Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2024. gada vadlīnijas.

Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2024. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropā

Pasākuma mērķi

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt sporta pasākumu ar Eiropas dimensiju rīkošanu šādās jomās:

 • brīvprātīgo darbs sportā,
 • sociālā iekļaušana ar sporta starpniecību, jo īpaši sekmējot cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu
 • diskriminācijas apkarošana sportā, ieskaitot dzimumu līdztiesību,
 • veselīga dzīvesveida visiem popularizēšana: šīs prioritātes projekti galvenokārt ir vērsti uz: a) iniciatīvas HealthyLifestyle4All trīs pīlāru īstenošanu; b) Padomes ieteikuma par veselību veicinošām fiziskajām aktivitātēm un ES Fiziskās aktivitātes pamatnostādņu īstenošanu; c) Eiropas Sporta nedēļas īstenošanas atbalstīšanu; d) sporta un fiziskās aktivitātes kā veselības rīka veicināšanu; e) visu to darbību veicināšanu, kas mudina sportot un būt fiziski aktīvam; un f) tradicionālo sporta veidu un spēļu popularizēšanu.

Projektam ir jākoncentrējas uz vienu no šiem mērķiem. Tas var koncentrēties arī uz pārējiem mērķiem, taču priekšlikumā pamatmērķim jābūt skaidri identificējamam un noteicošam.

Tas nodrošina finansiālo atbalstu viena Eiropas mēroga sporta pasākuma rīkošanai vienā ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī vai Eiropas vietēja mēroga pasākumu rīkošanai vairākās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs.

Kādi kritēriji jāizpilda, lai pieteiktos sporta bezpeļņas pasākumiem eiropā?

Atbilstības kritēriji

Lai varētu saņemt ES “Erasmus+” dotāciju, projekta priekšlikumiem attiecībā uz sporta bezpeļņas pasākumiem Eiropā ir jāatbilst šādiem kritērijiem.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Jebkura publiska vai privāta organizācija ar tās saistītajām vienībām (ja tādas ir), kas darbojas sporta jomā un ir izveidota ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī. Šāda organizācija var būt, piemēram (uzskaitījums nav izsmeļošs):

 • publiska struktūra, kas atbild par sportu, vietējā, reģionālā vai valsts līmenī,
 • sporta organizācija vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas vai starptautiskā līmenī,
 • valsts olimpiskā komiteja vai valsts sporta konfederācija,
 • organizācija, kas pārstāv kustību “sports visiem”,
 • organizācija, kas darbojas fizisko aktivitāšu veicināšanas jomā,
 • organizācija, kas pārstāv aktīvās atpūtas jomu,
 • organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības vai jaunatnes jomā.

Konsorcija sastāvs

Sporta bezpeļņas pasākums Eiropā ir transnacionāls un ietver šādus elementus.

Eiropas vietēja mēroga pasākums (I tips): ietver trīs līdz piecas organizācijas. Katrai organizācijai jābūt no citas ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts.

Eiropas vietēja mēroga pasākums (II tips): vismaz sešas organizācijas no sešām dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm.

Eiropas līmeņa pasākums: vismaz 10 organizācijas (1 atsevišķs pieteikuma iesniedzējs un 9 dalīborganizācijas, kas uzrādītas kā asociētie partneri) no 10 dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm.

Plaša mēroga Eiropas pasākums: 1 atsevišķs pieteikuma iesniedzējs un 14 dalīborganizācijas, kas uzrādītas kā asociētie partneri, no 14 dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm.

Atbilstīgās darbības

Eiropas vietēja mēroga pasākumu gadījumā (I un II tips) darbībām jānotiek katrā ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī, kas piedalās sporta bezpeļņas pasākumā Eiropā.

Eiropas līmeņa pasākuma gadījumā darbībām jānotiek tās pieteikuma iesniedzējas organizācijas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī, kas piedalās sporta bezpeļņas pasākumā Eiropā.

