Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2022. Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2022 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Centre de excelență profesională

Inițiativa privind centrele de excelență profesională (CoVEs, Centres of Vocational Excellence) definește o abordare ascendentă a excelenței, potrivit căreia instituțiile de educație și formare profesională (EFP) sunt capabile să adapteze rapid oferta de competențe la evoluția nevoilor economice și sociale. Inițiativa își propune să încurajeze platformele transnaționale de colaborare, care ar fi dificil de creat de statele membre izolate în absența stimulentelor, a sprijinului tehnic și a oportunităților de învățare reciprocă oferite de UE.

Conceptul de excelență profesională propus se caracterizează printr-o abordare globală centrată pe cursant, în care educația și formarea profesională:

 • constituie o parte integrantă a ecosistemelor de competențe, contribuind la strategiile de dezvoltare regională, de inovare, de incluziune și de specializare inteligentă;
 • fac parte din triunghiul cunoașterii, în strânsă colaborare cu alte sectoare din domeniul educației și formării, cu comunitatea științifică și cu mediul de afaceri;
 • le permit cursanților să dobândească competențe profesionale și competențe-cheie printr-o ofertă de înaltă calitate, bazată pe procese de asigurare a calității, creează forme inovatoare de parteneriate cu piața forței de muncă și sunt susținute prin dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic și de formare, prin pedagogii inovatoare și favorabile incluziunii, precum și prin strategii de mobilitate și internaționalizare.

OBIECTIVELE ACȚIUNII

Această acțiune sprijină înființarea și dezvoltarea progresivă a platformelor europene ale centrelor de excelență profesională, contribuind la strategiile de dezvoltare regională, la inovare și la specializarea inteligentă, precum și la platformele internaționale de colaborare.

Centrele de excelență profesională vor funcționa la două niveluri:

 1. La nivel național, într-un context local dat, prin integrarea strânsă a centrelor de excelență profesională în sistemele locale de inovare și prin conectarea acestora la nivel european.
 2. La nivel transnațional, prin platformele centrelor de excelență profesională, pentru a stabili puncte de referință de talie mondială pentru formarea profesională, prin reunirea centrelor de excelență profesională care împărtășesc:
 • un interes comun în sectoare specifice (de exemplu, aeronautică, e-mobilitate, tehnologii ecologice și circulare, TIC, sectorul medical etc.) sau
 • abordări inovatoare pentru a răspunde provocărilor societale (de exemplu, schimbările climatice, epuizarea resurselor și deficitul de resurse, digitalizarea, inteligența artificială, obiectivele de dezvoltare durabilă, integrarea migranților, perfecționarea competențelor persoanelor cu niveluri scăzute de calificare etc.).

Platformele vizează „convergența ascendentă” a excelenței în domeniul EFP. Ele vor fi deschise pentru participarea țărilor cu sisteme de excelență profesională bine dezvoltate, precum și a țărilor care se află în procesul de elaborare a unor abordări similare, având ca scop explorarea întregului potențial al instituțiilor EFP de a juca un rol proactiv în sprijinirea creșterii și a inovării.

Centrele de excelență profesională sunt destinate organizațiilor care oferă educație și formare profesională, la orice nivel al CEC între 3 și 8, inclusiv nivelul secundar superior, nivelul postliceal neterțiar, precum și nivelul terțiar (de exemplu, universitățile de științe aplicate, institutele politehnice etc.).

Cu toate acestea, cererile nu pot include doar activități care vizează cursanții de nivel terțiar; cererile care se concentrează pe EFP de nivel terțiar (nivelurile 6 - 8 din CEC) trebuie să includă cel puțin un alt nivel de calificare EFP între nivelurile 3 și 5 din CEC, precum și o componentă solidă de învățare la locul de muncă[1].

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus+, propunerile de proiecte de centre de excelență profesională trebuie să respecte următoarele criterii:

Cine poate prezenta o cerere?

Orice organizație participantă stabilită legal într-o țară participantă la program poate depune o cerere. Organizația prezintă cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Ce tipuri de organizații sunt eligibile pentru participarea la proiect?

Orice organizație publică sau privată, activă în domeniul educației și formării profesionale sau pe piața muncii și stabilită legal într-o țară participantă la program sau în orice țară parteneră (a se vedea secțiunea „Țările eligibile” în partea A din prezentul ghid) poate participa în calitate de partener cu drepturi depline, de entitate afiliată sau de partener asociat.

