Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Gebėjimų stiprinimas sporto srityje

Gebėjimų stiprinimo projektai yra tarptautinio bendradarbiavimo projektai, grindžiami daugiašale sporto srityje veikiančių organizacijų iš Programos ar trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, partneryste. Siekiama remti sporto veiklą ir politiką trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, kaip vertybių puoselėjimo ir švietimo priemonę asmeniniam ir socialiniam vystymuisi skatinti ir glaudesnėms bendruomenėms kurti.

Veiksmo Tikslai

Veiksmu bus siekiama:

 • didinti visuomeninių sporto organizacijų pajėgumus;
 • skatinti sportą ir fizinę veiklą trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės;
 • skatinti socialinę įtrauktį per sportą;
 • per sportą puoselėti vertybes (tokias kaip sąžiningumas, tolerancija, komandinė dvasia);
 • skatinti skirtingų pasaulio regionų bendradarbiavimą vykdant jungtines iniciatyvas.

Teminės sritys / konkretūs tikslai

Pasiūlymai turėtų būti skirti vienai ar daugiau šių teminių sričių, nustatytų programavimo etapu. Itin aktualių sričių pavyzdžiai:

 • bendrų vertybių, nediskriminavimo ir lyčių lygybės puoselėjimas per sportą;
 • įgūdžių (pavyzdžiui, savarankiškumo, lyderystės), kurių reikia norint sustiprinti nepalankioje padėtyje esančių grupių socialinį įtraukimą, ugdymas (per sportą);
 • migrantų integracija;
 • susitaikymas po konflikto.

Veikla

Siūloma veikla turi tiesiogiai sietis su bendraisiais ir konkrečiaisiais veiksmo tikslais, t. y. ji turi atitikti vieną ar daugiau pirmiau nurodytų teminių sričių ir būti išsamiai aprašyta projekto aprašyme ir apimti visą įgyvendinimo laikotarpį. Galiausiais tarptautinės pasaulinio masto veiklos kontekste projekto veikla daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama sporto srityje veikiančių organizacijų gebėjimų didinimui ir stiprinimui visų pirma 1 regiono trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, kurioms taikomas šis veiksmas.

Finansuojamuose projektuose bus galima integruoti įvairią bendradarbiavimo, mainų, komunikacijos ir kitą veiklą, be kita ko:

 • Kurti ir plėtoti organizacijų, šalių, regionų tinklus;
 • Plėtoti ir įgyvendinti geriausios patirties ar idėjų mainus;
 • Vykdyti bendrą sporto veiklą ir papildomus švietimo renginius;
 • Imtis, išbandyti, dalytis ir įgyvendinti naujų formų neformaliojo mokymosi metodus, priemones, praktiką, medžiagą per sporto srities darbuotojų mokymą ir mobilumą;
 • Didinti informuotumą apie nepalankioje padėtyje esančių grupių diskriminaciją sporte;
 • Remti angažuotos ir aktyvios pilietinės visuomenės kūrimą.

Projekto rengimas

Gebėjimų stiprinimo projektą sporto srityje sudaro keturi etapai, kurie prasideda dar prieš projekto pasiūlymą atrenkant finansavimui 1 : 1) projekto nustatymas ir inicijavimas; 2) projekto rengimas, struktūra ir planavimas; 3) projekto įgyvendinimas ir veiklos stebėsena; 4) projekto peržiūra ir poveikio vertinimas.

Dalyvaujančiosios organizacijos ir veiklos dalyviai turėtų išplėsti savo mokymosi patirtį aktyviai įsitraukdami į visus etapus.

 • Nustatymas ir inicijavimas. Nustatyti problemą, poreikį arba galimybę, su kuria gali būti susijusi projekto idėja atsižvelgiant į kvietimą teikti paraiškas; nustatyti pagrindinę veiklą ir pagrindinius rezultatus, kurių galima tikėtis iš projekto; sudaryti atitinkamų suinteresuotųjų subjektų ir galimų partnerių sąrašus; suformuluoti projekto tikslą (-us); užtikrinti projekto tikslų derėjimą su dalyvaujančiųjų organizacijų strateginiais tikslais; imtis pradinio planavimo, kad būtų galima sėkmingai pradėti projektą, sukaupti kitam etapui įgyvendinti reikalingą informaciją ir kt.;
 • Rengimas, struktūra ir planavimas. Nustatyti projekto aprėptį ir tinkamus metodus; aiškiai apibrėžti siūlomą metodiką, užtikrinant nuoseklumą tarp projekto tikslų ir veiklos; nuspręsti dėl užduočių vykdymo grafiko; numatyti būtinus išteklius ir parengti išsamią projekto informaciją, pavyzdžiui, poreikių vertinimą; nustatyti tinkamus tikslus ir poveikio rodiklius (konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, aktualius ir įvykdytinus per tam tikrą laiką); nustatyti projekto ir mokymosi rezultatus; parengti darbo programą, veiklos formatus, numatyti poveikį, bendro biudžeto sąmatą; parengti projekto įgyvendinimo planą ir aiškų ir realų komunikacijos planą, įskaitant strateginius projekto valdymo, stebėsenos, kokybės kontrolės, ataskaitų teikimo ir rezultatų sklaidos aspektus; nustatyti numatomos veiklos praktinį organizavimą ir tikslines grupes; parengti susitarimus su partneriais, paruošti pasiūlymą ir kt.;
 • Veiklos įgyvendinimas ir stebėsena. Įgyvendinti projektą pagal ataskaitų teikimo ir komunikacijos reikalavimus atitinkančius planus; stebėti vykdomą veiklą ir vertinti projekto vykdymą pagal projekto planus; nustatyti taisomuosius veiksmus ir jų imtis nukrypimams nuo plano šalinti, problemoms spręsti ir rizikai mažinti; nustatyti neatitikimus nustatytiems kokybės standartams ir imtis taisomųjų veiksmų ir kt.;
 • Peržiūra ir poveikio vertinimas. įvertinti projekto įvykdymą pagal projekto tikslus ir įgyvendinimo planus; įvertinti veiklą ir jos poveikį įvairiais lygmenimis, dalytis projekto rezultatais ir jais naudotis ir t. t.

Horizontalieji aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti rengiant projektą

Be oficialių kriterijų laikymosi ir tvarių bendradarbiavimo susitarimų su visais projekto partneriais sudarymo, toliau išvardytais elementais galima prisidėti prie gebėjimų stiprinimo projektų poveikio didinimo ir kokybiško įgyvendinimo įvairiais projekto etapais. Pareiškėjai raginami rengiant projektą atsižvelgti į šias galimybes ir aspektus. 

Įtrauktis ir Įvairovė

Pagal programą „Erasmus+“ siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį ir teisingumą vykdant visus veiksmus. Siekiant įgyvendinti šiuos principus, buvo parengta Įtraukties ir įvairovės strategija, kuria siekiama įtraukti įvairios socialinės padėties dalyvius, ypač tuos, kurie turi mažiau galimybių dalyvauti Europos projektuose. Organizacijos turėtų parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdamos į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę ir įtraukdamos juos į sprendimų priėmimo procesą viso proceso metu.

Aplinkos tvarumas

Projektais turėtų būti numatoma tausoti aplinką, o žalioji praktika turėtų būti įtraukta į visus jų aspektus. Dalyvaujančiosios organizacijos ir dalyviai turėtų planuoti savo veiklą vadovaudamiesi aplinką tausojančiu požiūriu – tai skatins visus dalyvaujančius subjektus diskutuoti ir mokytis apie aplinkos problemas ir apmąstyti, ką būtų galima padaryti įvairiais lygmenimis ir kaip padėti organizacijoms ir dalyviams rasti alternatyvių ekologiškesnių projekto veiklos vykdymo būdų.

