Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kapacitásépítés a sport területén

A kapacitásépítési projektek olyan nemzetközi együttműködési projektek, amelyek az 1. régió (Nyugat-Balkán) és a 2. régió (keleti szomszédság) programhoz társult és nem társult harmadik országaiban a sport területén tevékenykedő szervezetek/intézmények közötti többoldalú partnerségeken alapulnak. A projektek célja a programhoz nem társult harmadik országokban folytatott sporttevékenységek és -politikák támogatása az értékek előmozdításának eszközeként, valamint az egyének személyes és társadalmi fejlődésének előmozdítására és az összetartóbb közösségek építésére szolgáló oktatási eszközként.

A Pályázattípus Célkitűzései

A pályázattípus céljai a következők:

 • a szabadidősporttal foglalkozó szervezetek/intézmények kapacitásának növelése;
 • a sport és a testmozgás ösztönzése a programhoz nem társult harmadik országokban;
 • társadalmi befogadás előmozdítása a sport segítségével;
 • pozitív értékek előmozdítása a sport révén (pl. tisztességes játék, tolerancia, csapatszellem);
 • a világ különböző régiói közötti együttműködés előmozdítása közös kezdeményezések révén.

Tematikus területek / konkrét célkitűzések

A pályázatoknak a programozási szakaszban meghatározott bizonyos tematikus területekre kell összpontosítaniuk. Példák különösen fontos területekre:

 • a közös értékek, a megkülönböztetésmentesség és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a sport révén;
 • a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi részvételének javításához szükséges készségek (sporton keresztüli) fejlesztése (pl. függetlenség, vezetés stb.);
 • a migránsok beilleszkedése;
 • konfliktus utáni megbékélés.

Tevékenységek

A javasolt tevékenységeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a pályázattípus általános és konkrét célkitűzéseihez, azaz meg kell felelniük a fent felsorolt egy vagy több tematikus területnek, és azokat részletezni kell a teljes végrehajtási időszakra kiterjedő projektleírásban. Végezetül e globális nemzetközi pályázattípus keretében a projekttevékenységeknek elsősorban az 1. régióba vagy a 2. régióba tartozó, a programhoz nem társult országokban működő sportszervezetek/-intézmények kapacitásainak fejlesztésére és megerősítésére kell összpontosítaniuk.

A finanszírozott projektek az együttműködés, a tapasztalatcsere, a kommunikáció és egyéb tevékenységek széles körét integrálhatják, beleértve többek közt a következőket:

 • szervezetek/intézmények/országok/régiók közötti hálózatok létrehozása és fejlesztése;
 • a bevált gyakorlatok/ötletek cseréjének kidolgozása és végrehajtása;
 • közös sporttevékenységek és oktatási mellékrendezvények megvalósítása;
 • a nem formális tanulási módszerek, eszközök, gyakorlatok és anyagok új formáinak elindítása, tesztelése, megosztása és végrehajtása a sporttal foglalkozó munkatársak/szakemberek/oktatók gyakorlati képzése és mobilitása révén;
 • a hátrányos helyzetű csoportok sporton belüli hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatos tudatosság növelése;
 • elkötelezett és aktív civil társadalom kiépítésének támogatása.

Projekttervezés

Egy sport területét célzó kapacitásépítési projekt négy szakaszból áll, amelyek már a projektterv finanszírozásra való kiválasztása előtt [fn]megkezdődnek[ft/]Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár az előkészítő tevékenységek a pályázat benyújtása vagy a finanszírozásra való kiválasztása előtt megkezdődhetnek, a költségek felmerülésére és a tevékenységek végrehajtására csak a támogatási megállapodás aláírása után kerülhet sor.[/fn], például 1. a projektek azonosítása és kezdeményezése; 2. a projektek előkészítése, kialakítása és tervezése; 3. a projektek végrehajtása és a tevékenységek nyomon követése; és 4) A projektek felülvizsgálata és hatásvizsgálat.

A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek aktívan ki kell venniük a részüket valamennyi szakaszból, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási tapasztalatot.

