Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Spēju veidošana sporta jomā

Spēju veidošanas projekti ir starptautiski sadarbības projekti, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām starp organizācijām, kuras darbojas sporta jomā programmas valstīs un programmas neasociētajās trešās valstīs 1. reģionā (Rietumbalkānu valstis) un 2. reģionā (Austrumu kaimiņreģions). To mērķis ir atbalstīt sporta darbības un politiku programmas neasociētajās trešās valstīs kā līdzekli vērtību veicināšanai un kā izglītības rīku, ar ko veicināt iedzīvotāju personīgo un sociālo attīstību un veidot saliedētākas kopienas.

Pasākuma Mērķi

Pasākuma mērķis būs:

 • uzlabot tautas sporta organizāciju spējas,
 • sekmēt nodarbošanos ar sportu un fiziskām aktivitātēm programmas neasociētajās trešās valstīs,
 • veicināt sociālo iekļaušanu ar sporta starpniecību,
 • veicināt pozitīvas vērtības ar sporta starpniecību (piemēram, godīga spēle, iecietība, komandas gars),
 • veicināt sadarbību starp dažādiem pasaules reģioniem, īstenojot kopīgas iniciatīvas.

Tematiskās jomas / konkrētie mērķi

Priekšlikumiem jāvērš uzmanība uz noteiktām tematiskām jomām, kas noteiktas plānošanas posmā. Īpaši atbilstīgas jomas ir, piemēram, šādas:

 • kopēju vērtību, nediskriminācijas un dzimumu līdztiesības veicināšana ar sporta starpniecību,
 • tādu prasmju attīstīšana (ar sporta starpniecību), kas nepieciešamas, lai uzlabotu nelabvēlīgā situācijā esošu grupu sociālo līdzdalību (piemēram, neatkarība, līderība u. c.),
 • migrantu integrācija,
 • pēckonflikta izlīgums.

Darbības

Ierosinātajām darbībām jābūt tiešā veidā saistītām ar vispārīgajiem un konkrētajiem pasākuma mērķiem, t. i., tām jāatbilst vienai vai vairākām iepriekš minētajām tematiskajām jomām, un tām jābūt sīki aprakstītām projekta aprakstā, aptverot visu īstenošanas periodu. Visbeidzot, šā starptautiskā globālā pasākuma kontekstā projekta darbībām jābūt vērstām uz sporta organizāciju spēju veidošanu un stiprināšanu, galvenokārt programmas neasociētajās 1. vai 2. reģiona valstīs.

Finansētie projekti varēs integrēt daudz dažādu sadarbības, apmaiņas, saziņas un citu darbību, piemēram:

 • tīklu izveidi starp organizācijām/valstīm/reģioniem un šo tīklu attīstīšanu,
 • paraugprakses/ideju attīstīšanu un apmainīšanos ar tām,
 • kopīgu sporta darbību un izglītības papildpasākumu īstenošanu,
 • jaunu neformālo mācīšanās metožu, rīku, prakses un materiālu veidu izveidi, pārbaudi, kopīgošanu un ieviešanu, izmantojot sporta personāla praktisku apmācību un mobilitāti,
 • informētības veicināšanu par nelabvēlīgā situācijā esošu grupu diskrimināciju sportā,
 • atbalstu ieinteresētas un aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošanai.

Projekta izveide

Spēju veidošanas projekts sporta jomā sastāv no četriem posmiem, kuri sākas, vēl pirms projekta priekšlikums tiek izvēlēts finansējumam1 , piemēram, 1) projekta noteikšana un uzsākšana; 2) projekta sagatavošana, izstrāde un plānošana; 3) projekta īstenošana un darbību pārraudzība un 4) projekta pārbaude un ietekmes novērtējums.

Darbībās iesaistītajām dalīborganizācijām un dalībniekiem aktīvi jāiesaistās visos projekta posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās pieredzi.

