Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kapacitetsuppbyggnad på idrottsområdet

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt är internationella samarbetsprojekt som baseras på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma på idrottsområdet i programländer och tredjeländer som inte är associerade till programmet som ligger i region 1 (västra Balkan) eller region 2 (grannskap öst). De syftar till att stödja idrottsaktiviteter och idrottspolitiska åtgärder i tredjeländer som inte är associerade till programmet som ett verktyg för att främja värderingar och som ett utbildningsverktyg för att främja individers personliga och sociala utveckling och skapa lokalsamhällen med bättre sammanhållning.

Insatsens Mål

Insatsen kommer att inriktas på att

 • öka kapaciteten hos idrottsorganisationer på gräsrotsnivå,
 • uppmuntra till utövandet av idrott och fysisk aktivitet i tredjeländer som inte är associerade till programmet,
 • främja social inkludering genom idrott,
 • främja positiva värden genom idrott (såsom rent spel, tolerans, laganda),
 • främja samarbete mellan olika regioner i världen via gemensamma initiativ.

Tematiska områden/särskilda mål

Förslagen bör inriktas på vissa temaområden som fastställts under programplaneringsfasen. Exempel på särskilt relevanta områden är

 • främjande av gemensamma värden, icke-diskriminering och jämställdhet genom idrott,
 • utveckling av färdigheter (genom idrott) som behövs för att förbättra missgynnade gruppers sociala delaktighet (t.ex. oberoende, ledarskap osv.),
 • integration av migranter,
 • försoning efter konflikter.

Verksamhet

De föreslagna verksamheterna måste vara direkt kopplade till insatsens allmänna och särskilda mål, dvs. de måste motsvara ett eller flera av de tematiska områden som anges ovan. Verksamheterna ska anges i en projektbeskrivning som täcker hela genomförandeperioden. Inom ramen för denna internationella och världsomspännande insats måste projektverksamheterna dessutom inriktas på att bygga upp och stärka idrottsorganisationers kapacitet, främst i de länder som inte är associerade till programmet från region 1 eller region 2.

De projekt som finansieras ska kunna integrera en lång rad olika verksamheter för samarbete, utbyte, kommunikation och andra aktiviteter, såsom till exempel att

 • skapa och utveckla nätverk mellan organisationer/länder/regioner,
 • utarbeta och genomföra utbyte av bästa praxis/idéer,
 • genomföra gemensamma idrottsaktiviteter och sidoevenemang rörande utbildning,
 • införa, testa, utbyta och genomföra nya former av icke-formella metoder, verktyg, praxis och material för inlärning genom praktisk utbildning och mobilitet för idrottspersonal,
 • öka medvetenheten om frågor som rör diskriminering av missgynnade grupper inom idrotten,
 • stödja uppbyggnaden av ett engagerat och aktivt civilt samhälle.

Hur utformar jag mitt projekt?

Ett projekt för kapacitetsuppbyggnad på sportområdet består av fyra steg som inleds redan innan projektförslaget väljs ut för [fn]finansiering[ft/]Den förberedande verksamheten kan inledas innan förslaget har lämnats in eller valts ut för finansiering, men kostnaderna ersätts först efter det att bidragsavtalet har undertecknats, då även den faktiska verksamheten får inledas.[/fn], t.ex. enligt följande: 1) Identifiering av och inledande av projektet, 2) förberedelse, utformning och planering av projektet, 3) genomförande och övervakning av verksamheten, och 4) utvärdering och konsekvensbedömning.

De deltagande organisationerna och de personer som medverkar i verksamheten bör delta aktivt i alla skeden så att deras lärande berikas.

