Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Vymedzenie pojmu „Projekt Mobility“

Organizácie pôsobiace v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže získajú podporu z programu Erasmus+ na uskutočnenie projektov, ktoré podporujú rozličné typy mobility. Projekt mobility bude pozostávať z týchto fáz:

 • plánovanie (vrátane stanovenia vzdelávacích výstupov, formátov aktivít, vypracovania pracovného programu, harmonogramu aktivít),
 • príprava (vrátane praktických opatrení, výberu účastníkov, uzavretia zmlúv s partnermi a účastníkmi, prípravy účastníkov pred odchodom v jazykovej, medzikultúrnej a vzdelávacej oblasti a v súvislosti so stanovenými úlohami),
 • realizácia aktivít v rámci mobility,
 • nadväzujúce opatrenia (vrátane vyhodnotenia aktivít, prípadného potvrdzovania a formálneho uznávania vzdelávacích výstupov účastníkov počas aktivity, ako aj šírenia a využívania výstupov projektu).

Programom Erasmus+ sa posilňuje podpora poskytovaná účastníkom aktivít v rámci mobility pri zlepšovaní ich kompetencií v oblasti cudzích jazykov pred začiatkom pobytu v zahraničí a aj počas neho, a to vrátane dodatočného grantu na jazykovú podporu pre účastníkov dlhodobej mobility v sektore OVP a školského vzdelávania. Služba online jazykovej podpory Erasmus+ poskytuje účastníkom aktivít v rámci mobility možnosť posúdiť svoju znalosť dvoch jazykov, ako aj absolvovať online jazykové kurzy na zlepšenie svojich kompetencií. Okrem online jazykových kurzov bude služba online jazykovej podpory poskytovať niekoľko ďalších prvkov, ako sú nástroje asistovaného a zmiešaného vzdelávania, ktoré umožnia učiteľom a pracovníkom s mládežou poskytovať svojim učiacim sa dodatočnú podporu a vytvárať sociálne siete na podporu kolaboratívneho učenia sa.

Program Erasmus+ ďalej ponúka priestor na rozvoj aktivít v rámci mobility, do ktorých sa zapájajú partnerské organizácie z rôznych prostredí a pôsobiace v rôznych oblastiach alebo sociálno-ekonomických sektoroch (napr. stáže vysokoškolských študentov alebo žiakov v OVP v podnikoch, MVO, vo verejných subjektoch; učitelia navštevujúci kurzy profesijného rozvoja v spoločnostiach alebo strediskách odbornej prípravy; odborníci na oblasť podnikania poskytujúci prednášky alebo odbornú prípravu v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania atď.).

Tretím dôležitým prvkom inovácie a kvality aktivít v rámci mobility je to, že účastnícke organizácie programu Erasmus+ majú možnosť organizovať aktivity v rámci mobility v širšom strategickom rámci a v strednodobom časovom horizonte. Na základe jednej žiadosti o grant bude môcť koordinátor projektu mobility zorganizovať niekoľko aktivít v rámci mobility, ktoré umožnia jednotlivcom vycestovať do rôznych krajín. V rámci programu Erasmus+ budú teda môcť žiadajúce organizácie vytvoriť projekt podľa potrieb účastníkov, ale aj podľa svojich interných plánov internacionalizácie, budovania kapacít a modernizácie.

Pri zabezpečovaní vysokej miery vplyvu kľúčovej akcie 1 zohrávajú dôležitú úlohu akreditačné systémy. Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie a akreditácie na Erasmus pre konzorciá pre mobilitu vo vysokoškolskom vzdelávaní a akreditácie na Erasmus v sektoroch odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a v oblasti mládeže umožňujú organizáciám neustále využívať výhody kľúčovej akcie 1, vďaka čomu sa môžu zamerať na dlhodobé ciele a inštitucionálny vplyv.

V závislosti od profilu zapojených účastníkov sa v rámci kľúčovej akcie 1 programu Erasmus+ podporia tieto typy projektov mobility:

V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy:

 • projekt mobility vysokoškolských študentov a zamestnancov,
 • projekt mobility žiakov a zamestnancov v OVP,
 • projekt mobility žiakov a zamestnancov v školskom vzdelávaní,
 • projekt mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore vzdelávania dospelých,

V oblasti mládeže:

 • projekty mobility mladých ľudí – mládežnícke výmeny,
 • projekty mobility pracovníkov s mládežou,
 • aktivity zamerané na participáciu mládeže.

V ďalších oddieloch sú uvedené podrobné informácie o kritériách a podmienkach vzťahujúcich sa na jednotlivé typy projektov mobility.