 • Noteikšana un uzsākšana: noteikt problēmu, vajadzību vai iespēju, uz kuru var attiecināt projekta ideju uzaicinājuma kontekstā; noteikt galvenās darbības un galvenos paredzamos projekta iznākumus; kartēt attiecīgās ieinteresētās personas un potenciālos partnerus; formulēt projekta mērķi(-us); nodrošināt projekta atbilstību dalīborganizāciju stratēģiskajiem mērķiem; īstenot sākotnējo plānošanu veiksmīgai projekta uzsākšanai un apkopot informāciju, kas nepieciešama nākamajam posmam, utt.
 • Sagatavošana, izstrāde un plānošana: norādīt projekta darbības jomu un piemēroto pieeju; skaidri aprakstīt ierosināto metodiku, nodrošinot konsekvenci starp projekta mērķiem un darbībām; pieņemt lēmumu par saistīto uzdevumu grafiku; aprēķināt nepieciešamos resursus un sīkāk izstrādāt projektu, piemēram, vajadzību novērtējumu; noteikt saprātīgus mērķus un ietekmes rādītājus (konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, būtiski un laika ziņā ierobežoti); noteikt projekta iznākumus un mācīšanās rezultātus; darba programmas izstrāde, darbību formāts, paredzamā ietekme, aplēstais kopējais budžets; sagatavot projekta īstenošanas plānu un stabilu un reālu komunikācijas plānu, ieskaitot projekta pārvaldības, pārraudzības, kvalitātes kontroles, ziņojuma sagatavošanas un rezultātu izplatīšanas stratēģiskos aspektus; noteikt praktiskos aspektus un apstiprināt mērķgrupas(-u) paredzētajām darbībām; panākt vienošanos ar partneriem un sagatavot priekšlikumu u. c.
 • Īstenošana un darbību pārraudzība: veikt projekta īstenošanu saskaņā ar plāniem, ievērojot prasības par ziņojumu sniegšanu un saziņu; pārraudzīt notiekošās darbības un novērtēt projekta rezultātus, salīdzinot ar projekta plāniem; noteikt un veikt korektīvos pasākumus, lai novērstu novirzes no plāniem un novērstu problēmas un riskus; noteikt neatbilstības paredzētajiem kvalitātes standartiem un veikt korektīvos pasākumus utt.
 • Pārbaude un ietekmes novērtējums: novērtēt projekta rezultātus, salīdzinot ar projekta mērķiem un īstenošanas plāniem; darbību un to ietekmes izvērtēšana dažādos līmeņos, projekta rezultātu kopīgošana un izmantošana u. c.

Izstrādājot projektu, jāņem vērā šādi horizontālie aspekti:

Papildus atbilstības nodrošināšanai formālajiem kritērijiem un ilgtspējīgas sadarbības kārtības izveidošanai ar visiem projekta partneriem turpmāk izklāstītie elementi var sniegt ieguldījumu spēju veidošanas projektu ietekmes un kvalitatīvas īstenošanas veicināšanā dažādo projekta posmu norises gaitā. Pieteikumu iesniedzēji tiek mudināti ņemt vērā šīs iespējas un dimensijas, izstrādājot projektus. 

Iekļaušana un daudzveidība

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos. Lai īstenotu šos principus, ir izstrādāta Iekļaušanas un daudzveidības stratēģija, kuras mērķis ir kvalitatīvāk iesaistīt dažādas izcelsmes dalībniekus, jo īpaši tos, kuriem ir mazāk iespēju un kuri sastopas ar šķēršļiem, piedaloties Eiropas projektos. Organizācijām jāizstrādā piekļūstamas un iekļaujošas projekta darbības, ņemot vērā to dalībnieku viedokli, kuriem ir mazāk iespēju, un iesaistot viņus lēmumu pieņemšanā visa procesa gaitā.

Vidiskā ilgtspēja

Projekti jāveido videi draudzīgā veidā, un visos to aspektos jāīsteno videi draudzīga prakse. Izstrādājot savus projektus, organizācijām un dalībniekiem ir jāīsteno videi draudzīga pieeja, kura mudinās visas iesaistītās puses diskutēt un uzzināt vairāk par vides jautājumiem, iedziļināties pārdomās par to, kas ir paveicams dažādos līmeņos, kā arī palīdzēs organizācijām un dalībniekiem nākt klajā ar alternatīviem videi draudzīgākiem veidiem, kā īstenot projekta darbības.

