Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Europos Sporto Renginiai, kuriais nesiekiama pelno

Veiksmo Tikslai

Šiuo veiksmu siekiama remti europinių sporto renginių organizavimą tokiose srityse kaip:

 • Savanoriška veikla sporto srityje;
 • Socialinė įtrauktis per sportą, ypač neįgaliųjų įtraukties skatinimas;
 • Kova su diskriminacija sporte ir lyčių lygybė;
 • Sveikos gyvensenos propagavimas. Šio prioriteto projektuose daugiausia dėmesio bus skiriama tokiems aspektams kaip: a) visų trijų iniciatyvos „HealthyLifestyle4All“ ramsčių įgyvendinimas, b) Tarybos rekomendacijos dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo įgyvendinimas, c) Europos sporto savaitės įgyvendinimo rėmimas, d) sporto ir fizinės veiklos kaip sveikatinimo priemonės rėmimas, e) veiklos, kuria skatinama sporto ir fizinės veiklos praktika, f) tradicinių sporto šakų ir žaidimų rėmimas.

Projektas turi būti orientuotas į vieną iš šių tikslų. Jis taip pat gali būti orientuotas į likusius tikslus, tačiau pagrindinis tikslas turi būti aiškiai identifikuojamas ir vyraujantis.

Juo teikiama finansinė parama vieno Europos masto sporto renginio vienoje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje organizavimui arba Europos vietos renginių keliose ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse organizavimui.

Kokie kriterijai taikomi Europos Sporto Renginių, kuriais nesiekiama pelno, paraiškoms?

Tinkamumo kriterijai

Kad atitiktų reikalavimus „Erasmus+“ dotacijai gauti, projektų pasiūlymai dėl Europos sporto renginių, kuriais nesiekiama pelno, turi tenkinti toliau nurodytus kriterijus.

Kas gali teikti paraišką?

Bet kuri viešoji ar privačioji organizacija ir jos susiję subjektai (jei tokių yra), veikiantys sporto srityje ir įsteigti ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Tai, pavyzdžiui, gali būti (sąrašas neišsamus):

 • už sportą vietos, regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu atsakinga viešoji įstaiga;
 • vietos, regioninio, nacionalinio, Europos arba tarptautinio lygmens sporto organizacija;
 • nacionalinis olimpinis komitetas arba nacionalinė sporto konfederacija;
 • organizacija, atstovaujanti judėjimui „sportas visiems“;
 • organizacija, veikianti fizinio aktyvumo skatinimo srityje;
 • organizacija, atstovaujanti aktyvaus laisvalaikio sektoriui;
 • organizacija, veikianti švietimo, mokymo arba jaunimo srityje.

Konsorciumo sudėtis

Europos sporto renginys, kuriuo nesiekiama pelno, yra tarpvalstybinis:

Europos vietos renginio atveju (I tipas): dalyvauja 3–5 organizacijos. Organizacijos turi būti iš skirtingų ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.

Europos vietos renginio atveju (II tipas): ne mažiau kaip 6 organizacijos iš 6 skirtingų ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.

Europos masto renginio atveju: ne mažiau kaip 10 organizacijų (1 paraišką teikianti organizacija + 9 dalyvaujančiosios organizacijos kaip asocijuotosios partnerės) iš 10 skirtingų ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.

Didelio masto Europos renginio atveju: 1 paraišką teikianti organizacija + 14 dalyvaujančiųjų organizacijų kaip asocijuotųjų partnerių iš 14 skirtingų ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.

Reikalavimus atitinkanti veikla

Europos vietos renginių (I ir II tipo) atveju veikla turi vykti kiekvienoje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje, kuri dalyvauja Europos sporto renginyje, kuriuo nesiekiama pelno.

Europos mastu organizuojamų renginių atveju veikla turi vykti paraišką teikiančios organizacijos, kuri dalyvauja Europos sporto renginyje, kuriuo nesiekiama pelno, ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Didelio masto Europos renginio atveju veikla turi būti vykdoma ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Didelio masto Europos renginiai apima įvairias sporto šakas, juose turi būti demonstruojama bent 10 sporto šakų.