De exemplu, astfel de organizații pot fi (listă neexhaustivă):

 • Furnizori de educație și formare profesională
 • Întreprinderi, organizații reprezentative ale unei industrii sau ale unui sector
 • Autorități naționale/regionale de calificare
 • Institute de cercetare
 • Agenții de inovare
 • Autorități de dezvoltare regională

Numărul și profilul organizațiilor participante

Parteneriatul trebuie să cuprindă cel puțin 8 parteneri cu drepturi depline din minimum 4 țări participante la programul Erasmus+ (printre care cel puțin 2 state membre ale UE) și:

a) cel puțin o întreprindere sau o organizație reprezentativă a unei industrii sau a unui sector și

b) cel puțin un furnizor de educație și formare profesională (la nivel secundar și/sau terțiar).

În rest, componența parteneriatului trebuie să reflecte natura specifică a propunerii.

Durata proiectului

4 ani.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 7 septembrie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

CREAREA UNUI PROIECT

Centrele de excelență profesională se caracterizează prin adoptarea unei abordări sistemice. Se așteaptă ca acestea să ofere mult mai mult decât o simplă calificare profesională de calitate. Printre elementele caracteristice ale platformelor de cooperare transnațională se numără un set de activități diverse împărțite în trei grupuri, după cum urmează:

 1. Predare și învățare inclusiv înzestrarea cursanților cu competențe relevante pe piața forței de muncă, printr-o abordare din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții; dezvoltarea de metodologii inovatoare de predare și învățare centrate pe cursanți, inclusiv a unor resurse de învățare la distanță, dezvoltarea unei oferte de învățare EFP transnaționale modulare și centrate pe cursanți (programe de învățământ și/sau calificări), facilitând astfel mobilitatea (inclusiv mobilitatea virtuală) a cursanților și a personalului, precum și recunoașterea la nivel regional și/sau național.
 2. Cooperare și parteneriate inclusiv contribuția la crearea și diseminarea de noi cunoștințe în parteneriat cu alte părți interesate și stabilirea de parteneriate între sectorul afacerilor și cel al educației pentru ucenicii, stagii, schimb de echipamente, inclusiv resurse pentru învățarea la distanță, schimburi de personal și de cadre didactice între întreprinderi și centre EFP etc.
 3. Guvernanță și finanțare inclusiv asigurarea unei guvernanțe eficace la toate nivelurile, implicând părți interesate relevante și utilizând la maximum instrumentele financiare și fondurile UE.

O listă neexhaustivă de activități corespunzătoare fiecărui grup este prezentată în formularul de candidatură.

Activitățile propuse în cererile de proiecte trebuie să aducă o valoare adăugată și vor avea un impact direct asupra realizării rezultatelor proiectului.

Proiectul trebuie să includă rezultate relevante legate de:

 • cel puțin 3 dintre activitățile menționate în formularul de candidatură în Grupul 1 – Predare și învățare,
 • cel puțin 3 dintre activitățile menționate în formularul de candidatură în Grupul 2 – Cooperare și parteneriate și
 • cel puțin 2 dintre activitățile menționate în formularul de candidatură în Grupul 3 – Guvernanță și finanțare.

Solicitantul poate include activități care nu sunt menționate în cele trei grupuri de mai sus. Acestea trebuie să demonstreze că sunt deosebit de adecvate pentru a îndeplini obiectivele cererii de propuneri și pentru a răspunde nevoilor identificate și trebuie să fie evaluate și prezentate ca parte a unui set coerent de activități.

Centrele de excelență profesională nu au scopul de a construi noi instituții și infrastructuri EFP de la zero (deși pot face acest lucru), ci, mai degrabă, scopul lor este să creeze legături între o serie de parteneri locali/regionali, cum ar fi furnizori de educație și formare profesională inițială și continuă, instituții de învățământ terțiar, inclusiv universități de științe aplicate și politehnici, institute de cercetare, întreprinderi, camere, parteneri sociali, autorități și agenții de dezvoltare naționale și regionale, servicii publice de ocupare a forței de muncă etc.

Proiectele trebuie să aplice instrumentele și mecanismele UE[2] ori de câte ori acestea sunt relevante.

