Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Neprofitna Europska Sportska Događanja

Ciljevi Aktivnosti

Cilj je ove aktivnosti poduprijeti organizaciju sportskih događanja s europskom dimenzijom u sljedećim područjima:

 • volonterstvo u sportu
 • socijalna uključivost kroz sport
 • borba protiv diskriminacije u sportu, uključujući rodnu ravnopravnost
 • Poticanje zdravog načina života za sve: projekti u okviru ovog prioriteta uglavnom će biti usmjereni na: a) provedbu triju stupova kampanje HealthyLifestyle4All, b) provedbu Preporuke Vijeća o promicanju tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje i Smjernica EU-a o tjelesnoj aktivnosti, c) potporu provedbi Europskog tjedna sporta, d) promicanje bavljenja sportom i tjelesne aktivnosti radi zdravlja, e) promicanje svih aktivnosti koje potiču bavljenje sportom i tjelesnu aktivnost i f) promicanje tradicionalnog sporta i igara.

Projekt mora biti usmjeren na jedan od tih ciljeva. Može se usmjeriti i na preostale ciljeve, ali glavni cilj mora biti jasno prepoznatljiv i prevladavati u prijedlogu.

Financijska potpora pruža se za organizaciju jednog sportskog događanja na europskoj razini u jednoj državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili za organizaciju europskih lokalnih događanja u više država članica EU-a ili trećih zemalja pridruženih programu.

Koji su kriteriji za prijavu za neprofitna europska sportska događanja?

Kriteriji prihvatljivosti

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+, projektni prijedlozi za neprofitna europska sportska događanja moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Tko se može prijaviti?

Da bi bili prihvatljivi, prijavitelji (korisnici i povezani subjekti ako ih ima) moraju:

 • biti pravni subjekti (javna ili privatna tijela)
 • imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu
 • biti aktivni u području sporta.

Takve organizacije mogu biti (otvoren popis):

 • javno tijelo nadležno za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini
 • nacionalni olimpijski odbor ili nacionalni sportski savez
 • organizacija koja predstavlja pokret „sport za sve”
 • organizacija aktivna u području promicanja tjelesne aktivnosti
 • organizacija koja predstavlja sektor aktivnog slobodnog vremena
 • organizacija aktivna u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih.

Sastav konzorcija

Neprofitna europska sportska događanja su transnacionalna i uključuju:

Za europsko lokalno događanje (tip I): od 3 do 5 organizacija. Sve organizacije moraju biti iz različitih država članica EU-a ili trećih zemalja pridruženih programu.

Za europsko lokalno događanje (tip II): najmanje 6 organizacija iz 6 država članica EU-a ili trećih zemalja pridruženih programu.

Za događanje na razini Europe: najmanje 10 organizacija (1 prijaviteljica i 9 organizacija sudionica predstavljenih kao pridruženi partneri) iz 10 država članica EU-a ili trećih zemalja pridruženih programu.

Prihvatljive aktivnosti

Za europska lokalna događanja (tip I i II) aktivnosti se moraju odvijati u svakoj državi članici EU-a i/ili trećoj zemlji pridruženoj programu koja sudjeluje u neprofitnom europskom sportskom događanju.

Za događanje na razini Europe aktivnosti se moraju odvijati u zemlji sjedišta organizacije prijaviteljice.

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 12 ili 18 mjeseci, ovisno o cilju projekta i vrsti aktivnosti koje su u planu. Produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Gdje se prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-SPORT-2024-SNCESE.

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 5. ožujka u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog vodiča.

Uspostava projekta

Bespovratna sredstva EU-a dodijelit će se organizacijama zaduženima za pripremu, organizaciju i praćenje sportskih događanja.

Podržane su sljedeće standardne aktivnosti (otvoren popis):

 • priprema i organizacija događanja
 • organizacija obrazovnih aktivnosti za sportaše, trenere, organizatore i volontere za vrijeme pripreme za događanje
 • organizacija sporednih aktivnosti uz sportska događanja (konferencije, seminari)
 • osposobljavanje volontera
 • provedba naknadnih aktivnosti (evaluacije, izrada budućih planova)
 • komunikacijske aktivnosti povezane s temom događanja.

