Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Европейски спортни събития с нестопанска цел

Цели на действието

Настоящото действие има за цел да подкрепя организирането на спортни събития с европейско измерение в следните области:

 • Доброволчество в спорта;
 • Социално приобщаване чрез спорт;
 • Борба с дискриминацията в спорта, включително постигане на равенство между половете;
 • Насърчаване на участието в спорт и физическа активност, включително а) изпълнение на Препоръка на Съвета относно насърчаването на укрепваща здравето физическа активност, насоките на ЕС за физическата активност и призива от Тарту за здравословен начин на живот, б) подкрепа за изпълнението на Европейските седмици на спорта, в) насърчаване на спорта и физическата активност като инструменти за здраве, г) популяризиране на всички дейности, насърчаващи практикуването на спорт и физическа активност, включително традиционния спорт и игри и междупоколенческия спорт.

Проектът трябва да се съсредоточи върху една от тези цели. Той може да се насочи и към останалите цели, но основната цел трябва да бъде ясно определена и преобладаваща в предложението.

Той предоставя финансова подкрепа за организирането на едно общоевропейско спортно събитие в една държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, или на европейски местни събития в няколко държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за европейски спортни събития с нестопанска цел?

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за европейски спортни събития с нестопанска цел трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Всяка публична или частна организация заедно със свързаните с нея субекти (ако има такива), чиято дейност е свързана с областта на спорта, и която е установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата. Например участваща организация може да е (неизчерпателно изброяване):

 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище с компетентности в областта на спорта;
 • местна, регионална, национална, европейска или международна спортна организация;
 • национален олимпийски комитет или национална спортна конфедерация;
 • организация, представляваща движението „Спорт за всички“;
 • организация, чиято дейност е свързана с областта на популяризирането на физическата активност;
 • организация, представляваща сектора за активен отдих;
 • организация, чиято дейност е свързана с областта на образованието, обучението или младежта.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?

Всяка публична или частна организация заедно със свързаните с нея субекти (ако има такива), чиято дейност е свързана с областта на спорта, и която е установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Брой и профил на участващите организации

Европейските спортни събития с нестопанска цел са транснационални и в тях участват:

За европейското местно събитие (тип I): включва между 3 и 5 организации. Всички организации трябва да са от различни държави — членки на ЕС, и от трети държави, асоциирани към програмата.

За европейското местно събитие (тип II): минимум 6 организации от 6 различни държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.

За общоевропейското събитие: минимум 10 организации (1 единствен кандидат + 9 участващи организации) от 10 различни държави — членки на ЕС, и от трети държави, асоциирани към програмата.

Място на провеждане на дейностите

За европейските местни събития (тип I и II) дейностите трябва да се реализират във всяка държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, участваща в европейското спортно събитие с нестопанска цел.

За общоевропейското събитие дейностите трябва да се реализират в държавата членка на ЕС, или в третата държава, асоциирана към програмата на кандидатстващата организация, участваща в европейското спортно събитие с нестопанска цел.

Продължителност на проекта

Продължителността на проекта трябва да бъде избрана на етап на кандидатстване (12 или 18 месеца) въз основа на целта на проекта и на вида на планираните дейности.

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 23 март до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

Безвъзмездните средства от ЕС ще бъдат отпускани на организации, отговарящи за подготовката, организацията и последващите действия във връзка със спортните събития.

Предоставя се подкрепа за следните стандартни дейности (неизчерпателно изброяване):

 • подготовка и организиране на събитието;
 • организиране на образователни дейности за спортисти, треньори, организатори и доброволци в процеса на подготовка на събитието;
 • организиране на съпътстващи спортното събитие дейности (конференции, семинари);
 • обучение на доброволци;
 • изпълнение на последващи дейности (оценки или изготвяне на планове за бъдещи дейности);
 • комуникационни дейности, свързани с темата на събитието.

В рамките на това действие не могат да бъдат подпомагани следните спортни събития:

Спортни състезания, организирани редовно от национални, европейски или международни спортни федерации/сдружения/лиги (национални, европейски или световни първенства), освен ако финансовата подкрепа не е поискана за организирането на съпътстващи дейности, насочени към широката публика.

Очаквано въздействие

Очакваното въздействие от настоящото действие е следното:

 • повишаване на осведомеността относно ролята на спорта за насърчаване на социалното приобщаване, равните възможности и укрепващата здравето физическа активност (НЕРА);
 • повишаване на участието в спорт, физическа активност и доброволчески дейности.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност на проекта - (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • предложението е свързано с целите и приоритетите на действието;
 • предложението се основава на действителен и подходящ анализ на потребностите;
 • предложението е иновативно;
 • предложението допълва други вече осъществени от участващите организации инициативи;
 • предложението създава добавена стойност на равнище ЕС посредством резултати, които не биха могли да бъдат постигнати чрез дейности, осъществени само от една държава.

Качество на структурата и изпълнението на проекта - (максимален резултат: 20 точки)

Доколко:

 • работният план на проекта е ясен, пълен и ефективен, включително правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение, мониторинг, оценка и споделяне на резултатите от проекта;
 • проектът се характеризира с ефективност на разходите и разпределение на подходящи ресурси за отделните дейности;
 • предложената методология е ясна, подходяща и осъществима;
 • проектът предлага подходящи мерки за контрол на качеството, гарантиращи, че изпълнението му ще бъде висококачествено и в посочените времеви и бюджетни рамки;
 • проектът включва използването на цифрови инструменти и методи за учене за допълване на физическите си дейности и подобряване на сътрудничеството между организациите партньори.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество - (максимален резултат: 20 точки)

Доколко:

 • проектът включва подходящ състав от участващи организации по отношение на профил и експертен опит за успешно изпълнение на всички цели на проекта;
 • предложеното разпределение на задачите отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации;
 • предложението включва ефективни механизми за координация и комуникация между участващите организации, както и със съответните други заинтересовани страни;
 • ако е приложимо, доколко участието на организация от трета държава, която не е асоциирана към програмата, допринася добавена стойност към проекта.

