Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE w ramach programu „Jean Monnet” dla szkół i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego

Kto może złożyć wniosek

Wnioski mogą składać szkoły i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego (poziomy ISCED 1–4) we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków.

Czas trwania: 3 lata

Inicjatywa dotycząca zdobywania wiedzy o UE w ramach programu „Jean Monnet” musi być realizowana przez co najmniej 40 godzin w roku szkolnym przez trzy kolejne lata.

Maksymalna kwota dofinansowania: 30 tys. euro (stanowiąca maksymalnie 80 proc. całkowitych kosztów)

Na czym polega inicjatywa dotycząca zdobywania wiedzy o UE w ramach programu „Jean Monnet”

Szkoły i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego powinni prowadzić w klasie nauczanie konkretnych przedmiotów mających poszerzać wiedzę na temat Unii Europejskiej (m.in. wartości, historii, sposobu funkcjonowania UE, różnorodności kulturowej). Zajęcia muszą odbywać się w trakcie roku szkolnego i mogą obejmować tygodnie projektowe, wizyty studyjne i inne zajęcia multisensoryczne.

Organizatorzy mogą opracowywać zajęcia samodzielnie lub przy wsparciu instytucji szkolnictwa wyższego lub innych odpowiednich organizacji (organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itp.).

Oczekiwane wyniki

Dzięki inicjatywie szkoły i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego powinni:

  • umożliwić nauczycielom nauczanie o UE za pomocą stymulujących aktywność metod oraz przekazywanie faktów i wiedzy na temat Unii Europejskiej

  • poprawić efekty uczenia się na tematy związane z UE

  • zwiększyć podstawową wiedzę o UE

  • wzbudzać wśród uczniów zainteresowanie Unią Europejską, co stanowi podstawę do zwiększenia ich udziału w procesie demokratycznym oraz sprzyja ich zaangażowaniu obywatelskiemu.

Procedura składania wniosków

Więcej informacji na temat składania wniosków można znaleźć:

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls