Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2023.

Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2023 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Consolidarea capacităților în domeniul sportului

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul sportului din țările participante la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program. Aceste proiecte urmăresc să sprijine activități și politici în domeniul sportului în țări terțe care nu sunt asociate la program, ca mijloc de promovare a valorilor, precum și ca instrument educațional pentru promovarea dezvoltării personale și sociale a persoanelor și pentru crearea unor comunități cu un nivel mai mare de coeziune.

Obiectivele acțiunii

Acțiunea va viza:

 • sporirea capacității organizațiilor sportive de masă;
 • încurajarea practicării sportului și a activității fizice în țări terțe care nu sunt asociate la program;
 • promovarea incluziunii sociale prin sport;
 • promovarea unor valori pozitive prin sport (cum ar fi fair play-ul, toleranța, spiritul de echipă);
 • promovarea cooperării dintre diferite regiuni ale lumii prin inițiative comune.

Domenii tematice/obiective specifice

Propunerile ar trebui să se axeze pe anumite domenii tematice definite în etapa de programare. Exemple de domenii deosebit de relevante sunt:

 • promovarea valorilor comune, a nediscriminării și a egalității de gen prin sport;
 • dezvoltarea competențelor (prin sport) necesare pentru a îmbunătăți implicarea socială a grupurilor defavorizate (de exemplu, independență, rolul de lider etc.).
 • integrarea migranților;
 • reconcilierea postconflict;

Activități

Activitățile propuse trebuie să fie direct legate de obiectivele generale și specifice ale acțiunii, respectiv trebuie să corespundă unuia sau mai multora dintre domeniile tematice enumerate mai sus și trebuie să fie detaliate într-o descriere a proiectului care să acopere întreaga perioadă de punere în aplicare. În fine, în contextul acestei acțiuni internaționale la nivel mondial, activitățile de proiect trebuie să se axeze pe crearea și consolidarea capacităților organizațiilor sportive și, în principal, în țările terțe care nu sunt asociate la program din regiunea 1 vizate de acțiune.

Proiectele finanțate vor putea integra o gamă largă de activități de cooperare, de schimburi, de comunicare și de altă natură, printre care se numără, de exemplu:

 • crearea și dezvoltarea de rețele între organizații/țări/regiuni;
 • dezvoltarea și punerea în aplicare a schimburilor de bune practici/idei;
 • punerea în aplicare a unor activități sportive comune și a unor evenimente conexe educaționale;
 • lansarea, testarea, partajarea și punerea în aplicare a unor noi metode, instrumente, practici și materiale de învățare nonformală prin formare practică și prin mobilitatea personalului sportiv;
 • sensibilizarea cu privire la aspectele legate de discriminarea grupurilor defavorizate în sport;
 • sprijinirea construirii unei societăți civile active și implicate.

Crearea unui proiect

Un proiect de consolidare a capacităților în domeniul sportului cuprinde patru etape, care încep chiar înainte ca propunerea de proiect să fie selectată pentru finanțare 1 , de exemplu (1) Identificarea și inițierea proiectului; (2) Pregătirea, elaborarea și planificarea proiectului; (3) Punerea în aplicare a proiectului și monitorizarea activităților și (4) Analiza proiectului și evaluarea impactului.

Organizațiile participante și participanții implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare.

 • Identificarea și inițierea; identificați o problemă, o necesitate sau o oportunitate pe care o puteți aborda prin ideea dumneavoastră de proiect în contextul cererii de propuneri; identificați activitățile-cheie și principalele rezultate pe preconizați că le veți obține prin proiect; treceți în revistă părțile interesate relevante și potențialii parteneri; formulați obiectivul (obiectivele) proiectului; asigurați alinierea proiectului la obiectivele strategice ale organizațiilor participante; efectuați o planificare inițială pentru a demara cu bine proiectul și compilați informațiile necesare pentru a continua în etapa următoare etc.;
 • Pregătire, elaborare și planificare; specificați domeniul de aplicare al proiectului și abordarea adecvată; prezentați clar metodologia propusă pentru asigurarea coerenței între obiectivele și activitățile proiectului; stabiliți un calendar al sarcinilor implicate; estimați resursele necesare și elaborați detaliile proiectului, de exemplu, evaluarea nevoilor; definiți obiective solide și indicatori de impact (specifici, măsurabili, realizabili, relevanți și delimitați în timp); identificați rezultatele proiectului și ale învățării; elaborați programul de lucru, formatele activităților, impactul preconizat, bugetul general estimat; pregătiți un plan de punere în aplicare a proiectului și un plan de comunicare solid și realist, care să includă aspecte strategice privind guvernanța proiectului, monitorizarea, controlul calității, raportarea și diseminarea rezultatelor; definiți modalitățile practice și confirmarea grupului (grupurilor) țintă pentru activitățile avute în vedere; încheiați acorduri cu partenerii și redactați propunerea etc.;
 • Punerea în aplicare și monitorizarea activităților: puneți în aplicare proiectul în conformitate cu planurile care îndeplinesc cerințele de raportare și comunicare; monitorizați activitățile în curs și evaluați performanța proiectului în raport cu planurile de proiect; identificați și aplicați măsuri corective pentru a remedia abaterile de la planuri și pentru a aborda problemele și riscurile; identificați neconformitățile în raport cu standardele de calitate stabilite și aplicați măsuri corective etc.;
 • Analiza și evaluarea impactului: evaluați performanța proiectului în raport cu obiectivele proiectului și cu planurile de punere în aplicare; evaluați activitățile și impactul acestora la diferite niveluri, diseminați și utilizați rezultatele proiectului etc.

