Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Voittoa tavoittelemattomat Eurooppalaiset Liikunta- ja Urheilutapahtumat

Toiminnon tavoitteet

Tämän toiminnon tavoitteena on tukea sellaisten liikunta- ja urheilutapahtumien järjestämistä, joilla on eurooppalainen ulottuvuus seuraavilla aloilla:

 • Vapaaehtoistoiminta liikunta- ja urheilualalla.
 • Liikunnan ja urheilun avulla toteutettava osallistaminen.
 • Liikunnassa ja urheilussa tapahtuvan syrjinnän torjuminen, sukupuolten tasa-arvo mukaan luettuna.
 • Kaikkien kannustaminen terveellisiin elämäntapoihin: Tämän painopisteen hankkeissa keskitytään pääasiassa a) HealthyLifestyle4All-aloitteen kolmen pilarin täytäntöönpanoon, b) terveyttä edistävää liikuntaa koskevan neuvoston suosituksen ja liikuntaa koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanoon, c) Euroopan urheiluviikkojen täytäntöönpanon tukemiseen, d) urheilun ja liikunnan edistäminen terveyden välineenä, e) kaikenlaisten urheilun ja liikunnan harrastamiseen kannustavien toimintojen edistämiseen ja f) perinteisen urheilulajien ja pelien edistämiseen.

Hankkeessa on keskityttävä yhteen näistä tavoitteista. Siinä voidaan keskittyä myös muihin tavoitteisiin, mutta päätavoitteen on oltava selvästi tunnistettavissa ja hallitsevassa asemassa hanke-ehdotuksessa.

Siinä annetaan taloudellista tukea yhden Euroopan laajuisen liikunta- ja urheilutapahtuman järjestämiseen yhdessä EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa tai eurooppalaisten paikallisten tapahtumien järjestämiseen useissa EU:n jäsenvaltioissa tai ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea voittoa tavoittelematonta Eurooppalaista Liikunta- ja Urheilutapahtumaa?

Kelpoisuusperusteet

Voittoa tavoittelemattomia eurooppalaisia liikunta- ja urheilutapahtumia koskevien hanke-ehdotusten on täytettävä seuraavat perusteet voidakseen saada EU-avustusta:

Kuka voi hakea?

Tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että hakijat (edunsaajat ja sidosyhteisöt, tapauksen mukaan)

 • ovat oikeussubjekteja (julkisia tai yksityisiä elimiä)
 • ovat sijoittautuneita johonkin EU:n jäsenvaltioon tai ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan
 • toimivat liikunta- ja urheilualalla.

Esimerkkejä tällaisista organisaatioista (luettelo ei ole tyhjentävä):

 • liikunnasta ja urheilusta vastaava paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö
 • paikallinen, alueellinen, kansallinen, eurooppalainen tai kansainvälinen liikunta- ja urheilualan organisaatio
 • kansallinen olympiakomitea tai kansallinen urheiluliitto
 • ”Liikuntaa kaikille” (Sport for All) -liikettä edustava organisaatio
 • liikuntaharrastusta edistävä organisaatio
 • vapaa-ajan liikuntasektoria edustava organisaatio
 • koulutus- tai nuorisoalalla toimiva organisaatio.

Konsortion kokoonpano

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset liikunta- ja urheilutapahtumat ovat transnationaalisia ja kattavat seuraavat tapahtumat:

Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (tyyppi I): Mukana on oltava 3–5 organisaatiota. Kaikkien organisaatioiden on tultava eri EU-jäsenvaltioista ja ohjelmaan assosioituneista kolmansista maasta.

Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (tyyppi II): Vähintään kuusi organisaatiota kuudesta eri EU:n jäsenvaltiosta ja ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Euroopan laajuinen tapahtuma: Vähintään kymmenen organisaatiota (1 hakijaorganisaatio + 9 osallistujaorganisaatiota liitännäiskumppaneina) kymmenestä eri EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Tukikelpoinen toiminta

Eurooppalaisten paikallisten tapahtumien (tyypit I ja II) toiminnan on tapahduttava kussakin voittoa tavoittelemattomaan eurooppalaiseen liikunta- ja urheilutapahtumaan osallistuvassa EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Euroopan laajuisen tapahtuman toiminnan on tapahduttava hakijaorganisaation sijoittautumismaassa.

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 12 tai 18 kuukautta hankkeen tavoitteen ja niiden toimintatyyppien perusteella, joita hankkeessa on sen elinkaaren aikana tarkoitus toteuttaa. Pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla avustussopimusta.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-SPORT-2024-SNCESE.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 5. maaliskuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

EU-avustusta myönnetään liikunta- ja urheilutapahtumien valmistelusta, järjestämisestä ja seurannasta vastaaville organisaatioille.