 • Azonosítás és kezdeményezés; annak a problémának, igénynek vagy lehetőségnek az azonosítása, amelyre a pályázati felhívás nyomán megvalósítandó projekt összpontosít; a fő tevékenységek és a projekttől elvárható főbb eredmények azonosítása; az érdekelt felek és a potenciális partnerek feltérképezése; a projekt célkitűzésének/célkitűzéseinek megfogalmazása; annak biztosítása, hogy a projekt igazodjon a részt vevő szervezetek/intézmények stratégiai célkitűzéseihez; az előzetes tervezés megkezdése a projekt megfelelő elindítása érdekében, és a következő szakasz folytatásához szükséges információk összegyűjtése stb.;
 • Előkészítés, kialakítás és tervezés; a projekt hatókörének és a megfelelő megközelítésnek a meghatározása; a javasolt módszertan világos felvázolása, ami biztosítja a projekt célkitűzései és tevékenységei közötti összhangot; az érintett feladatok ütemtervének meghatározása; a szükséges erőforrások megbecsülése, és a projekt részleteinek kidolgozása, pl. igényfelmérés; stabil célkitűzések és hatásmutatók (konkrét, mérhető, teljesíthető, releváns és időhöz kötött) meghatározása; a projekt és a tanulás eredményeinek azonosítása; a munkaprogram, tevékenységi formák, várható hatás, becsült teljes költségvetés kidolgozása; projektvégrehajtási terv, valamint megalapozott és reális kommunikációs terv kidolgozása, amely magában foglalja a projektmenedzsment, a nyomon követés, a minőség-ellenőrzés, a jelentéstétel és az eredmények disszeminációjának stratégiai szempontjait; gyakorlati intézkedések meghatározása és a tervezett tevékenységekkel érintett célcsoport(ok) megerősítése; megállapodások kötése a partnerekkel és a pályázat megírása stb.;
 • A tevékenységek végrehajtása és nyomon követése: a projekt végrehajtása a jelentéstételi és kommunikációs követelményeknek megfelelő tervek szerint; a folyamatban lévő tevékenységek nyomon követése és a projektek teljesítményének a projekttervekkel való összevetése; a tervektől való eltérések, valamint a problémák és kockázatok kezelésére irányuló korrekciós intézkedések meghatározása és meghozatala; a megállapított minőségbiztosítási szabályoknak való meg nem felelés azonosítása és korrekciós intézkedések meghozatala stb.;
 • Felülvizsgálat és hatásvizsgálat: a projekt teljesítményének értékelése a projekt célkitűzéseivel és végrehajtási terveivel összevetve; a tevékenységek és hatásuk értékelése a különböző szinteken, a projekt eredményeinek terjesztése és felhasználása stb.

A projekt kidolgozásakor szem előtt tartandó horizontális szempontok:

A formális kritériumok betartása és a projektpartnerekkel folytatott fenntartható együttműködés kialakítása mellett a következő elemek hozzájárulhatnak a különböző projektszakaszokban a kapacitásépítési projektek fokozott hatásához és színvonalasabb megvalósításához. A pályázóknak ajánlott figyelembe venni ezeket a lehetőségeket és dimenziókat a projektjük tervezésekor. 

Befogadás és sokszínűség

Az Erasmus+ program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás és a méltányosság előmozdítására törekszik. Az említett elvek érvényre juttatását egy Befogadási és sokszínűségi stratégia támogatja, amelynek célja, hogy hatékonyabban elérje a legkülönbözőbb hátterű – különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkező és az európai projektekben való részvételt illetően akadályokkal szembesülő – résztvevőket. A szervezeteknek/intézményeknek hozzáférhető és befogadó projekttevékenységeket kell tervezniük, valamint figyelembe kell venniük a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők álláspontját, és a folyamat egésze alatt be kell vonniuk őket a döntéshozatalba.

