Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organizacje

Organizacje, które chcą uczestniczyć w programie Erasmus+, mogą przy tym brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach i tworzyć sieci kontaktów w ramach różnych działań. Do działań tych należą m.in. strategiczna poprawa kwalifikacji zawodowych personelu, budowanie potencjału organizacyjnego oraz tworzenie międzynarodowych partnerstw współpracy z organizacjami z innych krajów w celu osiągania innowacyjnych wyników lub wymiany najlepszych praktyk.

Mogą też wspierać mobilność edukacyjną studentów, uczniów, pracowników oświaty, stażystów, praktykantów, wolontariuszy, osób pracujących z młodzieżą i młodzieży.

Organizacje odnoszą korzyści z udziału w programie. Mają bowiem okazję działać na arenie międzynarodowej, udoskonalić metody zarządzania, uzyskać dostęp do nowych możliwości finansowania i projektów, a także podnieść swoje umiejętności w zakresie opracowywania projektów, zarządzania nimi i prowadzenia działań następczych. Osoby uczące się i pracownicy uczestniczących organizacji mają dostęp do atrakcyjniejszej oferty nauki i rozwoju zawodowego.

Akcje

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób

Celem programu jest ułatwienie wyjazdów zagranicznych studentom, uczniom, pracownikom oświaty, stażystom, praktykantom, wolontariuszom, osobom pracującym z młodzieżą i młodzieży.

Organizacje mają za zadanie zorganizowanie wyjazdów dla osób prywatnych. Organizacje odnoszą korzyści z udziału w programie. Mają bowiem okazję działać na arenie międzynarodowej, udoskonalić proces zarządzania, uzyskać dostęp do nowych możliwości finansowania oraz projektów, zwiększyć swoje umiejętności w zakresie opracowywania projektów, zarządzania nimi i prowadzenia działań następczych. Studenci, uczniowie i pracownicy organizacji uczestniczących mają dostęp do większej liczby możliwości i mogą realizować innowacyjne projekty z partnerami z całego świata.

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób

Akcja 2: Współpraca organizacji i instytucji

Oczekuje się, że współpraca między organizacjami i instytucjami doprowadzi do opracowania, transferu lub wdrożenia innowacyjnych praktyk na szczeblu organizacyjnym, lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

Akcja 2: Współpraca organizacji i instytucji

Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Działania w ramach tej akcji przyczyniają się do wspierania ogólnego programu polityki UE, ram współpracy „Edukacja i szkolenia 2020” oraz strategii na rzecz młodzieży.

Realizując projekty, organizacje przyczyniają się do poprawy jakości systemów kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży w Europie, a także promowania międzynarodowej współpracy właściwych organów i wymiany wiedzy między nimi. Organizacje przyczyniają się także do kształtowania polityki opartej na faktach i wspierają sieci i narzędzia umożliwiające wdrażanie tej polityki.

Kolejnym celem jest umożliwienie młodym ludziom większego udziału w życiu demokratycznym i interakcji z politykami.

Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

„Jean Monnet”

Ta oferta dotyczy nauczania, badań i debaty politycznej na temat UE i jej polityki.

Działania „Jean Monnet”

Sport

Celem jest opracowywanie i realizowanie wspólnych działań na rzecz promowania sportu i aktywności fizycznej, określanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk w dziedzinie sportu oraz organizowanie niekomercyjnych imprez służących zwiększeniu aktywności sportowej.

Działania w dziedzinie sportu