Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Akcie Jean Monnet: podpora výučby a výskumu v oblasti Európskej únii

Akcie Jean Monnet prebiehajú v rámci programu Erasmus+ na podporu výučby, vzdelávania, výskumu a diskusie o rôznych aspektoch Európskej únie.

On this page

  • actions for schools and VET institutions (ISCED 1-4)
  • actions for higher education institutions
  • links to teaching tools and other resources

Already applied for funding?

Read examples of how other projects are making use of Jean Monnet funding.

Na tejto stránke

  • akcie pre školy a inštitúcie odborného vzdelávania a odbornej prípravy (ISCED 1 – 4),
  • akcie pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania,
  • odkazy na učebné nástroje a iné zdroje.

Školské akcie

Od marca 2021 ponúkajú akcie Jean Monnet v rámci programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027 nové možnosti financovania pre školy a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy.

Cieľom je podporiť učiteľov na základných, stredných a odborných školách pri informovaní mladých ľudí a rozvíjaní kritického povedomia o Európskej únii, o tom, čo reprezentuje, ako funguje a aký vplyv má na ich každodenný život. Tieto akcie pokrývajú vzdelávanie aj odbornú prípravu (ISCED 1 – 4).

Činnosťami organizovanými v rámci tohto oddielu sa vytvoria aj nové príležitosti na rozširovanie odborných znalostí v súvislosti s európskym rozmerom vyučovania na školách, najmä pokiaľ ide o vyučovanie o Európskej únii.

Modul Jean Monnet Odborná príprava učiteľov

Pre inštitúcie zapojené do odbornej prípravy alebo vzdelávania učiteľov na podporu učiteľov pri vyučovaní o EÚ v ich triedach. Táto akcia je otvorená aj pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zapojené do vzdelávania učiteľov.

Preskúmať možnosť odbornej prípravy

Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ pre školy a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy

Pre školy a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4), aby mohli poskytovať špecifický obsah v rámci predmetov o EÚ.

Informácie o príležitosti vzdelávacích iniciatív

Siete Jean Monnet pre školy a inštitúcie odborného vzdelávania a odbornej prípravy

Pre školy a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4), aby sa mohli zapojiť do diskusie o politike EÚ v škole a do spolupráce s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.

Preskúmajte Siete Jean Monnet pre školy

Učebné nástroje

Odkazy na nástroje a zdroje pre učiteľov nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o kontexte akcií Jean Monnet pre školy, prečítajte si publikáciu Učenie sa o EÚ v škole.

Akcie pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania

Podporujú výučbu a výskum v oblasti štúdií o Európskej únii na celom svete, pričom pokrývajú štúdium Európy ako celku s osobitným dôrazom na rozmer EÚ, a to z vnútornej, ako aj globálnej perspektívy. Rozsah štúdií o EÚ sa môže líšiť, dôležité je však zaoberať sa zorným uhlom EÚ.

Štúdiá o EÚ by mali podporovať aktívne európske občianstvo a hodnoty a zaoberať sa aj úlohou EÚ v globalizovanom svete, zvyšovaním povedomia o Únii a podnecovaním budúceho zapájania sa do diania, ako aj do dialógu medzi ľuďmi.

Vyučovacie a výskumné aktivity v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania: 

Moduly Jean Monnet

Krátkodobé vyučovacie programy alebo kurzy v oblasti štúdií o Európskej únii.

Získajte viac informácií o moduloch a zistite, ako sa prihlásiť

Katedry Jean Monnet

Učiteľské pozície so špecializáciou na štúdiá o Európskej únii vykonávané vysokoškolskými profesormi.

Viac informácií o katedrách Jean Monnet

Centrá excelentnosti Jean Monnet

Spájanie vedomostí a kompetencií o predmetoch týkajúcich sa Európskej únie. Zohrávajú aj kľúčovú úlohu pri oslovovaní študentov z fakúlt, ktoré sa bežne nezaoberajú štúdiami o EÚ.

Získajte informácie o centrách a možnosti financovania

Siete Jean Monnet vo vysokoškolskom vzdelávaní

Podpora veľkých tematických sietí na posilnenie politickej diskusie.

Zistite, kto môže podať žiadosť o siete a čo je nutné spĺňať

Súvislosti

Európska komisia začala realizovať akcie Jean Monnet v roku 1989 s cieľom podporovať excelentnosť vo výučbe a výskume v oblasti štúdií Európskej únie na celom svete.

Od svojho vzniku sa tieto akcie zameriavali na inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Približne 9 000 vysokoškolských učiteľov a viac ako 1 000 univerzít v približne 100 krajinách získalo finančnú podporu, čo im umožnilo ponúknuť nový obsah v oblasti európskych štúdií v rámci učebných plánov. Akcie Jean Monnet umožnili spoluprácu akademických a výskumných pracovníkov a tvorcov politík, ktorá podnietila vznik medzinárodného dialógu a podporila tvorcov politík na vnútroštátnej, ako aj medzinárodnej úrovni.

Erasmus+, what's in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for schools, available for download in all languages from the EU Publications Office.