Környezeti fenntarthatóság

A projekteket környezettudatos módon kell kidolgozni, és valamennyi aspektusukba be kell építeni a környezettudatos gyakorlatokat. A szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek környezetbarát megközelítést kell alkalmazniuk a projekt kidolgozása során. Ez arra sarkallja a projektben részt vevőket, hogy megvitassák és megismerjék a környezetvédelmi kérdéseket, elgondolkodtatja őket arról, hogy mit tehetnek a különböző szinteken, továbbá segít a szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek abban, hogy környezettudatosabb alternatívákat találjanak a projektjeik keretében végzett tevékenységeik megvalósítására.

Digitális dimenzió

A virtuális együttműködés, valamint a virtuális és vegyes tanulási lehetőségek bevezetése, illetve az e területen zajló tapasztalatszerzés kulcsfontosságú a sikeres projektek szempontjából.

Közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel

A projektek támogatják az aktív polgári szerepvállalást és az etikát, valamint előmozdítják a szociális és interkulturális kompetenciák, a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség fejlesztését. A hangsúly egyebek mellett az európai uniós összefüggésrendszer globális szerepének tudatosításán és megértésén lesz.

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a sport területét célzó kapacitásépítési projekt megvalósítását célzó pályázatoknak?

Támogathatósági feltételek

Az Erasmus támogatásra való jogosultsághoz a sport terét célzó kapacitásépítésre irányuló projektterveknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

Ki pályázhat?

A támogathatósághoz a pályázóknak (kedvezményezetteknek és adott esetben kapcsolódó szervezeteknek):

 • jogalanynak (állami vagy magánjogi szervezet) kell lenniük,
 • a sport területén kell tevékenykedniük, uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult, 1. régióban (Nyugat-Balkán) vagy 2. régióban (keleti szomszédság) található harmadik országban kell székhellyel [fn]rendelkezniük[ft/]A belarusz szervezetek/intézmények nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban. Az örmény és azerbajdzsáni szervezetek/intézmények jogosultak a részvételre, koordinátorként azonban nem.[/fn].

A konzorcium koordinátorának nonprofit szervezetnek kell lennie.         

Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például:

 • a sport területéért felelős helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmények;
 • helyi, regionális, nemzeti, európai vagy nemzetközi szintű sportszervezetek/-intézmények;
 • nemzeti olimpiai bizottságok vagy nemzeti sportszövetségek;
 • a tömegsport-mozgalmat képviselő szervezetek/intézmények;
 • a testmozgás népszerűsítésének területén tevékenykedő szervezetek/intézmények;
 • az aktív szabadidővel foglalkozó szektort képviselő szervezetek/intézmények;

A konzorcium összetétele

A kapacitásépítési projektek transznacionális jellegűek, és legalább 3 ország legalább 4 szervezetét/intézményét érintik:

 • két különböző uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból legalább 1 szervezet/intézmény; valamint
 •  az 1. régió (Nyugat-Balkán) vagy a 2. régió (keleti szomszédság) legalább egy támogatható, a programhoz nem társult harmadik országból származó legalább 2 szervezet/intézmény. Az 1. és a 2. régió szervezetei/intézményei nem vehetnek részt ugyanabban a pályázatban (azaz az 1. és 2. régiót is magában foglaló partnerségek nem támogathatók).

Az uniós tagállamokból és a programhoz társult harmadik országokból származó szervezetek/intézmények száma nem haladhatja meg a programhoz nem társult harmadik országokból származó szervezetek/intézmények számát. A kapcsolódó szervezetek és a társult partnerek nem számítanak bele a konzorcium összetételébe.                

Földrajzi hely (A tevékenységek helyszíne)

A tevékenységet a tevékenységben részt vevő szervezetek/intézmények országaiban kell megvalósítani, kivéve a pályázattípus célkitűzéseivel összefüggő, kellően indokolt esetekben.

