Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Almennyttige Europæiske Idrætsarrangementer

Tiltagets mål

Dette tiltag har til formål at støtte afholdelsen af idrætsarrangementer med en europæisk dimension inden for følgende områder:

 • frivillige i idræt
 • social inklusion gennem idræt
 • bekæmpelse af forskelsbehandling inden for idræt, herunder ligestilling mellem kønnene
 • Tilskyndelse til en sund livsstil for alle: Projekterne under denne prioritet vil primært fokusere på: a) gennemførelsen af de tre søjler i initiativet HealthyLifestyle4All, b) gennemførelsen af Rådets henstilling om sundhedsfremmende fysisk aktivitet og EU's retningslinjer for fysisk aktivitet, c) støtte til gennemførelsen af den europæiske idrætsuge, d) fremme af idræt og fysisk aktivitet som et sundhedsfremmende instrument, e) fremme af alle aktiviteter, der tilskynder til udøvelse af sport og fysisk aktivitet, og f) fremme af traditionelle idræts- og sportsgrene.

Projektet skal fokusere på et af disse mål. Det kan også fokusere på de øvrige mål, men hovedmålet skal klart fremgå af forslaget.

Der ydes finansiel støtte til afholdelse af et europæisk idrætsarrangement i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller til tilrettelæggelse af lokale arrangementer i flere EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om almennyttige europæiske idrætsarrangementer?

Kriterier for tilskudsberettigelse

For at komme i betragtning EU+-tilskud skal projektforslag vedrørende almennyttige europæiske idrætsarrangementer opfylde følgende kriterier:

Hvem kan ansøge?

For at være tilskudsberettigede skal ansøgerne (tilskudsmodtagere og tilknyttede enheder, hvis det er relevant):

 • være juridiske enheder (offentlige eller private organer)
 • være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet
 • være aktive på idrætsområdet.

Der kan f.eks. være tale om (ikke-udtømmende liste):

 • en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau med ansvar for idrætsområdet
 • en idrætsorganisation på lokalt, regionalt, nationalt, europæisk eller internationalt niveau
 • en national olympisk komité eller et nationalt idrætsforbund
 • en organisation, der repræsenterer "idræt for alle"-bevægelsen
 • en organisation, der fremmer fysisk aktivitet
 • en organisation, der repræsenterer den aktive fritidssektor
 • en organisation, der er aktiv på uddannelses- eller ungdomsområdet.

Konsortiets sammensætning

Et almennyttigt europæisk idrætsarrangement er tværnationalt og omfatter:

For europæiske lokale arrangementer (type I): omfatter tre til fem organisationer. Hver organisation skal komme fra forskellige EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet.

For europæiske lokale arrangementer (type II): mindst seks organisationer fra seks forskellige EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet.

For europæiske arrangementer: mindst ti organisationer (en enkelt ansøger + ni deltagende organisationer som associerede partnere) fra ti forskellige EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet.

Tilskudsberettigede aktiviteter

For de europæiske lokale arrangementer (type I og II) skal aktiviteterne finde sted i hver EU-medlemsstat eller hvert tredjeland, der er associeret med programmet, som er involveret i det almennyttige europæiske idrætsarrangement.

I forbindelse med det europæiske arrangement skal aktiviteterne finde sted i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Projektets varighed

Projekterne skal normalt vare 12 eller 18 måneder baseret på projektets mål og den planlagte type aktiviteter. Forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring af tilskudsaftalen.

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

Indkaldelsens ID: ERASMUS-SPORT-2024-SNCESE.

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 5. marts kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides del C.

Planlægning af et projekt

EU-tilskuddet ydes til organisationer med ansvar for at forberede, organisere og følge op på idrætsarrangementer.

Følgende standardaktiviteter støttes (ikke-udtømmende liste):

 • forberedelse og tilrettelæggelse af arrangementet
 • tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter for idrætsudøvere, trænere, arrangører og frivillige op til arrangementet
 • tilrettelæggelse af aktiviteter i tilknytning til idrætsarrangementet (konferencer og seminarer)
 • uddannelse af frivillige
 • gennemførelse af efterfølgende aktiviteter (evalueringer og udarbejdelse af fremtidige planer)
 • kommunikationsaktiviteter vedrørende temaet for arrangementet.

