Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Европейски Спортни Събития с Нестопанска Цел

Цели на Действието

Настоящото действие има за цел да подкрепя организирането на спортни събития с европейско измерение в следните области:

 • Доброволчество в спорта;
 • Социално приобщаване чрез спорт;
 • Борба с дискриминацията в спорта, включително постигане на равенство между половете;
 • Насърчаване на здравословен начин на живот за всички: проектите по този приоритет ще бъдат съсредоточени главно върху: а) изпълнението на трите стълба на инициативата „Здравословен начин на живот за всички“, б) изпълнението на Препоръката на Съвета относно насърчаването на укрепваща здравето физическа активност и насоките на ЕС за физическата активност, в) подкрепата за провеждането на Европейската седмица на спорта, г) популяризирането на спорта и физическата активност като инструменти за здраве, д) популяризирането на всички дейности, насърчаващи практикуването на спорт и физическа активност, е) популяризирането традиционните спортове и игри.

Проектът трябва да се съсредоточи върху една от тези цели. Той може да се насочи и към останалите цели, но основната цел трябва да бъде ясно определена и преобладаваща в предложението.

Той предоставя финансова подкрепа за организирането на едно общоевропейско спортно събитие в една държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, или на европейски местни събития в няколко държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за европейски спортни събития с нестопанска цел?

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за европейски спортни събития с нестопанска цел трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

За да са допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо) трябва:

 • да бъдат правни субекти (публичноправни или частноправни субекти);
 • установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.
 • да работят в областта на спорта;

Например участваща организация може да е (неизчерпателно изброяване):

 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище с компетентности в областта на спорта;
 • местна, регионална, национална, европейска или международна спортна организация;
 • национален олимпийски комитет или национална спортна конфедерация;
 • организация, представляваща движението „Спорт за всички“;
 • организация, чиято дейност е свързана с областта на популяризирането на физическата активност;
 • организация, представляваща сектора за активен отдих;
 • организация, чиято дейност е свързана с областта на образованието, обучението или младежта.

Състав на консорциума

Европейските спортни събития с нестопанска цел са транснационални и в тях участват:

За европейското местно събитие (тип I): включва между 3 и 5 организации. Всички организации трябва да са от различни държави — членки на ЕС, или от трети държави, асоциирани към програмата.

За европейското местно събитие (тип II): минимум 6 организации от 6 различни държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата.

За общоевропейското събитие: минимум 10 организации (1 единствен кандидат + 9 участващи организации, представени като асоциирани партньори) от 10 различни държави — членки на ЕС, или от трети държави, асоциирани към програмата.

Допустими дейности

За европейските местни събития (тип I и II) дейностите трябва да се реализират във всяка държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, участваща в европейското спортно събитие с нестопанска цел.

За общоевропейското събитие дейностите трябва да се реализират в държавата на установяване на кандидатстващата организация.

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 12 или 18 месеца въз основа на целта на проекта и на вида на планираните дейности. Възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-SPORT-2024-SNCESE.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 5 март до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

Безвъзмездните средства от ЕС ще бъдат отпускани на организации, отговарящи за подготовката, организацията и последващите действия във връзка със спортните събития.

Предоставя се подкрепа за следните стандартни дейности (неизчерпателно изброяване):

 • подготовка и организиране на събитието;
 • организиране на образователни дейности за спортисти, треньори, организатори и доброволци в процеса на подготовка на събитието;
 • организиране на съпътстващи спортното събитие дейности (конференции, семинари);
 • обучение на доброволци;
 • изпълнение на последващи дейности (оценки или изготвяне на планове за бъдещи дейности);
 • комуникационни дейности, свързани с темата на събитието.

В рамките на това действие не могат да бъдат подпомагани следните спортни събития:

 • Спортни състезания, организирани редовно от национални, европейски или международни спортни федерации/сдружения/лиги (национални, европейски или световни първенства), освен ако финансовата подкрепа не е поискана за организирането на съпътстващи дейности, насочени към широката публика.

Очаквано въздействие

Очакваното въздействие от настоящото действие е следното:

 • повишаване на осведомеността относно ролята на спорта за насърчаване на социалното приобщаване, равните възможности и укрепващата здравето физическа активност (НЕРА);
 • повишаване на участието в спорт, физическа активност и доброволчески дейности.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност на проекта (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • предложението е свързано с целите и приоритетите на действието;
 • предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • предложението се основава на действителен и подходящ анализ на потребностите;
 • предложението е иновативно;
 • предложението допълва други вече осъществени от участващите организации инициативи;
 • предложението създава добавена стойност на равнище ЕС посредством резултати, които не биха могли да бъдат постигнати чрез дейности, осъществени само от една държава.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 20 точки)

Доколко:

 • работният план на проекта е ясен, пълен и ефективен, включително правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение, мониторинг, оценка и споделяне на резултатите от проекта;
 • проектът се характеризира с ефективност на разходите и разпределение на подходящи ресурси за отделните дейности;
 • предложената методология е ясна, подходяща и осъществима;
 • проектът предлага подходящи мерки за контрол на качеството, гарантиращи, че изпълнението му ще бъде висококачествено и в посочените времеви и бюджетни рамки;
 • проектът включва използването на цифрови инструменти и методи за учене за допълване на физическите си дейности и подобряване на сътрудничеството между организациите партньори.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)

Доколко:

 • проектът включва подходящ състав от участващи организации по отношение на профил и експертен опит за успешно изпълнение на всички цели на проекта;
 • предложеното разпределение на задачите отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации;
 • предложението включва ефективни механизми за координация и комуникация между участващите организации, както и със съответните други заинтересовани страни;
 • ако е приложимо, доколко участието на организация от трета държава, която не е асоциирана към програмата, допринася добавена стойност към проекта.

