Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2024 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2024 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset liikunta- ja Urheilutapahtumat

Toiminnon Tavoitteet

Tämän toiminnon tavoitteena on tukea sellaisten liikunta- ja urheilutapahtumien järjestämistä, joilla on eurooppalainen ulottuvuus seuraavilla aloilla:

 • Vapaaehtoistoiminta liikunta- ja urheilualalla
 • Liikunnan ja urheilun avulla toteutettava osallistaminen, erityisesti vammaisten osallistaminen
 • Liikunnassa ja urheilussa tapahtuvan syrjinnän torjuminen, sukupuolten tasa-arvo mukaan luettuna
 • Kaikkien kannustaminen terveellisiin elämäntapoihin: Tämän painopisteen hankkeissa keskitytään pääasiassa a) HealthyLifestyle4All-aloitteen kolmen pilarin toimeenpanoon, b) terveyttä edistävää liikuntaa koskevan neuvoston suosituksen ja liikuntaa koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanoon, c) Euroopan urheiluviikkojen täytäntöönpanon tukemiseen, d) urheilun ja liikunnan edistämiseen terveyden välineenä, e) kaikenlaisen urheilun ja liikunnan harrastamiseen kannustavan toiminnan edistämiseen ja f) perinteisen urheilulajien ja pelien edistämiseen.

Hankkeessa on keskityttävä yhteen näistä tavoitteista. Siinä voidaan keskittyä myös muihin tavoitteisiin, mutta päätavoitteen on oltava selvästi tunnistettavissa ja hallitsevassa asemassa hanke-ehdotuksessa.

Siinä annetaan taloudellista tukea yhden Euroopan laajuisen liikunta- ja urheilutapahtuman järjestämiseen yhdessä EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa tai eurooppalaisten paikallisten tapahtumien järjestämiseen useissa EU:n jäsenvaltioissa tai ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea voittoa tavoittelematonta eurooppalaista liikunta- ja Urheilutapahtumaa?

Kelpoisuusperusteet

Voittoa tavoittelemattomia eurooppalaisia liikunta- ja urheilutapahtumia koskevien hanke-ehdotusten on täytettävä seuraavat perusteet voidakseen saada EU-avustusta:

Kuka voi hakea?

Hakemuksen voi jättää mikä tahansa jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa sijaitseva, liikunta- ja urheilualalla toimiva julkinen tai yksityinen organisaatio mahdollisine sidosyhteisöineen. Esimerkkejä tällaisista organisaatioista (luettelo ei ole tyhjentävä):

 • liikunnasta ja urheilusta vastaava paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö
 • paikallinen, alueellinen, kansallinen, eurooppalainen tai kansainvälinen liikunta- ja urheilualan organisaatio
 • kansallinen olympiakomitea tai kansallinen urheiluliitto
 • ”Liikuntaa kaikille” (Sport for All) -liikettä edustava organisaatio
 • liikuntaharrastusta edistävä organisaatio
 • vapaa-ajan liikuntasektoria edustava organisaatio
 • koulutus- tai nuorisoalalla toimiva organisaatio.

Konsortion kokoonpano

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset liikunta- ja urheilutapahtumat ovat transnationaalisia ja kattavat seuraavat tapahtumat:

Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (tyyppi I): Mukana on oltava 3–5 organisaatiota. Kaikkien organisaatioiden on tultava eri EU:n jäsenvaltioista ja ohjelmaan assosioituneista kolmansista maasta.

Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (tyyppi II): vähintään kuusi organisaatiota kuudesta eri EU:n jäsenvaltiosta ja ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Euroopan laajuinen tapahtuma: vähintään kymmenen organisaatiota (1 hakijaorganisaatio + 9 osallistujaorganisaatiota liitännäiskumppaneina) kymmenestä eri EU:n jäsenvaltiosta ja ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Laajamittainen eurooppalainen tapahtuma: 1 hakijaorganisaatio + 14 osallistujaorganisaatiota liitännäiskumppaneina 14:stä eri EU:n jäsenvaltiosta ja ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Tukikelpoinen toiminta

Eurooppalaisten paikallisten tapahtumien (tyypit I ja II) toiminnan on tapahduttava kussakin voittoa tavoittelemattomaan eurooppalaiseen liikunta- ja urheilutapahtumaan osallistuvassa EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Euroopan laajuisen tapahtuman toiminnan on tapahduttava eurooppalaiseen voittoa tavoittelemattomaan liikunta- ja urheilutapahtumaan osallistuvan hakijaorganisaation kotimaassa, jonka on oltava EU:n jäsenvaltio tai ohjelmaan assosioitunut kolmas maa.