Proiectele trebuie să includă elaborarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia. Planul respectiv se bazează pe parteneriate susținute, la nivelul corespunzător, între furnizorii de educație și formare și principalele părți interesate din industrie. Planul trebuie să includă identificarea structurilor de guvernanță adecvate, precum și planuri de scalabilitate și de sustenabilitate financiară. De asemenea, planul trebuie să asigure vizibilitatea și diseminarea la scară largă a activității platformelor, inclusiv la nivel politic național și al UE, și să includă detalii privind modul de punere în aplicare la nivel național și/sau regional cu parteneri relevanți; Planul de acțiune trebuie să indice, de asemenea, modul în care oportunitățile de finanțare din partea UE (de exemplu, fondurile structurale europene, Fondul european pentru investiții strategice, Erasmus+, COSME, programele sectoriale) și finanțările naționale și regionale (dar și finanțările private) pot sprijini punerea în aplicare a proiectului. Planul trebuie să ia în considerare strategiile naționale și regionale de specializare inteligentă.

IMPACTUL PRECONIZAT

Se preconizează că înființarea și dezvoltarea progresivă a platformelor europene de centre de excelență profesională va spori atractivitatea educației și formării profesionale și va garanta că acestea vor deveni principalii furnizori de soluții la provocările cauzate de evoluția rapidă a nevoilor în materie de competențe.

Se preconizează că, datorită faptului că reprezintă o parte esențială a „triunghiului cunoașterii” – colaborarea strânsă dintre întreprinderi, educație și cercetare – și că joacă un rol fundamental în furnizarea de competențe pentru a sprijini inovarea și specializarea inteligentă, centrele de excelență profesională vor asigura dobândirea de abilități și competențe de înaltă calitate, care vor genera oportunități de calitate în materie de ocupare a forței de muncă și de dezvoltare a carierei, răspunzând nevoilor unei economii inovatoare, favorabile incluziunii și sustenabile. Se preconizează că această abordare va deschide calea pentru ca EFP să acționeze în cadrul unei conceptualizări mai favorabile incluziunii și mai cuprinzătoare a furnizării de competențe, abordând inovarea, pedagogia, justiția socială, învățarea pe tot parcursul vieții, competențele transversale, învățarea profesională organizațională și continuă și nevoile comunității.

Prin faptul că sunt ferm ancorate în contexte regionale/locale și că funcționează totodată la nivel transnațional, centrele de excelență profesională vor forma parteneriate puternice și durabile între comunitatea EFP și piața muncii la nivel național și transfrontalier. Astfel, aceste centre vor asigura relevanța continuă a furnizării de competențe și vor obține rezultate care ar fi dificil de obținut în absența schimbului de cunoștințe și a unei cooperări susținute.

Prin diseminarea pe scară largă a rezultatelor proiectului la nivel transnațional, național și/sau regional și prin dezvoltarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului, luând în considerare strategiile naționale și regionale de specializare inteligentă, se preconizează că proiectele individuale vor atrage părțile interesate relevante din cadrul și din afara organizațiilor participante și vor asigura un impact durabil după încheierea proiectului.

CRITERII DE ATRIBUIRE

Se aplică următoarele criterii de atribuire:

Relevanța proiectului

(punctaj maxim 35 de puncte)

 • Legătura cu politica: propunerea vizează crearea și dezvoltarea unei platforme de cooperare transnațională a centrelor de excelență profesională, cu scopul de a promova excelența în domeniul EFP; explică modul în care va contribui la realizarea obiectivelor priorităților de politică vizate de Recomandarea Consiliului privind EFP pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență[3], precum și de Declarația de la Osnabrück[4];
 • Consecvență: măsura în care propunerea se întemeiază pe o analiză adecvată a nevoilor; obiectivele sunt definite în mod clar, realist și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și pentru acțiune;
 • Inovare: propunerea are în vedere metode și tehnici de ultimă generație și conduce la rezultate și soluții inovatoare pentru domeniul său în general sau pentru contextul geografic în care este pus în aplicare proiectul (de exemplu, conținutul, rezultatele obținute, metodele de lucru aplicate, organizațiile și persoanele implicate sau vizate);
 • Dimensiunea regională: propunerea demonstrează că se integrează în strategiile de dezvoltare regională, de inovare și de specializare inteligentă și că poate contribui la acestea, pe baza identificării nevoilor și provocărilor locale/regionale;
 • Cooperare și parteneriate: măsura în care propunerea este adecvată pentru realizarea unei relații puternice și durabile, atât la nivel local, cât și la nivel transnațional, între comunitatea EFT și întreprinderi (pot fi reprezentate de camere sau asociații), în care interacțiunile sunt reciproce și reciproc avantajoase;
 • Valoare adăugată europeană: propunerea demonstrează în mod clar valoarea adăugată la nivel individual (cursant și/sau personal), instituțional și sistemic, generată prin rezultate care ar fi greu de obținut de către parteneri în absența cooperării la nivel european;
 • Internaționalizare: propunerea demonstrează că își poate aduce contribuția la dimensiunea internațională a excelenței EFP, inclusiv prin dezvoltarea de strategii pentru a încuraja mobilitatea transnațională și parteneriatele durabile în domeniul EFP;
 • Competențe digitale: măsura în care propunerea prevede activități legate de dezvoltarea competențelor digitale (de exemplu, anticiparea nevoilor în materie de competențe, programe de învățământ și metodologii de predare inovatoare, orientări etc.);
 • Competențe verzi: măsura în care propunerea prevede activități legate de tranziția la o economie circulară și mai ecologică (de exemplu, anticiparea nevoilor în materie de competențe, programe de învățământ și metodologii de predare inovatoare, orientări etc.) ;
 • Dimensiunea socială: propunerea include o preocupare orizontală evidențiată prin diferitele acțiuni menite să abordeze diversitatea și să promoveze valorile comune, egalitatea, inclusiv egalitatea de gen, nediscriminarea și incluziunea socială, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale/cu mai puține oportunități.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(punctaj maxim 25 de puncte)

