Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Imeachtaí Spóirt Eorpacha Seachbhrabúsacha

Cuspóirí na gníomhaíochta

Is é is aidhm don Ghníomhaíocht tacú le himeachtaí spóirt a eagrú le héirim Eorpach sna réimsí seo a leanas:

 • Obair dheonach sa spórt;
 • Cuimsiú sóisialta tríd an spórt;
 • An comhrac in aghaidh an idirdhealaithe sa spórt, lena n‑áirítear an comhionannas inscne;
 • Stíleanna maireachtála sláintiúla a spreagadh do chách: díreoidh tionscadail faoin tosaíocht seo ar an méid a leanas go príomha: a) cur chun feidhme na dtrí cholún den tionscnamh HealthyLifestyle4All, b) cur chun feidhme an Mholta ón gComhairle maidir le gníomhaíocht fholláin choirp a chur chun cinn agus na dTreoirlínte ón Aontas maidir le Gníomhaíocht Choirp c) tacaíocht a thabhairt do chur chun feidhme na Seachtaine Eorpaí Spóirt d) cur chun cinn an spóirt agus gníomhaíochta fisiciúla mar uirlis le haghaidh na sláinte e) cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí uile lena spreagtar cleachtadh an spóirt agus na gníomhaíochta fisiciúla f) cur chun cinn an spóirt agus cluichí traidisiúnta.

Ní mór don tionscadal díriú ar cheann amháin de na cuspóirí sin. Féadfaidh sé freisin díriú ar na cuspóirí eile, ach ní mór don phríomhchuspóir a bheith in‑sainaitheanta go soiléir agus i bhfeidhm sa togra.

Soláthraítear leis tacaíocht airgeadais chun imeacht spóirt uile‑Eorpach amháin a eagrú i mBallstát amháin den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár nó chun imeachtaí áitiúla Eorpacha a eagrú i roinnt Ballstát den Aontas nó i roinnt tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár.

Cé na critéir atá le comhlíonadh chun iarratas a dhéanamh ar imeachtaí Spóirt Seachbhrabúsacha Eorpacha?

Critéir incháilitheachta

Chun bheith incháilithe le haghaidh deontas ón Aontas, ní mór do thograí tionscadail le haghaidh imeachtaí spóirt Eorpacha seachbhrabúsacha na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?

Chun bheith incháilithe, ní mór do na hiarratasóirí (tairbhithe agus eintitis chleamhnaithe, más infheidhme):

 • a bheith ina n‑eintitis dhlíthiúla (comhlachtaí poiblí nó príobháideacha)
 • iarratasóirí atá bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár.
 • a bheith gníomhach i réimse an spóirt

Mar shampla, d'fhéadfaidís seo a leanas a bheith i gceist le heagraíochtaí den sórt sin (ní liosta uileghabhálach atá ann):

 • comhlacht poiblí atá i gceannas ar an spórt ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta;
 • eagraíocht spóirt ar leibhéal áitiúil, náisiúnta, Eorpach nó idirnáisiúnta;
 • Coiste Oilimpeach Náisiúnta nó Cónaidhm Spóirt Náisiúnta;
 • eagraíocht a dhéanann ionadaíocht ar an ngluaiseacht ‘spórt do chách’;
 • eagraíocht atá gníomhach i réimse chur chun cinn na gníomhaíochta coirp;
 • eagraíocht a dhéanann ionadaíocht ar an earnáil fóillíochta gníomhaí;
 • eagraíocht atá gníomhach i réimse an oideachais, na hoiliúna nó na hóige.

Comhdhéanamh cuibhreannais

Is éard atá in imeacht spóirt Eorpach seachbhrabúsach imeacht trasnáisiúnta agus baineann an méid seo a leanas leis:

Le haghaidh an imeachta áitiúil Eorpaigh (Cineál I): tá idir trí agus cúig eagraíocht i gceist. Ní mór do gach eagraíocht teacht ó Bhallstáit éagsúla den Aontas nó ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár.