Laajamittaisen eurooppalaisen tapahtuman toiminnan on tapahduttava EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Laajamittaiset tapahtumat ovat monilajisia tapahtumia, joten niissä on oltava mukana vähintään kymmenen eri urheilulajia.

Hankkeen kesto

Kesto (yleensä hankkeiden on kestettävä 12 tai 18 kuukautta) on valittava hakuvaiheessa hankkeen tavoitteen ja niiden toimintatyyppien perusteella, joita hankkeessa on sen elinkaaren aikana tarkoitus toteuttaa. Pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla sopimusta.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Laajamittainen eurooppalainen tapahtuma:

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE.

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE

Laajamittainen eurooppalainen tapahtuma:

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE.

Milloin hakemus jätetään?

Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (tyypit I ja II) ja  Euroopan laajuinen tapahtuma:

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 22. maaliskuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Laajamittainen eurooppalainen tapahtuma:

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 21. helmikuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

EU-avustusta myönnetään liikunta- ja urheilutapahtumien valmistelusta, järjestämisestä ja seurannasta vastaaville organisaatioille.

Toiminto tukee seuraavanlaista vakiotoimintaa (luettelo ei ole tyhjentävä):

 • tapahtuman valmistelu ja järjestäminen
 • urheilijoille, valmentajille, järjestäjille ja vapaaehtoistyön tekijöille tarkoitetun koulutuksen järjestäminen ennen tapahtumaa
 • liikunta- ja urheilutapahtuman oheistoiminnan järjestäminen (esimerkiksi konferenssi tai seminaari)
 • vapaaehtoistyön tekijöiden kouluttaminen
 • seurantatoimien toteuttaminen (esimerkiksi arvioinnit tai tulevia tapahtumia koskevat suunnitelmat)
 • tapahtuman teemaan liittyvät viestintätoimenpiteet.

Tästä toiminnosta ei tueta seuraavia liikunta- ja urheilutapahtumia:

Urheilukilpailut, joita kansalliset, eurooppalaiset tai kansainväliset urheiluliitot, -järjestöt tai -liigat järjestävät säännöllisesti (kansalliset mestaruuskilpailut, Euroopan mestaruuskilpailut ja maailmanmestaruuskilpailut), paitsi jos rahoitustukea haetaan laajemmalle väestölle tarkoitettuun oheistoimintaan.

Odotettu vaikutus

Tämän toiminnon odotetaan

 • lisäävän tietoisuutta liikunnan ja urheilun merkityksestä sosiaalisen osallisuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja terveyttä edistävän liikunnan edistäjänä
 • lisäävän osallistumista urheilu-, liikunta- ja vapaaehtoistoimintaan.

Arviointikriteerit

Hankkeen relevanssi (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen toiminnon tavoitteiden ja painopisteiden kannalta.
 • Se perustuu aitoon ja riittävään tarveanalyysiin.
 • Hanke-ehdotus on innovatiivinen.
 • Hanke-ehdotus täydentää osallistujaorganisaatioiden aiemmin toteuttamia muita hankkeita.
 • Se tuottaa eurooppalaista lisäarvoa tuloksilla, joihin ei päästäisi vain yhden maan toteuttamalla toiminnalla.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 20 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hankkeen työohjelma on selkeä, tarkoituksenmukainen ja tehokas ja se sisältää asianmukaiset vaiheet valmistelua, toteutusta, seurantaa, arviointia ja hankkeen tulosten jakamista varten.
 • Hanke on kustannustehokas, ja kullekin toimintamuodolle on osoitettu asianmukaiset resurssit.
 • Ehdotettu menetelmä on selkeä, asianmukainen ja toteuttamiskelpoinen.
 • Hankkeessa ehdotetaan soveltuvia laadunvalvontatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hanke toteutetaan laadukkaasti aikataulua ja budjettia noudattaen.
 • Hankkeeseen sisältyy digitaalisia välineitä ja oppimismenetelmiä, joilla täydennetään fyysisiä toimintamuotoja ja parannetaan yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 20 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hankkeessa on mukana sopiva osallistujaorganisaatioiden yhdistelmä, joiden profiili ja asiantuntemus mahdollistaa kaikkien hankkeen tavoitteiden saavuttamisen.
 • Ehdotettu tehtävänjako osoittaa, että kaikki osallistujaorganisaatiot ovat sitoutuneita hankkeeseen ja osallistuvat sen toteuttamiseen aktiivisesti.
 • Hanke-ehdotukseen sisältyy tehokkaita järjestelyjä osallistujaorganisaatioiden keskinäistä sekä niiden ja muiden sidosryhmien välistä koordinaatiota ja viestintää varten.
 • Tarvittaessa se, missä määrin hanke-ehdotukseen mahdollisesti osallistuva ohjelmaan assosioitumattoman kolmannen maan organisaatio tuo siihen lisäarvoa.