Aspecte orizontale care trebuie luate în considerare la elaborarea proiectului dumneavoastră:

Pe lângă respectarea criteriilor formale și stabilirea unui acord de cooperare durabilă cu toți partenerii de proiect, următoarele elemente pot contribui la creșterea impactului și a calității punerii în aplicare a proiectelor de consolidare a capacităților pe parcursul diferitelor etape ale proiectului. Solicitanții sunt încurajați să ia în considerare aceste oportunități și dimensiuni atunci când își elaborează proiectele.

Durabilitatea mediului

Proiectele trebuie să fie concepute într-o manieră ecologică și trebuie să includă practici ecologice în toate componentele lor. Organizațiile și participanții trebuie să adopte o abordare ecologică atunci când își concep proiectul, ceea ce va încuraja toate persoanele implicate în proiect să discute și să învețe despre aspectele de mediu, analizând ceea ce se poate face la diferite niveluri, și va ajuta organizațiile și participanții să propună modalități alternative, mai ecologice de punere în aplicare a activităților din cadrul proiectului.

Incluziune și diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Pentru a pune în aplicare aceste principii, a fost elaborată o strategie privind incluziunea și diversitatea pentru a sprijini îmbunătățirea legăturilor cu participanți din medii mai diverse, în special cu participanții cu mai puține oportunități care se confruntă cu obstacole în ceea ce privește participarea la proiectele europene. Organizațiile trebuie să elaboreze activități de proiect accesibile și favorabile incluziunii, luând în considerare opiniile participanților cu mai puține oportunități și implicându-i în luarea deciziilor pe parcursul întregului proces.

Dimensiunea digitală

Cooperarea virtuală și experimentarea cu oportunități de învățare virtuală și mixtă reprezintă cheia succesului proiectelor.

Valori comune, implicare și participare civice

Proiectele vor sprijini cetățenia activă și etica și vor promova dezvoltarea competențelor sociale și interculturale, a gândirii critice și a educației în domeniul mass-mediei. De asemenea, se va pune accentul pe conștientizarea și înțelegerea contextului Uniunii Europene în lume.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru un proiect de consolidare a capacităților în domeniul sportului?

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus, propunerile de proiecte de consolidare a capacităților în domeniul sportului trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Cine poate depune o cerere?

Orice organizație publică sau privată împreună cu entitatea sa afiliată (dacă este cazul), activă în domeniul sportului, stabilită într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program, eligibilă pentru a participa la această acțiune. Organizația depune cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect și trebuie să fie stabilită legal și situată într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program și care este eligibilă pentru a participa la această acțiune.

Ce tipuri de organizații sunt eligibile pentru participarea la proiect?

Orice organizație publică sau privată care lucrează cu sau pentru tineri în afara unor structuri oficiale, stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program din regiunea 1.

Astfel de organizații pot fi de exemplu:

 • un organism public având responsabilități în domeniul sportului la nivel local, regional sau național;
 • organizație sportivă de nivel local, regional, național, european sau internațional;
 • un comitet național olimpic sau o confederație națională de sport;
 • organizație care reprezintă mișcarea „sportul pentru toți”;
 • organizație activă în domeniul promovării activității fizice;
 • organizație care reprezintă sectorul activităților de agrement;

Pot fi incluse întreprinderile publice sau private (întreprinderi mici, mijlocii sau mari, inclusiv întreprinderi sociale). Prin urmare, deși această acțiune se adresează în primul rând asociațiilor, ONG-urilor și, în general, organizațiilor non-profit, pot fi implicate și organizații cu scop lucrativ, dacă se demonstrează că acestea aduc proiectului o valoare adăugată clară. Cu toate acestea, în cadrul unui proiect de consolidare a capacităților, sarcinile de coordonare trebuie să fie încredințate doar organizațiilor non-profit.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Proiectele de consolidare a capacităților sunt transnaționale și implică cel puțin 4 organizații din minimum 3 țări: Cel puțin 1 organizație din 2 state membre ale UE și țări terțe asociate la program diferite și cel puțin 2 organizații din cel puțin o țară terță eligibilă care nu este asociată la program din regiunea 1.

