Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Evenimente Sportive Europene Non-Profit

Obiectivele Acțiunii

Această acțiune își propune să sprijine organizarea de evenimente sportive cu dimensiune europeană în următoarele domenii:

 • voluntariatul în domeniul sportului;
 • incluziunea socială prin sport;
 • combaterea discriminării în sport, incluzând egalitatea de gen;
 • încurajarea stilurilor de viață sănătoase pentru toți: proiectele din cadrul acestei priorități se vor axa în principal pe: a) punerea în aplicare celor trei piloni ai inițiativei „HealthyLifestyle4All”; b) punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind activitatea fizică benefică pentru sănătate și a orientărilor UE privind activitatea fizică; c) sprijinirea punerii în aplicare a Săptămânii europene a sportului; d) promovarea sportului și a activității fizice ca instrument pentru sănătate; e) promovarea tuturor activităților care încurajează practicarea sportului și a activității fizice; f) promovarea sporturilor și a jocurilor tradiționale.

Proiectul trebuie să se concentreze asupra unuia dintre aceste obiective. Se poate concentra și asupra obiectivelor rămase, dar obiectivul principal trebuie să fie clar identificabil și să prevaleze în propunere.

În cadrul proiectului se oferă sprijin financiar pentru organizarea unui eveniment sportiv la nivel european într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program sau pentru organizarea de evenimente locale europene în mai multe state membre ale UE și țări terțe asociate la program.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru evenimente sportive europene non-profit?

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile pentru un grant UE Erasmus+, propunerile de proiecte de evenimente sportive europene non-profit trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Cine poate depune o cerere?

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie:

 • entități juridice (organisme publice sau private);
 • stabiliți într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program;
 • activi în domeniul sportului.

De exemplu, o astfel de organizație poate fi (listă neexhaustivă):

 • un organism public având responsabilități în domeniul sportului la nivel local, regional sau național;
 • o organizație sportivă de nivel local, regional, național, european sau internațional;
 • un comitet național olimpic sau o confederație națională de sport;
 • o organizație care reprezintă mișcarea „sportul pentru toți”;
 • o organizație activă în domeniul promovării activității fizice;
 • o organizație care reprezintă sectorul activităților de agrement;
 • o organizație activă în domeniul educației, formării sau tineretului.

Componența consorțiului

Un eveniment sportiv european non-profit este transnațional și implică:

Pentru evenimentul local european (tipul I): implică între 3 și 5 organizații. Fiecare organizație trebuie să provină din state membre ale UE sau din țări terțe asociate la program diferite.

Pentru evenimentul local european (tipul II): minimum 6 organizații care provin din 6 state membre ale UE sau țări terțe asociate la program diferite.

Pentru evenimentul la nivel european: minimum 10 organizații (un singur solicitant + 9 organizații participante prezentate în calitate de parteneri asociați) care provin din 10 state membre ale UE sau țări terțe asociate la program diferite.

Activități eligibile

Pentru evenimentele locale europene (tipurile I și II), activitățile trebuie să aibă loc în fiecare stat membru al UE sau țară terță asociată la program care este implicată în Evenimentul sportiv european non-profit.

Pentru evenimentul de la nivel european, activitățile trebuie să se desfășoare în țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 12 sau 18 luni, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități prevăzute în timp. Sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament la acordul de grant.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-SPORT-2024-SNCESE.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 5 martie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Crearea unui proiect

Grantul UE va fi acordat organizațiilor responsabile cu pregătirea, organizarea și monitorizarea evenimentelor sportive.

Sunt sprijinite următoarele activități standard (listă neexhaustivă):

 • pregătirea și organizarea evenimentului;
 • organizarea de activități educaționale pentru sportivi, antrenori, organizatori și voluntari în perioada premergătoare evenimentului;
 • organizarea de activități secundare în cadrul evenimentului sportiv (conferințe, seminare);
 • formarea voluntarilor;
 • punerea în aplicare a activităților existente (evaluări, elaborarea de planuri pentru viitor);
 • activități de comunicare legate de tema evenimentului.