Plaša mēroga Eiropas pasākuma gadījumā darbībām jānotiek ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Plaša mēroga pasākumi ir daudzsportu pasākumi, tādēļ tiem jāaptver vismaz 10 dažādi sporta veidi.

Projekta ilgums

Ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā (projektiem parasti būtu jāilgst 12 vai 18 mēnešus), pamatojoties uz projekta mērķi un laika gaitā paredzēto darbību veidu. Ar grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots.

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Plaša mēroga Eiropas pasākums:

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE.

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE.

Plaša mēroga Eiropas pasākums:

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE.

Kad pieteikties?

Eiropas vietēja mēroga pasākums (I un II tips) un Eiropas līmeņa pasākums:

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 22. marta plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Plaša mēroga Eiropas pasākums:

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 21. februāra plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Projekta izveide

ES dotāciju piešķir organizācijai, kas ir atbildīga par sporta pasākumu sagatavošanu, organizēšanu un pēcuzraudzību.

Tiks atbalstītas šādas standarta darbības (uzskaitījums nav izsmeļošs):

 • pasākuma sagatavošana un organizēšana,
 • izglītības darbību organizēšana sportistiem, treneriem, organizatoriem un brīvprātīgajiem pirms pasākuma,
 • sporta pasākuma papildpasākumu (konferenču, semināru) organizēšana,
 • brīvprātīgo apmācība,
 • pēctecības darbību īstenošana (piemēram, novērtējumi, turpmāko plānu izstrāde),
 • komunikācijas darbības, kas saistītas ar notikuma tēmu.

Šajā pasākumā neatbalsta šādus sporta pasākumus:

sporta sacensības, ko regulāri organizē valsts, Eiropas vai starptautiskas sporta federācijas/apvienības/līgas (valsts, Eiropas vai pasaules čempionāti), izņemot gadījumus, kad finansiālais atbalsts tiek pieprasīts tādu papildpasākumu organizēšanai, kas paredzēti lielai auditorijai.

Gaidāmā ietekme

Šā pasākuma gaidāmā ietekme ir:

 • uzlabota izpratne par sporta nozīmi sociālās iekļaušanas, vienlīdzīgu iespēju un veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu popularizēšanā (HEPA),
 • aktīvāka piedalīšanās sportā, fiziskajās aktivitātēs un brīvprātīgajā darbā.

Piešķiršanas kritēriji

Projekta atbilstība (maksimālais rezultāts 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • priekšlikums atbilst pasākuma mērķiem un prioritātēm,
 • priekšlikums ir balstīts uz vajadzību reālu un pienācīgu analīzi,
 • priekšlikums ir inovatīvs,
 • priekšlikums papildina citas iniciatīvas, ko jau īsteno dalīborganizācijas,
 • priekšlikums rada pievienoto vērtību ES līmenī, gūstot rezultātus, kas netiktu sasniegti ar darbībām, kuras īstenotu atsevišķa valsts.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts  20 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekta darba plāns ir izklāstīts skaidri, pilnīgi un efektīvi, ietverot attiecīgus sagatavošanās, īstenošanas, pārraudzības, izvērtēšanas un projekta rezultātu kopīgošanas posmus,
 • projekts ir izmaksefektīvs un piešķir atbilstošus resursus katrai darbībai,
 • ierosinātā metodika ir skaidra, atbilstoša un pamatota,
 • projektā ierosināti kvalitātes kontroles pasākumi, lai nodrošinātu, ka tā īstenošana ir kvalitatīva, savlaicīga un saskaņā ar budžetu,
 • projekts ietver digitālo rīku un mācīšanās metožu pielietošanu, lai papildinātu fiziskās darbības un uzlabotu sadarbību starp partnerorganizācijām.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte (maksimālais rezultāts 20 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekts ietver pienācīgu dalīborganizāciju daudzveidību profila un zinātības jomā, lai spētu veiksmīgi sasniegt visus projekta mērķus,
 • ierosinātais uzdevumu sadalījums apliecina visu dalīborganizāciju apņemšanos un aktīvu līdzdalību,
 • projekts ietver efektīvus mehānismus koordinācijai un saziņai starp dalīborganizācijām un ar citām attiecīgajām ieinteresētajām personām,
 • ja piemērojams — tas, kādā mērā dalīborganizācijas no programmas neasociētās trešās valsts dalība rada pievienoto vērtību projektam.

