Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kształcenie nauczycieli „Jean Monnet”

Profil wnioskodawcy

  • Instytucje szkolnictwa wyższego oferujące kształcenie nauczycieli
  • Instytucje/agencje kształcące nauczycieli

Instytucje/agencje z siedzibą w krajach programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

Od instytucji/agencji z krajów partnerskich nie wymaga się Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Czas trwania: 3 lata

Maksymalna kwota dotacji na kształcenie nauczycieli: 300 tys. euro (stanowiąca maksymalnie 80 proc. całkowitych kosztów)

Jakie działania kwalifikują się jako kształcenie nauczycieli „Jean Monnet”?

Organizatorem kształcenia nauczycieli „Jean Monnet” jest instytucja szkolnictwa wyższego oferująca kształcenie nauczycieli albo instytucja lub agencja, która wspiera szkoły i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w planowaniu, organizowaniu i realizacji nauczania o Unii Europejskiej w ich programach nauczania i zajęciach pozaszkolnych.

W ramach kształcenia nauczycieli podmiot świadczący usługi kształcenia nauczycieli „Jean Monnet” przyczynia się do rozpowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i szkolenia zawodowego, a także przygotowuje do nauczania o UE. Po odbyciu szkolenia przeprowadzonego przez organizatora kształcenia nauczycieli „Jean Monnet” nauczyciele będą lepiej przygotowani do przekazywania wiedzy na temat UE w swojej pracy.

Kształcenie nauczycieli „Jean Monnet” może obejmować zarówno kształcenie, jak i ustawiczne doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Czego oczekuje się od organizatora kształcenia nauczycieli „Jean Monnet”?

Organizator kształcenia nauczycieli „Jean Monnet” będzie oferować szkołom i organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego ustrukturyzowane propozycje szkoleń w zakresie przedmiotów związanych z UE, a także będzie prowadzić specjalne indywidualne lub grupowe kursy szkoleniowe (modularne, stacjonarne, mieszane lub internetowe) dla nauczycieli zainteresowanych UE.

Oferta może zawierać projekty materiałów służących:

  • przekazywania treści i metod nauczania nauczycielom na różnych poziomach nauki, pochodzącym z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem
  • umożliwienia szkołom oraz organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego zdobywania wiedzy na temat UE przez ich kadrę nauczycielską.

W trakcie wszystkich działań organizator kształcenia nauczycieli „Jean Monnet” będzie pomagał nauczycielom w ugruntowaniu wiedzy na temat UE, co pomoże im uwzględniać unijną perspektywę w swojej codziennej pracy.

Terminy i formularze zgłoszeniowe

Erasmus+. Przewodnik po programie

Przewodnik przedstawiający kolejne kroki procedury składania wniosków

Related funding calls

Other resources

Watch a recording of the April 2021 launch event for Jean Monnet Teacher Training. The streaming includes EACEA advice on how to apply for grants.

Go to the session

Questions and answers from the session