Toiminto tukee seuraavanlaista vakiotoimintaa (luettelo ei ole tyhjentävä):

 • tapahtuman valmistelu ja järjestäminen
 • urheilijoille, valmentajille, järjestäjille ja vapaaehtoistyön tekijöille tarkoitetun koulutuksen järjestäminen ennen tapahtumaa
 • liikunta- ja urheilutapahtuman oheistoiminnan järjestäminen (esimerkiksi konferenssi tai seminaari)
 • vapaaehtoistyön tekijöiden kouluttaminen
 • seurantatoimien toteuttaminen (esimerkiksi arvioinnit tai tulevia tapahtumia koskevat suunnitelmat)
 • tapahtuman teemaan liittyvät viestintätoimenpiteet.

Tästä toiminnosta ei tueta seuraavia liikunta- ja urheilutapahtumia:

Urheilukilpailut, joita kansalliset, eurooppalaiset tai kansainväliset urheiluliitot, -järjestöt tai -liigat järjestävät säännöllisesti (kansalliset mestaruuskilpailut, Euroopan mestaruuskilpailut ja maailmanmestaruuskilpailut), paitsi jos rahoitustukea haetaan laajemmalle väestölle tarkoitettuun oheistoimintaan.

Odotettu vaikutus

Tämän toiminnon odotetaan

 • lisäävän tietoisuutta liikunnan ja urheilun merkityksestä sosiaalisen osallisuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja terveyttä edistävän liikunnan edistäjänä
 • lisäävän osallistumista urheilu-, liikunta- ja vapaaehtoistoimintaan.

Arviointikriteerit

Hankkeen relevanssi (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen toiminnon tavoitteiden ja painopisteiden kannalta.
 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen EU:n yhteisten arvojen – kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien – kunnioittamisen ja edistämisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjunnan kannalta.
 • Se perustuu aitoon ja riittävään tarveanalyysiin.
 • Hanke-ehdotus on innovatiivinen.
 • Hanke-ehdotus täydentää osallistujaorganisaatioiden aiemmin toteuttamia muita hankkeita.
 • Se tuottaa eurooppalaista lisäarvoa tuloksilla, joihin ei päästäisi vain yhden maan toteuttamalla toiminnalla.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 20 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hankkeen työohjelma on selkeä, tarkoituksenmukainen ja tehokas ja se sisältää asianmukaiset vaiheet valmistelua, toteutusta, seurantaa, arviointia ja hankkeen tulosten jakamista varten.
 • Hanke on kustannustehokas, ja kullekin toimintamuodolle on osoitettu asianmukaiset resurssit.
 • Ehdotettu menetelmä on selkeä, asianmukainen ja toteuttamiskelpoinen.
 • Hankkeessa ehdotetaan soveltuvia laadunvalvontatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hanke toteutetaan laadukkaasti aikataulua ja budjettia noudattaen.
 • Hankkeessa käytetään digitaalisia välineitä ja oppimismenetelmiä, joilla täydennetään fyysisiä toimintamuotoja ja parannetaan yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 20 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hankkeessa on mukana sopiva osallistujaorganisaatioiden yhdistelmä, joiden profiili ja asiantuntemus mahdollistaa kaikkien hankkeen tavoitteiden saavuttamisen.
 • Ehdotettu tehtävänjako osoittaa, että kaikki osallistujaorganisaatiot ovat sitoutuneita hankkeeseen ja osallistuvat sen toteuttamiseen aktiivisesti.
 • Hanke-ehdotukseen sisältyy tehokkaita järjestelyjä osallistujaorganisaatioiden keskinäistä sekä niiden ja muiden sidosryhmien välistä koordinaatiota ja viestintää varten.
 • Tarvittaessa se, missä määrin hanke-ehdotukseen mahdollisesti osallistuva ohjelmaan assosioitumattoman kolmannen maan organisaatio tuo siihen lisäarvoa.

Vaikuttavuus (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja loogisia toimia, joilla hanketulokset sisällytetään osallistujaorganisaation perustyöhön.
 • Hankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia sen osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin sekä laajempaan yhteisöön.
 • Odotettavissa olevia hanketuloksia on mahdollista käyttää hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ulkopuolella hankkeen elinkaaren aikana ja sen jälkeen sekä paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella tai Euroopan tasolla.
 • Hanke-ehdotus sisältää asianmukaisia suunnitelmia ja menetelmiä hanketuotosten arvioimiseksi.
 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla hanketulokset tehdään tunnetuiksi osallistujaorganisaatioissa, jaetaan tulokset muiden organisaatioiden ja suuren yleisön kanssa ja ilmoitetaan Euroopan unionin rahoituksesta.
 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla varmistetaan hankkeen jatkuvuus sekä sen edellytykset jatkaa vaikuttamista ja tulosten tuottamista EU-avustuksen päättymisen jälkeen.

Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään puolet enimmäispistemäärästä jokaisessa edellä mainituista arviointikriteerien luokista.

Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi”. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” saadun pistemäärän perusteella. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”vaikuttavuus” saadun pistemäärän perusteella.