Sljedeća sportska događanja ne mogu se podupirati u okviru ove aktivnosti:

sportska natjecanja koja redovito organiziraju nacionalni, europski ili međunarodni sportski savezi/udruženja/lige (državno, europsko ili svjetsko prvenstvo), osim ako se financijska potpora traži za organizaciju popratnih aktivnosti usmjerenih na širu populaciju.

Očekivani učinak

Očekivani su učinci ove aktivnosti sljedeći:

 • povećana svijest o ulozi sporta u promicanju socijalne uključivosti, jednakih mogućnosti i tjelesne aktivnosti za poboljšanje zdravlja
 • povećano sudjelovanje u sportu, tjelesnoj aktivnosti i volontiranju.

Kriteriji za dodjelu

Relevantnost projekta (najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • prijedlog odgovara ciljevima i prioritetima aktivnosti
 • prijedlog je relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.
 • prijedlog počiva na stvarnoj i primjerenoj analizi potreba
 • prijedlog je inovativan
 • prijedlog nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode
 • prijedlog ostvaruje dodanu vrijednost na razini EU-a rezultatima koji se ne bi mogli postići provođenjem aktivnosti u jednoj zemlji.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 20 bodova)

Mjera u kojoj:

 • plan rada projekta jasan je, cjelovit i djelotvoran, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedbu, praćenje, evaluaciju i dijeljenje rezultata projekta
 • projekt je isplativ te su svakoj aktivnosti dodijeljena odgovarajuća sredstva
 • predložena metodologija jasna je, primjerena i izvediva
 • u okviru projekta predložene su odgovarajuće mjere za kontrolu kvalitete kako bi provedba projekta bila kvalitetna, dovršena na vrijeme i u okviru proračuna
 • projekt uključuje korištenje digitalnih alata i metoda učenja kao nadopunu aktivnostima uz fizičku prisutnost i za poboljšanje suradnje partnerskih organizacija.

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 20 bodova)

Mjera u kojoj:

 • projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju organizacija sudionica u smislu profila i stručnosti za uspješno ostvarenje svih ciljeva projekta
 • predložena raspodjela zadaća pokazuje angažiranost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica
 • projekt uključuje učinkovite mehanizme za koordinaciju i komunikaciju među organizacijama sudionicama te s drugim relevantnim dionicima
 • ako je primjenjivo, uključenost organizacije sudionice iz treće zemlje koja nije pridružena programu donosi dodanu vrijednost projektu.

Učinak (najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • projektni prijedlog uključuje konkretne i logične korake za uključivanje rezultata projekta u svakodnevni rad organizacije sudionice
 • projekt ima potencijala za pozitivan učinak na sudionike i organizacije sudionice te na širu zajednicu
 • očekivani rezultati projekta mogu se koristiti izvan organizacija sudionica tijekom i nakon završetka projekta, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini
 • projektni prijedlog uključuje odgovarajuće planove i metode za evaluaciju rezultata projekta
 • projekt uključuje konkretne i učinkovite korake za objavljivanje rezultata projekta unutar organizacija prijaviteljica, dijeljenje rezultata s drugim organizacijama i javnošću i za informiranje javnosti o tome da je projekt financiran sredstvima Europske unije
 • projektni prijedlog uključuje konkretne i djelotvorne korake kako bi se osigurala održivost projekta, njegova sposobnost da i dalje ima učinak i ostvaruje rezultate nakon što se iskoriste bespovratna sredstva EU-a.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od gore navedenih kategorija kriterija za dodjelu.

Među jednako rangiranim prijedlozima prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”. Bude li taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „kvaliteta projektnog plana i provedbe”. Bude li i taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „učinak”.

Ako to ne bude dovoljno da se odredi tko ima prednost, može se razmotriti cijeli portfelj projekata i stvaranje pozitivnih sinergija među projektima, ili se mogu uzeti u obzir drugi čimbenici povezani s ciljevima poziva. Ti će faktori biti dokumentirani u izvješću odbora za odabir.

Koja su pravila financiranja?