 • Identifikation och inledning: Identifiera ett problem, ett behov eller en möjlighet som du kan ta upp genom din projektidé inom ramen för ansökningsomgången.  Identifiera de viktigaste verksamheterna och målen som kan förväntas av projektet. Kartlägg berörda aktörer och potentiella partnerorganisationer. Formulera projektmål. Säkerställ att projektet är anpassat till de deltagande organisationernas strategiska mål. Ta fram en inledande plan för att ge projektet en bra start och sammanställ den information som behövs för att fortsätta till nästa fas osv.
 • Förberedelse, utformning och planering: ange projektets omfattning och inriktning. Ange tydligt den föreslagna metoden för att säkerställa samstämmighet mellan projektets mål och verksamheter. Besluta om ett schema för arbetsuppgifterna. Uppskatta nödvändiga resurser och utforma detaljerna i projektet, t.ex. behovsanalys. Fastställ sunda mål och effektindikatorer (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbegränsade). Identifiera projekt- och läranderesultat. Utveckla arbetsprogram, aktiviteternas format, förväntat genomslag, uppskattad helhetsbudget. Ta fram en plan för projektets genomförande och en sund och realistisk kommunikationsplan med strategiska aspekter av projektstyrning, övervakning, kvalitetskontroll, rapportering och spridning av resultat. Utforma praktiska arrangemang och bekräfta de planerade verksamheternas målgrupper. Upprätta avtal med partnerorganisationer och skriv förslaget osv.
 • Genomförande och övervakning av verksamheten: Genomför projektet enligt planen. Planen ska uppfylla rapporterings- och kommunikationskraven. Övervaka pågående verksamhet och bedöm projektresultaten i förhållande till projektplanerna. Identifiera avvikelser från planerna och vidta åtgärder för att korrigera dessa avvikelser och hantera problem och risker. Identifiera bristande överensstämmelse med de fastställda kvalitetsstandarderna och vidta korrigerande åtgärder osv.
 • Utvärdering och konsekvensbedömning: bedöm projektresultaten mot projektets mål och genomförandeplaner. Utvärdera verksamheten och dess genomslag på olika nivåer, utbyt och tillämpa projektresultaten i praktiken osv.

Övergripande aspekter som ska beaktas när du utformar ditt projekt:

Förutom att uppfylla de formella kriterierna och upprätta hållbara samarbetsarrangemang med alla projektpartner kan följande aspekter bidra till att öka genomslaget och förbättra genomförandet av kapacitetsuppbyggnadsprojekt under de olika projektfaserna: De sökande organisationerna uppmuntras att väga in dessa möjligheter och aspekter i utformningen av sina projekt. 

Inkludering och mångfald

Erasmus+ ska främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. För att genomföra dessa principer i praktiken har en inkluderings- och mångfaldsstrategi tagits fram. Strategin är avsedd att göra det lättare att nå ut till deltagare från mer skilda bakgrunder, särskilt personer med begränsade möjligheter som har svårt att delta i europeiska projekt. Projektverksamheterna ska vara tillgängliga och inkluderande. Deltagare med begränsade möjligheter bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsfattandet under hela processen.

Miljömässig hållbarhet

Projekten bör utformas på ett miljövänligt sätt och miljövänliga metoder bör genomsyra alla aspekter av projektet. Organisationer och deltagare bör ha en miljövänlig inställning när de utformar sina projekt, vilket kommer att uppmuntra alla personer som är involverade i projektet att diskutera och lära om miljöfrågor, fundera på vad de kan göra på olika nivåer och hjälpa såväl organisationer som deltagare att hitta alternativa, miljövänligare sätt att genomföra sin projektverksamhet.

Digital dimension

Virtuellt samarbete och experiment med virtuellt och blandat lärande är nyckeln till framgångsrika projekt.

Gemensamma värden, samhällsengagemang och deltagande i samhällslivet

Projekten kommer att stödja aktivt medborgarskap och etik och främja utveckling av social och interkulturell kompetens, kritiskt tänkande och mediekunskap. De kommer även att inriktas på att öka medvetenheten om och förståelsen av EU:s sammanhang i världen.

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att ansöka om kapacitetsuppbyggnadsprojekt på idrottsområdet?

Kriterier för bidragsberättigande

Förslag om kapacitetsuppbyggnadsprojekt på idrottsområdet ska uppfylla följande kriterier för att vara berättigade till Erasmusbidrag:

Vem kan söka?

För att vara berättigade till stöd måste de sökande (bidragsmottagare och anknutna enheter, i tillämpliga fall)

 • vara rättsliga enheter (privata eller offentliga organ),
 • vara verksamma på idrottsområdet,
 • vara lagligen etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet, eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet som ligger i region 1 (västra Balkan) eller region 2 [fn](grannskap öst)[ft/]Organisationer från Belarus får inte delta i denna insats. Organisationer från Armenien och Azerbajdzjan får delta, men inte som samordnare.[/fn].

Konsortiets samordnare måste vara en ideell organisation.         

