Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Centra doskonałości „Jean Monnet”

Profil wnioskodawcy

  • Instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibą w dowolnym kraju na świecie. Instytucje z siedzibą w krajach uczestniczących w programie Erasmus+ muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
  • Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków.

Czas trwania: 3 lata

Maksymalna kwota dofinansowania: 100 tys. euro (stanowiąca maksymalnie 80 proc. całkowitych kosztów programu nauczania lub kursu)

Czym są centra doskonałości „Jean Monnet” i czym się zajmują?

Centra doskonałości „Jean Monnet” są proponowane i prowadzone przez instytucje szkolnictwa wyższego. Mogą koordynować współpracę kilku wydziałów/zakładów i obejmować również inne organizacje specjalizujące się w studiach dotyczących Unii Europejskiej.

Centra doskonałości to główne ośrodki kompetencji i wiedzy w zakresie Unii Europejskiej. Ich celem jest stworzenie zaplecza specjalistycznej wiedzy i kompetencji ekspertów wysokiego szczebla, aby rozwijać synergie między różnymi dyscyplinami i zasobami w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej.

Odgrywają one kluczową rolę w docieraniu do studentów wydziałów, którzy zasadniczo nie zajmują się tematyką związaną z Unią Europejską, a także do polityków, społeczeństwa obywatelskiego i ogółu społeczeństwa. Dają one również ekspertom możliwość rozwoju wspólnych działań międzynarodowych.

Jakie są oczekiwania wobec centrów doskonałości „Jean Monnet”?

Centra mają za zadanie:

  • organizować i koordynować zasoby ludzkie i zasoby dokumentacji związane ze studiami z zakresu Unii Europejskiej
  • prowadzić działania badawcze w zakresie określonych przedmiotów związanych z UE
  • gromadzić, analizować i publikować najważniejsze wyniki.

Centra mogą uczestniczyć w opracowywaniu treści na tematy związane z UE, aby aktualizować i uzupełniać obecne programy nauczania oraz podtrzymywać debatę i wymianę doświadczeń na temat UE.

Powinny one stać się akademickim punktem odniesienia dla przedmiotów związanych z UE, a ich działalność powinna rozciągać się na inne poziomy kształcenia i docierać do szerszego grona odbiorców.

Działalność ta może obejmować:

  • organizowanie wydarzeń informacyjnych i wydarzeń mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na poziomie europejskim i krajowym
  • organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów z udziałem polityków szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego oraz z udziałem społeczeństwa obywatelskiego
  • uczestnictwo w specyficznych wydarzeniach edukacyjnych na poziomie szkół oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego
  • tworzenie sieci kontaktów z innymi osobami i instytucjami akademickimi wspieranymi w ramach działań „Jean Monnet”
  • publikowanie wyników swoich działań jako otwartych zasobów edukacyjnych.

Terminy i formularze zgłoszeniowe

Erasmus+. Przewodnik po programie

Przewodnik przedstawiający kolejne kroki procedury składania wniosków

Related funding calls