Le haghaidh an imeachta áitiúil Eorpaigh (Cineál II): sé eagraíocht ar a laghad a thagann ó shé Bhallstát éagsúla den Aontas nó tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár.

Le haghaidh an imeachta uileEorpaigh: 10 n‑eagraíocht ar a laghad (iarratasóir amháin + naoi n‑eagraíocht rannpháirteacha a chuirtear i láthair mar chomhpháirtithe comhlachaithe) a thagann ó 10 mBallstát éagsúla den Aontas nó tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár.

Gníomhaíochtaí incháilithe

Le haghaidh na nimeachtaí áitiúla Eorpacha (Cineálacha I agus II) ní mór na gníomhaíochtaí a reáchtáil i ngach mBallstát den Aontas nó tríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár lena mbaineann an Imeacht Spóirt Eorpach Seachbhrabúsach.

Le haghaidh an imeachta uileEorpaigh, ní mór na gníomhaíochtaí a reáchtáil i dtír bhunaíochta na heagraíochta is iarratasóir.

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 12 mhí nó 18 mí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth, bunaithe ar chuspóir an tionscadail agus ar an gcineál gníomhaíochtaí atá beartaithe le himeacht ama. Is féidir síneadh a chur leis an tionscadal, má tá údar cuí leo agus trí bhíthin leasaithe ar an gcomhaontú deontais.

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA).

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-SPORT‑2024-SNCESE.

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 5 Márta ar 17:00:00 (am na Bruiséile).

Déanfar measúnú ar eagraíochtaí is iarratasóirí de réir na gcritéar eisiaimh agus roghnúcháin ábhartha. Chun breis eolais a fháil féach Cuid C den Treoir seo.

Tionscadal a bhunú

Tabharfar an deontas ón Aontas d’eagraíochtaí atá i gceannas ar ullmhú agus eagrú imeachtaí spóirt agus ar ghníomhaíochtaí a leanann uathu.

Tacaítear leis na gníomhaíochtaí caighdeánacha seo a leanas (ní liosta uileghabhálach é seo):

 • ullmhú agus eagrú an imeachta;
 • eagrú gníomhaíochtaí oideachais do lúthchleasaithe, cóitseálaithe, lucht eagraithe agus oibrithe deonacha sa tréimhse roimh an imeacht;
 • eagraíochtaí gníomhaíochtaí tánaisteacha don imeacht spóirt (comhdhálacha, seimineáir);
 • oiliúint a chur ar oibrithe deonacha;
 • cur chun feidhme gníomhaíochtaí oidhreachta (meastóireachtaí, dréachtú pleananna amach anseo);
 • gníomhaíochtaí cumarsáide atá nasctha le topaic an imeachta.

Ní thacaítear leis na himeachtaí spóirt seo a leanas faoin ngníomhaíocht seo:

Comórtais spóirt a bhíonn á n‑eagrú ag cónaidhmeanna/comhlachais/sraitheanna spóirt náisiúnta, Eorpacha nó idirnáisiúnta eile go tráthrialta (Craobhchomórtais náisiúnta, Eorpacha nó Dhomhanda) mura bhfuil an tacaíocht airgeadais á hiarraidh chun gníomhaíochtaí tánaisteacha a eagrú atá dírithe ar phobal mór.

Tionchar measta

Is é seo a leanas an tionchar a mheastar a bheidh ag an ngníomhaíocht seo:

 • feasacht níos mó a mhéid a bhaineann le ról an spóirt i gcur chun cinn an chuimsithe shóisialta, an chomhionannais deiseanna agus gníomhaíochta coirp ar mhaithe le feabhsú sláinte (HEPA);
 • rannpháirtíocht níos mó i spórt, gníomhaíocht choirp agus gníomhaíocht dheonach.