Skaitmeninis aspektas

Sėkmingų projektų pagrindas – virtualusis bendradarbiavimas ir eksperimentai su virtualiojo ir mišriojo mokymosi galimybėmis.

Bendros vertybės, pilietinis aktyvumas ir dalyvavimas

Projektais bus skatinamas aktyvus pilietiškumas ir etika, taip pat socialinių ir tarpkultūrinių gebėjimų, kritinio mąstymo ir gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ugdymas. Daug dėmesio bus skiriama informuotumo apie Europos Sąjungos kontekstą pasaulyje ir jo supratimo didinimui.

Kokie kriterijai taikomi paraiškoms dėl gebėjimų stiprinimo projektų sporto srityje?

Tinkamumo kriterijai

Kad atitiktų reikalavimus „Erasmus“ dotacijai gauti, projektų pasiūlymai dėl gebėjimų stiprinimo sporto srityje turi tenkinti toliau nurodytus kriterijus.

Kas gali teikti paraišką?

Pareiškėjai (koordinatoriai ir visateisiai partneriai) turi būti:

 • teisės subjektai (viešosios arba privačiosios įstaigos), veikiančios sporto srityje;
 • įsteigti ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, 1 regione.

Konsorciumo koordinatorius turi būti ne pelno organizacija.         

Tokios organizacijos gali, pavyzdžiui, būti:

 • už sportą vietos, regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu atsakinga viešoji įstaiga;
 • vietos, regioninio, nacionalinio, Europos arba tarptautinio lygmens sporto organizacija;
 • nacionalinis olimpinis komitetas arba nacionalinė sporto konfederacija;
 • organizacija, atstovaujanti judėjimui „sportas visiems“;
 • organizacija, veikianti fizinio aktyvumo skatinimo srityje;
 • organizacija, atstovaujanti aktyvaus laisvalaikio sektoriui;

Konsorciumo sudėtis

Gebėjimų stiprinimo projektai yra tarptautiniai; juose dalyvauja bent 4 organizacijos iš bent 3 šalių: Bent 1 organizacija iš 2 skirtingų ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ir bent 2 organizacijos iš bent 1 reikalavimus atitinkančios trečiosios valstybės, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, iš 1 regiono.

Organizacijų iš ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių skaičius negali viršyti organizacijų iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, skaičiaus.

Veiklos vieta (-os)

Veikla turi vykti dalyvaujančiųjų organizacijų šalyse, išskyrus tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su veiksmo tikslais.

Be to:

 • Veikla taip pat gali būti vykdoma Europos Sąjungos institucijos buveinėje, net jei projekte nedalyvauja organizacijos iš šalies, kurioje įsikūrusi šios institucijos buveinė; 
 • Veikla, susijusi su dalijimusi rezultatais ir jų sklaida, taip pat gali būti vykdoma atitinkamuose teminiuose tarpvalstybiniuose renginiuose ar konferencijose ES valstybėse narėse, Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse arba trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės.

Projekto trukmė

Gebėjimų stiprinimo projektai paprastai turėtų trukti vienus, dvejus arba trejus metus. Trukmė turi būti pasirinkta paraiškos teikimo etape pagal projekto tikslą ir veiklos, kurią ilgainiui planuojama vykdyti, rūšį.

Kam teikti paraišką?