Въздействие (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • проектното предложение включва конкретни и логични стъпки за интегриране на резултатите от проекта в редовната работа на участващата организация;
 • проектът има потенциала да окаже положително въздействие върху участниците и участващите организации, както и върху по-широката общност;
 • очакваните резултати от проекта имат потенциала да бъдат използвани извън участващите в проекта организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му, както и на местно, регионално, национално или европейско равнище;
 • проектното предложение включва подходящи планове и методи за оценка на резултатите от проекта;
 • проектното предложение включва конкретни и ефективни стъпки за оповестяване на резултатите от проекта в рамките на участващите организации, споделяне на резултатите с други организации и с обществеността и публично отразяване на финансирането от Европейския съюз;
 • проектното предложение включва конкретни и ефективни стъпки за осигуряване на устойчивостта на проекта, на неговия капацитет да продължи да оказва въздействие и да генерира резултати през периода след усвояването на безвъзмездната финансова подкрепа от ЕС.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки. Освен това те трябва да получат най-малко половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-горе категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства.

Предложенията с равен общ резултат ще се класират в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Качество на структурата и изпълнението на проекта“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“.

Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група.

Какви са правилата за финансиране?

Приносът за европейски спортни събития с нестопанска цел е под формата на еднократна сума. Размерът на фиксираната еднократна сума зависи от броя на събитията и броя на организациите, участващи в проекта.

Кандидатите ще избират между трите предварително определени суми в зависимост от броя на събитията, които желаят да реализират, и броя на организациите, участващи в проекта.

 Категория спортни събития

Европейски местни събития

Най-малко едно събитие на държава.

 • Тип I: от минимум 3 организации от 3 различни допустими държави до максимум 5 организации от 5 различни допустими държави.
  • Фиксирана еднократна сума - 200 000 EUR
 • Тип II: минимум 6 организации от 6 различни допустими държави.
  • Фиксирана еднократна сума - 300,000 EUR

Общоевропейски събития

Едно събитие с най-малко 10 участващи организации от най-малко 10 различни допустими държави (включително кандидатстващата организация)

Фиксирана еднократна сума - 450,000 EUR

 • а) За европейското местно събитие (тип I): 200,000 EUR

Предложенията се отнасят до проекти с много бенефициери, при които всички разходи трябва да бъдат покрити от кандидатстващата организация и от организациите партньори. Определените участващи организации (от 3 до 5) се считат за събенефициери, а събитията и организираните съпътстващи дейности ще се провеждат във всяка участваща държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата.

Предложенията включват специфичен раздел с разпределението на задачите и безвъзмездните средства от ЕС между партньорите. Посочва се и срокът за изпълнение на всяка дейност по проекта, както и срокът за представяне на резултатите от проекта.

Кандидатите трябва да разделят дейностите по проекта на „работни пакети“. Всеки работен пакет е свързан с конкретни цели, а кандидатите трябва да определят набор от количествени и качествени показатели, чрез които да се оценява степента на постигане на тези цели.

 • б) За европейското местно събитие (тип II): 300,000 EUR

Предложенията се отнасят до проекти с много бенефициери, при които всички разходи трябва да бъдат покрити от кандидатстващата организация и от организациите партньори. Определените участващи организации (минимум 6) се считат за събенефициери, а събитията и организираните съпътстващи дейности ще се провеждат във всяка участваща държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата.

Предложенията включват специфичен раздел с разпределението на задачите и безвъзмездните средства от ЕС между партньорите. Посочва се и срокът за изпълнение на всяка дейност по проекта, както и срокът за представяне на резултатите от проекта.

Кандидатите трябва да разделят дейностите по проекта на „работни пакети“. Всеки работен пакет е свързан с конкретни цели, а кандидатите трябва да определят набор от количествени и качествени показатели, чрез които да се оценява степента на постигане на тези цели.

 • в) За общоевропейското събитие: 450,000 EUR

Предложенията се отнасят до проекти с един бенефициер, което означава, че всички разходи трябва да бъдат покрити от кандидатстващата организация. По отношение на аспектите на договорното управление, участващите организации не се считат за партньори по проекта. Като асоциирани партньори те не получават  финансиране от програмата в рамките на проекта.

Посочва се срокът за изпълнение на всяка дейност по проекта, както и срокът за представяне на резултатите от проекта.

Кандидатите трябва да разделят дейностите по проекта на „работни пакети“. Всеки работен пакет е свързан с конкретни цели, а кандидатите трябва да определят набор от количествени и качествени показатели, чрез които да се оценява степента на постигане на тези цели.

Изплащане на безвъзмездните средства

Условието за пълно изплащане на безвъзмездните средства е всички работни пакети да бъдат изпълнени в съответствие с качествените критерии, описани в заявлението. В случай че един или повече пакети не са изпълнени, изпълнени са частично или са оценени като незадоволителни в оценката на качеството, може да се приложи пропорционално намаляване на сумата на безвъзмездните средства, както е представено в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Sport