Sådana organisationer kan t.ex. vara

 • offentliga organ med ansvar för idrottsfrågor på lokal, regional eller nationell nivå,
 • en idrottsorganisation på lokal, regional, nationell, europeisk eller internationell nivå,
 • en nationell olympisk kommitté eller ett nationellt idrottsförbund,
 • en organisation som företräder rörelsen ”idrott för alla”,
 • organisationer som arbetar för att främja fysisk aktivitet,
 • en organisation som företräder sektorn för aktiv fritid.

Konsortiets sammansättning

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt är gränsöverskridande och omfattar minst fyra organisationer från minst tre länder:

 • minst en organisation från två olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet och
 •  minst två organisationer från minst ett bidragsberättigat tredjeland som inte är associerat till programmet från region 1 (västra Balkan) eller region 2 (östra grannskapet). Organisationer från region 1 och region 2 kan inte delta i samma förslag (dvs. partnerskap som omfattar både region 1 och region 2 kan inte få bidrag).

Antalet organisationer från EU:s medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet får inte vara större än antalet organisationer från tredjeländer som inte är associerade till programmet. Anknutna enheter och associerade partner räknas inte in i konsortiets sammansättning.                

Geografisk plats (plats för verksamheten)

Verksamheten måste genomföras i de deltagande organisationernas länder, utom i vederbörligen motiverade fall som rör insatsens mål.

Vidare gäller följande:

 • Verksamheter kan också äga rum vid en av EU:s institutioner, även om inga organisationer från det land där institutionen har sitt säte deltar i projektet. 
 • Verksamhet som omfattar spridning och marknadsföring av resultat kan även genomföras i samband med relevanta tematiska transnationella evenemang/konferenser i EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet eller tredjeländer som inte är associerade till programmet.

Projektets varaktighet

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt bör normalt sett pågå i 12, 24 eller 36 månader. Varaktigheten måste väljas på ansökningsstadiet utifrån projektets mål och den typ av verksamhet som planeras över tiden. Förlängningar är möjliga, om det är vederbörligen motiverat och genom en ändring av bidragsavtalet.

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-SPORT-2024-CB

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 5 mars kl. 17.00.00 (Brysseltid).

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information i del C i handledningen.

Förväntat genomslag

Projekt som får bidrag ska visa vilket genomslag de förväntas få när det gäller att

 • öka deltagandet av och kapaciteten hos idrottsorganisationer på gräsrotsnivå,
 • öka kvinnors deltagande i idrott och fysisk aktivitet,
 • förbättra missgynnade gruppers sociala delaktighet,
 • förbättra idrottssektorns förmåga att arbeta över gränserna, med uppmärksamhet på inkludering, solidaritet och hållbarhet,
 • främja och bidra till gränsöverskridande lärande och samarbete mellan personer aktiva inom idrotten och beslutfattare, särskilt i bidragsberättigade tredjeländer som inte är associerade till programmet,
 • sprida resultaten på ett effektivt och attraktivt sätt bland personer som är aktiva inom idrotten och som är engagerade i idrottsorganisationer.

Tilldelningskriterier

Projektets relevans (högsta poäng: 30)

Förslagets relevans i förhållande till insatsens mål.

 • Förslaget är relevant för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering.
 • I vilken utsträckning
  • målen är tydligt fastställda och realistiska och berör frågor som är relevanta för de deltagande organisationerna och målgrupperna,
  • förslaget är innovativt eller kompletterar andra initiativ från de deltagande organisationerna,
  • verksamheten för kapacitetsuppbyggnad är tydligt definierad och stärker de deltagande organisationernas kapacitet,

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 20)

 • Arbetsprogrammets tydlighet, fullständighet och kvalitet, inbegripet lämpliga etapper för förberedelser, genomförande, övervakning, utvärdering och spridning.
 • Ändamålsenligheten hos och kvaliteten på den föreslagna metoden för att tillgodose behoven.
 • Samstämmighet mellan projektets mål och den föreslagna verksamheten.
 • Arbetsplanens kvalitet och ändamålsenlighet, även i vilken utsträckning de resurser som har avsatts för arbetspaketen överensstämmer med deras mål och resultat.
 • Kvaliteten på de icke-formella lärandemetoder som eventuellt föreslås.
 • Förekomst av och relevans hos kvalitetskontroll för att se till att projektet genomförs med hög kvalitet, slutförs i tid och följer budgeten.
 • Hur kostnadseffektivt projektet är och om det avsätts lämpliga resurser till varje verksamhet.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 20)

 • I vilken utsträckning
  • projektet har en ändamålsenlig blandning av kompletterande deltagande organisationer med den profil, erfarenhet och sakkunskap som krävs för att genomföra alla aspekter av projektet,
  • fördelningen av ansvarsområden och uppgifter visar att alla deltagande organisationer är engagerade och kommer att bidra aktivt,
 • Effektiva mekanismer för samarbete, samordning och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter.