 • Coerență: elaborarea de ansamblu a proiectului asigură coerența între obiectivele proiectului, activități și bugetul propus. Propunerea prezintă un set coerent și cuprinzător de activități și servicii adecvate pentru a răspunde nevoilor identificate și pentru a conduce la rezultatele preconizate. Există etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, exploatare, evaluare și diseminare;
 • Metodologie: calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse și adecvarea acesteia pentru obținerea rezultatelor preconizate;
 • Gestionare: sunt prevăzute mecanisme de gestionare solide. Termenele, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste. Propunerea alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate. Sunt definite un set clar de indicatori-cheie de performanță și un calendar pentru evaluarea și realizarea acestora;
 • Buget: bugetul prevede resursele adecvate necesare pentru succesul proiectului, fără a fi nici supraestimat, nici subestimat;
 • Planul de lucru: calitatea și eficacitatea planului de lucru, inclusiv măsura în care resursele alocate pachetelor de lucru sunt în conformitate cu obiectivele și cu rezultatele preconizate ale acestora;
 • Controlul financiar și al calității: măsurile de control (evaluarea continuă a calității, evaluări inter pares, activități de analiză comparativă etc.) și indicatorii de calitate asigură faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și eficientă din punctul de vedere al costurilor. Provocările/riscurile proiectului sunt clar identificate și acțiunile de atenuare sunt abordate în mod corespunzător. Sunt planificate procese de revizuire de către experți, ca parte integrantă a proiectului. Aceste procese includ o evaluare externă independentă la mijlocul perioadei și la sfârșitul proiectului;
 • În cazul în care proiectul include activități de mobilitate (pentru cursanți și/sau personal):
 • calitatea aranjamentelor practice, a activităților de gestionare și de sprijin;
 • măsura în care activitățile sunt adecvate pentru obiectivele proiectului și implică un număr corespunzător de participanți;
 • calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, în conformitate cu principiile și cu instrumentele de transparență și recunoaștere la nivel european.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare

(punctaj maxim 20 de puncte)

 • Configurația: proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul, competențele, experiența și expertiza necesare pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului;
 • Convergența ascendentă: măsura în care parteneriatul reunește organizații active în domeniul educației și formării profesionale sau pe piața muncii, aflate în diferite etape ale dezvoltării abordărilor de excelență profesională, și permite un schimb neîntrerupt și eficace de expertiză și cunoștințe între partenerii respectivi;
 • Dimensiunea geografică: măsura în care parteneriatul include parteneri relevanți din zone geografice diferite, precum și măsura în care solicitantul a motivat componența geografică a parteneriatului și relevanța acesteia pentru atingerea obiectivelor centrelor de excelență profesională; precum și măsura în care parteneriatul include o gamă largă și adecvată de actori relevanți la nivel local și regional;
 • Implicarea țărilor partenere: dacă este cazul, implicarea organizațiilor participante din țările partenere conferă proiectului o valoare adăugată esențială;
 • Angajament: coordonatorul demonstrează un înalt nivel de gestionare și de coordonare a rețelelor transnaționale și dă dovadă de capacitate de conducere într-un mediu complex. repartizarea responsabilităților și a sarcinilor este clară, adecvată și demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante în raport cu expertiza și cu capacitatea lor specifică;
 • Colaborare: se propune un mecanism eficient pentru a asigura o bună coordonare, luare a deciziilor și comunicare între organizațiile participante, participanți și orice alte părți interesate relevante.