Továbbá:

 • A tevékenységek az Európai Unió valamely intézményének székhelyén is megvalósulhatnak, akkor is, ha a projektben nincs részt vevő szervezet/intézmény abból az országból, ahol a székhely található. 
 • Az eredmények megosztását és népszerűsítését magukban foglaló tevékenységek az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban, illetve a programhoz nem társult harmadik országokban megszervezett, vonatkozó, tematikus transznacionális eseményeken/konferenciákon is megvalósulhatnak.

A projekt időtartama

A kapacitásépítési projektek időtartama normális esetben 12, 24 vagy 36 hónap lehet. A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységeknek megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot. A meghosszabbítás kellően indokolt esetben és a támogatási megállapodás módosítása révén lehetséges.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

Felhívás azonosítója: ERASMUS-SPORT-2024-CB

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak március 05. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Várt hatás

A támogatott projekteknek az alábbiakkal kell igazolniuk várható hatásukat:

 • a szabadidősporttal foglalkozó szervezetek/intézmények részvételének és kapacitásának növelése;
 • a nők sportban és testmozgásban való részvételének növelése;
 • a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi részvételének javítása;
 • a sportszektor transznacionális munkaképességének javítása az inkluzivitás, a szolidaritás és a fenntarthatóság figyelembevételével;
 • a sportolók és a döntéshozók közötti transznacionális tanulás és együttműködés előmozdítása és az ahhoz való hozzájárulás, különösen a támogatásra jogosult, a programhoz nem társult harmadik országokban;
 • eredményeik hatékony és vonzó módon történő disszeminációja a sportszervezetekben/-intézményekben részt vevő sportolók körében.

Értékelési szempontok

A projekt relevanciája - (maximális pontszám: 30 pont)

 • a pályázat relevanciája a pályázattípus célkitűzései tekintetében;
 • a pályázat milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából.
 • Milyen mértékben:
  • figyelhetők meg világosan meghatározott célkitűzések, és ezek mennyire reálisak, valamint milyen mértékben vonatkoznak olyan kérdésekre, amelyek relevánsak a részt vevő szervezetek/intézmények és célcsoportok szempontjából;
  • innovatív, és/vagy egészít ki más, a részt vevő szervezetek/intézmények által már megvalósított kezdeményezéseket;
  • világosan meghatározottak a kapacitásépítési tevékenységek, és a részt vevő szervezetek/intézmények kapacitásainak megerősítésére irányulnak.

A projektterv és a megvalósítás minősége - (maximális pontszám: 20 pont)

 • A megfelelő szakaszokat (előkészítés, megvalósítás, nyomon követés, értékelés és disszemináció) tartalmazó munkaprogram áttekinthetősége, teljessége és minősége;
 • Az azonosított szükségletek kezelésére javasolt módszertan megfelelősége és minősége;
 • A projekt célkitűzései és az előirányzott tevékenységek közötti összhang;
 • A munkaterv minősége és hatékonysága, beleértve azt is, hogy a munkacsomagokhoz rendelt erőforrások mennyire állnak összhangban azok célkitűzéseivel és teljesítendő eredményeivel;
 • A javasolt nem formális tanulási módszerek minősége (adott esetben);
 • A minőség-ellenőrzési lépések megléte és relevanciája annak biztosítására, hogy a projekt megvalósítása jó minőségben, határidőre és a költségvetésnek megfelelően történjen;
 • Milyen mértékben költséghatékony a projekt, és minden tevékenységhez megfelelő forrásokat rendel-e hozzá;

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége - (maximális pontszám: 20 pont)

 • Milyen mértékben:  
  • alkotnak a projektben részt vevő szervezetek/intézmények egymást kiegészítő, a szükséges profillal, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező, megfelelő összetételű csoportot a projekt összes aspektusának sikeres megvalósítása szempontjából;
  • bizonyítja a felelősségi körök és feladatok elosztása az összes részt vevő szervezet/intézmény elkötelezettségét és aktív közreműködését.
 • A részt vevő szervezetek/intézmények és egyéb érdekeltek közötti együttműködésre és kommunikációra szolgáló, hatékony mechanizmusok megléte.

