udeležbo mladih v demokratičnem življenju, podpira družbeno in državljansko angažiranost ter si prizadeva zagotoviti, da imajo vsi mladi potrebna sredstva za sodelovanje v družbi.

Strategija EU za mlade vključuje tudi postopek mladinskega dialoga, v tem okviru pa je bilo leta 2018 oblikovanih 11 evropskih ciljev mladih, ki opredeljujejo vrsto medsektorskih področij, ki vplivajo na življenje mladih, in poudarjajo izzive, ki jih je treba rešiti na posameznih področjih. Na podlagi prispevkov mladih deležnikov se v vsakem 18-mesečnem ciklu mladinskega dialoga EU določijo posebne tematske prednostne naloge, ki bodo v danem obdobju v središču izvajanja strategije EU za mlade.

Tematske strategije na področju mladine

Program Erasmus+ si prizadeva spodbujati udejstvovanje mladih, izboljševanje kakovosti procesov priložnostnega in neformalnega učenja ter razvoj kakovostnega mladinskega dela. Dodatna podpora na teh področjih je zagotovljena prek posebnih tematskih strategij, kot so strategija za udeležbo mladih (Youth Participation Strategy), Youthpass in evropska strategija usposabljanja (European Training Strategy – ETS)[3].

Opis aktivnosti

Aktivnosti udejstvovanja mladih so aktivnosti neformalnega učenja, povezane z aktivnim udejstvovanjem mladih. Namen takih dejavnosti je mladim omogočiti, da izkusijo izmenjave, sodelovanje ter kulturno in državljansko delovanje. Podprte aktivnosti bi morale udeležencem pomagati okrepiti njihove osebne, družbene, državljanske in digitalne kompetence ter postati aktivni evropski državljani.

Ta ukrep podpira uporabo alternativnih, inovativnih, pametnih in digitalnih oblik udeležbe mladih, vključno z razširitvijo udeležbe mladih na različne sektorje in prostore (zdravstvene storitve, športne objekte itd., ne glede na to, ali jih upravlja javni ali zasebni sektor), s čimer bi se mladim iz vseh okolij odprle poti do aktivnega udejstvovanja.

Aktivnosti udejstvovanja mladih se lahko aktivno uporabljajo za dialoge in razprave med mladimi in nosilci odločanja, da se spodbuja aktivna udeležba mladih v demokratičnem življenju v Evropi. Konkretni rezultat je, da lahko mladi izrazijo svoje mnenje (z oblikovanjem stališč, predlogov in priporočil), zlasti o tem, kako bi bilo treba oblikovati in izvajati mladinske politike v Evropi.

Aktivnosti udejstvovanja mladih so lahko transnacionalne (izvajajo se v eni ali več sodelujočih državah in vključujejo partnerje iz več sodelujočih držav) ali nacionalne (izvajajo se na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni in vključujejo neformalne skupine mladih in/ali organizacije iz ene sodelujoče države). Nacionalne aktivnosti udejstvovanja mladih so posebej primerne za preizkušanje idej na lokalni ravni ter kot orodje za nadaljnje spremljanje prejšnjih pobud za pomoč pri nadgradnji in nadaljnjem razvoju uspešnih idej.

Vse aktivnosti udejstvovanja mladih, ne glede na raven, na kateri se izvedejo, morajo imeti dokazano evropsko razsežnost in/ali dodano vrednost, vsaka posamezna podprta aktivnost pa mora jasno prispevati k doseganju enega ali več zgoraj navedenih ciljev ukrepa.

Podprte aktivnosti so lahko v obliki (ali kombinaciji naslednjih oblik): delavnic, razprav, igre vlog, simulacij, uporabe digitalnih orodij (npr. orodij digitalne demokracije), kampanj ozaveščanja, usposabljanj, srečanj in drugih oblik interakcije med mladimi in nosilci odločanja na spletu ali zunaj njega, posvetovanj, informativnih dogodkov itd.

