Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Niekomercyjne Europejskie Imprezy Sportowe

Cele akcji

Akcja ta ma na celu wspieranie organizacji imprez sportowych o wymiarze europejskim w następujących dziedzinach:

 • wolontariatu sportowego;
 • włączaniu społecznego poprzez sport;
 • walce z dyskryminacją w sporcie, obejmująca równość płci;
 • zachęcaniu do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w tym: a) wdrażaniu zalecenia Rady w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej, wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej oraz wezwania z Tartu w sprawie zdrowego stylu życia, b) wspieraniu wdrażania Europejskiego Tygodnia Sportu, c) promowaniu sportu i aktywności fizycznej jako narzędzia wspierającego zdrowie i d) promowaniu wszelkich działań zachęcających do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w tym tradycyjnych sportów i gier oraz sportu międzypokoleniowego.

Projekt musi się koncentrować na jednym z tych celów. Może również koncentrować się na pozostałych celach, ale główny cel musi być jasno określony i należy mu poświęcić we wniosku najwięcej uwagi.

Projekt zapewnia wsparcie finansowe na organizację jednej ogólnoeuropejskiej imprezy sportowej w jednym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub na organizację europejskich imprez lokalnych w kilku państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący niekomercyjnych europejskich imprez sportowych?

Kryteria kwalifikowalności

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania UE+, wnioski w sprawie projektów dotyczących niekomercyjnych europejskich imprez sportowych muszą spełniać następujące kryteria:

Kto może złożyć wniosek?

Każda organizacja publiczna lub prywatna, wraz z podmiotami stowarzyszonymi (jeżeli takie istnieją), działająca w obszarze sportu i ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Przykładowo taką organizacją może być:

 • organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
 • narodowy komitet olimpijski lub krajowa konfederacja sportu;
 • organizacja reprezentująca ruch „sport dla wszystkich”;
 • organizacja działająca w dziedzinie promowania aktywności fizycznej;
 • organizacja reprezentująca sektor aktywnego wypoczynku;
 • organizacja działająca w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub młodzieży.

Jakiego rodzaju organizacje kwalifikują się do udziału w projekcie?

Każda organizacja publiczna lub prywatna, wraz z podmiotami stowarzyszonymi (jeżeli takie istnieją), działająca w obszarze sportu i ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Niekomercyjna europejska impreza sportowa jest transnarodowa i obejmuje:

W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (Typ I): 3–5 organizacji. Każda organizacja musi pochodzić z różnych państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (Typ II): minimum 6 organizacji z 6 różnych państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

W przypadku imprezy ogólnoeuropejskiej: minimum 10 organizacji (1 wnioskodawca + 9 organizacji uczestniczących) pochodzących z 10 różnych państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Miejsce przeprowadzenia działań

W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (typ I II) działania muszą odbywać się w każdym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem biorącym udział w niekomercyjnej europejskiej imprezie sportowej.

W przypadku imprezy ogólnoeuropejskiej działania muszą odbywać się w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem organizacji wnioskującej biorącej udział w niekomercyjnej europejskiej imprezie sportowej.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku (12 lub 18 miesięcy) na podstawie celu projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 23 marca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Opracowanie projektu

Dofinansowanie UE zostanie przyznane organizacjom odpowiedzialnym za przygotowanie i organizację imprez sportowych oraz działania następcze.

Wspiera się następujące standardowe działania (niewyczerpujący wykaz):

 • przygotowanie i organizacja imprezy;
 • organizacja szkoleń edukacyjnych dla sportowców, trenerów, organizatorów i wolontariuszy w okresie poprzedzającym imprezę;
 • organizacja działań towarzyszących imprezie sportowej (konferencji, seminariów);
 • szkolenie wolontariuszy;
 • realizacja działań związanych z efektami danej imprezy (oceny, opracowywanie planów na przyszłość);
 • działania informacyjne związane z tematem danej imprezy.

W ramach tej akcji nie wspiera się następujących imprez sportowych:

Zawodów sportowych organizowanych regularnie przez krajowe, europejskie lub międzynarodowe federacje/związki/ligi sportowe (mistrzostwa krajowe, europejskie lub światowe), chyba że przedmiotem wniosku jest wsparcie finansowe działań dodatkowych skierowanych do dużej liczby ludzi.