Genomslag (högsta poäng: 30)

 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera projektresultaten.
 • Projektets potentiella genomslag
  • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet,
  • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell och/eller internationell nivå.
 • Hur ändamålsenliga är åtgärderna för att dela projektets resultat inom och utanför de deltagande organisationerna, och vilken kvalitet har de?
 • Ansökan ska i förekommande fall innehålla en beskrivning av hur material, dokumentation och medier som tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproportionerliga begränsningar.
 • Kvaliteten när det gäller planerna för att säkerställa projektets hållbarhet och dess möjlighet att ge fortsatt genomslag och ge resultat när EU-bidraget har använts.

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterierna som anges ovan.

Förslag med samma antal poäng prioriteras efter de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”Relevans”. Om förslagen har tilldelats lika många poäng för detta kriterium baseras prioriteringen på poängen för kriteriet ”Kvaliteten på projektets utformning och genomförande”. Om förslagen har tilldelats lika många poäng för detta kriterium baseras prioriteringen på poängen för kriteriet ”Genomslag”.

Om det inte går att prioritera mellan förslagen på det sätt som anges ovan kan projektportföljen i stort, förväntade positiva synergier mellan projekt eller andra faktorer kopplade till målen för ansökningsomgången beaktas för fastställa prioriteringen. Dessa faktorer dokumenteras i panelrapporten.

I regel, och inom gränserna för gällande rättsliga ramar på nationell nivå och EU-nivå, gäller att resultaten ska göras tillgängliga i form av öppna lärresurser samt på relevanta plattformar för yrkes- och branschorganisationer och behöriga myndigheter. Förslaget ska innehålla en beskrivning av hur data, material, dokumentation och audiovisuella och sociala medieaktiviteter som tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproportionerliga begränsningar.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med enhetsbelopp. Enhetsbeloppets storlek fastställs för varje bidrag på grundval av den uppskattade budget för insatsen som föreslås av sökanden. Den beviljande myndigheten fastställer enhetsbeloppet för varje bidrag på grundval av förslaget, utvärderingsresultatet, finansieringsgrader och det högsta belopp som anges i ansökningsomgången.

EU-bidraget per projekt bör variera mellan 100 000 euro och 200 000 euro.

Hur fastställs projektets enhetsbelopp?

Sökanden ska fylla i en detaljerad budgettabell enligt ansökningsblanketten med beaktande av följande: 

 • Budgeten bör vid behov specificeras per bidragsmottagare och delas upp i enhetliga arbetspaket (t.ex. ”projektförvaltning”, ”utbildning”, ”anordnande av evenemang”, ”förberedelser och genomförande av mobilitet”, ”kommunikation och spridning”, ”kvalitetssäkring”). 
 • Förslaget ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ingår i varje arbetspaket.
 • Förslaget ska innehålla en uppdelning av de beräknade kostnaderna, med uppgift om andelen per arbetspaket (och inom varje arbetspaket, den andel som har anvisats till varje bidragsmottagare och anknuten enhet).
 • Kostnaderna kan täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (informationsspridning, publicering, översättning).

Förslagen kommer att utvärderas enligt standardförfaranden med hjälp av interna och/eller externa experter. Experterna kommer att utvärdera förslagens kvalitet i förhållande till de krav som anges i ansökningsomgången och insatsens förväntade genomslag, kvalitet och effektivitet.

När förslagen har utvärderats kommer utanordnaren att fastställa enhetsbeloppet med beaktande av bedömningsresultaten. Medfinansieringsgraden på 80 % kommer att tillämpas på de totala beräknade bidragsberättigande kostnader som fastställs efter utvärderingen.

Bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Projektresultaten kommer att utvärderas på grundval av slutförd verksamhet. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Sport