Med primeri aktivnosti, ki se lahko izvedejo v okviru projekta, so:

 • osebne ali spletne delavnice in/ali srečanja, seminarji ali drugi dogodki/procesi na lokalni, regionalni, nacionalni ali transnacionalni ravni, ki ponujajo možnosti za obveščanje, razprave in aktivno udeležbo mladih v zvezi z vprašanji, pomembnimi za njihovo vsakdanje življenje kot aktivnih evropskih državljanov, pri čemer te aktivnosti v idealnem primeru vključujejo interakcije z nosilci odločanja in drugimi deležniki, ki jih ta vprašanja zadevajo, ali vodijo do takih interakcij ali temeljijo na njih;
 • posvetovanja z mladimi, v okviru katerih se opredelijo teme/vprašanja, ki so zanje posebej pomembna (v lokalnem, regionalnem, nacionalnem ali transnacionalnem okviru), in njihove potrebe, povezane s sodelovanjem pri obravnavanju takih tem/vprašanj;
 • kampanje ozaveščanja v zvezi z udeležbo mladih v demokratičnem življenju;
 • lajšanje dostopa do odprtih, varnih in dostopnih virtualnih in/ali fizičnih prostorov za mlade, ki ponujajo dejanske priložnosti za učenje udeležbe v demokratičnem življenju in procesih;
 • simulacije delovanja demokratičnih institucij in vlog nosilcev odločanja pri teh institucijah.

Projekti lahko vključujejo element mobilnosti in/ali dogodke, ki vključujejo fizično prisotnost udeležencev na določeni lokaciji. Za take aktivnosti (mobilnost in fizični dogodki) je predvidena posebna finančna podpora. Kjer je ustrezno, se močno spodbuja vključitev digitalnih oblik aktivnosti (npr. spletnih seminarjev, hekatonov, različnih orodij za e-sodelovanje) in/ali usposabljanja v zvezi z uporabo orodij digitalne demokracije v aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru projekta aktivnosti udejstvovanja mladih.

Naslednjih vrst aktivnosti ni mogoče podpreti v okviru tega ukrepa: zakonsko določenih srečanj organizacij ali mrež organizacij, organizacije političnih prireditev, fizične infrastrukture (npr. stroškov gradnje/pridobitve stavb in njihove stalne opreme).

PRIPRAVA PROJEKTA

Projekt, podprt s tem ukrepom, bi moral vključevati eno ali več zgoraj navedenih aktivnosti. Aktivnosti se lahko prilagodljivo kombinirajo, odvisno od ciljev projekta ter potreb sodelujočih organizacij in udeležencev.

Projekt izvede ena ali več neformalnih skupin mladih, ena ali več organizacij ali njihova kombinacija. Neformalne skupine mladih in/ali sodelujoče organizacije je treba opredeliti v fazi prijave. Če je vključena samo neformalna skupina mladih, se eden od njih prijavi v imenu skupine. Če je vključenih več skupin ali organizacij, ena od njih prevzame vlogo koordinatorja in se v imenu partnerstva prijavi za celoten projekt.

Projekt ima štiri faze: načrtovanje, pripravo, izvedbo in nadaljnje spremljanje. Sodelujoče organizacije in mladi, vključeni v aktivnosti, bi morali aktivno sodelovati v vseh navedenih fazah, s čimer bi izboljšali svoje učne izkušnje („aktivnosti, ki jih mladi oblikujejo za mlade“).

 • Načrtovanje (opredelitev potreb, ciljev, učnih izidov, oblik aktivnosti, razvoja delovnega programa, razporeda aktivnosti itd.);
 • priprava (praktične ureditve, sklepanje sporazumov s partnerji, potrditev ciljnih skupin predvidenih aktivnosti, jezikovna/medkulturna/učna/z nalogami povezana priprava udeležencev itd.);
 • izvajanje aktivnosti;
 • nadaljnje spremljanje (ocenjevanje aktivnosti, opredelitev in dokumentiranje učnih izidov udeležencev ter razširjanje in uporaba rezultatov projekta). Kot del faze nadaljnjega spremljanja bi bilo treba za vsak projekt predvideti zagotavljanje povratnih informacij o konkretnih rezultatih projekta mladim udeležencem, tudi o tem, kako so bili ti rezultati sporočeni drugim ustreznim deležnikom in/ali kako so jih ti uporabili.

Mladinski dialog EU

Teme in prednostne naloge, opredeljene v okviru mladinskega dialoga EU[4], so lahko navdih za aktivnosti udejstvovanja mladih na vseh ravneh. Evropski cilji mladih, ki so bili oblikovani v mladinskem dialogu EU ter opredeljujejo medsektorska področja, ki vplivajo na življenje mladih, in poudarjajo izzive, so podoben vir navdiha. Poleg tega se lahko rezultati uspešnih aktivnosti udejstvovanja mladih uporabijo kot vir informacij v nadaljnjih fazah mladinskega dialoga EU.