Oczekiwany wpływ

Oczekiwany wpływ tej akcji jest następujący:

 • zwiększenie świadomości w zakresie roli działalności sportowej w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i prozdrowotnej aktywności fizycznej;
 • większy udział w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie.

Kryteria przyznania dofinansowania

Adekwatność projektu - (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • wniosek jest istotny w odniesieniu do celów i priorytetów danej akcji.
 • wniosek opiera się na analizie rzeczywistych i odpowiednich potrzeb;
 • wniosek jest innowacyjny;
 • wniosek uzupełnia inne inicjatywy realizowane już przez organizacje uczestniczące;
 • wniosek wnosi wartość dodaną na poziomie UE dzięki wynikom, które nie zostałyby osiągnięte, gdyby działania były prowadzone przez jeden kraj.

Jakość planu projektu i jego realizacji - (maksymalny wynik: 20 punktów)

Zakres, w jakim:

 • plan prac dotyczących projektu jest przejrzysty, kompletny i skuteczny oraz obejmuje odpowiednie etapy przygotowania, wdrażania, monitorowania, oceny i udostępniania rezultatów projektu;
 • projekt jest racjonalny ekonomicznie i przeznaczono w nim odpowiednie środki na każde działanie;
 • proponowana metoda jest jasna, adekwatna i możliwa do przeprowadzenia;
 • w ramach projektu proponuje się adekwatne środki kontroli jakości w celu zapewnienia realizacji projektu na wysokim poziomie, w terminie i zgodnie z budżetem;
 • w ramach projektu korzysta się z cyfrowych narzędzi i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych oraz poprawy współpracy między organizacjami partnerskimi.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy - (maksymalny wynik: 20 punktów)

Zakres, w jakim:

 • projekt obejmuje odpowiednie połączenie organizacji uczestniczących o profilu i wiedzy fachowej niezbędnych do skutecznego osiągnięcia wszystkich celów projektu;
 • proponowany podział zadań przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących;
 • wniosek obejmuje skuteczne mechanizmy koordynacji i komunikacji między organizacjami uczestniczącymi oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.
 • w stosownych przypadkach zakres, w jakim zaangażowanie organizacji uczestniczącej z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem wnosi istotną wartość dodaną do projektu.

Wpływ - (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • wniosek dotyczący projektu obejmuje konkretne i logiczne kroki mające na celu uwzględnienie wyników projektu w zwykłych pracach organizacji uczestniczących;
 • projekt ma potencjał, aby pozytywnie wpływać na uczestników i organizacje uczestniczące, a także społeczeństwo w szerszym znaczeniu;
 • spodziewane wyniki projektu mogą zostać wykorzystane poza organizacjami uczestniczącymi w projekcie w trakcie jego trwania lub później, a także na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim;
 • wniosek dotyczący projektu obejmuje odpowiednie plany i metody dotyczące oceny efektów projektu;
 • wniosek dotyczący projektu obejmuje konkretne i skuteczne działania mające na celu udostępnienie wyników projektu w ramach organizacji uczestniczących, podzielenie się nimi z innymi organizacjami i opinią publiczną oraz publiczne uznanie finansowania Unii Europejskiej:
 • wniosek dotyczący projektu obejmuje konkretne i skuteczne kroki mające na celu zapewnienie trwałości projektu, jego zdolności do wywierania wpływu i generowania wyników po zakończeniu dofinansowania UE.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów przy uwzględnieniu koniecznego minimalnego wyniku kwalifikującego dla każdego z czterech kryteriów przyznania dofinansowania: minimum 15 punktów w przypadku kategoriach „Adekwatność projektu” i „Wpływ” oraz 10 punktów w kategoriach „Jakość planu projektu i jego realizacji” oraz „Jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy”. W przypadkach uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo będą miały wnioski, które zostały najwyżej ocenione w kategoriach „Adekwatność projektu”, a następnie „Wpływ”.

Jakie są zasady finansowania?

Wkłady na rzecz niekomercyjnych europejskich imprez sportowych mają formę kwot ryczałtowych. Wysokość ustalonej kwoty ryczałtowej zależy od liczby imprez oraz od liczby organizacji zaangażowanych w projekt.

Wnioskodawcy wybierają jedną z trzech z góry określonych kwot w zależności od liczby imprez i liczby organizacji zaangażowanych w projekt.

