Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mittetulunduslikud Euroopa Spordiüritused

Meetme eesmärgid

Meetme eesmärk on toetada Euroopa mõõtmega spordiürituste korraldamist järgmistes valdkondades:

 • vabatahtlik tegevus spordis;
 • sotsiaalne kaasatus spordi kaudu; eelkõige puuetega inimeste kaasatuse edendamine
 • võitlus diskrimineerimisega spordis, sh soolise võrdõiguslikkuse tagamine;
 • tervislike eluviiside edendamine kõigi inimeste heaks. Sellest prioriteedist lähtuvate projektide põhieesmärk on: a) rakendada algatuse „HealthyLifestyle4All“ kolme sammast; b) rakendada nõukogu soovitust tervist tugevdava kehalise aktiivsuse kohta ja ELi füüsilise tegevuse suuniseid; c) toetada Euroopa spordinädala elluviimist; d) edendada spordiga tegelemist ja kehalist aktiivsust kui võimalust parandada tervist; e) soodustada kõiki selliseid tegevusi, millega julgustatakse inimesi spordiga tegelema ja olema kehaliselt aktiivne; d) edendada traditsioonilisi spordialasid ja mänge.

Projekt peab keskenduma ühele nimetatud eesmärkidest. Sellel võib olla ka teisi eesmärke, kuid peamine eesmärk peab olema projektitaotluses selgelt välja toodud ja olema projektis kesksel kohal.

Meetme raames antakse rahalist toetust üleeuroopalise spordiürituse korraldamiseks mõnes ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis või Euroopa mõõtmega kohalike ürituste korraldamiseks mitmes ELi liikmesriigis ja programmiga liitunud kolmandas riigis.

Mis kriteeriumidele peavad mittetulunduslikud euroopa spordiüritused toetuse taotlemiseks vastama?

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

ELi toetuse saamiseks peavad mittetulunduslike Euroopa spordiürituste projektitaotlused vastama järgmistele kriteeriumidele.

Kes võib esitada taotluse?

Kõik spordivaldkonnas tegutsevad avaliku või erasektori organisatsioonid (koos seotud üksustega, kui neid on), mis on asutatud mõnes ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis. Selline organisatsioon võib olla näiteks (mittetäielik loetelu):

 • avalik-õiguslik asutus, mis vastutab spordiküsimuste eest kohalikul, piirkonna või riigi tasandil;
 • kohaliku, piirkonna, riigi, Euroopa või rahvusvahelise tasandi spordiorganisatsioon;
 • riiklik olümpiakomitee või riiklik spordiliit;
 • organisatsioon, mis esindab liikumist „Sport kõigile”;
 • kehalise aktiivsuse propageerimisega tegelev organisatsioon;
 • aktiivse puhkuse valdkonda esindav organisatsioon;
 • hariduse, koolituse või noortevaldkonnas tegutsev organisatsioon.

Konsortsiumi koosseis

Mittetulunduslik Euroopa spordiüritus on riikidevaheline ning hõlmab alljärgnevaid osalejaid.

Euroopa mõõtmega kohalik üritus (I tüüp): kaasatakse 3–5 organisatsiooni. Kõik organisatsioonid peavad olema eri ELi liikmesriikidest ja programmiga liitunud kolmandatest riikidest.

Euroopa mõõtmega kohalik üritus (II tüüp): vähemalt kuus organisatsiooni kuuest eri ELi liikmesriigist ja programmiga liitunud kolmandast riigist.

Üleeuroopaline üritus: vähemalt kümme organisatsiooni (üks taotleja ja üheksa osalevat organisatsiooni liitunud partneritena) kümnest eri ELi liikmesriigist ja programmiga liitunud kolmandast riigist.

Euroopa mõõtmega suurüritus: üks taotleja ja neliteist osalevat organisatsiooni liitunud partneritena neljateistkümnest eri ELi liikmesriigist ja programmiga liitunud kolmandast riigist.

Rahastamiskõlblikud tegevused

Euroopa mõõtmega kohalike ürituste (I ja II tüüp) puhul peab tegevus toimuma igas mittetulundusliku Euroopa spordiürituse projekti kaasatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Üleeuroopalise ürituse korral peab tegevus toimuma mittetulundusliku Euroopa spordiürituse projekti jaoks toetust taotleva organisatsiooni ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Euroopa mõõtmega suurürituse puhul peab tegevus toimuma ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Suurüritused hõlmavad mitut spordiala: neil peab olema esindatud vähemalt 10 erinevat spordiala.

Projekti kestus

Projekti kestus (projektid peaksid tavaliselt kestma 12 või 18 kuud) tuleb valida taotluse esitamise etapis, lähtudes projekti eesmärgist ja selle aja sisse kavandatavate tegevuste liigist. Pikendamine on võimalik, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja tehakse muudatuse kaudu.

Kellele esitada taotlus?

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile (EACEA).

Euroopa mõõtmega suurüritus:

Konkursikutse tunnus: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE

Konkursikutse tunnus: ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE

Euroopa mõõtmega suurüritus:

Konkursikutse tunnus: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE

Millal esitada taotlus?

Euroopa mõõtmega kohalik üritus (I ja II tüüp) ja:  üleeuroopaline üritus:

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 22. märtsil kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Euroopa mõõtmega suurüritus:

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 21. veebruaril kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Taotlevaid organisatsioone hinnatakse asjaomaste menetlusest kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal. Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga.

Projekti kavandamine

ELi toetust antakse organisatsioonidele, kes vastutavad spordiürituse ettevalmistamise ja korraldamise ning sellega seotud järelmeetmete eest.

Toetatakse järgmisi standardtegevusi (mittetäielik loetelu):

 • ürituse ettevalmistamine ja korraldamine;
 • sportlastele, treeneritele, korraldajatele ja vabatahtlikele ürituseelse teavitustegevuse korraldamine;
 • spordiüritustele lisanduvate tegevuste korraldamine (konverentsid, seminarid);
 • vabatahtlike koolitamine;
 • järeltegevused (hindamised, tulevikuplaanide koostamine);
 • ürituse teemaga seotud teabevahetus.

Meetme raames ei toetata järgmisi spordiüritusi:

riiklike, Euroopa või rahvusvaheliste spordiliitude/-liigade korraldatavad regulaarsed spordivõistlused (riigi, Euroopa või maailmameistrivõistlused), v.a juhul, kui rahalist toetust taotletakse laiemale üldsusele mõeldud kõrvaltegevuste korraldamiseks.

Oodatav mõju

Meetme oodatav mõju on järgmine:

 • suurem teadlikkus spordi rollist sotsiaalse kaasamise, võrdsete võimaluste ja tervist tugevdava kehalise aktiivsuse edendamisel;
 • suurem osalemine spordis ja vabatahtlikus tegevuses, suurem kehaline aktiivsus.

Hindamiskriteeriumid

Projekti asjakohasus (maksimaalne punktisumma: 30)

Hinnatakse, kas:

 • projektitaotlus on meetme eesmärke ja prioriteete silmas pidades asjakohane;
 • projektitaotlus põhineb sisukal ja piisaval vajaduste analüüsil;
 • projekt on innovaatiline;
 • projekttaotlus täiendab muid algatusi, mille osalevad organisatsioonid on juba ellu viinud;
 • projektitaotlus toob ELi tasandil lisaväärtust tulemuste kaudu, mida üks riik ei suudaks üksi tegutsedes saavutada.

Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 20)

Hinnatakse, kas:

 • projekti töökava on selge, täielik ja tõhus ning sisaldab vajalikke etappe projekti ettevalmistamiseks ja elluviimiseks, seireks, hindamiseks ja tulemuste jagamiseks;
 • projekt on kulutõhus ja iga tegevuse jaoks on ette nähtud piisavad ressursid;
 • kavandatav metoodika on selge, piisav ja teostatav;
 • projektis on ette nähtud asjakohased kvaliteedikontrollimeetmed selle tagamiseks, et projekti viiakse ellu kvaliteetselt ning et peetakse kinni ajakavast ja eelarvest;
 • projektis rakendatakse digitaalseid vahendeid ja õppemeetodeid, et täiendada füüsilise õpirände tegevust ja parandada koostööd partnerorganisatsioonidega.

Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 20)

Hinnatakse, kas:

 • projekti on kaasatud sobiv kooslus osalevatest organisatsioonidest, kelle profiil ja oskusteave võimaldavad saavutada edukalt projekti kõik eesmärgid;
 • kavandatud ülesannete jaotus kajastab kõikide osalevate organisatsioonide pühendumist ning aktiivset osalust;
 • projektitaotlus hõlmab tõhusaid koordineerimis- ja teabevahetusmehhanisme suhtluseks osalevate organisatsioonide ja teiste asjaomaste sidusrühmadega;
 • (kui see on asjakohane) osaleva organisatsiooni kaasamine programmivälisest kolmandast riigist annab liidule olulist lisaväärtust.

Mõju (maksimaalne punktisumma: 30)

Hinnatakse, kas:

 • projektitaotluses on kirjeldatud konkreetseid ja loogilisi samme selleks, et rakendada projekti tulemusi osaleva organisatsiooni tavapärases töös;
 • projektil on potentsiaal avaldada positiivset mõju osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele ning ka laiemale kogukonnale;
 • projekti oodatavaid tulemusi on võimalik projekti elluviimise ajal ja pärast projekti lõppu rakendada ka laiemalt kui projektis osalevates organisatsioonides ning kohalikul, piirkondlikul, riigi ja Euroopa tasandil;
 • projektitaotlus hõlmab sobivaid plaane ja meetodeid projekti tulemuste hindamiseks;
 • projektitaotluses on kirjeldatud konkreetseid ja tõhusaid samme selleks, et levitada projekti tulemusi osalevates organisatsioonides, jagada neid muude organisatsioonide ja avalikkusega ning avalikult tunnustada Euroopa Liidu poolset rahastust;
 • projektitaotlus hõlmab konkreetseid ja tõhusaid samme selleks, et tagada projekti kestlikkus ning jätkuv mõju ja tulemuslikkus ka pärast seda, kui ELi toetus on ära kasutatud.

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektitaotluste puhul, mis koguvad vähemalt 60 punkti ning saavutavad kõigi nelja hindamiskriteeriumi puhul vajaliku miinimumtaseme: vähemalt 15 punkti kriteeriumides „Projekti asjakohasus“ ja „Mõju“ ning 10 punkti kriteeriumides „Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet“ ja „Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet“. Kui projektitaotlused saavutavad võrdse punktisumma, eelistatakse projekte, millel on kõrgeim punktisumma esmalt kriteeriumi „Projekti asjakohasus“ ja seejärel kriteeriumi „Mõju“ puhul.

Millised on rahastamiseeskirjad?

Mittetulunduslikeks Euroopa spordiüritusteks antakse toetust kindlasummaliste maksetena, välja arvatud Euroopa mõõtmega suurürituste kategoorias.Kindlasummalise makse summa oleneb projektiga hõlmatud ürituste ja selles osalevate organisatsioonide arvust.

Projektiga hõlmatud ürituste ja selles osalevate organisatsioonide arvust lähtudes valivad taotlejad ühe kolmest eelnevalt kindlaksmääratud summast.

Spordiürituse kategooria

Euroopa mõõtmega kohalikud üritused:

vähemalt üks üritus riigi kohta.

 • I tüüp: vähemalt kolm organisatsiooni kolmest eri ELi liikmesriigist ja programmiga liitunud kolmandast riigist ning kõige enam viis organisatsiooni viiest eri ELi liikmesriigist ja programmiga liitunud kolmandast riigist.
  • Kindlasummaline makse - 200 000 eurot
 • II tüüp: vähemalt kuus organisatsiooni kuuest eri ELi liikmesriigist ja programmiga liitunud kolmandast riigist
  • Kindlasummaline makse - 300 000 eurot

Üleeuroopalised üritused:

üks üritus, kus osaleb vähemalt kümme osalevat organisatsiooni vähemalt kümnest ELi liikmesriigist ja programmiga liitunud kolmandast riigist (k.a taotlev organisatsioon).

Kindlasummaline makse - 450 000 eurot

a) Euroopa mõõtmega kohalik üritus (I tüüp): 200 000 eurot

Projektitaotlustes keskendutakse mitme toetusesaajaga projektidele, mille korral kõik kulud katavad taotlev organisatsioon ja partnerorganisatsioonid. Kindlaksmääratud osalevaid organisatsioone (3–5) käsitatakse kaastoetusesaajatena ning korraldatavad üritused ja kaastegevused toimuvad igas kaasatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Taotlused sisaldavad erijaotist, kus kirjeldatakse ülesannete ja ELi toetussumma jaotumist projektipartnerite vahel. Samuti tuleb esitada projekti iga tegevuse elluviimise ajakava ning märkida projektitulemuste esitamise tähtaeg.