Hatás - (maximális pontszám: 30 pont)

 • A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló lépések minősége;
 • A projekt lehetséges hatása:  
  • a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
  • a projektben közvetlenül részt vevő szervezetekre/intézményekre és magánszemélyekre gyakorolt hatáson túlmutató, azaz helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi szintű hatás.
 • A disszeminációs terv minősége: a projekt eredményeinek a részt vevő szervezetek/intézmények körében és azon kívül történő terjesztését célzó lépések megfelelősége és minősége;
 • A pályázat adott esetben leírja, hogy hogyan teszik szabadon elérhetővé a létrehozott anyagokat, dokumentumokat és médiatartalmakat, és hogyan támogatják nyílt licenccel és aránytalan korlátozások nélkül ezek hozzáférhetőségét;
 • A projekt fenntarthatóságának biztosítására irányuló tervek minősége: képes-e a projekt az uniós támogatás felhasználása után is hatást kifejteni és eredményeket felmutatni.

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenfelül a fent említett értékelési szempontok minden egyes kategóriájában el kell érniük a maximálisan megszerezhető pontok legalább felét.

Azonos pontszámot elért pályázatok esetében a rangsorolás a „Relevancia” odaítélési szempontra adott pontszámok alapján történik. Ha ezek a pontszámok megegyeznek, a prioritást „A projektterv és a megvalósítás minősége” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni. Ha ezek a pontszámok azonosak, a prioritást a „Hatás” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni.

Ha ez nem teszi lehetővé a rangsor meghatározását, további rangsorolást lehet végezni a teljes projektportfólió és a projektek közötti pozitív szinergiák vagy a felhívás célkitűzéseihez kapcsolódó egyéb tényezők figyelembevételével. Ezeket a tényezőket a vizsgálóbizottság jelentése dokumentálja.

Az eredményeket főszabály szerint – és a meglévő nemzeti és európai jogi keretek korlátain belül – nyílt oktatási segédanyagként kell hozzáférhetővé tenni, valamint meg kell osztani a releváns szakmai és szektorális platformokon, vagy az illetékes hatóságok platformjain. A pályázat ismerteti, hogyan teszik szabadon elérhetővé a létrehozott adatokat, anyagokat, dokumentumokat és audiovizuális, illetve közösségmédia-tevékenységeket, és hogyan támogatják nyílt licenccel és aránytalan korlátozások nélkül ezek hozzáférhetőségét.

Finanszírozási szabályok

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a megpályázott tevékenység becsült költségvetése alapján határozzák meg. A támogatást nyújtó hatóság az egyes támogatások keretében nyújtott egyösszegű támogatás összegét a pályázat, az értékelés eredménye, a finanszírozási arányok és a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján határozza meg.

Az uniós támogatás projektenként 100 000 EUR és 200 000 EUR között változhat.

Hogyan határozzák meg a projekthez nyújtott egyösszegű támogatás összegét?

A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével: 

 • A költségvetést a kedvezményezett(ek)nek szükség szerint részleteznie kell, és koherens munkacsomagokba kell szervezni (például „projektmenedzsment”, „képzés”, „események szervezése”, „mobilitás előkészítése és végrehajtása”, „kommunikáció és disszemináció”, „minőségbiztosítás” stb.); 
 • A pályázatnak ismertetnie kell az egyes munkacsomagok alá tartozó tevékenységeket;
 • A pályázóknak a pályázatukban meg kell adniuk a becsült költségek bontását, amely tartalmazza a munkacsomagonkénti részarányt (valamint az egyes munkacsomagokon belül az egyes kedvezményezettekhez és kapcsolódó szervezetekhez rendelt részarányt);
 • A költségek fedezhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és megélhetési költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például az információk disszeminációja, közzététel vagy fordítás).

A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát.

A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait. A 80%-os társfinanszírozási arányt az értékelést követően meghatározott összes becsült elszámolható költségre kell alkalmazni.

A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg stb.) a támogatási megállapodás határozza meg.

A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

További részletek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

Tagged in:  Sport