Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organizacje

Informacje ogólne

Organizacje, które chcą uczestniczyć w programie Erasmus+, mogą przy tym brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach i tworzyć sieci kontaktów w ramach różnych działań. Do działań tych należą m.in. strategiczna poprawa kwalifikacji zawodowych personelu, budowanie potencjału organizacyjnego oraz tworzenie międzynarodowych partnerstw współpracy z organizacjami z innych krajów w celu osiągania innowacyjnych wyników lub wymiany najlepszych praktyk.

Mogą też wspierać mobilność edukacyjną studentów, nauczycieli, stażystów, praktykantów, wolontariuszy, osób pracujących z młodzieżą i osób młodych.

Organizacje odnoszą korzyści z udziału w programie. Mają bowiem okazję działać na arenie międzynarodowej, udoskonalić metody zarządzania, uzyskać dostęp do nowych możliwości finansowania i projektów, a także podnieść swoje umiejętności w zakresie opracowywania projektów, zarządzania nimi i prowadzenia działań następczych. Osoby uczące się i pracownicy uczestniczących organizacji mają dostęp do atrakcyjniejszej oferty nauki i rozwoju zawodowego.

Kalkulator odległości

Akcje

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób

Akcja 1 ma na celu ułatwienie wyjazdów zagranicznych studentom, pracownikom instytucji edukacyjnych, wolontariuszom, osobom pracującym z młodzieżą i młodym ludziom. Organizacje mogą wysyłać do krajów uczestniczących w programie studentów i pracowników lub przyjmować studentów i pracowników z tych krajów. Mogą organizować zajęcia dydaktyczne, szkolenia, kursy dokształcające i działania wolontariackie.

Więcej informacji

Akcja 2: Innowacje i dobre praktyki

Akcja 2 ma przyczyniać się do rozwoju systemu kształcenia i szkolenia oraz poszerzania oferty skierowanej do młodzieży za pomocą pięciu głównych działań. Są to:

  1. Partnerstwa strategiczne – wspieranie innowacji i wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskiego uczenia się i wymiany doświadczeń.
  2. Sojusze na rzecz wiedzy – promowanie innowacyjności w szkolnictwie wyższym i w przedsiębiorstwach, za ich pośrednictwem oraz poza nimi, przyczynianie się do opracowywania nowych koncepcji nauczania i uczenia się, rozwoju przedsiębiorczości w edukacji oraz modernizacji systemów szkolnictwa wyższego w Europie.
  3. Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – rozwiązywanie problemu niedoboru umiejętności oraz zapewnienie lepszego dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Sojusze oferują możliwości modernizacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, wymiany wiedzy i najlepszych praktyk, ułatwiają wyjazdy do pracy za granicę i uznawanie kwalifikacji.
  4. Projekty z zakresu budowania potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – wspieranie modernizacji, dostępności i umiędzynarodowienia w dziedzinie szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.
  5. Projekty z zakresu budowania potencjału w dziedzinie działań z udziałem młodzieży – wspieranie pracy z młodzieżą, pozaformalnego uczenia się i projektów wolontariackich, a także promowanie pozaformalnego uczenia się w krajach partnerskich.

Więcej informacji

Akcja 3: Wsparcie dla reformy polityki

Akcja 3 ma na celu zwiększenie uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym, zwłaszcza w ramach dyskusji z politykami, oraz podnoszenie wiedzy w dziedzinie edukacji, szkoleń i działań skierowanych do młodzieży.

Więcej informacji

„Jean Monnet“

Ta oferta dotyczy nauczania, badań i debaty politycznej na temat UE i jej polityki.

Więcej informacji

Sport

Celem jest opracowywanie i realizowanie wspólnych działań na rzecz promowania sportu i aktywności fizycznej, określanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk w dziedzinie sportu oraz organizowanie niekomercyjnych imprez służących zwiększeniu aktywności sportowej.

Więcej informacji

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport