Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mittetulunduslikud Euroopa Spordiüritused

Meetme eesmärgid

Meetme eesmärk on toetada Euroopa mõõtmega spordiürituste korraldamist järgmistes valdkondades:

 • vabatahtlik tegevus spordis;
 • sotsiaalne kaasatus spordi kaudu;
 • võitlus diskrimineerimisega spordis, sh soolise võrdõiguslikkuse tagamine;
 • tervislike eluviiside edendamine kõigi inimeste heaks. Sellest prioriteedist lähtuvate projektide põhieesmärk on: a) rakendada algatuse „HealthyLifestyle4All“ kolme sammast; b) rakendada nõukogu soovitust tervist tugevdava kehalise aktiivsuse kohta ja ELi füüsilise tegevuse suuniseid; c) toetada Euroopa spordinädala elluviimist; d) edendada spordiga tegelemist ja kehalist aktiivsust kui võimalust parandada tervist; e) soodustada kõiki selliseid tegevusi, millega julgustatakse inimesi spordiga tegelema ja olema kehaliselt aktiivne; d) edendada traditsioonilisi spordialasid ja mänge.

Projekt peab keskenduma ühele nimetatud eesmärkidest. Sellel võib olla ka teisi eesmärke, kuid peamine eesmärk peab olema projektitaotluses selgelt välja toodud ja olema projektis kesksel kohal.

Meetme raames antakse rahalist toetust üleeuroopalise spordiürituse korraldamiseks mõnes ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis või Euroopa mõõtmega kohalike ürituste korraldamiseks mitmes ELi liikmesriigis ja programmiga liitunud kolmandas riigis.

Mis kriteeriumidele peavad mittetulunduslikud Euroopa Spordiüritused toetuse taotlemiseks vastama?

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

ELi toetuse saamiseks peavad mittetulunduslike Euroopa spordiürituste projektitaotlused vastama järgmistele kriteeriumidele.

Kes võib esitada taotluse?

Rahastamiskõlblikuna käsitatakse taotlejaid (toetusesaajad ja seotud üksused, kui see on asjakohane), kes

 • on juriidilised isikud (avalik-õiguslikud või eraõiguslikud asutused);
 • on asutatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis;
 • tegutsevad aktiivselt spordivaldkonnas.

Selline organisatsioon võib olla näiteks (mittetäielik loetelu):

 • avalik-õiguslik asutus, mis vastutab spordiküsimuste eest kohalikul, piirkonna või riigi tasandil;
 • kohaliku, piirkonna, riigi, Euroopa või rahvusvahelise tasandi spordiorganisatsioon;
 • riiklik olümpiakomitee või riiklik spordiliit;
 • organisatsioon, mis esindab liikumist „Sport kõigile”;
 • kehalise aktiivsuse propageerimisega tegelev organisatsioon;
 • aktiivse puhkuse valdkonda esindav organisatsioon;
 • haridus-, koolitus- või noortevaldkonnas tegutsev organisatsioon.

Konsortsiumi koosseis

Mittetulunduslik Euroopa spordiüritus on riikidevaheline ning hõlmab alljärgnevaid osalejaid.

Euroopa mõõtmega kohalik üritus (I tüüp): kaasatakse 3–5 organisatsiooni. Kõik organisatsioonid peavad olema eri ELi liikmesriikidest või programmiga liitunud kolmandatest riikidest.

Euroopa mõõtmega kohalik üritus (II tüüp): vähemalt kuus organisatsiooni kuuest eri ELi liikmesriigist või programmiga liitunud kolmandast riigist.

Üleeuroopaline üritus: vähemalt kümme organisatsiooni (üks taotleja ja üheksa osalevat organisatsiooni liitunud partneritena) kümnest eri ELi liikmesriigist või programmiga liitunud kolmandast riigist.

Rahastamiskõlblikud tegevused

Euroopa mõõtmega kohalike ürituste (I ja II tüüp) puhul peab tegevus toimuma igas mittetulundusliku Euroopa spordiürituse projekti kaasatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Üleeuroopalise ürituse puhul tuleb tegevused läbi viia taotleva organisatsiooni asukohariigis.

Projekti kestus

Projekti kestus peaks tavaliselt olema 12 või 18 kuud, lähtudes projekti eesmärgist ja selle aja sisse kavandatavate tegevuste liigist. Pikendamine on võimalik, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja tehakse toetuslepingu muudatuse kaudu.

Kellele esitada taotlus?

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile (EACEA).

Konkursikutse tunnus: ERASMUS-SPORT-2024-SNCESE.

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 5. märtsil kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Taotlevaid organisatsioone hinnatakse asjaomaste menetlusest kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal. Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga.

Projekti kavandamine

ELi toetust antakse organisatsioonidele, kes vastutavad spordiürituse ettevalmistamise ja korraldamise ning sellega seotud järelmeetmete eest.

Toetatakse järgmisi standardtegevusi (mittetäielik loetelu):

 • ürituse ettevalmistamine ja korraldamine;
 • sportlastele, treeneritele, korraldajatele ja vabatahtlikele ürituseelse teavitustegevuse korraldamine;
 • spordiüritustele lisanduvate tegevuste korraldamine (konverentsid, seminarid);
 • vabatahtlike koolitamine;
 • järeltegevused (hindamised, tulevikuplaanide koostamine);
 • ürituse teemaga seotud teabevahetus.

Meetme raames ei toetata järgmisi spordiüritusi:

Riiklike, Euroopa või rahvusvaheliste spordiliitude/-liigade korraldatavad regulaarsed spordivõistlused (riigi, Euroopa või maailmameistrivõistlused), v.a juhul, kui rahalist toetust taotletakse laiemale üldsusele mõeldud kõrvaltegevuste korraldamiseks.

Oodatav mõju

Meetme oodatav mõju on järgmine:

 • suurem teadlikkus spordi rollist sotsiaalse kaasamise, võrdsete võimaluste ja tervist tugevdava kehalise aktiivsuse edendamisel;
 • suurem osalemine spordis ja vabatahtlikus tegevuses, suurem kehaline aktiivsus.

Hindamiskriteeriumid

Projekti asjakohasus (maksimaalne punktisumma: 30)

Hinnatakse, kas:

 • projektitaotlus on meetme eesmärke ja prioriteete silmas pidades asjakohane;
 • projektitaotlus on asjakohane selliste ELi ühiste väärtuste austamise ja edendamise seisukohast nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine ning võitlus igat liiki diskrimineerimise vastu;
 • projektitaotlus põhineb sisukal ja piisaval vajaduste analüüsil;
 • projekt on innovaatiline;
 • projekttaotlus täiendab muid algatusi, mille osalevad organisatsioonid on juba ellu viinud;
 • projektitaotlus toob ELi tasandil lisaväärtust tulemuste kaudu, mida üks riik ei suudaks üksi tegutsedes saavutada.

Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 20)

Hinnatakse, kas:

 • projekti töökava on selge, täielik ja tõhus ning sisaldab vajalikke etappe projekti ettevalmistamiseks ja elluviimiseks, seireks, hindamiseks ja tulemuste jagamiseks;
 • projekt on kulutõhus ja iga tegevuse jaoks on ette nähtud piisavad ressursid;
 • kavandatav metoodika on selge, piisav ja teostatav;
 • projektis on ette nähtud asjakohased kvaliteedikontrollimeetmed selle tagamiseks, et projekti viiakse ellu kvaliteetselt ning et peetakse kinni ajakavast ja eelarvest;
 • projektis rakendatakse digitaalseid vahendeid ja õppemeetodeid, et täiendada füüsilise õpirände tegevust ja parandada koostööd partnerorganisatsioonidega.

Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 20)

Hinnatakse, kas:

 • projekti on kaasatud sobiv kooslus osalevatest organisatsioonidest, kelle profiil ja oskusteave võimaldavad saavutada edukalt projekti kõik eesmärgid;
 • kavandatud ülesannete jaotus kajastab kõikide osalevate organisatsioonide pühendumist ning aktiivset osalust;
 • projektitaotlus hõlmab tõhusaid koordineerimis- ja teabevahetusmehhanisme suhtluseks osalevate organisatsioonide ja teiste asjaomaste sidusrühmadega;
 • (kui see on asjakohane) osaleva organisatsiooni kaasamine programmivälisest kolmandast riigist annab liidule olulist lisaväärtust.

Mõju (maksimaalne punktisumma: 30)

Hinnatakse, kas:

 • projektitaotlus hõlmab konkreetseid ja loogilisi samme selleks, et rakendada projekti tulemusi osaleva organisatsiooni tavapärases töös;
 • projektil on potentsiaal avaldada positiivset mõju osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele ning ka laiemale kogukonnale;
 • projekti oodatavaid tulemusi on võimalik projekti elluviimise ajal ja pärast projekti lõppu rakendada ka laiemalt kui projektis osalevates organisatsioonides ning kohalikul, piirkondlikul, riigi ja Euroopa tasandil;
 • projektitaotlus hõlmab sobivaid plaane ja meetodeid projekti tulemuste hindamiseks;
 • projektitaotlus hõlmab konkreetseid ja tõhusaid samme selleks, et levitada projekti tulemusi osalevates organisatsioonides, jagada neid muude organisatsioonide ja üldsusega ning avalikult tunnustada Euroopa Liidu poolset rahastust;
 • projektitaotlus hõlmab konkreetseid ja tõhusaid samme selleks, et tagada projekti kestlikkus ning jätkuv mõju ja tulemuslikkus ka pärast seda, kui ELi toetus on ära kasutatud.

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektitaotluste puhul, mis koguvad vähemalt 60 punkti. Peale selle peavad need saavutama iga eespool nimetatud hindamiskriteeriumi puhul vähemalt poole maksimumpunktidest.

Kui projektitaotlused saavutavad võrdse punktisumma, eelistatakse projekte, millel on kõrgeim punktisumma kriteeriumi „Asjakohasus“ puhul. Kui need punktisummad on võrdsed, lähtutakse prioriteetsuse määramisel kriteeriumi „Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet“ puhul saadud punktisummadest. Kui need punktisummad on võrdsed, lähtutakse prioriteetsuse määramisel kriteeriumi „Mõju“ puhul saadud punktisummadest.