Critéir dhámhachtana

Ábharthacht an tionscadail (scór uasta 30 pointe)

A mhéid atá an méid seo a leanas amhlaidh:

 • tá an togra ábhartha maidir le cuspóirí agus tosaíochtaí na Gníomhaíochta;
 • tá an togra ábhartha chun comhluachanna an Aontais a urramú agus a chur chun cinn, cuir i gcás meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine, chomh maith le troid in aghaidh aon sórt idirdhealaithe.
 • tá an togra bunaithe ar anailís fhíor leordhóthanach ar na riachtanais;
 • tá an togra nuálach;
 • tá an togra comhlántach ar thionscnaimh eile atá déanta ag na heagraíochtaí rannpháirteacha cheana féin;
 • tá breisluach ar leibhéal an Aontais ag baint leis an togra trí thorthaí nach bhfaighfí le gníomhaíochtaí a dhéantar in aon tír amháin

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail (scór uasta 20 pointe)

A mhéid atá an méid seo a leanas amhlaidh:

 • tá plean oibre an tionscadail soiléir, iomlán agus éifeachtach, lena n‑áirítear céimeanna iomchuí le haghaidh ullmhú, cur chun feidhme, monatóireacht, meastóireacht agus comhroinnt torthaí tionscadail;
 • tá an tionscadal costéifeachtach agus leithdháiltear acmhainní iomchuí ar gach gníomhaíocht leis;
 • tá an mhodheolaíocht atá beartaithe soiléir, leormhaith agus indéanta;
 • moltar bearta rialaithe cáilíochta ábhartha sa tionscadal lena chinntiú go mbeidh cur chun feidhme an tionscadail ar ardchaighdeán, agus go gcríochnófar in am é agus go gcloífear leis an mbuiséad;
 • cuimsítear leis an tionscadal úsáid uirlisí agus modhanna foghlama digiteacha chun a ngníomhaíochtaí fisiceacha a chomhlánú, agus chun feabhas a chur ar an gcomhar idir eagraíochtaí comhpháirtíochta.

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair (scór uasta 20 pointe)

A mhéid atá an méid seo a leanas amhlaidh:

 • cuimsítear leis an tionscadal meascán iomchuí eagraíochtaí rannpháirteacha i dtéarmaí próifíle agus saineolais chun cuspóirí uile an tionscadail a chur i gcrích;
 • leis an leithdháileadh cúraimí atá beartaithe léirítear gealltanas agus rannchuidiú gníomhach na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha uile;
 • áirítear leis an togra sásraí éifeachtacha le haghaidh comhordú agus cumarsáid idir na heagraíochtaí rannpháirteacha agus le páirtithe leasmhara ábhartha eile chomh maith leis sin
 • más infheidhme, a mhéid a thugtar breisluach don tionscadal le rannpháirtíocht eagraíochta rannpháirtí ó thríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Tionchar (scór uasta 30 pointe)

A mhéid atá an méid seo a leanas amhlaidh:

 • áirítear i dtogra an tionscadail céimeanna nithiúla agus loighciúla chun torthaí an tionscadail a lánpháirtiú in obair thráthrialta na heagraíochta rannpháirtí;
 • tá an acmhainneacht ag an tionscadal dul i gcion ar a rannpháirtithe agus ar eagraíochtaí rannpháirteacha ar bhealach dearfach, chomh maith leis an bpobal níos leithne;
 • d’fhéadfaí na torthaí tionscadail a bhfuil coinne leo a úsáid lasmuigh de na heagraíochtaí atá rannpháirteach sa tionscadal i rith shaolré an tionscadail agus ina dhiaidh sin, agus ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta nó Eorpach;
 • áirítear i dtogra an tionscadail pleananna agus modhanna iomchuí chun meastóireacht a dhéanamh ar thorthaí an tionscadail;
 • áirítear i dtogra an tionscadail céimeanna nithiúla agus éifeachtacha chun torthaí an tionscadail a chur in iúl laistigh de na heagraíochtaí rannpháirteacha, chun na torthaí a chomhroinnt le heagraíochtaí eile agus leis an bpobal, agus chun aitheantas poiblí a thabhairt don mhaoiniú ón Aontas;
 • áirítear sa togra tionscadail céimeanna nithiúla éifeachtacha chun inbhuanaitheacht an tionscadail a chinntiú, mar aon leis an acmhainneacht atá ann leanúint de thionchar a bheith aige agus torthaí a tháirgeadh nuair a bheidh an deontas ón Aontas Eorpach ídithe.