Въздействие - (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • проектното предложение включва конкретни и логични стъпки за интегриране на резултатите от проекта в редовната работа на участващата организация;
 • проектът има потенциала да окаже положително въздействие върху участниците и участващите организации, както и върху по-широката общност;
 • очакваните резултати от проекта имат потенциала да бъдат използвани извън участващите в проекта организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му, както и на местно, регионално, национално или европейско равнище;
 • проектното предложение включва подходящи планове и методи за оценка на резултатите от проекта;
 • проектното предложение включва конкретни и ефективни стъпки за оповестяване на резултатите от проекта в рамките на участващите организации, споделяне на резултатите с други организации и с обществеността и публично отразяване на финансирането от Европейския съюз;
 • проектното предложение включва конкретни и ефективни стъпки за осигуряване на устойчивостта на проекта, на неговия капацитет да продължи да оказва въздействие и да генерира резултати през периода след усвояването на безвъзмездната финансова подкрепа от ЕС.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки, като се вземе предвид и необходимата минимална положителна оценка за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства: минимум 15 точки за категориите „релевантност на проекта“ и „въздействие“ и 10 точки за категориите „качество на структурата и изпълнението на проекта“ и „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“. При паритет предимство имат проектите, получили най-висока оценка по категориите „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Какви са правилата за финансиране?

Приносът за европейски спортни събития с нестопанска цел е под формата на еднократна сума. Размерът на фиксираната еднократна сума зависи от броя на събитията и броя на организациите, участващи в проекта.

Кандидатите ще избират между трите предварително определени суми в зависимост от броя на събитията, които желаят да реализират, и броя на организациите, участващи в проекта.

Категория спортни събития

Европейски местни събития:

Най-малко едно събитие на държава.

 • Тип I: от минимум 3 организации от 3 различни държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, до максимум 5 организации от 5 различни държави членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.
  • Фиксирана еднократна сума - 200 000 EUR
 • Тип II: минимум 6 организации от 6 различни държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.
  • Фиксирана еднократна сума - 300,000 EUR

Общоевропейски събития

Eдно събитие с най-малко 10 участващи организации от най-малко 10 държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата (включително кандидатстващата организация).

Фиксирана еднократна сума : 450,000 EUR

a) За европейското местно събитие (тип I): 200,000 EUR

Предложенията се отнасят до проекти с много бенефициери, при които всички разходи трябва да бъдат покрити от кандидатстващата организация и от организациите партньори. Определените участващи организации (от 3 до 5) се считат за събенефициери, а събитията и организираните съпътстващи дейности ще се провеждат във всяка участваща държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата.

Предложенията включват специфичен раздел с разпределението на задачите и безвъзмездните средства от ЕС между партньорите. Посочва се и срокът за изпълнение на всяка дейност по проекта, както и срокът за представяне на резултатите от проекта.

Кандидатите трябва да разделят дейностите по проекта на „работни пакети“. Всеки работен пакет е свързан с конкретни цели, а кандидатите трябва да определят набор от количествени и качествени показатели, чрез които да се оценява степента на постигане на тези цели.

б) За европейското местно събитие (тип II): 300,000 EUR

Предложенията се отнасят до проекти с много бенефициери, при които всички разходи трябва да бъдат покрити от кандидатстващата организация и от организациите партньори. Определените участващи организации (минимум 6) се считат за събенефициери, а събитията и организираните съпътстващи дейности ще се провеждат във всяка участваща държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата.

Предложенията включват специфичен раздел с разпределението на задачите и безвъзмездните средства от ЕС между партньорите. Посочва се и срокът за изпълнение на всяка дейност по проекта, както и срокът за представяне на резултатите от проекта.

Кандидатите трябва да разделят дейностите по проекта на „работни пакети“. Всеки работен пакет е свързан с конкретни цели, а кандидатите трябва да определят набор от количествени и качествени показатели, чрез които да се оценява степента на постигане на тези цели.

в) За общоевропейското събитие: 450,000 EUR

Предложенията се отнасят до проекти с един бенефициер, което означава, че всички разходи трябва да бъдат покрити от кандидатстващата организация и следователно събитието и организираните съпътстващи дейности ще се провеждат в държавата — членка на ЕС, или в третата държава, асоциирана към програмата, на кандидатстващата организация. По отношение на аспектите на управление на договорите участващите организации не се считат за партньори по проекта, нито за асоциирани партньори, и не получават никакво финансиране от програмата в рамките на проекта, поради което не могат да бъдат посочени в предложението за бюджет.

Посочва се срокът за изпълнение на всяка дейност по проекта, както и срокът за представяне на резултатите от проекта.

Кандидатите трябва да разделят дейностите по проекта на „работни пакети“. Всеки работен пакет е свързан с конкретни цели, а кандидатите трябва да определят набор от количествени и качествени показатели, чрез които да се оценява степента на постигане на тези цели.

Изплащане на безвъзмездните средства

Условието за пълно изплащане на безвъзмездните средства е всички работни пакети да бъдат изпълнени в съответствие с качествените критерии, описани в заявлението. В случай че един или повече пакети не са изпълнени, изпълнени са частично или са оценени като незадоволителни в оценката на качеството, може да се приложи пропорционално намаляване на сумата на безвъзмездните средства, както е представено в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Sport