Doprinosi za neprofitna europska sportska događanja su u obliku jednokratnih iznosa. Iznos fiksnog jednokratnog iznosa ovisi o broju događanja i broju organizacija koje sudjeluju u projektu.

Prijavitelji biraju jedan od tri unaprijed određena iznosa ovisno o broju događanja i broju organizacija koje sudjeluju u projektu.

Kategorija sportskih događanja

Europska lokalna događanja

Najmanje jedno događanje po zemlji.

 • Tip I: od najmanje 3 organizacije iz 3 prihvatljive zemlje do najviše 5 organizacija iz 5 prihvatljivih zemalja.
  • Fiksni jednokratni iznos - 200 000 EUR
 • Tip II: najmanje 6 organizacija iz 6 prihvatljivih zemalja.
  • Fiksni jednokratni iznos - 300 000 EUR

Događanja na razini Europe

jedno događanje s najmanje 10 organizacija sudionica iz najmanje 10 prihvatljivih zemalja (uključujući organizaciju prijaviteljicu)

Fiksni jednokratni iznos - 450 000 EUR

 1. Za europsko lokalno događanje (tip I): 200 000 EUR

Prijedlozi se odnose na projekte s više korisnika u kojima prijavitelj i partnerske organizacije moraju pokriti sve troškove. Utvrđene organizacije sudionice (od 3 do 5) smatraju se sukorisnicima, a organizirana događanja i popratne aktivnosti odvijat će se u svakoj uključenoj državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Prijedlozi moraju sadržavati poseban odjeljak s raspodjelom zadaća i bespovratnih sredstava EU-a među partnerima. Moraju se navesti i rokovi za provedbu svake projektne aktivnosti te rok za izradu rezultata projekta.

Prijavitelji moraju projektne aktivnosti podijeliti u radne pakete. Svaki radni paket mora biti povezan s posebnim ciljevima, a prijavitelji moraju utvrditi skup kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja koji omogućuju procjenu razine ostvarenja tih ciljeva.

 1. Za europsko lokalno događanje (tip II): 300 000 EUR

Prijedlozi se odnose na projekte s više korisnika u kojima prijavitelj i partnerske organizacije moraju pokriti sve troškove. Utvrđene organizacije sudionice (najmanje 6) smatraju se sukorisnicima, a organizirana događanja i popratne aktivnosti odvijat će se u svakoj uključenoj državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Prijedlozi moraju sadržavati poseban odjeljak s raspodjelom zadaća i bespovratnih sredstava EU-a među partnerima. Moraju se navesti i rokovi za provedbu svake projektne aktivnosti te rok za izradu rezultata projekta.

Prijavitelji moraju projektne aktivnosti podijeliti u radne pakete. Svaki radni paket mora biti povezan s posebnim ciljevima, a prijavitelji moraju utvrditi skup kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja koji omogućuju procjenu razine ostvarenja tih ciljeva.

 1. Za događanje na razini Europe: 450 000 EUR

Prijedlozi se odnose na projekte s jednim korisnikom, što znači da sve troškove mora pokriti organizacija prijaviteljica. Iz aspekta ugovornog upravljanja te organizacije sudionice ne smatraju se projektnim partnerima. Kao pridruženi partneri ne dobivaju sredstva iz programa u okviru projekta.

Moraju se navesti rokovi za provedbu svake projektne aktivnosti te rok za izradu rezultata projekta.

Prijavitelji moraju projektne aktivnosti podijeliti u radne pakete. Svaki radni paket mora biti povezan s posebnim ciljevima, a prijavitelji moraju utvrditi skup kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja koji omogućuju procjenu razine ostvarenja tih ciljeva.

Isplata bespovratnih sredstava

Uvjet za potpunu isplatu bespovratnih sredstava završetak je svih aktivnosti opisanih u prijavi u skladu s kriterijima kvalitete. Ako je jedan radni paket nedovršen, djelomično dovršen ili mu je kvaliteta ocijenjena kao nezadovoljavajuća, mogu se primijeniti odgovarajuća smanjenja iznosa bespovratnih sredstava, kako je opisano u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in:  Sport