Numărul de organizații din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program nu poate fi mai mare decât numărul de organizații din țările terțe care nu sunt asociate la program.

Locul de desfășurare a activităților

Activitatea trebuie să aibă loc în țările organizațiilor care participă la activitate, cu excepția unor cazuri justificate în mod corespunzător legate de obiectivele acțiunii.

În plus, dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător în raport cu obiectivele sau cu punerea în aplicare a proiectului:

 • Activitățile se pot desfășura și la sediul unei instituții a Uniunii Europene, chiar dacă în cadrul proiectului nu există organizații participante din țara care găzduiește instituția.
 • Activitățile care implică partajarea și promovarea rezultatelor pot avea loc și în cadrul unor evenimente/conferințe transnaționale tematice relevante desfășurate în statele membre ale UE, în țările terțe asociate la program sau în țări terțe care nu sunt asociate la program.

Durata proiectului

Proiectele de consolidare a capacităților pot avea o durată de unu, doi sau trei ani. Durata trebuie să fie aleasă în etapa de depunere a cererii, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități planificate în timp.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-SPORT-2022-CB

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 7 aprilie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Impactul preconizat

Proiectele sprijinite trebuie să își demonstreze impactul preconizat prin:

 • creșterea nivelului de participare și a capacității organizațiilor sportive de masă;
 • creșterea nivelului de participare a femeilor la activități sportive și fizice;
 • îmbunătățirea implicării sociale a grupurilor dezavantajate;
 • îmbunătățirea capacității sectorului sportului de a lucra la nivel transnațional, cu accent pe incluziune, solidaritate și sustenabilitate;
 • promovarea și contribuția la învățarea transnațională și la cooperarea dintre sportivi și factorii de decizie, în special în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • diseminarea rezultatelor proiectelor într-un mod eficace și atractiv în rândul sportivilor implicați în organizații sportive.

Criterii de atribuire

Relevanța proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii în raport cu obiectivele acțiunii;
 • Măsura în care:
  • obiectivele sunt clar definite, realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și grupurile-țintă;
  • propunerea este inovatoare și/sau complementară cu celelalte inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
  • activitățile de consolidare a capacităților sunt clar definite și vizează consolidarea capacităților organizațiilor participante;

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, evaluare și diseminare;
 • Caracterul adecvat și calitatea metodologiei propuse pentru abordarea nevoilor identificate;
 • Concordanța dintre obiectivele proiectului și activitățile propuse;
 • Calitatea și eficacitatea planului de lucru, inclusiv măsura în care resursele alocate pachetelor de lucru sunt în conformitate cu obiectivele și cu rezultatele preconizate ale acestora;
 • Calitatea metodelor de învățare nonformală propuse, dacă este cazul;
 • Existența și relevanța măsurilor de control al calității pentru a asigura faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • Măsura în care proiectul este eficient din punctul de vedere al costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Măsura în care:
  • proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul, experiența și expertiza necesare pentru a implementa cu succes toate aspectele proiectului;
  • repartizarea responsabilităților și a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante.
 • Existența unor mecanisme eficace de coordonare și de comunicare între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante.

Impact (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • Impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • dincolo de organizațiile și persoanele participante direct în cadrul proiectului, la nivel local, regional, național și/sau internațional.
 • Calitatea planului de diseminare: caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante;
 • Dacă este relevant, propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține limitări disproporționate;
 • Calitatea planurilor pentru asigurarea sustenabilității proiectului: capacitatea proiectului de a continua să aibă un impact și să producă rezultate după utilizarea grantului UE

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (și anume, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact”; minimum 10 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”).

În cazurile ex aequo, se va acorda prioritate proiectelor care obțin cel mai mare punctaj la criteriul „Relevanța proiectului”, iar apoi la „Impact”.

Ca regulă generală și în limitele cadrelor legale naționale și europene existente, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise (OER), precum și pe platformele relevante profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente. Propunerea va descrie modul în care datele, materialele, documentele și materialele audiovizuale și activitățile de pe platformele de comunicare socială produse vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține limitări disproporționate.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară a fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a cuantumului maxim al grantului stabilite în cererea de propuneri.

Grantul UE per proiect variază între minimum 100 000 EUR și maximum 200 000 EUR.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de candidatură, ținând seama de următoarele elemente:

 • Bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea de evenimente”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 • Propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 • Solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a costurilor estimate, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 • Costurile descrise vor acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate. Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

 • 1 De reținut că, deși activitățile pregătitoare pot începe înainte de prezentarea propunerii sau de selectarea acesteia pentru finanțare, costurile pot fi suportate și activitățile pot fi puse în aplicare numai după semnarea acordului de grant.
Tagged in:  Sport