Următoarele evenimente sportive nu sunt susținute în cadrul acestei acțiuni:

competițiile sportive organizate periodic de către federațiile/asociațiile/ligile sportive naționale, europene sau internaționale (campionate naționale, europene sau mondiale), cu excepția cazului în care se solicită sprijin financiar pentru organizarea de activități secundare care vizează o populație extinsă.

Impactul preconizat

Impactul preconizat al acestei acțiuni este:

 • creșterea gradului de sensibilizare cu privire la rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a activității fizice benefice pentru sănătate (HEPA);
 • creșterea nivelului de participare la sport, la activități fizice și la activități de voluntariat.

Criterii de atribuire

Relevanța proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • propunerea este relevantă pentru obiectivele și prioritățile acțiunii;
 • propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare;
 • propunerea se bazează pe o analiză reală și adecvată a nevoilor;
 • propunerea este inovatoare;
 • propunerea este complementară altor inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
 • propunerea aduce valoare adăugată la nivelul UE prin rezultate care nu ar putea fi obținute prin activități desfășurate de o singură țară.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 20 de puncte)

Măsura în care:

 • planul de lucru al proiectului este clar, complet și eficace, incluzând etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, evaluare și diseminare a rezultatelor proiectului;
 • proiectul este eficient din punctul de vedere al costurilor și alocă resurse corespunzătoare pentru fiecare activitate;
 • metodologia propusă este clară, adecvată și fezabilă;
 • proiectul propune măsuri relevante de control al calității pentru a asigura faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • proiectul include utilizarea de instrumente și metode de învățare digitale în scopul completării activităților fizice pe care le desfășoară și al îmbunătățirii cooperării cu organizațiile partenere;

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

Măsura în care:

 • proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante în ceea ce privește profilul și expertiza pentru a îndeplini cu succes toate obiectivele proiectului;
 • repartizarea propusă a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante;
 • propunerea include mecanisme eficace de coordonare și de comunicare între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante;
 • dacă este cazul, măsura în care implicarea unei organizații participante dintr-o țară terță care nu este asociată la program aduce o valoare adăugată proiectului.

Impactul (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • propunerea de proiect include măsuri concrete și logice pentru a integra rezultatele proiectului în activitatea uzuală a organizației participante;
 • proiectul poate avea un impact pozitiv asupra participanților și organizațiilor participante, precum și asupra comunității mai largi;
 • rezultatele preconizate ale proiectului pot fi utilizate în afara organizațiilor participante la proiect, în timpul proiectului și după încheierea acestuia, precum și la nivel local, regional, național sau european;
 • propunerea de proiect include planuri și metode adecvate pentru evaluarea rezultatelor proiectului;
 • propunerea de proiect include măsuri concrete și eficiente pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în cadrul organizațiilor participante, pentru a partaja rezultatele cu alte organizații și cu publicul și pentru a recunoaște public finanțarea din partea Uniunii Europene;
 • propunerea de proiect include măsuri concrete și eficiente pentru a asigura durabilitatea proiectului, capacitatea acestuia de a continua să aibă un impact și să producă rezultate după utilizarea grantului UE.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus.

Propunerilor ex-aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanță”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Impact”.

În cazul în care punctajul nu permite stabilirea ordinii de priorități, se poate recurge la alte criterii în acest sens, cum ar fi luarea în considerare a portofoliului general de proiecte și a creării de sinergii pozitive între proiecte sau a altor factori legați de obiectivele cererii de propuneri. Acești factori vor fi înregistrați în raportul comisiei.

Care sunt regulile de finanțare?

Contribuțiile la Evenimentele sportive europene non-profit iau forma unor sume forfetare. Valoarea sumei forfetare depinde de numărul de evenimente și de numărul de organizații implicate în proiect.

