Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Žana Monē vārdā nosauktās darbības: stimuls ar ES saistītu tematu mācīšanai un pētīšanai

Programmas “Erasmus+” ietvaros īstenotās Žana Monē vārdā nosauktās darbības atbalsta mācīšanu, mācīšanos, pētniecību un diskusijas par dažādiem ES aspektiem.

On this page

  • actions for schools and VET institutions (ISCED 1-4)
  • actions for higher education institutions
  • links to teaching tools and other resources

Šajā lapā

  • darbības skolām un PIA iestādēm (ISCED 1.–4. līmenis)
  • darbības augstākās izglītības iestādēm
  • saites uz mācīšanas līdzekļiem un citiem resursiem

Darbības skolām

Kopš 2021. gada marta Žana Monē vārdā nosauktās darbības programmas “Erasmus+”(2021–2027) ietvaros piedāvā jaunas finansējuma iespējas skolām un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādēm.

To mērķis ir palīdzēt pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem izglītot audzēkņus par ES jautājumiem un rosināt jauniešos izpratni par ES darbību, vērtībām un lomu viņu ikdienas dzīvē. Šīs darbības attiecas gan uz izglītību, gan profesionālo apmācību (ISCED 1.–4. līmenis).

Šajā sadaļā organizētie pasākumi radīs arī jaunas profesionālās izaugsmes iespējas, kas ļaus paplašināt Eiropas dimensiju skolu izglītībā un labāk izglītot skolēnus par Eiropas Savienības jautājumiem.

Žana Monē vārdā nosauktā skolotāju apmācība

Šī iespēja paredzēta iestādēm, kas nodarbojas ar skolotāju apmācību/izglītošanu, lai palīdzētu skolotājiem izglītot savus audzēkņus par ES jautājumiem. Šī darbība ir pieejama arī augstākās izglītības iestādēm, kas sagatavo pedagogus.

Vairāk par skolotāju apmācību

Žana Monē iniciatīvas “Mācāmies par ES” skolām un PIA iestādēm

Šī darbība dod iespēju skolām un profesionālās izglītības un apmācības iestādēm (ISCED 1.–4. līmenis) pasniegt konkrētu saturu par tematiem, kas saistīti ar ES.

Vairāk par mācību iniciatīvām

Žana Monē tīkli skolām un PIA iestādēm

Šī darbība dod iespēju skolām un profesionālās izglītības un apmācības iestādēm (ISCED 1.–4. līmenis) iesaistīties ES politiskajās debatēs skolā un sadarboties ar augstākās izglītības iestādēm.

Vairāk par Žana Monē tīkliem skolām

Mācīšanas līdzekļi

Saites uz skolotājiem paredzētiem rīkiem un resursiem atrodamas šīs lapas apakšā.

Vairāk par skolām paredzētajām Žana Monē vārdā nosauktajām darbībām lasiet publikācijā “Mācāmies par ES skolā”.

 Darbības augstākās izglītības iestādēm

Šīs darbības atbalsta mācīšanu un pētniecību Eiropas Savienības studiju jomā visā pasaulē. Tās aptver Eiropas izpēti kopumā, īpašu uzmanību pievēršot ES dimensijai gan vietējā, gan globālā skatījumā. ES studiju tvērumu var brīvi izvēlēties, ja vien tiek pētīts ES aspekts.

ES studijām būtu jāsekmē aktīvs Eiropas pilsoniskums un vērtības, kā arī jāaplūko ES nozīme globalizētā pasaulē, uzlabojot informētību par Savienību un veicinot turpmāku sabiedrības līdzdalību un iedzīvotāju dialogu.

Mācīšanas un pētniecības darbības augstākās izglītības iestādēs: 

Žana Monē moduļi

Īsas mācību programmas vai kursi Eiropas Savienības studiju jomā

Vairāk par moduļiem un pieteikšanās kārtību

Žana Monē profesūras

Universitāšu profesoriem paredzēti pedagoģiski amati ar specializāciju Eiropas Savienības studijās

Vairāk par Žana Monē profesūrām

Žana Monē Izcilības centri

Šie kontaktpunkti apkopo zināšanas un kompetenci par dažādiem Eiropas Savienības jautājumiem. Tie arī palīdz uzrunāt studentus no fakultātēm, kurās ES studijas parasti netiek pasniegtas.

Vairāk par centriem un iespēju saņemt finansējumu

Žana Monē tīkli augstākās izglītības jomā

Atbalsts lieliem tematiskiem tīkliem ar mērķi uzlabot politikas debates

Vairāk par pieteikšanās kārtību un atbilstības kritērijiem

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija 1989. gadā sāka īstenot Žana Monē vārdā nosauktās darbības, lai visā pasaulē veicinātu izcilību mācīšanā un pētniecībā Eiropas Savienības studiju jomā.

Kopš šo darbību izveides galvenā uzmanība tajās tiek pievērsta augstākās izglītības iestādēm. Apmēram 9000 augstskolu pasniedzēju un vairāk nekā 1000 augstskolas apmēram 100 valstīs ir saņēmušas finansiālu atbalstu, kas tām ir ļāvis papildināt savas mācību programmas ar jaunu Eiropas studijām veltītu saturu. Žana Monē vārdā nosauktās darbības ir palīdzējušas nodibināt saikni starp augstskolu mācībspēkiem, pētniekiem un politikas veidotājiem, tādējādi stimulējot starptautisku dialogu un atbalstot politikas veidotājus valsts un ES līmenī.