Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Działania „Jean Monnet”: wspieranie nauczania i badań naukowych na temat Unii Europejskiej

Jean Monnet Actions run under Erasmus+ to support teaching, learning, research and debates on various aspects of the European Union.

Działania „Jean Monnet” programu Erasmus+ wspierają nauczanie, uczenie się, badania naukowe i debaty dotyczące różnych aspektów Unii Europejskiej.

Od marca 2021 r. działania „Jean Monnet”, realizowane w ramach programu Erasmus+ na lata 2021–2027, oferują nowe możliwości finansowania dla:

 • szkół
 • instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego
 • organizacji szkolących nauczycieli
 • placówek szkolnictwa średniego na promocję debat i wymiany opinii na tematy dotyczące UE.

Ta rozszerzona oferta jest kontynuacją udanych działań prowadzonych od 1989 r., które skierowane były do instytucji szkolnictwa wyższego. Oznacza to, że działania „Jean Monnet” nadal przynoszą pozytywne i długotrwałe efekty korzystne dla uczniów, studentów, nauczycieli i profesorów, a także instytucji edukacyjnych i organizacji wspierających oraz systemów, w ramach których działają. 

Najważniejsze osiągnięcia działań Jean Monnet od 1989 r.

Działania te od początku, czyli 1989 r., skierowane były do instytucji szkolnictwa wyższego. Około 9 tys. nauczycieli akademickich i ponad 1 tys. uczelni w około 100 państwach otrzymało wsparcie finansowe, które umożliwiło im wprowadzenie do programów nauczania nowych treści w dziedzinie studiów europejskich. Działania „Jean Monnet” zbliżyły do siebie nauczycieli akademickich, naukowców i decydentów, co dało impuls do dialogu międzynarodowego i pomogło kształtować politykę na poziomie krajowym i unijnym.

Przeczytaj o wcześniejszych projektach, które otrzymały wsparcie w ramach działań „Jean Monnet”

Jakie działania objęte są wsparciem?

Jean Monnet dla instytucji szkolnictwa wyższego

(Zob. również: możliwości dla pozostałych poziomów kształcenia i szkolenia)

Działalność dydaktyczna i prace badawcze w instytucjach szkolnictwa wyższego: 

Moduły

Moduły „Jean Monnet” to krótkie programy nauczania lub kursy w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej w instytucjach szkolnictwa wyższego. Organizowane są przez jedną osobę (pracownika naukowego lub nauczyciela akademickiego), która może jednak zaprosić do współpracy swoich kolegów lub ekspertów. Mogą to być moduły wprowadzające do tematyki UE, kursy skoncentrowane na określonych aspektach lub dyscyplinach w obrębie studiów dotyczących UE bądź też programy o bardziej interdyscyplinarnym podejściu.

Okres finansowania: 3 lata.

Dowiedz się więcej o modułach „Jean Monnet”

Rezultaty programu Erasmus+ – Jean Monnet

Katedry

Katedry „Jean Monnet” to stanowiska dla nauczycieli akademickich w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej.

Okres finansowania: 3 lata.

Dowiedz się więcej o katedrach „Jean Monnet”

Centra doskonałości

Centra doskonałości „Jean Monnet” to główne ośrodki kompetencji i wiedzy w zakresie Unii Europejskiej. Oprócz działalności badawczej centra te odgrywają istotną rolę w docieraniu do studentów wydziałów, które zwykle nie zajmują się tematyką Unii Europejskiej, a także do decydentów, urzędników, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz ogółu społeczeństwa.

Okres finansowania: 3 lata.

Dowiedz się więcej o centrach doskonałości „Jean Monnet”

Działania „Jean Monnet” dla pozostałych poziomów kształcenia i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli

Działanie to promuje wiedzę o Unii Europejskiej w szkołach oraz placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach uczestniczących w programie. Jego celem jest zaoferowanie:

 • organizatorom kształcenia możliwości opracowywania treści dydaktycznych i przekazywania ich osobom uczącym się
 • organizatorom szkoleń dla nauczycieli możliwości zapewnienia nauczycielom metodyki i aktualnej wiedzy na temat zagadnień związanych z Unią Europejską
 • możliwości wspierania debat i wymiany opinii między szkołami a organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego i innymi zainteresowanymi stronami na temat nauczania zagadnień związanych z Unią Europejską

Dowiedz się więcej o szkoleniach dla nauczycieli „Jean Monnet”

Sieci

Sieci ułatwiają tworzenie i rozwijanie konsorcjów różnych podmiotów (szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, zainteresowanych stron itp.) w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej. Sieci te umożliwiają gromadzenie informacji, wymianę praktyk oraz poszerzanie wiedzy.

Okres finansowania: 3 lata.

Dowiedz się więcej o sieciach dla pozostałych poziomów kształcenia i szkolenia

Inne możliwości

Jean Monnet dla instytucji szkolnictwa wyższego

(Zob. również: przyszłe możliwości dla pozostałych poziomów kształcenia i szkolenia)

Projekty

Celem projektów „Jean Monnet” jest wspieranie innowacji (np. opracowywanie nowych metod nauczania zagadnień związanych z UE), wzajemne inspirowanie się (promowanie dyskusji i refleksji na tematy dotyczące UE) oraz rozpowszechnianie treści dotyczących Unii Europejskiej za pomocą działań informacyjnych.

Okres finansowania: 1 rok lub 2 lata.

Dowiedz się więcej o wsparciu dla projektów

Sieci

Celem sieci jest tworzenie i rozwój konsorcjów międzynarodowych podmiotów (instytucje szkolnictwa wyższego, istniejące centra doskonałości, wydziały i katedry, ośrodki badawcze itp.) w określonym priorytetowym obszarze Unii Europejskiej wyznaczonym w corocznym zaproszeniu do składania wniosków. Sieci umożliwiają gromadzenie informacji, wymianę praktyk, poszerzanie wiedzy i dostarczanie dowodów naukowych na określone tematy, przez co przyczyniają się do debaty dotyczącej kierunków polityki i przedstawiają Komisji Europejskiej najlepsze rezultaty.

Okres finansowania: 3 lata.

Działania „Jean Monnet” dla pozostałych poziomów kształcenia i szkolenia

Sieci

Inicjatywy w zakresie uczenia się o UE to działania mające przybliżyć tematykę UE osobom uczącym się w placówkach kształcenia ogólnego lub kształcenia i szkolenia zawodowego. Inicjatywa musi obejmować co najmniej 40 godzin lekcyjnych rocznie i może być włączona do programu nauczania – w ramach określonego przedmiotu lub jako zajęcia interdyscyplinarne – bądź mieć charakter ponadprogramowy. Inicjatywy te pomagają instytucjom w wypracowaniu własnego podejścia do nauki zagadnień związanych z Unią Europejską.

Okres finansowania: 3 lata.

Procedura składania wniosków

Więcej informacji na temat składania wniosków można znaleźć na stronach

Kontekst

Komisja Europejska rozpoczęła działania „Jean Monnet” w 1989 r., aby wspierać wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i badaniach naukowych w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie. Jean Monnet (1888-1979) był pierwszym przewodniczącym Wysokiej Władzy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która przekształciła się w Unię Europejską. Obecnie działanie „Jean Monnet” jest częścią programu Erasmus+. W 2019 r. obchodzono 30-lecie jego istnienia.

Oprócz opisanych powyżej działań „Jean Monnet” wybranym instytucjom szkolnictwa wyższego w Europie przyznano także dotacje na działalność, aby wspierać wybitne osiągnięcia w dziedzinie studiów i badań naukowych związanych z UE. Dotacje takie otrzymały:

 • Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 • Kolegium Europejskie w Brugii
 • Kolegium Europejskie w Natolinie
 • Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze
 • Centre International de Formation Européenne w Nicei
 • Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht
 • Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w Odense.

Publikacje

Zobacz publikacje dotyczące działań „Jean Monnet” (Urząd Publikacji Unii Europejskiej)

Uczenie się o UE: europejskie tematy i programy nauczania w szkołach w państwach członkowskich UE (studium)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

To find out more about the background of the Jean Monnet Actions for schools, read the publication "Learning EU at school".

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.