Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Katedry „Jean Monnet”

Jaki jest cel?

Cele katedr „Jean Monnet”:

  • pogłębianie nauczania w dziedzinie studiów europejskich, włączonego do programu nauczania instytucji szkolnictwa wyższego
  • zapewnienie pogłębionych studiów europejskich w dziedzinach najbardziej potrzebnych na rynku pracy.

Kierowników katedr „Jean Monnet” zachęca się do rozpowszechniania otwartych zasobów edukacyjnych oraz włączania do swojej działalności otwartych działań edukacyjnych, aby zwiększyć elastyczność i dostępność nauczania.

Jakie są możliwości?

W ramach programu Erasmus+ uczelnie wyższe mogą oferować stanowiska wykładowcom specjalizującym się w studiach europejskich.

Instytucje szkolnictwa wyższego są zobowiązane wspierać kierowników katedr „Jean Monnet” w ich działaniach dydaktycznych i badawczych, zapewniając korzyści z zajęć dla szerokiego wachlarza programów nauczania.

Na czym polega projekt?

Organizacja, która zamierza złożyć wniosek, musi być instytucją szkolnictwa wyższego z siedzibą w dowolnym kraju na świecie. Instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibą w kraju uczestniczącym w programie muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Katedrę „Jean Monnet” obejmuje się na co najmniej trzy lata, a wykładowca musi zapewnić nauczanie w wymiarze co najmniej 90 godzin w roku akademickim. Musi on również zrealizować co najmniej jedne dodatkowe zajęcia w roku akademickim.

Godziny nauczania obejmują godziny bezpośrednich zajęć w kontekście wykładów, seminariów, konwersatoriów grupowych – również w ramach nauczania na odległość – ale nie obejmują indywidualnych zajęć dydaktycznych.

Wykładowca musi być stałym członkiem kadry nauczycielskiej w instytucji składającej wniosek i mieć stopień profesora. Kierownikiem nie może być „profesor wizytujący” w chwili składania wniosku.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli istnieje potrzeba, aby zmienić kierownika katedry, należy wysłać wniosek na piśmie do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, przy czym zaproponowany nowy kandydat musi posiadać taki sam stopień specjalizacji jak poprzedni kierownik.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowane organizacje mogą się zgłaszać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Więcej informacji

Przewodnik po programie Erasmus+ jest najważniejszym źródłem informacji na temat katedr „Jean Monnet”. Więcej informacji można uzyskać od Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Agencją Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego lub z Komisją Europejską.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.