Impact

(punctaj maxim 20 de puncte)

 • Exploatare: propunerea demonstrează modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate de către parteneri și alte părți interesate și prevede mijloace de măsurare a exploatării pe durata proiectului și ulterior;
 • Diseminare: propunerea prevede un plan clar de diseminare a rezultatelor și include ținte și activități adecvate, un calendar pertinent, instrumente și canale relevante pentru a garanta că rezultatele și beneficiile vor fi distribuite în mod eficace părților interesate, factorilor de decizie, specialiștilor în materie de orientare, întreprinderilor, cursanților tineri etc. pe durata proiectului și ulterior; propunerea indică, de asemenea, care partener va fi responsabil cu diseminarea;
 • Impact: propunerea demonstrează impactul potențial al proiectului:
 • asupra participanților și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
 • în afara organizațiilor și a persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.

Propunerea cuprinde atât măsuri, cât și obiective și indicatori clari definiți de monitorizare a progresului și de evaluare a impactului preconizat (pe termen scurt și lung);

 • Sustenabilitate: propunerea explică modul în care vor fi implementate și dezvoltate în continuare centrele de excelență profesională. Propunerea include elaborarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia. Acest plan se bazează pe parteneriate susținute, la nivelul corespunzător, între furnizorii de educație și formare și principalele părți interesate din industrie. Planul trebuie să includă identificarea structurilor de guvernanță adecvate, precum și planuri de scalabilitate și sustenabilitate financiară, inclusiv identificarea resurselor financiare (europene, naționale și private) pentru a se asigura că rezultatele și beneficiile obținute vor fi sustenabile pe termen lung.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, cererile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte (dintr-un total de 100 de puncte), luându-se în considerare și punctajul minim de admitere necesar pentru fiecare dintre cele patru criterii de atribuire: minimum 18 puncte pentru categoria „Relevanța proiectului”; minimum 13 puncte pentru „Calitatea elaborării și punerii în aplicare a proiectului” și minimum 11 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Impact”. În cazurile ex aequo, se va acorda prioritate punctajelor celor mai mari obținute pentru „Relevanța proiectului”, iar apoi pentru „Impact”.

Ca regulă generală, în limitele cadrelor legale naționale și europene existente, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise (OER) precum și pe platformele profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente relevante. Propunerea va descrie modul în care rezultatele produse (datele, materialele, documentele, activitățile audio-vizuale și cele derulate pe platformele de comunicare socială) vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și promovate prin intermediul licențelor deschise. Propunerea nu conține limitări disproporționate.

CARE SUNT REGULILE DE FINANȚARE?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară aferentă fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a cuantumului maxim al grantului stabilite în cererea de propuneri.

Valoarea maximă a grantului UE per proiect este de 4 milioane EUR.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de candidatură, ținând seama de următoarele elemente:

 1. Bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea de evenimente”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 2. Propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 3. Solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a sumei forfetare, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 4. Costurile descrise pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costurile de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate. Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe portalul pentru oportunități de finanțare și de ofertare (FTOP, Funding and Tender Opportunities Portal).

 1. Potrivit Cedefop, învățarea la locul de muncă se referă la cunoștințele și competențele dobândite prin îndeplinirea – și reflectarea asupra – sarcinilor într-un context profesional, fie la locul de muncă [...], fie într-o instituție EFP. Pentru EFPI, conform raportului Comisiei din 2013 (Învățarea la locul de muncă în Europa: Practici și indicatori de politică), există trei forme de învățare la locul de muncă: (1) programe de alternanță sau ucenicii cunoscute în general sub denumirea de „sistem dual”, (2) învățare la locul de muncă ca EFP în școli, care include perioade de formare la locul de muncă în întreprinderi și (3) învățare la locul de muncă integrată într-un program școlar, în laboratoare la fața locului, ateliere, bucătării, restaurante, firme care oferă stagii de inițiere sau de practică, simulări sau misiuni reale în cadrul unor proiecte economice/industriale.

  Pentru terminologia EFP completă, inclusiv învățarea la locul de muncă, a se utiliza publicația oficială Cedefop:

  https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4117.

 2. Precum CEC, EQAVET, Recomandarea Consiliului privind un cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace, Recomandarea Consiliului privind competențele-cheie etc.

 3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=RO.

 4. https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}