Taotlejad peavad projektitegevused rühmitama tööpakettideks. Iga tööpakett on seotud erieesmärkidega ning taotlejad peavad kindlaks määrama kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad, mille alusel saab jälgida nende eesmärkide saavutamise määra.

b) Euroopa mõõtmega kohalik üritus (II tüüp): 300 000 eurot

Projektitaotluses on esitatud mitme toetusesaajaga projektid, mille korral kõik kulud katavad taotlev organisatsioon ja partnerorganisatsioonid. Kindlaksmääratud osalevaid organisatsioone (vähemalt 6) käsitatakse kaastoetusesaajatena ning korraldatavad üritused ja kaastegevused toimuvad igas kaasatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Taotlused sisaldavad erijaotist, kus kirjeldatakse ülesannete ja ELi toetussumma jaotumist projektipartnerite vahel. Samuti tuleb esitada projekti iga tegevuse elluviimise ajakava ning märkida projektitulemuste esitamise tähtaeg.

Taotlejad peavad projektitegevused rühmitama tööpakettideks. Iga tööpakett on seotud erieesmärkidega ning taotlejad peavad kindlaks määrama kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad, mille alusel saab jälgida nende eesmärkide saavutamise määra.

c) Üleeuroopaline üritus: 450 000 eurot

Projektitaotlus on esitatud ühe toetusesaajaga projektile, mis tähendab, et kõik kulud peab katma taotlev organisatsioon ning seepärast toimuvad üritus ja sellega kaasnevad tegevused taotleva organisatsiooni ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis. Lepingust tulenevate haldusküsimuste puhul ei käsitata osalevaid organisatsioone projektipartnerite ega liitunud partneritena ning nad ei saa projekti raames programmist rahastust, mistõttu ei märgita neid ka eelarveettepanekus.

Esitada tuleb projekti iga tegevuse elluviimise ajakava ning märkida projektitulemuste esitamise tähtaeg.

Taotlejad peavad projektitegevused rühmitama tööpakettideks. Iga tööpakett on seotud erieesmärkidega ning taotlejad peavad kindlaks määrama kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad, mille alusel saab jälgida nende eesmärkide saavutamise määra.

Euroopa mõõtmega suurüritus

Kuna selle meetme eesmärk on toetada väga suure mõjuga suurüritusi, peaks toetuse summa olema vahemikus üks kuni kaks miljonit eurot. Antav toetus võib olla taotletud summast väiksem.

Toetus on eelarvepõhine, selle andmisel lähtutakse nii tegelikest kuludest ja ühikuhindadest kui ka ühtsest määrast. Sellest rahastatakse teatavat liiki rahastamiskõlblikke kulusid, mis on projekti raames tegelikult tekkinud.

Toetuse üksikasjalikud parameetrid (toetuse maksimumsumma, rahastamismäär, rahastamiskõlblikud kulud jne) kehtestatakse toetuslepingus.

Kulud hüvitatakse vastavalt toetuslepingus kehtestatud rahastamismäärale (80 %).

Rahalise toetuse andmine kolmandatele isikutele ei ole lubatud. Vabatahtlike ja VKEde kulude katmine on lubatud. Täpsem teave on esitatud käesoleva programmijuhendi C osa jaotises „Rahastamiskõlblikud otsesed kulud“.

Toetuse maksmine

Toetuse täieliku väljamaksmise eelduseks on see, et kõik tööpaketid on kooskõlas taotluses kirjeldatud kvaliteedikriteeriumidega lõpule viidud. Kui üks või mitu tööpaketti ei ole lõpule viidud, kui need on lõpule viidud vaid osaliselt või kui need tunnistatakse kvaliteedi hindamisel mitterahuldavaks, võidakse toetussummat kooskõlas toetuslepinguga asjakohasel määral vähendada.

Täpsem teave on esitatud rahastus- ja hankeportaalis avaldatud toetuslepingu näidises.

Tagged in:  Sport