Digitālā dimensija

Virtuālā sadarbība un eksperimentācija ar virtuālajām un jaukta tipa mācīšanās iespējām ir veiksmīgu projektu atslēga.

Kopējas vērtības, pilsoniskā iesaistīšanās un līdzdalība

Projekti atbalsta aktīvu pilsoniskumu un ētiku, kā arī veicina sociālo un starpkultūru kompetenču, kritiskās domāšanas un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes attīstību. Uzmanība tiks pievērsta arī informētības vairošanai par Eiropas Savienības kontekstu pasaulē un tā izpratnei.

Kādi kritēriji jāizpilda, lai pieteiktos spēju veidošanas projektam sporta jomā?

Atbilstības kritēriji

Lai varētu saņemt “Erasmus” dotāciju, projektu priekšlikumiem par spēju veidošanu sporta jomā ir jāatbilst šādiem kritērijiem.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Lai pieteikumu iesniedzēji (dotācijas saņēmēji un attiecīgā gadījumā ar tiem saistītās struktūras) būtu atbilstīgi, tiem ir:

 • jābūt juridiskām personām (publiskas vai privātas struktūras), jādarbojas sporta jomā,
 • jābūt likumīgi izveidotiem ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī vai programmas neasociētajā 1. reģiona (Rietumbalkāni) vai 2. reģiona (Austrumu kaimiņreģions) trešā valstī2 .

Konsorcija koordinatoram jābūt bezpeļņas organizācijai.

Šādas organizācijas cita starpā var būt:

 • publiska struktūra, kas atbild par sportu, vietējā, reģionālā vai valsts līmenī,
 • sporta organizācija vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas vai starptautiskā līmenī,
 • valsts olimpiskā komiteja vai valsts sporta konfederācija,
 • organizācija, kas pārstāv kustību “sports visiem”,
 • organizācija, kas darbojas fizisko aktivitāšu veicināšanas jomā,
 • organizācija, kas pārstāv aktīvās atpūtas jomu,

Konsorcija sastāvs

Spēju veidošanas projekti ir transnacionāli, un tajos ir iesaistītas vismaz četras organizācijas no vismaz trīs valstīm:

 • vismaz viena organizācija no divām dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm un
 •  vismaz divas organizācijas no vismaz vienas atbilstīgas programmas neasociētās trešās valsts 1. reģionā (Rietumbalkāni) vai 2. reģionā (Austrumu kaimiņreģions). Organizācijas no 1. un 2. reģiona nevar piedalīties vienā un tajā pašā pieteikumā (t. i., 1. un 2. reģiona partnerības nav atbilstīgas).

ES dalībvalstu un programmas asociēto trešo valstu organizāciju skaits nedrīkst pārsniegt programmas neasociēto trešo valstu organizāciju skaitu. Saistītās struktūras un asociētie partneri netiek ieskaitīti konsorcija sastāvā.   

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta (darbību norises vieta)

Darbībai jānotiek to dalīborganizāciju valstīs, kuras iesaistītas darbībā, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus saistībā ar pasākuma mērķiem.

Turklāt:

 • darbības var notikt arī Eiropas Savienības iestāžu mītnes vietās, pat tad, ja projektā nepiedalās neviena dalīborganizācija no valsts, kurā atrodas attiecīgās iestādes mītnes vieta, 
 • darbības, kuras ietver apmainīšanos ar rezultātiem un to popularizēšanu, var notikt arī ES dalībvalstu vai programmas asociēto trešo valstu vai programmas neasociēto trešo valstu attiecīgajos tematiskajos transnacionālajos pasākumos/konferencēs.

Projekta ilgums

Spēju veidošanas projektiem parasti būtu jāilgst 12, 24 vai 36 mēnešus. Ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķi un laika gaitā paredzēto darbību veidu. Ar dotācijas nolīguma grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots.