Ní mór do thograí 60 pointe  ar a laghad a bhaint amach chun go gcuirfear san áireamh le haghaidh maoiniúcháin iad.Thairis sin, ní mór dóibh ar a laghad leath na bpointí scóir uasta a bhaint amach i ngach ceann de na catagóirí le haghaidh na gcritéar dámhachtana thuasluaite.

Tabharfar tosaíocht do na tograí ex aequo de réir na scór a dhámhfar orthu le haghaidh an chritéir dámhachtana ‘Ábharthacht’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Tionchar’.

Mura bhfágann sé sin go mbeifear in ann an tosaíocht a chinneadh, féadfar tosaíocht bhreise a chur in ord trí phunann fhoriomlán an tionscadail a mheas agus trí shinéirgí dearfacha a chruthú idir tionscadail, nó tosca eile a bhaineann le cuspóirí an ghlao. Déanfar na tosca sin a dhoiciméadú sa tuarascáil phainéil.

Cad iad na rialacha maoiniúcháin atá ann?

Is i bhfoirm cnapshuimeanna atá ranníocaíochtaí le haghaidh Imeachtaí Spóirt Eorpacha Seachbhrabúsacha. Tá méid na cnapshuime seasta ag brath ar an líon imeachtaí agus ar an líon eagraíochtaí atá páirteach sa tionscadal.

Roghnóidh na hiarratasóirí idir 3 mhéid réamhshainithe de réir an lín imeachtaí agus an lín eagraíochtaí atá páirteach sa tionscadal.

Catagóir Imeachtaí Spóirt

Imeachtaí áitiúla Eorpacha

Imeacht amháin ar a laghad in aghaidh na tíre.

 • Cineál I: ó thrí eagraíocht ar a laghad a thagann ó thrí thír incháilithe éagsúla chuig cúig eagraíocht ar a mhéad a thagann ó chúig thír éagsúla incháilithe.
  • Cnapshuim sheasta: EUR 200 000
 • Cineál II: sé eagraíocht ar a laghad a thagann ó sé thír éagsúla incháilithe.
  • Cnapshuim sheasta: EUR 300 000

Imeachtaí uile‑Eorpacha

Imeacht amháin le deich n‑eagraíocht rannpháirteacha ar a laghad ó dheich dtír éagsúla incháilithe ar a laghad (lena n‑áirítear an eagraíocht is iarratasóir)

Cnapshuim sheastaEUR 450 000

a) Le haghaidh an imeachta áitiúil Eorpaigh (Cineál I): EUR 200 000

Baineann na tograí le tionscadail iltairbhithe inar gá don iarratasóir agus do na heagraíochtaí comhpháirtíochta na costais uile a chumhdach. Meastar go bhfuil na heagraíochtaí rannpháirteacha a shainaithnítear (ó 3 go 5) ina gcomhthairbhithe agus reáchtálfar na himeachtaí agus na foghníomhaíochtaí a eagraítear i ngach Ballstát den Aontas nó tríú tír ach atá comhlachaithe lena mbaineann.

Áireofar sna tograí roinn shonrach le dáileadh na gcúraimí agus an bhuiséid ón Aontas i measc comhpháirtithe. An amlíne le haghaidh chur chun feidhme gach gníomhaíochta tionscadail agus an sprioc‑am le haghaidh tháirgeadh tháirgí insoláthartha an tionscadail, léireofar iad freisin.