Ietekme (maksimālais rezultāts 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un loģiskus pasākumus projekta rezultātu integrēšanai dalīborganizācijas ikdienas darbā,
 • projekts spēj pozitīvi ietekmēt tā dalībniekus un dalīborganizācijas, kā arī plašāku kopienu,
 • sagaidāmos projekta rezultātus var izmantot ārpus projekta dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tā beigām vietējā, reģionālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī,
 • projekta priekšlikums ietver atbilstīgus plānus un metodes projekta iznākumu novērtēšanai,
 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un efektīvus pasākumus projekta rezultātu popularizēšanai dalīborganizācijās, apmaiņai ar rezultātiem ar citām organizācijām un sabiedrību, kā arī publisku atsauču sniegšanai uz Eiropas Savienības finansējumu,
 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un efektīvus pasākumus projekta ilgtspējas nodrošināšanai, tā spējai nodrošināt nepārtrauktu ietekmi un radīt rezultātus pēc ES dotācijas izmantošanas.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu, ņemot vērā arī minimālo punktu skaitu, kas jāiegūst katrā no četriem piešķiršanas kritērijiem: 15 punkti kategorijās “Projekta atbilstība” un “Ietekme” un 10 punkti kategorijās “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte” un “Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte”). Vienādu rezultātu gadījumā prioritāte tiks piešķirta projektiem ar lielāko punktu skaitu kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Ieguldījums sporta bezpeļņas pasākumos Eiropā izpaužas kā fiksētas summas maksājumiizņemot plaša mēroga Eiropas pasākumu kategoriju. Fiksētā summa ir atkarīga no projektā iesaistīto pasākumu skaita un organizāciju skaita.

Pieteikumu iesniedzēji izvēlas vienu no trim iepriekš noteiktajām summām atbilstīgi projektā ietverto pasākumu un iesaistīto organizāciju skaitam.

Sporta pasākumu kategorija

Eiropas vietēja mēroga pasākumi

 Vismaz viens pasākums katrā valstī.

 • I tips: vismaz trīs organizācijas no trīs dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm un ne vairāk kā piecas organizācijas no piecām dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm. 
  • Fiksēta summa: 200 000 EUR
 • II tips: vismaz sešas organizācijas no sešām dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm 
  • Fiksēta summa: 300 000 EUR

Eiropas līmeņa pasākumi

viens pasākums ar vismaz 10 dalīborganizācijām no vismaz 10 ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm (ieskaitot pieteikuma iesniedzēju organizāciju).

Fiksēta summa: 450 000 EUR

a) Eiropas vietēja mēroga pasākums (I tips): 200 000 EUR

Priekšlikumi attiecas uz vairāku dotāciju saņēmēju projektiem, kuros visi izdevumi jāsedz pieteikuma iesniedzējam un partnerorganizācijām. Norādītās iesaistītās organizācijas (no trīs līdz piecām) ir uzskatāmas par dotācijas līdzsaņēmējiem, un rīkotie pasākumi un papildpasākumi notiek katrā iesaistītajā ES dalībvalstī un programmas asociētajā trešā valstī.

Priekšlikumi ietver īpašu sadaļu par uzdevumu un ES dotāciju sadalījumu starp partneriem. Tāpat norāda arī katras projekta darbības īstenošanas grafiku un projekta nodevumu sagatavošanas termiņu.