Følgende idrætsarrangementer kan ikke støttes under dette tiltag:

 • idrætskonkurrencer, der løbende afholdes af nationale, europæiske eller internationale idrætsforbund, -sammenslutninger eller -ligaer (nationale, europæiske eller internationale mesterskaber), medmindre der anmodes om finansiel støtte til tilrettelæggelse af biaktiviteter rettet mod den brede offentlighed.

Forventet virkning

Tiltagets forventede virkning er:

 • øget kendskab til idrættens rolle i at fremme social integration, lige muligheder og sundhedsfremmende fysisk aktivitet
 • øget deltagelse i idræt, fysisk aktivitet og frivilligt arbejde.

Tildelingskriterier

Projektets relevans (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • forslaget er relevant for tiltagets målsætninger og prioriteter
 • forslaget er relevant for respekt for og fremme af fælles EU-værdier såsom respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne samt bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling
 • forslaget er baseret på en reel og hensigtsmæssig behovsanalyse
 • forslaget er innovativt
 • forslaget supplerer andre initiativer, der allerede er gennemført af de deltagende organisationer
 • forslaget tilfører EU-merværdi gennem resultater, der ikke ville kunne opnås ved aktiviteter gennemført i de enkelte lande.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 20 point)

I hvor høj grad:

 • projektarbejdsplanen er klar, fuldstændig og effektiv og indeholder tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses-, overvågnings-, evaluerings- og formidlingsfaser
 • projektet er omkostningseffektivt og tildeler passende midler til de enkelte aktiviteter
 • den foreslåede metode er klar, tilstrækkelig og gennemførlig
 • projektet foreslår relevante foranstaltninger til kvalitetskontrol, som kan sikre, at projektet gennemføres med høj kvalitet, rettidigt og inden for budgettet
 • projektet anvender digitale værktøjer og læringsmetoder for at supplere de fysiske aktiviteter og for at forbedre samarbejdet med partnerorganisationer.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 20 point)

I hvor høj grad:

 • projektet omfatter en passende sammensætning af deltagende organisationer med den profil og ekspertise, der er nødvendig for at nå alle projektets mål
 • den foreslåede fordeling af opgaver viser alle deltagende organisationers engagement og aktive bidrag
 • forslaget omfatter effektive mekanismer til koordinering og kommunikation mellem de deltagende organisationer og med andre relevante interessenter
 • inddragelsen af en deltagende organisation fra et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, tilfører merværdi til projektet, hvis det er relevant.

Virkning (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • projektforslaget omfatter konkrete og logiske skridt til at integrere projektresultaterne i den deltagende organisations almindelige arbejde
 • projektet har potentiale til at påvirke deltagerne og de deltagende organisationer samt samfundet som helhed positivt
 • de forventede projektresultater kan udnyttes uden for de organisationer, der deltager i projektet, under og efter projektets levetid og på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk plan
 • projektforslaget omfatter hensigtsmæssige planer og metoder til evaluering af projektresultaterne
 • projektforslaget indeholder konkrete og effektive foranstaltninger til at formidle projektresultaterne internt i de deltagende organisationer, dele resultaterne med andre organisationer og offentligheden og anerkende Den Europæiske Unions finansiering offentligt
 • projektforslaget indeholder konkrete og effektive foranstaltninger til at sikre projektets bæredygtighed, dets kapacitet til at have en virkning og skabe resultater, når EU-tilskuddet er opbrugt.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. Desuden skal de opnå mindst halvdelen af det højeste antal point i hver kategori af tildelingskriterier, der er nævnt ovenfor.

I tilfælde af ens pointtal mellem projekter prioriteres projekter, der har opnået højest pointtal under kriteriet "Relevans". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Kvalitet af projektets udformning og gennemførelse". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Indvirkning".

Hvis dette ikke gør det muligt at fastlægge prioriteten, kan der foretages en yderligere prioritering ved at overveje den samlede projektportefølje og opnåelsen af positive synergier mellem projekter eller andre faktorer i forbindelse med indkaldelsens mål. Disse faktorer vil blive dokumenteret i panelets rapport.

Hvilke finansieringsregler gælder?