Učni proces

V okviru projekta aktivnosti udejstvovanja mladih je treba predvideti podporo za razmislek, opredelitev in dokumentiranje učnih izidov posameznikov, zlasti prek orodja Youthpass.

Vključevanje in raznolikost

Namen programa Erasmus+ je spodbujati enake možnosti in dostop, vključevanje in pravičnost v vseh njegovih ukrepih. Organizacije bi morale načrtovati dostopne in vključujoče projektne aktivnosti, pri tem pa upoštevati stališča udeležencev z manj priložnostmi in jih vključiti v postopek odločanja.

Aktivnosti udejstvovanja mladih so še zlasti primerne za vključevanje mladih z manj priložnostmi:

 • aktivnosti udejstvovanja mladih so zasnovane kot oblika ukrepa na lokalni ravni z zelo prilagodljivimi parametri (trajanje, število udeležencev, nacionalne/transnacionalne aktivnosti itd.), ki jih je mogoče enostavno prilagoditi posebnim potrebam mladih z manj priložnostmi;
 • neformalnim skupinam mladih, ki izvajajo projekt aktivnosti udejstvovanja mladih, lahko podporo zagotovi inštruktor[5]. Storitve inštruktorja bi lahko bile posebno pomembne in koristne za podporo mladim z manj priložnostmi pri razvoju in izvajanju njihovih projektov;
 • med cilji ukrepa sta mladim zagotoviti priložnosti za učenje udeležbe v civilni družbi ter izboljšati digitalno in medijsko pismenost. Projekti, namenjeni doseganju teh ciljev, so lahko zlasti koristni za pomoč mladim z manj priložnostmi pri reševanju nekaterih izzivov, s katerimi se lahko soočajo.

Aktivnosti udejstvovanja mladih so posebej primerne tudi za tematsko delo na področju vključevanja in raznolikosti v družbi, na primer za podporo boju proti stereotipom ter spodbujanje razumevanja, strpnosti in nediskriminacije. 

Zaščita in varnost udeležencev

Med načrtovanjem in pripravo projekta bi bilo treba obravnavati vprašanje zaščite in varnosti udeležencev ter predvideti vse potrebne ukrepe za preprečevanje/zmanjšanje tveganj.

Ustvarjanje skupnosti

Močno se spodbuja vključitev aktivnosti za ustvarjanje skupnosti v projekte aktivnosti udejstvovanja mladih. Po možnosti bi si bilo treba prizadevati, da se take aktivnosti nadaljujejo tudi po koncu podprtih projektov in postanejo samozadostne. Projekti aktivnosti udejstvovanja mladih lahko po potrebi izkoristijo platforme za ustvarjanje skupnosti, ki že obstajajo na evropskem mladinskem portalu.

Okoljska trajnostnost

V okviru projekta bi bilo treba med udeleženci spodbujati okoljsko trajnostno in odgovorno vedenje ter ozaveščati o pomenu ukrepov za zmanjšanje ali nadomestitev okoljskega odtisa aktivnosti mobilnosti. Projekt bi bilo treba načrtovati in izvesti ob upoštevanju okoljskega vidika, na primer z vključitvijo trajnostnih praks, kot so izbira materialov za večkratno uporabo ali okolju prijaznih materialov, zmanjšanje količine odpadkov in recikliranje ter trajnostna prevozna sredstva.

Digitalizacija

Program Erasmus+ vse sodelujoče organizacije podpira pri vključevanju uporabe digitalnih orodij in učnih metod za dopolnitev njihovih fizičnih aktivnosti, izboljšanje sodelovanja med partnerskimi organizacijami in za izboljšanje kakovosti aktivnosti. To lahko vključuje na primer uporabo orodij za e-sodelovanje.

Standardi kakovosti Erasmus na področju mladine

Pri izvajanju vseh aktivnosti, podprtih v okviru tega ukrepa, je treba upoštevati standarde kakovosti Erasmus na področju mladine za organizacijo visokokakovostnih aktivnosti učne mobilnosti. Standardi kakovosti Erasmus na področju mladine zajemajo osnovna načela ukrepa in konkretne prakse izvajanja za projektne naloge, kot so izbor in priprava udeležencev, opredelitev, ocenjevanje in priznavanje učnih izidov, izmenjava rezultatov projektov itd. Standardi kakovosti Erasmus na področju mladine so na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_sl.