Vaikuttavuus (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja loogisia toimia, joilla hanketulokset sisällytetään osallistujaorganisaation perustyöhön.
 • Hankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia sen osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin sekä laajempaan yhteisöön.
 • Odotettavissa olevia hanketuloksia on mahdollista käyttää hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ulkopuolella hankkeen elinkaaren aikana ja sen jälkeen sekä paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella tai Euroopan tasolla.
 • Hanke-ehdotus sisältää asianmukaisia suunnitelmia ja menetelmiä hanketuotosten arvioimiseksi.
 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla hanketulokset tehdään tunnetuiksi osallistujaorganisaatioissa, jaetaan tulokset muiden organisaatioiden ja suuren yleisön kanssa ja ilmoitetaan Euroopan unionin rahoituksesta.
 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla varmistetaan hankkeen jatkuvuus sekä sen edellytykset jatkaa vaikuttamista ja tulosten tuottamista EU-avustuksen päättymisen jälkeen.

Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Tässä otetaan huomioon kunkin neljän arviointikriteerin vaadittavat vähimmäispisteet: vähintään 15 pistettä kriteereistä ”hankkeen relevanssi” ja ”vaikuttavuus” ja 10 pistettä kriteereistä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” ja ”kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu”. Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hankkeet, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

Rahoitussäännöt

Voittoa tavoittelemattomille eurooppalaisille liikunta- ja urheilutapahtumille myönnettävä tuki maksetaan kertakorvauksina, lukuun ottamatta laajamittaisia eurooppalaisia tapahtumia.Kertakorvauksen määrä riippuu tapahtumien ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden määrästä.

Hakijat valitsevat kolmen ennalta määritetyn määrän välillä tapahtumien ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden lukumäärän mukaan.

 Liikunta- ja urheilutapahtumien luokka

Eurooppalaiset paikalliset tapahtumat

Vähintään yksi tapahtuma maata kohden

 • Tyyppi I: vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri EU:n jäsenvaltiosta ja ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta ja enintään viisi organisaatiota viidestä eri EU:n jäsenvaltiosta ja ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.
  • Kertakorvaus: 200 000 euroa
 • Tyyppi II: vähintään kuusi organisaatiota kuudesta eri EU:n jäsenvaltiosta ja ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.
  • Kertakorvaus: 300 000 euroa

Euroopan laajuiset tapahtumat

yksi tapahtuma, jossa on mukana vähintään kymmenen osallistujaorganisaatiota vähintään kymmenestä EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta (mukaan lukien hakijaorganisaatio)

Kertakorvaus: 450 000 euroa

 1. Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (tyyppi I): 200 000 euroa

Hanke-ehdotukset koskevat usean edunsaajan hankkeita, joissa hakija- ja kumppaniorganisaatioiden on katettava kaikki kustannukset. Yksilöidyt osallistujaorganisaatiot (joita on 3–5) katsotaan yhteisesti edunsaajiksi, ja tapahtumat ja oheistoiminta järjestetään kussakin osallistuvassa EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Hanke-ehdotuksiin on sisällyttävä erityinen kohta, jossa esitetään tehtävien ja EU-avustuksen jakautuminen hankekumppaneiden kesken. Myös hankkeen kunkin toiminnon toteuttamisaikataulu sekä hankkeen tuotosten tuottamisen määräaika on ilmoitettava.