Bidragene til almennyttige europæiske idrætsarrangementer ydes i form af faste beløb. Størrelsen af det faste beløb afhænger af antallet af arrangementer og det antal organisationer, der er involveret i projektet.

Ansøgerne vælger mellem tre beløb, der er fastsat på forhånd ud fra antallet af arrangementer og det antal organisationer, der er involveret i projektet.

Kategori af idrætsarrangementer

Europæiske lokale arrangementer:

mindst ét arrangement pr. land.

 • Type I: mellem mindst tre organisationer fra tre forskellige tilskudsberettigede lande og højst fem organisationer fra fem forskellige tilskudsberettigede lande.
  • Fast beløb: 200 000 EUR
 • Type II: mindst seks organisationer fra seks forskellige tilskudsberettigede lande.
  • Fast beløb: 300 000 EUR

Europæiske arrangementer

et arrangement med mindst ti deltagende organisationer fra mindst ti forskellige tilskudsberettigede lande (inkl. ansøgerorganisationen)

Fast beløb: 450 000 EUR

a) For europæiske lokale arrangementer (type I): 200 000 EUR

Forslagene vedrører projekter med flere modtagere, hvor alle udgifter skal dækkes af ansøger- og partnerorganisationerne. De anførte deltagende organisationer (fra 3-5) anses for medmodtagere, og de tilrettelagte arrangementer og biaktiviteter vil finde sted i hver involveret EU-medlemsstat eller hvert involveret tredjeland, der er associeret med programmet.

Forslagene skal et specifikt afsnit om fordelingen af opgaver og EU-tilskuddet mellem partnerne. Tidsplanen for gennemførelsen af hver projektaktivitet og fristen for udarbejdelse af projektleverancer skal også angives.

Ansøgerne skal opdele projektaktiviteterne i "arbejdspakker". Hver arbejdspakke skal kædes sammen med specifikke mål, og ansøgerne skal identificere et sæt kvantitative og kvalitative indikatorer, som gør det muligt at vurdere omfanget af opnåelsen af disse mål.

b) For europæiske lokale arrangementer (type II): 300 000 EUR

Forslagene vedrører projekter med flere modtagere, hvor alle udgifter skal dækkes af ansøger- og partnerorganisationerne. De anførte deltagende organisationer (mindst seks) anses for medmodtagere, og de tilrettelagte arrangementer og biaktiviteter vil finde sted i hver involveret EU-medlemsstat eller hvert involveret tredjeland, der er associeret med programmet.

Forslagene skal et specifikt afsnit om fordelingen af opgaver og EU-tilskuddet mellem partnerne. Tidsplanen for gennemførelsen af hver projektaktivitet og fristen for udarbejdelse af projektleverancer skal også angives.

Ansøgerne skal opdele projektaktiviteterne i "arbejdspakker". Hver arbejdspakke skal kædes sammen med specifikke mål, og ansøgerne skal identificere et sæt kvantitative og kvalitative indikatorer, som gør det muligt at vurdere omfanget af opnåelsen af disse mål.

c) For europæiske arrangementer: 450 000 EUR

Forslagene vedrører projekter med én modtager, hvor alle udgifter skal dækkes af ansøgerorganisationen. For så vidt angår kontraktmæssige forvaltningsaspekter betragtes de deltagende organisationer ikke som projektpartnere. Som associerede partnere modtager de ikke støtte fra programmet som led i projektet.

Tidsplanen for gennemførelsen af hver projektaktivitet og fristen for udarbejdelse af projektleverancer skal angives.

Ansøgerne skal opdele projektaktiviteterne i "arbejdspakker". Hver arbejdspakke skal kædes sammen med specifikke mål, og ansøgerne skal identificere et sæt kvantitative og kvalitative indikatorer, som gør det muligt at vurdere omfanget af opnåelsen af disse mål.

Betaling af tilskuddet

Det fulde tilskudsbeløb udbetales, når arbejdspakkerne er afsluttet i overensstemmelse med de kvalitetskriterier, der er beskrevet i ansøgningen. Hvis en arbejdspakke ikke gennemføres, kun gennemføres delvist eller vurderes at være utilfredsstillende, kan der foretages forholdsmæssige reduktioner af tilskudsbeløbet som beskrevet i tilskudsaftalen.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

Tagged in:  Sport