 

MERILA ZA OCENO TEGA PROJEKTA

MERILA ZA UPRAVIČENOST

Upravičene sodelujoče organizacije

Sodelujoča organizacija je lahko:

 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija; evropska mladinska nevladna organizacija; javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni; socialno podjetje; profitna organizacija, dejavna na področju družbene odgovornosti podjetij;
 • neformalna skupina mladih[6]

s sedežem v državi programa ali sosedski partnerski državi EU (regije od 1 do 4; glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

Kdo se lahko prijavi?

Prijavitelj je lahko katera koli upravičena sodelujoča organizacija s sedežem v državi programa. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, vključenih v projekt[7].

Število in profil sodelujočih organizacij

 • Nacionalni projekti udejstvovanja mladih: sodelovati mora vsaj ena sodelujoča organizacija.
 • Transnacionalni projekti udejstvovanja mladih: sodelovati morata vsaj dve sodelujoči organizaciji iz različnih držav.

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mesecev.

Kraji izvajanja aktivnosti

Aktivnosti se morajo izvajati v državi ene ali več sodelujočih organizacij ali v državi sedeža institucije Evropske unije[8].

Upravičeni udeleženci

Mladi, stari od 13 do 30 let[9], ki živijo v državi sodelujočih organizacij, in nosilci odločanja, ki se ukvarjajo s temami, obravnavanimi v projektu.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji v državi, kjer ima organizacija prijaviteljica sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do naslednjih datumov:

do 11. maja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. avgustom in 31. decembrom istega leta;

do 5. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Priloge

Prijavnemu obrazcu mora biti priložena častna izjava zakonitega zastopnika.

Prijavnemu obrazcu mora biti priložen časovni razpored za projekt aktivnosti udejstvovanja mladih, ki prikazuje vse načrtovane aktivnosti.

Prijavnemu obrazcu mora biti priložen časovni razpored za vsako aktivnost mobilnosti in dogodek, načrtovan v projektu.

MERILA ZA DODELITEV

Ustreznost, utemeljitev in učinki

(največ 30 točk)

 • Ustreznost projekta glede na:
 • cilje ukrepa;
 • potrebe sodelujočih organizacij in udeležencev;
 • v kakšnem obsegu bo projekt obravnaval eno ali več prednostnih nalog, opredeljenih v okviru mladinskega dialoga EU ali ciljev mladih;
 • primernost projekta za doseganje visokokakovostnih učnih izidov za udeležence;
 • v kakšnem obsegu projekt zagotavlja evropsko dodano vrednost;
 • morebitni učinek projekta:
 • za udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem;
 • na druga področja, poleg organizacij in posameznikov, ki neposredno sodelujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ali svetovni ravni;
 • v kakšnem obsegu projekt vključuje ukrepe, katerih namen je zagotoviti trajnostnost njegovih rezultatov tudi po koncu življenjskega cikla projekta;
 • kako primeren je projekt za prispevanje k vključevanju in raznolikosti ter zeleni, digitalni in sodelovalni razsežnosti programa;
 • v kolikšni meri projekt v ukrep vključuje nove udeležence in manj izkušene organizacije;
 • v kakšnem obsegu projekt obravnava trajnostne in okolju prijazne prakse.

Kakovost zasnove projekta

(največ 40 točk)

 • Usklajenost prepoznanih potreb, ciljev projekta, profilov udeležencev in predlaganih aktivnosti;
 • jasnost, celovitost in kakovost vseh faz projekta: priprave (vključno s pripravo udeležencev), izvajanja in nadaljnjega spremljanja (vključno z mehanizmom za povratne informacije za udeležence);
 • v kakšnem obsegu so mladi vključeni v vse faze aktivnosti;
 • v kakšnem obsegu so aktivnosti zasnovane na dostopen in vključujoč način ter dostopne udeležencem z manj priložnostmi;
 • ustreznost predlaganih participativnih učnih metod, vključno z morebitnimi virtualnimi komponentami;
 • v kakšnem obsegu se v projektu uporabljajo alternativne, inovativne in pametne oblike udejstvovanja mladih, zlasti za preizkušanje novih idej in nadaljnje spremljanje;
 • kakovost ureditev in podpore za razmislek, opredelitev in dokumentiranje učnih izidov udeležencev ter dosledna uporaba evropskih orodij za preglednost in priznavanje, zlasti orodja Youthpass;
 • ustreznost in učinkovitost ukrepov, predvidenih za zagotovitev varnosti in zaščite udeležencev;
 • v kakšnem obsegu aktivnosti vključujejo trajnostne in okolju prijazne prakse.