Pieteikumu iesniedzējiem jāsadala projekta darbības “darba pakotnēs”. Katra darba pakotne ir saistīta ar konkrētiem mērķiem, un pieteikumu iesniedzējiem jānosaka kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju kopums, kas ļauj novērtēt minēto mērķu sasniegšanas līmeni.

b) Eiropas vietēja mēroga pasākums (II tips): 300 000 EUR

Priekšlikumi attiecas uz vairāku dotāciju saņēmēju projektiem, kuros visi izdevumi jāsedz pieteikuma iesniedzējam un partnerorganizācijām. Norādītās iesaistītās organizācijas (vismaz sešas) ir uzskatāmas par dotācijas līdzsaņēmējiem, un rīkotie pasākumi un papildpasākumi notiek katrā iesaistītajā ES dalībvalstī un programmas asociētajā trešā valstī.

Priekšlikumi ietver īpašu sadaļu par uzdevumu un ES dotāciju sadalījumu starp partneriem. Tāpat norāda arī katras projekta darbības īstenošanas grafiku un projekta nodevumu sagatavošanas termiņu.

Pieteikumu iesniedzējiem jāsadala projekta darbības “darba pakotnēs”. Katra darba pakotne ir saistīta ar konkrētiem mērķiem, un pieteikumu iesniedzējiem jānosaka kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju kopums, kas ļauj novērtēt minēto mērķu sasniegšanas līmeni.

c) Eiropas līmeņa pasākums: 450 000 EUR

Priekšlikumi attiecas uz viena dotācijas saņēmēja projektiem, proti, visi izdevumi jāsedz pieteikuma iesniedzējai organizācijai, un tāpēc rīkotais pasākums un papildpasākumi notiek pieteikuma iesniedzējas organizācijas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī. Līgumu pārvaldības ziņā dalīborganizācijas netiek uzskatītas par projekta partneriem vai asociētajiem partneriem un tās projektā nesaņem programmas finansējumu un tāpēc nevar tikt norādītas budžeta priekšlikumā.

Norāda arī katras projekta darbības īstenošanas grafiku un projekta nodevumu sagatavošanas termiņu.

Pieteikumu iesniedzējiem jāsadala projekta darbības “darba pakotnēs”. Katra darba pakotne ir saistīta ar konkrētiem mērķiem, un pieteikumu iesniedzējiem jānosaka kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju kopums, kas ļauj novērtēt minēto mērķu sasniegšanas līmeni.

Plaša mēroga Eiropas pasākums

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt plaša mēroga pasākumus, kam ir liela ietekme, tādēļ paredzams, ka dotācijas summa būs 1 – 2 miljoni EUR. Piešķirtā dotācija var būt mazāka par pieprasīto summu.

Šī būs uz budžetu balstīta dotācija ar faktiskajām un vienības izmaksām, kā arī ar vienotās likmes elementu. Tā atbalstīs noteikta veida attiecināmās izmaksas, kas faktiski radušās attiecīgajos projektos.

Detalizēti dotācijas parametri (maksimālā dotācijas summa, finansējuma likme, attiecināmās izmaksas utt.) tiks noteikti dotācijas nolīgumā.

Izmaksas tiks atlīdzinātas saskaņā ar dotācijas nolīgumā noteikto finansējuma likmi (80 %).

Finansiāls atbalsts trešām personām nav atļauts. Brīvprātīgo un MVU izmaksas ir atļautas. Skatiet šo programmas vadlīniju C daļas sadaļu “Attiecināmās tiešās izmaksas”.

Dotācijas samaksa

Nosacījumi dotāciju pilnai izmaksai ir visu darba pakotņu pabeigšana saskaņā ar pieteikumā izklāstītajiem kvalitātes kritērijiem. Ja darba pakotne nav pabeigta, ir pabeigta daļēji vai ir novērtēta kā neapmierinoša kvalitātes novērtējuma ietvaros, var piemērot atbilstošus dotācijas summas samazinājumus saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

Tagged in:  Sport