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-SPORT-2024-CB.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 5. marta plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Gaidāmā ietekme

Ar projektiem, kuriem piešķirts finansējums, ir jāapliecina to paredzamā ietekme:

 • uzlabojot tautas sporta organizāciju līdzdalību un spējas,
 • palielinot sieviešu līdzdalību sportā un fiziskajās aktivitātēs,
 • uzlabojot nelabvēlīgā situācijā esošu grupu sociālo līdzdalību,
 • uzlabojot sporta sektora spēju strādāt transnacionālā līmenī, pievēršot uzmanību iekļaušanai, solidaritātei un ilgtspējai,
 • sekmējot un veicinot transnacionālas mācības un sadarbību starp sporta jomas pārstāvjiem un lēmumu pieņēmējiem, jo īpaši atbilstīgajās programmas neasociētajās trešās valstīs,
 • izplatot to rezultātus efektīvā un pievilcīgā veidā starp sporta organizācijās iesaistītajiem sporta jomas pārstāvjiem.

Piešķiršanas kritēriji

Projekta atbilstība - (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Priekšlikuma atbilstība pasākuma mērķiem,
 • priekšlikums ir saistīts ar ES kopīgo vērtību, piemēram, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas, kā arī jebkāda veida diskriminācijas apkarošanas, ievērošanu un veicināšanu.
 • tas, kādā mērā:
  • mērķi ir skaidri noteikti, reālistiski un vērsti uz jautājumiem, kas ir būtiski dalīborganizācijām un mērķgrupām,
  • priekšlikums ir inovatīvs un/vai papildina citas iniciatīvas, ko jau īsteno dalīborganizācijas,
  • spēju veidošanas darbības ir skaidri noteiktas un ir vērstas uz dalīborganizāciju spēju nostiprināšanu.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte - (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Darba programmas, tostarp attiecīgo sagatavošanās, īstenošanas, pārraudzības, izvērtēšanas un izplatīšanas posmu, saprotamība, pabeigtība un kvalitāte,
 • konstatēto vajadzību nodrošināšanai ierosinātās metodikas atbilstība un kvalitāte,
 • saskaņotība starp projekta mērķiem un ierosinātajām darbībām,
 • darba plāna kvalitāte un efektivitāte, tostarp tas, kādā mērā darba pakotnēm piešķirtie resursi atbilst to mērķiem un nodevumiem,
 • ierosināto neformālās mācīšanās metožu kvalitāte, ja tādas ir,
 • tādu kvalitātes kontroles pasākumu esība un atbilstība, ar kuriem nodrošina, ka projekta īstenošana ir kvalitatīva, savlaicīga un saskaņā ar budžetu,
 • tas, kādā mērā projekts ir izmaksefektīvs un piešķir atbilstošus resursus katrai darbībai.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte - (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • tas, kādā mērā:  
  • projektā ir iesaistīts tādu savstarpēji papildinošu dalīborganizāciju kopums, kurām ir vajadzīgais profils, pieredze un zinātība, lai sekmīgi īstenotu visus projekta aspektus,
  • atbildības jomu un uzdevumu sadalījums apliecina visu dalīborganizāciju apņemšanos un aktīvu līdzdalību,
 • efektīvu mehānismu esība koordinācijai un saziņai starp dalīborganizācijām un ar citām attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Ietekme - (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Projekta iznākumu izvērtēšanas pasākumu kvalitāte,
 • projekta iespējamā ietekme:  
  • uz dalībniekiem un dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tam,
  • ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, vietējā, reģionālā, valsts un/vai starptautiskā līmenī,
 • izplatīšanas plāna kvalitāte — to pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt projekta iznākumus dalīborganizācijās un ārpus tām,
 • attiecīgā gadījumā priekšlikumā ir aprakstīts, kā tiks nodrošināta sagatavoto materiālu, dokumentu un mediju bezmaksas pieejamība un popularizēšana ar atvērtas piekļuves licencēm un bez nesamērīgiem ierobežojumiem,
 • projekta ilgtspējas nodrošināšanas plānu kvalitāte — projekta spēja nodrošināt nepārtrauktu ietekmi un radīt rezultātus pēc ES dotācijas izmantošanas.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu. Turklāt tiem ir jāiegūst vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no iepriekš minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Līdzvērtīgiem priekšlikumiem prioritāte tiks piešķirta, ņemot vērā punktu skaitu, ko tie ieguvuši par piešķiršanas kritēriju “Atbilstība”. Ja šis punktu skaits ir vienāds, prioritāte tiks piešķirta, pamatojoties uz to punktu skaitu kritērijā “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte”. Ja šis punktu skaits ir vienāds, prioritāte tiks piešķirta, pamatojoties uz to punktu skaitu par kritēriju “Ietekme”.