Jos paremmuusjärjestystä ei saada selville tällä tavalla, etusijan määrittämiseksi voidaan ottaa huomioon hankkeiden koko asiakirja-aineisto ja myönteisten synergioiden syntyminen hankkeiden välille taikka muita ehdotuspyynnön tavoitteisiin liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät kirjataan paneelin raporttiin.

Rahoitussäännöt

Voittoa tavoittelemattomille eurooppalaisille urheilutapahtumille myönnettävä tuki maksetaan kertakorvauksina. Kertakorvauksen määrä riippuu tapahtumien ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden määrästä.

Hakijat valitsevat kolmen ennalta määritetyn määrän välillä tapahtumien ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden lukumäärän mukaan.

Liikunta- ja Urheilutapahtumien Luokka

Eurooppalaiset paikalliset tapahtumat

Vähintään yksi tapahtuma maata kohden

 • Tyyppi I: Vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri tukikelpoisesta maasta ja enintään viisi organisaatiota viidestä eri tukikelpoisesta maasta.
  • Kertakorvaus: 200 000 euroa
 • Tyyppi II: Vähintään kuusi organisaatiota kuudesta eri tukikelpoisesta maasta.
  • Kertakorvaus: 300 000 euroa

Euroopan laajuiset tapahtumat

Yksi tapahtuma, jossa on mukana vähintään kymmenen osallistujaorganisaatiota vähintään kymmenestä eri tukikelpoisesta maasta (mukaan lukien hakijaorganisaatio)

Kertakorvaus: 450 000 euroa

a) Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (tyyppi I): 200 000 euroa

Hanke-ehdotukset koskevat usean edunsaajan hankkeita, joissa hakija- ja kumppaniorganisaatioiden on katettava kaikki kustannukset. Yksilöidyt osallistujaorganisaatiot (joita on 3–5) katsotaan yhteisesti edunsaajiksi, ja tapahtumat ja oheistoiminta järjestetään kussakin osallistuvassa EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Hanke-ehdotuksiin on sisällyttävä erityinen kohta, jossa esitetään tehtävien ja EU-avustuksen jakautuminen hankekumppaneiden kesken. Myös hankkeen kunkin toiminnon toteuttamisaikataulu sekä hankkeen tuotosten tuottamisen määräaika on ilmoitettava.

Hakijoiden on jaettava hankkeen toiminta ”työpaketteihin”. Kukin työpaketti on yhdistettävä tiettyihin tavoitteisiin, ja hakijoiden on yksilöitävä joukko määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida näiden tavoitteiden saavuttamista.

b) Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (tyyppi II): 300 000 euroa

Hanke-ehdotukset koskevat usean edunsaajan hankkeita, joissa hakija- ja kumppaniorganisaatioiden on katettava kaikki kustannukset. Yksilöidyt osallistujaorganisaatiot (joita on vähintään 6) katsotaan yhteisesti edunsaajiksi, ja tapahtumat ja oheistoiminta järjestetään kussakin EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maissa.

Hanke-ehdotuksiin on sisällyttävä erityinen kohta, jossa esitetään tehtävien ja EU-avustuksen jakautuminen hankekumppaneiden kesken. Myös hankkeen kunkin toiminnon toteuttamisaikataulu sekä hankkeen tuotosten tuottamisen määräaika on ilmoitettava.

Hakijoiden on jaettava hankkeen toiminta ”työpaketteihin”. Kukin työpaketti on yhdistettävä tiettyihin tavoitteisiin, ja hakijoiden on yksilöitävä joukko määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida näiden tavoitteiden saavuttamista.

c) Euroopan laajuinen tapahtuma: 450 000 euroa

Hanke-ehdotukset koskevat yhden edunsaajan hankkeita, joissa hakijaorganisaation on katettava kaikki kustannukset. Sopimuksen hallinnointiin liittyvissä asioissa osallistujaorganisaatioita ei pidetä hankekumppaneina. Liitännäiskumppaneina ne eivät saa mitään rahoitusta ohjelmasta osana hanketta.

Hankkeen kunkin toiminnon toteuttamisaikataulu sekä hankkeen tuotosten tuottamisen määräaika on ilmoitettava.

Hakijoiden on jaettava hankkeen toiminta ”työpaketteihin”. Kukin työpaketti on yhdistettävä tiettyihin tavoitteisiin, ja hakijoiden on yksilöitävä joukko määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida näiden tavoitteiden saavuttamista.

Avustuksen Maksaminen

Koko avustuksen maksamisen ehtona on, että kaikki työpaketit on saatettu päätökseen hakemuksessa kuvattujen laatuvaatimusten mukaisesti. Jos yhtä tai useampaa työpakettia ei ole saatettu päätökseen, se on saatettu päätökseen osittain tai se on arvioitu laadunarvioinnissa epätyydyttäväksi, avustuksen määrää voidaan alentaa asianmukaisessa suhteessa avustussopimuksen mukaisesti.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tagged in:  Sport