Kakovost vodenja projekta

(največ 30 točk)

 • Kakovost praktičnih ureditev ter načinov upravljanja in podpore;
 • kakovost sodelovanja in komunikacije med udeleženci skupin, sodelujočimi organizacijami in drugimi ustreznimi deležniki;
 • kakovost ukrepov za ocenjevanje različnih faz in rezultatov projekta;
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in drugod.

PRAVILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Proračun projekta je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

Najvišja vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev na projekt aktivnosti udejstvovanja mladih: 60 000 EUR

Proračunska kategorija

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Znesek

Vodenje projekta

Stroški, povezani z vodenjem in izvajanjem projekta (npr. priprava in izvajanje projektnih srečanj ter priprava, izvajanje, ocenjevanje, razširjanje in nadaljnje spremljanje aktivnosti).

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na trajanje projekta.

500 EUR na mesec

Stroški inštruiranja

Stroški, povezani z vključitvijo inštruktorja v projekt.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na državo kraja izvajanja in delovne dni.

Zahtevek za finančno podporo za kritje stroškov za delo inštruktorja mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu. Trajanje inštruiranja ni povezano s trajanjem projekta.

Znesek iz preglednice B3 na dan dela.

Največ 12 dni.

Podpora za vključevanje

Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci z manj priložnostmi in njihovimi spremljevalci, nosilci odločanja in pomočniki (vključno z utemeljenimi potnimi stroški in stroški bivanja, če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo v okviru proračunskih kategorij „potovanje“ in „individualna podpora“).

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

100 % upravičenih stroškov

Izredni stroški

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala.

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

Finančno jamstvo: 80 % upravičenih stroškov

Visoki potni stroški: 80 % upravičenih stroškov

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala: 100 % upravičenih stroškov

Preglednica B3 Stroški inštruiranja

 

Učitelj/vodja usposabljanja/raziskovalec/

mladinski delavec

Prispevek na enoto na dan

Danska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

241

Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Finska, Islandija

214

Češka, Grčija, Španija, Ciper, Malta, Portugalska, Slovenija

137

Bolgarija, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Republika Severna Makedonija, Turčija

74

Dodatna finančna sredstva za fizične dogodke, izvedene v okviru projekta

Proračunska kategorija

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Znesek

Podpora za dogodke za udejstvovanje mladih

Stroški, povezani z izvedbo nacionalnih in transnacionalnih konferenc, seminarjev, dogodkov itd. Razen osebja sodelujočih organizacij/članov neformalnih skupin mladih in pomočnikov, saj naj bi se stroški udeležbe teh udeležencev na srečanjih krili s sredstvi iz proračunske kategorije „Vodenje projekta“.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev dogodka, vključno z nosilci odločanja, razen pomočnikov.

100 EUR na udeleženca.

Dodatna finančna sredstva za mobilnost, izvedeno v okviru projekta

Proračunska kategorija

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Znesek

Potovanje

Prispevek za potne stroške udeležencev, vključno s spremljevalci, nosilci odločanja in pomočniki, od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na potovalno razdaljo in število oseb.

Prijavitelj mora navesti razdaljo med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti[10], pri čemer uporabi kalkulator razdalje, ki ga podpira Evropska komisija[11].

Pri potujočih aktivnostih bi moral prijavitelj sešteti razdalje med posameznimi kraji izvajanja in izbrati razpon razdalje, ki ustreza vsoti razdalj[12].

Potovalna razdalja

Standardno potovanje

Zeleno potovanje

0–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000–2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000–3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000–7 999 km

820 EUR

 

8 000 km ali več

1 500 EUR

 

Individualna podpora

Stroški bivanja.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na trajanje bivanja na udeleženca, vključno s spremljevalci, nosilci odločanja in pomočniki (če so potrebni), pri čemer se krijejo tudi stroški za en dan potovanja pred aktivnostjo in en dan potovanja po njej ter stroški za največ štiri dodatne dni za udeležence, ki prejmejo nepovratna sredstva za zeleno potovanje.