Solicitanții vor alege între cele 3 sume predefinite, în funcție de numărul de evenimente și de numărul de organizații implicate în proiect.

 Categoria de evenimente sportive

Evenimente locale europene:

cel puțin un eveniment pe țară.

 • Tipul I: între minimum 3 organizații din 3 țări eligibile diferite și maximum 5 organizații din 5 țări eligibile diferite.
  • Sumă forfetară - 200 000 EUR
 • Tipul II: minimum 6 organizații din 6 țări eligibile diferite.
  • Sumă forfetară - 300 000 EUR

Evenimente la nivel european:

un singur eveniment la care participă cel puțin 10 organizații din cel puțin 10 țări eligibile diferite (inclusiv organizația solicitantă)

Sumă forfetară - 450 000 EUR

 1. Pentru evenimentul local european (tipul I): 200 000 EUR

Propunerile se referă la proiecte cu beneficiari multipli, în cazul cărora toate cheltuielile trebuie să fie acoperite de organizațiile solicitante și partenere. Organizațiile participante identificate (între 3 și 5) sunt considerate cobeneficiari, iar evenimentele și activitățile secundare organizate vor avea loc în fiecare stat membru al UE sau țară terță asociată la program implicată.

Propunerile includ o secțiune specifică cu repartizarea sarcinilor și a granturilor UE între parteneri. De asemenea, se precizează calendarul de punere în aplicare a fiecărei activități a proiectului și termenul-limită pentru prezentarea rezultatelor proiectului.

Solicitanții trebuie să împartă activitățile proiectului în „pachete de lucru”. Fiecare pachet de lucru este corelat cu obiective specifice, iar solicitanții trebuie să identifice un set de indicatori cantitativi și calitativi care să permită evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor respective.

 1. Pentru evenimentul local european (tipul II): 300 000 EUR

Propunerile se referă la proiecte cu beneficiari multipli, în cazul cărora toate cheltuielile trebuie să fie acoperite de organizațiile solicitante și partenere. Organizațiile participante identificate (minimum 6) sunt considerate cobeneficiari, iar evenimentele și activitățile secundare organizate vor avea loc în fiecare stat membru al UE sau țară terță asociată la program implicată.

Propunerile includ o secțiune specifică cu repartizarea sarcinilor și a granturilor UE între parteneri. De asemenea, se precizează calendarul de punere în aplicare a fiecărei activități a proiectului și termenul-limită pentru prezentarea rezultatelor proiectului.

Solicitanții trebuie să împartă activitățile proiectului în „pachete de lucru”. Fiecare pachet de lucru este corelat cu obiective specifice, iar solicitanții trebuie să identifice un set de indicatori cantitativi și calitativi care să permită evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor respective.

 1. Pentru evenimentul la nivel european: 450 000 EUR

Propunerile vizează proiecte cu beneficiar unic, ceea ce înseamnă că toate cheltuielile trebuie să fie acoperite de organizația solicitantă. În ceea ce privește aspectele contractuale de gestionare, organizația participantă nu este considerată partener de proiect. În calitate de parteneri asociați, aceștia nu primesc nicio finanțare din partea programului ca parte a proiectului.

Se precizează calendarul de punere în aplicare a fiecărei activități a proiectului și termenul-limită pentru prezentarea rezultatelor proiectului.

Solicitanții trebuie să împartă activitățile proiectului în „pachete de lucru”. Fiecare pachet de lucru este corelat cu obiective specifice, iar solicitanții trebuie să identifice un set de indicatori cantitativi și calitativi care să permită evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor respective.

Plata grantului

Condiția pentru plata integrală a grantului este finalizarea pachetelor de lucru în conformitate cu criteriile de calitate descrise în cerere. În cazul în care un pachet de lucru nu este finalizat, este finalizat parțial sau este evaluat ca nesatisfăcător în urma evaluării calității, se pot aplica reduceri corespunzătoare ale valorii grantului, astfel cum se descrie în acordul de grant.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Tagged in:  Sport