Europos Švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-SPORT-2023-CB

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki kovo 22 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Numatomas poveikis

Sėkmingi projektai turėtų įrodyti savo numatomą poveikį:

 • didinant visuomeninių sporto organizacijų dalyvavimą ir pajėgumus;
 • didinant moterų dalyvavimą sporte ir fizinėje veikloje;
 • stiprinant nepalankioje padėtyje esančių grupių socialinį įtraukimą;
 • gerinant sporto sektoriaus pajėgumus dirbti tarpvalstybiniu lygmeniu, atsižvelgiant į įtraukumą, solidarumą ir tvarumą;
 • skatinant tarpvalstybinį mokymąsi ir sporto darbuotojų ir sprendimų priėmėjų bendradarbiavimą ir prie to prisidedant, ypač reikalavimus atitinkančiose trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės;
 • veiksmingai ir patraukliai skleidžiant rezultatus sporto organizacijų darbuotojams.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Projekto aktualumas - (daugiausia 30 balų)

 • Pasiūlymo aktualumas atsižvelgiant į veiksmo tikslus
 • Kokiu mastu:
  • tikslai yra aiškiai apibrėžti, realistiški ir padeda spręsti dalyvaujančiosioms organizacijoms ir tikslinėms grupėms aktualius klausimus;
  • pasiūlymas yra novatoriškas ir (arba) papildo kitas dalyvaujančiųjų organizacijų jau įgyvendinamas iniciatyvas;
  • gebėjimų stiprinimo veikla aiškiai apibrėžta ir ja siekiama stiprinti dalyvaujančiųjų organizacijų gebėjimus;

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė - (daugiausia 20 balų)

 • Darbo programos, įskaitant atitinkamus parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, stebėsenos, vertinimo ir sklaidos etapus, aiškumas, išsamumas ir kokybė;
 • Nustatytiems poreikiams tenkinti skirtos metodikos tinkamumas ir kokybė;
 • Projekto tikslų ir siūlomos veiklos suderinamumas;
 • Darbo plano kokybė ir veiksmingumas, be kita ko, mastas, kuriuo darbo paketams priskirti ištekliai atitinka jų tikslus ir rezultatus.
 • siūlomų neformaliojo mokymosi metodų (jei tokių yra) kokybė;
 • kokybės kontrolės priemonių, kuriomis užtikrinama, kad projektas būtų įgyvendinamas kokybiškai, užbaigtas laiku ir neviršijant biudžeto, buvimas ir aktualumas;
 • Kokiu mastu projektas yra ekonomiškai efektyvus ir kiekvienos rūšies veiklai skiriami tinkami ištekliai.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė - (daugiausia 20 balų)

 • Kokiu mastu:
  • projekte dalyvauja įvairios viena kitą papildančios organizacijos, turinčios reikiamą profilį, patirties ir žinių, kad galėtų sėkmingai įgyvendinti projektą visais jo aspektais;
  • pareigų ir užduočių paskirstymas parodo visų dalyvaujančių organizacijų įsipareigojimą ir aktyvų indėlį.
 • Taikomi veiksmingi dalyvaujančiųjų organizacijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų tarpusavio koordinavimo ir komunikacijos mechanizmai.

Poveikis - (daugiausia 30 balų)

 • Projekto rezultatų vertinimo priemonių kokybė;
 • Galimas projekto poveikis:
  • dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms įgyvendinant projektą ir jam pasibaigus;
  • vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) tarptautiniu lygmeniu organizacijoms ar asmenims, tiesiogiai nedalyvaujantiems projekte.
 • Sklaidos plano kokybė: priemonių, kuriomis siekiama dalytis projekto rezultatais dalyvaujančiose organizacijose ir už jų ribų, tinkamumas ir kokybė;
 • Jei aktualu, pasiūlyme apibūdinama, kaip bus užtikrinta laisva prieiga prie parengtos medžiagos, dokumentų ir medijų ir kaip bus skatinama jais naudotis, pasitelkiant atvirąsias licencijas, ir nenumatoma jokių neproporcingų apribojimų.
 • Projekto tvarumo užtikrinimo planų kokybė: jo gebėjimas daryti poveikį ir duoti rezultatų net ir išnaudojus ES dotaciją.

Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 60 balų. Be to, kiekvienoje iš minėtų dotacijų skyrimo kriterijų kategorijų jiems turi būti skirta bent pusė didžiausio balų skaičiaus (t. y. bent po 15 balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose; po 10 balų „partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybės“ ir „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybės“ kategorijose).