Kui see ei võimalda prioriteetsust kindlaks määrata, võib edasisel prioriseerimisel võtta arvesse kogu projektiportfelli ja positiivse sünergia loomist projektide vahel või muid konkursikutse eesmärkidega seotud tegureid. Need tegurid dokumenteeritakse valikukomisjoni aruandes.

Millised on rahastamiseeskirjad?

Mittetulunduslikeks Euroopa spordiüritusteks antakse toetust kindlasummaliste maksetena. Kindlasummalise makse summa oleneb projektiga hõlmatud ürituste ja selles osalevate organisatsioonide arvust.

Projektiga hõlmatud ürituste ja selles osalevate organisatsioonide arvust lähtudes valivad taotlejad ühe kolmest eelnevalt kindlaksmääratud summast.

Spordiürituse kategooria

Euroopa mõõtmega kohalikud üritused

Vähemalt üks üritus riigi kohta.

 • I tüüp: vähemalt kolm organisatsiooni kolmest erinevast rahastamiskõlblikust riigist ning kõige enam viis organisatsiooni viiest erinevast rahastamiskõlblikust riigist.
  • Kindlasummaline makse: 200 000 eurot
 • II tüüp: vähemalt kuus organisatsiooni kuuest erinevast rahastamiskõlblikust riigist.
  • Kindlasummaline makse: 300 000 eurot

Üleeuroopalised üritused

Üks üritus, kus osaleb vähemalt kümme osalevat organisatsiooni vähemalt kümnest erinevast rahastamiskõlblikust riigist (k.a taotlev organisatsioon).

Kindlasummaline makse: 450 000 eurot

a) Euroopa mõõtmega kohalik üritus (I tüüp): 200 000 eurot

Projektitaotlustes keskendutakse mitme toetusesaajaga projektidele, mille korral kõik kulud katavad taotlev organisatsioon ja partnerorganisatsioonid. Kindlaksmääratud osalevaid organisatsioone (3–5) käsitatakse kaastoetusesaajatena ning korraldatavad üritused ja kaastegevused toimuvad igas kaasatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Taotlused sisaldavad erijaotist, kus kirjeldatakse ülesannete ja ELi toetussumma jaotumist projektipartnerite vahel. Samuti tuleb esitada projekti iga tegevuse elluviimise ajakava ning märkida projektitulemuste esitamise tähtaeg.

Taotlejad peavad projektitegevused rühmitama tööpakettideks. Iga tööpakett on seotud erieesmärkidega ning taotlejad peavad kindlaks määrama kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad, mille alusel saab jälgida nende eesmärkide saavutamise määra.

b) Euroopa mõõtmega kohalik üritus (II tüüp): 300 000 eurot

Projektitaotluses on esitatud mitme toetusesaajaga projektid, mille korral kõik kulud katavad taotlev organisatsioon ja partnerorganisatsioonid. Kindlaksmääratud osalevaid organisatsioone (vähemalt 6) käsitatakse kaastoetusesaajatena ning korraldatavad üritused ja kaastegevused toimuvad igas kaasatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Taotlused sisaldavad erijaotist, kus kirjeldatakse ülesannete ja ELi toetussumma jaotumist projektipartnerite vahel. Samuti tuleb esitada projekti iga tegevuse elluviimise ajakava ning märkida projektitulemuste esitamise tähtaeg.

Taotlejad peavad projektitegevused rühmitama tööpakettideks. Iga tööpakett on seotud erieesmärkidega ning taotlejad peavad kindlaks määrama kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad, mille alusel saab jälgida nende eesmärkide saavutamise määra.

c) Üleeuroopaline üritus: 450 000 eurot

Projektitaotlustes käsitletakse ühe toetusesaajaga projekte, mis tähendab, et kõik kulud peab katma taotlev organisatsioon. Lepingust tulenevate haldusküsimuste puhul ei käsitata osalevaid organisatsioone projektipartneritena. Liitunud partneritena ei saa nad projekti raames programmist rahastust.

Esitada tuleb projekti iga tegevuse elluviimise ajakava ning märkida projektitulemuste esitamise tähtaeg.

Taotlejad peavad projektitegevused rühmitama tööpakettideks. Iga tööpakett on seotud erieesmärkidega ning taotlejad peavad kindlaks määrama kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad, mille alusel saab jälgida nende eesmärkide saavutamise määra.

Toetuse maksmine

Toetuse täieliku väljamaksmise eelduseks on see, et kõik tööpaketid on kooskõlas taotluses kirjeldatud kvaliteedikriteeriumidega lõpule viidud. Kui üks või mitu tööpaketti ei ole lõpule viidud, kui need on lõpule viidud vaid osaliselt või kui need tunnistatakse kvaliteedi hindamisel mitterahuldavaks, võidakse toetussummat kooskõlas toetuslepinguga asjakohasel määral vähendada.

Täpsem teave on esitatud rahastus- ja hankeportaalis avaldatud toetuslepingu näidises.

Tagged in:  Sport