Kategorie imprez sportowych

Europejskie imprezy lokalne

Co najmniej jedna impreza w każdym kraju.

 • Typ I: minimum 3 organizacje z 3 różnych państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem, maksimum 5 organizacji z 5 różnych państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem.
  • Ustalona kwota ryczałtowa: 200 000 EUR
 • Typ II minimum 6 organizacji z 6 różnych państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem.
  • Ustalona kwota ryczałtowa: 300 000 EUR

Imprezy ogólnoeuropejskie

Jedna impreza z udziałem co najmniej 10 organizacji uczestniczących z co najmniej 10 państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem (wliczając organizację składającą wniosek)

Ustalona kwota ryczałtowa: 450 000 EUR

a) W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (Typ I): 200 000 EUR

Wnioski dotyczą projektów z wieloma beneficjentami, w przypadku których wszystkie koszty muszą zostać pokryte przez wnioskodawcę i organizacje partnerskie. Wskazane organizacje uczestniczące (od 3 do 5) uznawane są za współbeneficjentów, a organizowane imprezy i działania dodatkowe odbywają się w każdym z zaangażowanych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Wnioski powinny zawierać specjalną część określającą podział zadań i dofinansowania UE pomiędzy partnerów. Należy również wskazać harmonogram realizacji każdego działania w ramach projektu oraz termin, w jakim projekt przyniesie rezultaty.

Wnioskodawcy muszą podzielić działania w ramach projektu na „pakiety prac”. Każdy pakiet prac związany jest z celami szczegółowymi, a wnioskodawcy muszą określić zestaw wskaźników ilościowych i jakościowych pozwalających ocenić stopień, w jakim osiągnięto te cele.

b) W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (Typ II): 300,000 EUR

Wnioski dotyczą projektów z wieloma beneficjentami, w przypadku których wszystkie koszty muszą zostać pokryte przez wnioskodawcę i organizacje partnerskie. Wskazane organizacje uczestniczące (minimum 6) uznawane są za współbeneficjentów, a organizowane imprezy i działania dodatkowe odbywają się w każdym z zaangażowanych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Wnioski powinny zawierać specjalną część określającą podział zadań i dofinansowania UE pomiędzy partnerów. Należy również wskazać harmonogram realizacji każdego działania w ramach projektu oraz termin, w jakim projekt przyniesie rezultaty.

Wnioskodawcy muszą podzielić działania w ramach projektu na „pakiety prac”. Każdy pakiet prac związany jest z celami szczegółowymi, a wnioskodawcy muszą określić zestaw wskaźników ilościowych i jakościowych pozwalających ocenić stopień, w jakim osiągnięto te cele.

c) W przypadku imprezy ogólnoeuropejskiej: 450,000 EUR

Wnioski dotyczą projektów z jednym beneficjentem, co oznacza, że wszystkie koszty musi pokryć organizacja składająca wniosek i w związku z tym impreza i działania dodatkowe odbywają się w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem organizacji składającej wniosek. W odniesieniu do aspektów dotyczących zarządzania umowami organizacji uczestniczących nie uznaje się za partnerów projektu i nie otrzymują one żadnego dofinansowania z Programu w ramach projektu, w związku z czym nie można ich uwzględnić w proponowanym budżecie.

Należy wskazać harmonogram realizacji każdego działania w ramach projektu oraz termin, w jakim projekt przyniesie rezultaty.

Wnioskodawcy muszą podzielić działania w ramach projektu na „pakiety prac”. Każdy pakiet prac związany jest z celami szczegółowymi, a wnioskodawcy muszą określić zestaw wskaźników ilościowych i jakościowych pozwalających ocenić stopień, w jakim osiągnięto te cele.

Wypłata dofinansowania

Warunkiem wypłaty pełnej kwoty dofinansowania jest ukończenie pakietów prac zgodnie z kryteriami jakości opisanymi we wniosku. Jeżeli jeden pakiet prac nie zostanie ukończony lub zostanie ukończony tylko częściowo, lub otrzyma niesatysfakcjonującą ocenę w ramach oceny jakości, wówczas kwota dofinansowania może zostać odpowiednio obniżona w sposób opisany w umowie o udzielenie dotacji.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

Tagged in:  Sport