Ex aequo atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

Paprastai, atsižvelgiant į dabartinių nacionalinių ir Europos teisinių sistemų aprėptį, rezultatai turėtų būti pateikiami kaip atvirieji švietimo ištekliai (AŠI), taip pat atitinkamose profesinėse, sektorių ar kompetentingų institucijų platformose. Pasiūlyme apibūdinama, kaip bus užtikrinta laisva prieiga prie parengtų duomenų, medžiagos, dokumentų, audiovizualinės medžiagos ir socialinių tinklų ir kaip bus skatinama jais naudotis, pasitelkiant atvirąsias licencijas, ir nenumatoma jokių neproporcingų apribojimų.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Kiekvienos dotacijos vienkartinė fiksuotoji suma bus nustatoma pagal pareiškėjo siūlomos veiklos numatomą biudžetą. Dotaciją teikianti institucija nustatys kiekvienos dotacijos fiksuotąją sumą remdamasi pasiūlymu, vertinimo rezultatais, finansavimo normomis ir didžiausia kvietime teikti paraiškas nustatyta dotacijos suma.

ES dotacija vienam projektui įvairuoja nuo 100 000 iki 200 000 EUR.

Kaip nustatoma projekto fiksuotoji suma?

Pareiškėjai turi užpildyti išsamią biudžeto lentelę pagal paraiškos formą, atsižvelgdami į šiuos aspektus: 

 • Biudžetas turėtų būti tiek išsamus, kiek tai būtina dotacijos gavėjui (-ams) ir suskirstytas į nuoseklius darbo paketus (pavyzdžiui, projekto valdymo, mokymo, renginių organizavimo, pasirengimo mobilumui ir jo įgyvendinimo, komunikacijos ir sklaidos, kokybės užtikrinimo ir t. T.); 
 • Pasiūlyme turi būti aprašyta į kiekvieną darbo paketą įtraukta veikla;
 • Pareiškėjai savo pasiūlyme turi numatomas išlaidas paskirstyti pagal darbo paketų dalis (ir kiekviename darbo pakete pagal kiekvienam dotacijos gavėjui ir susijusiam subjektui priskirtą dalį);
 • Numatytomis lėšomis bus galima padengti personalo išlaidas, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, išlaidas įrangai ir subrangos bei kitas išlaidas (pavyzdžiui, informacijos sklaidos, leidybos, vertimo raštu).

Pasiūlymai bus vertinami remiantis standartine vertinimo tvarka ir pasitelkiant vidaus ir (arba) išorės ekspertus. Ekspertai įvertins pasiūlymų kokybę pagal kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus, numatomą poveikį, veiksmo kokybę ir veiksmingumą.

Įvertinus pasiūlymą, leidimus suteikiantis pareigūnas nustatys fiksuotąją sumą, atsižvelgdamas į atlikto vertinimo išvadas. Fiksuotoji suma neviršys 80 proc. po vertinimo nustatytos biudžeto sąmatos.

Dotacijos parametrai (didžiausia dotacijos suma, finansavimo norma, visos tinkamos finansuoti išlaidos ir kt.) bus nustatyti dotacijos sutartyje.

Projekto pasiekimai bus vertinami užbaigus veiklą. Tokia finansavimo schema leistų sutelkti dėmesį į rezultatus, o ne į sąnaudas ir taip pabrėžti kokybę ir išmatuojamų tikslų įgyvendinimo lygį.

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

  Footnote

 • 1 Atkreipkite dėmesį į tai, kad parengiamoji veikla gali prasidėti dar iki pasiūlymo pateikimo ar jo atrinkimo finansavimui, išlaidas patirti ir veiklą įgyvendinti galima tik pasirašius dotacijos sutartį. ↩ back
Tagged in:  Sport