Projekto trukmė

Trukmė turi būti pasirinkta paraiškos teikimo etapu (projektai paprastai trunka 12 arba 18 mėn.) pagal projekto tikslą ir planuojamos veiklos rūšį. Projektus galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas pakeitimas.

Kam teikti paraišką?

Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Didelio masto Europos renginio atveju:

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE.

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE.

Didelio masto Europos renginio atveju:

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE.

Kada teikti paraišką?

Europos vietos renginio atveju (I ir II tipai)ir Europos masto renginio atveju:

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki kovo 22 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Didelio masto Europos renginio atveju:

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki vasario 21 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Projekto rengimas

ES dotacija bus skiriama organizacijoms, atsakingoms už sporto renginių rengimą, organizavimą ir tolesnius veiksmus.

Remiama ši standartinė veikla (sąrašas neišsamus):

 • renginio rengimas ir organizavimas;
 • sportininkų, trenerių, organizatorių ir savanorių švietimo veiklos organizavimas rengiantis renginiui;
 • su sporto renginiu susijusios šalutinės veiklos (konferencijų, seminarų) organizavimas;
 • savanorių mokymai;
 • tolesnės susijusios veiklos (įvertinimų, būsimų planų rengimo) organizavimas;
 • su renginio tema susijusi komunikacijos veikla.

Pagal šį veiksmą neremiami šie sporto renginiai:

sporto varžybos, kurias reguliariai organizuoja nacionalinės, Europos ar tarptautinės sporto federacijos, asociacijos ar lygos (t. y. nacionaliniai, Europos ar pasaulio čempionatai), išskyrus atvejus, kai prašoma finansinės paramos didelę gyventojų dalį pritraukiančiai papildomai veiklai organizuoti.

Numatomas poveikis

Numatomas šio veiksmo poveikis:

 • didesnis informuotumas apie sporto vaidmenį skatinant socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir sveikatinamąjį fizinį aktyvumą;
 • aktyvesnis dalyvavimas sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Projekto aktualumas (daugiausia 30 balų)

Kokiu mastu:

 • pasiūlymas yra aktualus siekiant šio veiksmo tikslų ir prioritetų;
 • projektas yra grindžiamas tikrų ir adekvačių poreikių analize;
 • pasiūlymas yra novatoriškas;
 • pasiūlymas papildo kitas dalyvaujančiųjų organizacijų jau įgyvendinamas iniciatyvas;
 • pasiūlymas suteikia pridėtinės vertės ES lygmeniu, nes tokių rezultatų nebūtų galima pasiekti vykdant veiklą pavienėse šalyse.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 20 balų)

Kokiu mastu:

 • projekto darbo planas yra aiškus, išsamus ir veiksmingas, įskaitant atitinkamus parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, stebėsenos, vertinimo ir dalijimosi rezultatais etapus;
 • projektas yra ekonomiškai efektyvus ir kiekvienos rūšies veiklai skiriami tinkami ištekliai;
 • siūloma metodika yra aiški, adekvati ir pagrįsta;
 • projekte siūlomos kokybės kontrolės priemonės, kuriomis užtikrinama, kad projektas būtų įgyvendinamas kokybiškai, užbaigtas laiku ir neviršijant biudžeto;
 • projektas apima skaitmeninių priemonių ir mokymosi metodų taikymą, siekiant papildyti fizinę veiklą ir stiprinti organizacijų partnerių bendradarbiavimą.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia 20 balų)

Kokiu mastu:

 • projekte dalyvauja įvairios dalyvaujančiosios organizacijos, turinčios skirtingus profilius ir patirties, kad galėtų sėkmingai pasiekti visus projekto tikslus;
 • siūlomas užduočių paskirstymas atskleidžia visų dalyvaujančiųjų organizacijų įsipareigojimą ir aktyvų įsitraukimą;
 • į pasiūlymą įtraukti veiksmingi dalyvaujančiųjų organizacijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų tarpusavio koordinavimo ir komunikacijos mechanizmai;
 • jei taikoma, kokiu mastu organizacijos iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, dalyvavimas projektui suteikia pridėtinės vertės.

Poveikis (daugiausia 30 balų)

Kokiu mastu:

 • projekto pasiūlyme numatyti konkretūs ir logiški veiksmai, kad projekto rezultatai būtų integruoti į kasdienį dalyvaujančiųjų organizacijų darbą;
 • projektas gali daryti teigiamą poveikį dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms, taip pat platesnei bendruomenei;
 • numatomi projekto rezultatai gali būti panaudoti už projekte dalyvaujančių organizacijų ribų tiek įgyvendinant projektą, tiek jam pasibaigus, taip pat vietos, regioniniu, nacionaliniu ar Europos lygmenimis;
 • projekto pasiūlyme numatyti atitinkami planai ir metodai projekto rezultatams įvertinti;
 • projekto pasiūlyme pateikta konkrečių ir efektyvių veiksmų, kad projekto rezultatai būtų žinomi dalyvaujančiosiose organizacijose, kad jais būtų dalijamasi su kitomis organizacijomis ir visuomene ir viešai pripažįstamas Europos Sąjungos teikiamas finansavimas;
 • projekto pasiūlyme numatyti konkretūs ir efektyvūs veiksmai, kuriais užtikrinamas projekto tvarumas, jo gebėjimas daryti poveikį ir duoti rezultatų net ir išnaudojus ES dotaciją.

Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 60 balų, atsižvelgiant į mažiausią būtiną balų skaičių pagal kiekvieną iš keturių dotacijos skyrimo kriterijų: bent po 15 balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose ir 10 balų „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybės“ ir „partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybės“ kategorijose. Ex aequo atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Parama Europos sporto renginiams, kuriais nesiekiama pelno, bus mokama fiksuotosiomis sumomis, išskyrus didelio masto Europos renginių kategoriją. Fiksuotoji suma priklauso nuo renginių skaičiaus ir projekte dalyvaujančių organizacijų skaičiaus.

Pareiškėjai rinksis iš 3 iš anksto nustatytų sumų pagal renginių ir projekte dalyvaujančių organizacijų skaičių.

 Sporto renginių kategorija

Europos vietos renginiai

Bent vienas renginys vienoje šalyje.

 • I tipas: ne mažiau kaip 3 organizacijos iš 3 skirtingų ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ir ne daugiau kaip 5 organizacijos iš 5 skirtingų ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.
  • Fiksuotoji suma: 200 000 EUR
 • II tipas: ne mažiau kaip 6 organizacijos iš 6 skirtingų ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.
  • Fiksuotoji suma: 300 000 EUR

Europos masto renginiai

Vienas renginys, kuriame dalyvauja bent 10 dalyvaujančiųjų organizacijų iš bent 10 ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių (įskaitant pareiškėjo organizaciją)

Fiksuotoji suma: 450 000 EUR

a) Europos vietos renginio atveju (I tipas): 200 000 EUR

Pasiūlymai susiję su projektais, kuriuose yra keli naudos gavėjai, o išlaidas dengia pareiškėjas ir organizacijos partnerės. Nustatytos dalyvaujančiosios organizacijos (3–5) laikomos bendromis dotacijos gavėjomis, o renginiai bei papildoma veikla vyks kiekvienoje dalyvaujančioje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Pasiūlymuose turi būti pateiktas specialusis skirsnis ir nurodytas užduočių ir ES dotacijos paskirstymas tarp partnerių. Būtina nurodyti ir kiekvieno projekto veiksmo įgyvendinimo grafiką bei projekto rezultatų pasiekimo terminą.

Pareiškėjai projekto veiklą turi padalyti į vadinamuosius darbo paketus. Kiekvienas darbo paketas turi būti susijęs su konkrečiais tikslais ir pareiškėjai turi nurodyti kiekybinius ir kokybinius rodiklius, leidžiančius įvertinti šių tikslų pasiekimo lygį.

b) Europos vietos renginio atveju (II tipas): 300 000 EUR

Pasiūlymai susiję su projektais, kuriuose yra keli naudos gavėjai, o išlaidas dengia pareiškėjas ir organizacijos partnerės. Nustatytos dalyvaujančiosios organizacijos (bent 6) laikomos bendromis dotacijos gavėjomis, o renginiai bei papildoma veikla vyks kiekvienoje dalyvaujančioje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Pasiūlymuose turi būti pateiktas specialusis skirsnis ir nurodytas užduočių ir ES dotacijos paskirstymas tarp partnerių. Būtina nurodyti ir kiekvieno projekto veiksmo įgyvendinimo grafiką bei projekto rezultatų pasiekimo terminą.

Pareiškėjai projekto veiklą turi padalyti į vadinamuosius darbo paketus. Kiekvienas darbo paketas turi būti susijęs su konkrečiais tikslais ir pareiškėjai turi nurodyti kiekybinius ir kokybinius rodiklius, leidžiančius įvertinti šių tikslų pasiekimo lygį.

c) Europos masto renginių atveju: 450 000 EUR

Pasiūlymai susiję su projektais, kuriuose yra vienas naudos gavėjas ir visas išlaidas dengia paraišką teikianti organizacija, todėl renginys bei papildoma veikla vyks paraišką teikiančios organizacijos ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Pagal sutarčių valdymo nuostatas dalyvaujančios organizacijos nelaikomos nei projekto partnerėmis, nei asocijuotosiomis partnerėmis ir negauna jokio finansavimo Programos lėšomis kaip projekto dalyvės ir todėl negali būti įtrauktos į projekto pasiūlymą.

Būtina nurodyti kiekvieno projekto veiklos įgyvendinimo grafiką bei projekto rezultatų pasiekimo terminą.

Pareiškėjai projekto veiklą turi padalyti į vadinamuosius darbo paketus. Kiekvienas darbo paketas turi būti susijęs su konkrečiais tikslais ir pareiškėjai turi nurodyti kiekybinius ir kokybinius rodiklius, leidžiančius įvertinti šių tikslų pasiekimo lygį.

Didelio masto Europos renginio atveju

Kadangi šiuo veiksmu siekiama remti didelio masto renginius, turinčius didelį poveikį, numatoma dotacijos suma yra nuo 1 mln. iki 2 mln. EUR. Paskirta dotacija gali būti mažesnė nei prašoma suma.

Dotacija bus grindžiama biudžetu, nurodant faktinius ir vieneto įkainius, taip pat fiksuotosios normos elementą. Ja bus padengiamos tam tikrų rūšių tinkamos finansuoti išlaidos, faktiškai patirtos įgyvendinant projektus.

Išsamūs dotacijos parametrai (didžiausia dotacijos suma, finansavimo norma, tinkamos finansuoti išlaidos ir kt.) bus nustatyti dotacijos sutartyje.

Išlaidos bus padengtos pagal dotacijos sutartyje nustatytą finansavimo normą (80 %).

Neleidžiama teikti finansinės paramos trečiosioms valstybėms. Leidžiamos savanorių ir MVĮ išlaidos. Žr. šio programos vadovo C dalies skirsnį „Tinkamos finansuoti tiesioginės išlaidos“.

Dotacijos mokėjimas

Visiško dotacijos išmokėjimo sąlyga – visų paraiškoje aprašytų darbo paketų užbaigimas pagal paraiškoje aprašytus kokybės kriterijus. Jei vienas ar daugiau darbo paketų neužbaigtas, užbaigtas iš dalies arba įvertintas kaip netenkinantis kokybės vertinimo reikalavimų, gali būti taikomas atitinkamas dotacijos sumos sumažinimas, kaip nurodyta dotacijos sutartyje.

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

Tagged in:  Sport