Hakijoiden on jaettava hankkeen toiminta ”työpaketteihin”. Kukin työpaketti on yhdistettävä tiettyihin tavoitteisiin, ja hakijoiden on yksilöitävä joukko määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida näiden tavoitteiden saavuttamista.

 1. Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (tyyppi II): 300 000 euroa

Hanke-ehdotukset koskevat usean edunsaajan hankkeita, joissa hakija- ja kumppaniorganisaatioiden on katettava kaikki kustannukset. Yksilöidyt osallistujaorganisaatiot (joita on vähintään 6) katsotaan yhteisesti edunsaajiksi, ja tapahtumat ja oheistoiminta järjestetään kussakin EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maissa.

Hanke-ehdotuksiin on sisällyttävä erityinen kohta, jossa esitetään tehtävien ja EU-avustuksen jakautuminen hankekumppaneiden kesken. Myös hankkeen kunkin toiminnon toteuttamisaikataulu sekä hankkeen tuotosten tuottamisen määräaika on ilmoitettava.

Hakijoiden on jaettava hankkeen toiminta ”työpaketteihin”. Kukin työpaketti on yhdistettävä tiettyihin tavoitteisiin, ja hakijoiden on yksilöitävä joukko määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida näiden tavoitteiden saavuttamista.

 1. Euroopan laajuinen tapahtuma: 450 000 euroa

Hanke-ehdotukset koskevat yhden edunsaajan hankkeita, joten hakijaorganisaation on katettava kaikki kustannukset, ja tästä syystä tapahtuma ja sen oheistoiminta järjestetään hakijaorganisaation kotimaassa, jonka on oltava EU:n jäsenvaltio tai ohjelmaan assosioitunut kolmas maa. Sopimuksen hallinnointiin liittyvissä asioissa osallistujaorganisaatioita ei pidetä hankekumppaneina eikä liitännäiskumppaneina, eivätkä ne saa rahoitusta ohjelmasta osana hanketta eikä niitä näin ollen voida merkitä budjettiehdotukseen.

Hankkeen kunkin toiminnon toteuttamisaikataulu sekä hankkeen tuotosten tuottamisen määräaika on ilmoitettava.

Hakijoiden on jaettava hankkeen toiminta ”työpaketteihin”. Kukin työpaketti on yhdistettävä tiettyihin tavoitteisiin, ja hakijoiden on yksilöitävä joukko määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida näiden tavoitteiden saavuttamista.

Laajamittainen eurooppalainen tapahtuma:

Koska tällä toiminnolla on tarkoitus tukea vaikutuksiltaan merkittäviä laajamittaisia tapahtumia, avustusmäärän odotetaan vaihtelevan 1 ja 2 miljoonan euron välillä. Myönnettävä avustus voi olla haettua summaa pienempi.

Avustus perustuu talousarvioon, ja siihen sisältyvät toteutuneet kustannukset ja yksikkökustannukset sekä kiinteämääräinen osa. Sillä tuetaan hankkeissa tosiasiallisesti aiheutuneita tietyn tyyppisiä tukikelpoisia kustannuksia.

Yksityiskohtaiset avustusperusteet (kuten avustuksen enimmäismäärä, rahoitusaste ja tukikelpoiset kustannukset) vahvistetaan avustussopimuksessa.

Kustannukset korvataan avustussopimuksessa vahvistetulla rahoitusasteella (80 %).

Kolmansille osapuolille annettava rahoitustuki ei ole sallittua. Vapaaehtoistyön tekijöiden ja pk-yritysten kustannukset ovat tukikelpoisia. Tarkempia tietoja tämän oppaan C-osan jaksossa ”Avustuskelpoiset välittömät kustannukset”.

Avustuksen maksaminen

Koko avustuksen maksamisen ehtona on, että kaikki työpaketit on saatettu päätökseen hakemuksessa kuvattujen laatuvaatimusten mukaisesti. Jos yhtä tai useampaa työpakettia ei ole saatettu päätökseen, se on saatettu päätökseen osittain tai se on arvioitu laadunarvioinnissa epätyydyttäväksi, avustuksen määrää voidaan alentaa asianmukaisessa suhteessa avustussopimuksen mukaisesti.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tagged in:  Sport