Ja šādi nav iespējams noteikt prioritāti, var veikt turpmāku prioritāšu noteikšanu, ņemot vērā kopējo projektu portfeli un pozitīvas sinerģijas radīšanu starp projektiem vai citus ar uzaicinājuma mērķiem saistītus faktorus. Šie faktori tiks dokumentēti ekspertu grupas ziņojumā.

Parasti esošā nacionālā un Eiropas tiesiskā regulējuma robežās rezultāti būtu jāpadara pieejami kā atvērtie izglītības resursi (AIR), kā arī jāpublicē attiecīgajās profesionālajās, nozaru vai kompetento iestāžu platformās. Priekšlikumā jāizklāsta, kā tiks nodrošināta sagatavoto datu, materiālu, dokumentu, audiovizuālo un sociālo plašsaziņas līdzekļu darbību bezmaksas pieejamība un popularizēšana ar atvērtas piekļuves licencēm un bez nesamērīgiem ierobežojumiem.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Šim pasākumam izmanto fiksētas summas finansējuma modeli. Vienreizējo fiksēto summu nosaka katrai dotācijai, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja ierosināto pasākuma aplēsto budžetu. Piešķīrēja iestāde noteiks fiksētu summu katrai dotācijai, pamatojoties uz priekšlikumu, izvērtēšanas rezultātu, finansējuma likmi un uzaicinājumā noteikto maksimālo dotācijas summu.

ES dotācijai vienam projektam vajadzētu būt robežās no 100 000 EUR līdz 200 000 EUR.

Kā tiek noteikta projekta fiksētā summa?

Pieteikumu iesniedzējiem jāaizpilda detalizēta budžeta tabula saskaņā ar pieteikuma veidlapu, ņemot vērā šādus aspektus: 

 • dotācijas saņēmējam(-iem) atbilstoši sīki jāapraksta budžets un tas jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos — “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana” u. c.); 
 • priekšlikumā jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības;
 • pieteikumu iesniedzējiem priekšlikumā jāsniedz aplēsto izmaksu sadalījums, norādot daļu uz vienu darba pakotni (un katras darba pakotnes ietvaros — daļu, kas piešķirta katram dotācijas saņēmējam un saistītajai vienībai);
 • norādītās izmaksas var ietvert personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par informācijas izplatīšanu, publicēšanu vai tulkošanu).

Priekšlikumi tiks izvērtēti saskaņā ar standarta izvērtēšanas procedūrām, piesaistot iekšējos un/vai ārējos ekspertus. Eksperti novērtēs priekšlikumu kvalitāti, pamatojoties uz uzaicinājumā noteiktajām prasībām un pasākuma paredzamo ietekmi, kvalitāti un efektivitāti.

Pēc priekšlikuma izvērtēšanas kredītrīkotājs nosaka fiksētās summas apmēru, ņemot vērā veiktā vērtējuma konstatējumus. Līdzfinansējuma likme 80 % apmērā tiks piemērota kopējām aplēstajām attiecināmajām izmaksām, kas noteiktas pēc novērtēšanas.

Dotācijas parametri (maksimālā dotācijas summa utt.) tiks noteikti dotācijas nolīgumā.

Projekta sasniegumi tiks izvērtēti, pamatojoties uz iegūtajiem iznākumiem. Finansējuma shēma ļautu likt uzsvaru uz rezultātiem, nevis izmantotajiem resursiem, tādējādi uzsverot izmērāmu mērķu sasniegšanas kvalitāti un līmeni.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

 • 1 Ņemiet vērā, ka, lai gan sagatavošanās darbības var tikt sāktas, pirms priekšlikums tiek iesniegts vai izvēlēts finansējumam, izmaksu rašanās un darbību īstenošana ir atļauta tikai pēc dotācijas nolīguma parakstīšanas. ↩ back
 • 2 Organizācijas no Baltkrievijas nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā. Armēnijas un Azerbaidžānas organizācijas var piedalīties, bet ne kā koordinatori. ↩ back
Tagged in:  Sport