Ní mór d’iarratasóirí gníomhaíochtaí an tionscadail a roinnt ina ‘bpacáistí oibre’. Beidh gach pacáiste oibre nasctha le cuspóirí sonracha, agus ní mór d’iarratasóirí tacar de tháscairí cainníochtúla agus cáilíochtúla a shainaithint lenar féidir measúnú a dhéanamh ar leibhéal gnóthachtála na gcuspóirí sin.

b) Le haghaidh an imeachta áitiúil Eorpaigh (Cineál II): EUR 300.000

Baineann na tograí le tionscadail iltairbhithe inar gá don iarratasóir agus do na heagraíochtaí comhpháirtíochta na costais uile a chumhdach. Meastar go bhfuil na heagraíochtaí rannpháirteacha a sainaithníodh (sé cinn ar a laghad) ina gcomhthairbhithe agus reáchtálfar na himeachtaí agus na foghníomhaíochtaí a eagraítear i ngach Ballstát den Aontas nó tríú tír ach atá comhlachaithe lena mbaineann.

Áireofar sna tograí roinn shonrach le dáileadh na gcúraimí agus an bhuiséid ón Aontas i measc comhpháirtithe. An amlíne le haghaidh chur chun feidhme gach gníomhaíochta tionscadail agus an sprioc‑am le haghaidh tháirgeadh tháirgí insoláthartha an tionscadail, léireofar iad freisin.

Ní mór d’iarratasóirí gníomhaíochtaí an tionscadail a roinnt ina ‘bpacáistí oibre’. Beidh gach pacáiste oibre nasctha le cuspóirí sonracha, agus ní mór d’iarratasóirí tacar de tháscairí cainníochtúla agus cáilíochtúla a shainaithint lenar féidir measúnú a dhéanamh ar leibhéal gnóthachtála na gcuspóirí sin.

c) Le haghaidh an imeachta uile‑Eorpaigh: EUR 450.000

Baineann na tograí le tionscadail aon tairbhí amháin, rud a fhágann nach mór don eagraíocht is iarratasóir na costais uile a chumhdach. Le haghaidh gnéithe bainistíochta conarthacha, ní mheastar gur comhpháirtithe tionscadail í an eagraíocht rannpháirteach. Mar chomhpháirtithe comhlachaithe, ní fhaigheann siad aon mhaoiniú ón gClár mar chuid den tionscadal.

An amlíne le haghaidh chur chun feidhme gach gníomhaíochta tionscadail agus an sprioc‑am le haghaidh tháirgeadh tháirgí insoláthartha an tionscadail, léireofar iad.

Ní mór d’iarratasóirí gníomhaíochtaí an tionscadail a roinnt ina ‘bpacáistí oibre’. Beidh gach pacáiste oibre nasctha le cuspóirí sonracha, agus ní mór d’iarratasóirí tacar de tháscairí cainníochtúla agus cáilíochtúla a shainaithint lenar féidir measúnú a dhéanamh ar leibhéal gnóthachtála na gcuspóirí sin.

Íocaíocht an Deontais

Is éard atá sna coinníollacha maidir le híocaíocht iomlán an deontais cur i gcrích na bpacáistí oibre i gcomhréir leis na critéir cháilíochta a thuairiscítear san iarratas. I gcás nach gcuirtear pacáiste oibre amháin i gcrích, nach gcuirtear i gcrích ach go páirteach é nó ina meastar mar phacáiste míshásúil é sa mheasúnú cháilíochta, is féidir go gcuirfear laghduithe iomchuí ar mhéid an deontais i bhfeidhm mar a thugtar tuairisc air sa chomhaontú deontais.

Tugtar tuairisc ar níos mó mionsonraí i samhail an chomhaontaithe deontais atá le fáil ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Tagged in:  Sport