Znesek iz preglednice A2.1 na udeleženca na dan.

Podpora za vključevanje

Stroški, povezani z organizacijo aktivnosti mobilnosti za udeležence z manj priložnostmi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev z manj priložnostmi brez spremljevalcev, pomočnikov in nosilcev odločanja.

100 EUR na udeleženca

Izredni stroški

Visoki potni stroški udeležencev, vključno s spremljevalci, nosilci odločanja in pomočniki; vključno z uporabo čistejših prevoznih sredstev z nižjimi izpusti ogljika.

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

80 % upravičenih stroškov

Preglednica A2.1: Individualna podpora za aktivnosti mobilnosti za udejstvovanje mladih

Aktivnosti udejstvovanja mladih (v EUR na dan)

 

Avstrija

45 EUR

Belgija

42 EUR

Bolgarija

32 EUR

Hrvaška

35 EUR

Ciper

32 EUR

Češka

32 EUR

Danska

45 EUR

Estonija

33 EUR

Finska

45 EUR

Republika Severna Makedonija

28 EUR

Francija

38 EUR

Nemčija

41 EUR

Grčija

38 EUR

Madžarska

33 EUR

Islandija

45 EUR

Irska

49 EUR

Italija

39 EUR

Latvija

34 EUR

Lihtenštajn

45 EUR

Litva

34 EUR

Luksemburg

45 EUR

Malta

39 EUR

Nizozemska

45 EUR

Norveška

50 EUR

Poljska

34 EUR

Portugalska

37 EUR

Romunija

32 EUR

Srbija

29 EUR

Slovaška

35 EUR

Slovenija

34 EUR

Španija

34 EUR

Švedska

45 EUR

Turčija

32 EUR

Sosedske partnerske države

29 EUR

 1. Največ proračunskih sredstev za ta ukrep je dodeljenih za podporo projektom, ki vključujejo organizacije in udeležence iz držav programa. Vendar se lahko s približno 25 % razpoložljivih proračunskih sredstev financirajo mednarodni projekti, ki vključujejo organizacije in udeležence iz držav programa in partnerskih držav, ki mejijo na EU (regije od 1 do 4; glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

 2. https://europa.eu/youth/strategy_sl.

 3. Strategije so na voljo na spletnem naslovu: https://www.salto-youth.net/.

 4. https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_sl.

 5. Neformalne skupine mladih lahko med izvajanjem projekta uporabljajo enega ali več inštruktorjev, odvisno od njihovih potreb.

 6. Skupina najmanj štirih mladih, starih od 13 do 30 let. Eden od članov skupine, ki je star najmanj 18 let, prevzame vlogo predstavnika in odgovornost v imenu skupine. Za opredelitev neformalne skupine glej glosar. Za namene tega ukrepa in vseh določb, povezanih z njim, je pojem „neformalna skupina mladih“ zajet v pojmu „sodelujoča organizacija“. Pri sklicevanju na „sodelujočo organizacijo“ se šteje, da ta pojem zajema tudi „neformalno skupino mladih“.

 7. Sodelujoče organizacije bodo morale podpisati mandat, s katerim bodo pooblastile organizacijo prijaviteljico. Pooblastila je treba predložiti v fazi prijave in najpozneje do podpisa sporazuma o nepovratnih sredstvih. Za več informacij glej del C tega vodnika.

 8. Sedeži institucij Evropske unije so v Bruslju, Frankfurtu, Luxembourgu, Strasbourgu in Haagu.

 9. Upoštevati je treba naslednje: 

  spodnja starostna omejitev – udeleženci morajo do dneva začetka aktivnosti dopolniti najnižjo navedeno starost;

  zgornja starostna omejitev – udeleženci ob začetku aktivnosti ne smejo biti starejši od najvišje navedene starosti.

 10. Na primer če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km) in nato izbral ustrezen razpon razdalje (tj. od 500 do 1 999 km).    

 11. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl.

 12. Na primer, če udeleženec iz Madrida (Španija) sodeluje pri potujoči aktivnosti, ki se najprej izvede v Rimu (Italija), nato pa v Ljubljani (Slovenija), bo prijavitelj (a) najprej izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km) in nato razdaljo od Rima do Ljubljane (489,75 km) ter seštel obe razdalji (1 855,03 km), (b) izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km) ter (c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Ljubljane (prek Rima) in nazaj (275 EUR).

Tagged in: