Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2024.

Vendar lahko vodnik za leto 2024 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Neprofitne Evropske Športne Prireditve

Cilji ukrepa

Cilj tega ukrepa je podpreti organizacijo športnih dogodkov z evropsko razsežnostjo na naslednjih področjih:

 • prostovoljstvo v športu;
 • socialna vključenost skozi šport;
 • boj proti diskriminaciji v športu, vključno z enakostjo spolov;
 • spodbujanje zdravih načinov življenja za vse: projekti v okviru te prednostne naloge bodo osredotočeni predvsem na: (a) izvajanje treh stebrov pobude HealthyLifeStyle4All, (b) izvajanje priporočila Sveta o zdravju koristnih telesnih dejavnostih; (c) podporo izvajanju evropskega tedna športa; (d) spodbujanje športa in telesne dejavnosti kot orodja za zdravje; (e) promocijo vseh aktivnosti, ki spodbujajo udejstvovanje v športu in telesni dejavnosti; (f) promocijo tradicionalnih športov in iger;

Projekt mora biti osredotočen na enega od teh ciljev. Osredotočen je lahko tudi na preostale cilje, vendar mora biti glavni cilj jasno opredeljiv in v predlogu prevladovati.

Zagotavlja finančno podporo za organizacijo ene športne prireditve na evropski ravni v eni državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali za organizacijo evropskih lokalnih prireditev v več državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu.

Katera merila je treba izpolnjevati za prijavo za Neprofitne Evropske Športne Prireditve?

Merila za upravičenost

Da bi bili predlogi projektov za neprofitne evropske športne prireditve upravičeni do nepovratnih sredstev iz programa Erasmus+, morajo izpolnjevati naslednja merila:

Kdo se lahko prijavi?

Katera koli javna ali zasebna organizacija, skupaj s povezanimi subjekti (če obstajajo), ki je dejavna na področju športa in je ustanovljena v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu. Take organizacije so lahko na primer (neizčrpen seznam):

 • javni organ, pristojen za področje športa na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • športna organizacija na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni;
 • nacionalni olimpijski komite ali nacionalno športno združenje;
 • organizacija, ki zastopa gibanje „šport za vse“;
 • organizacija, aktivna na področju spodbujanja telesne dejavnosti;
 • organizacija, ki zastopa sektor rekreativnih dejavnosti;
 • organizacija, aktivna na področju izobraževanja, usposabljanja ali mladine.

Sestava konzorcija

Neprofitna evropska športna prireditev je transnacionalna in vključuje:

Za evropsko lokalno prireditev (vrsta I): od tri do pet organizacij. Vsaka organizacija mora biti iz desetih različnih držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu;

Za evropsko lokalno prireditev (vrsta II): najmanj šest organizacij iz šestih različnih držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu;

Za prireditev na evropski ravni: najmanj deset organizacij (ena samostojna prijaviteljica in devet sodelujočih organizacij kot pridružene partnerice) iz desetih različnih držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu.

za veliko evropsko prireditev: ena samostojna prijaviteljica in 14 sodelujočih organizacij kot pridružene partnerice iz 14 različnih držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu.

Upravičene aktivnosti

Pri evropskih lokalnih prireditvah (vrsti I in II) se morajo aktivnosti izvajati v vsaki državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, vključeni v neprofitno evropsko športno prireditev.

Pri prireditvi na evropski ravni se morajo aktivnosti izvajati v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, kjer ima sedež organizacija prijaviteljica, vključena v neprofitno evropsko športno prireditev.

Pri veliki evropski prireditvi morajo aktivnosti morajo potekati v državah članicah EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Velike prireditve morajo vključevati najmanj 10 različnih športnih panog.

Trajanje projekta

Trajanje mora biti izbrano ob prijavi (projekti običajno trajajo 12 ali 18 mesecev) na podlagi cilja projekta in vrste aktivnosti, ki so predvidene v tem času. Podaljšanje je mogoče, če je to ustrezno utemeljeno in sprejeto s spremembo.

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

Za veliko evropsko prireditev:

ID razpisa: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE.

ID razpisa: ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE.

Za veliko evropsko prireditev:

ID razpisa: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE.

Kdaj se prijaviti?

Za evropsko lokalno prireditev (vrsta I in II): Za prireditev na evropski ravni:

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 22. marca do 17. ure (po bruseljskem času).

Za veliko evropsko prireditev:

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 21. februarja do 17. ure (po bruseljskem času).

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Priprava projekta

Nepovratna sredstva EU se bodo dodelila organizacijam, pristojnim za pripravo, organizacijo in nadaljnje spremljanje športnih prireditev.

Podprte so naslednje standardne aktivnosti (neizčrpen seznam):

 • priprava in organizacija prireditve;
 • organizacija izobraževanja za športnike, mentorje, organizatorje in prostovoljce pred prireditvijo;
 • organizacija spremljevalnih aktivnosti športne prireditve (konference, seminarji);
 • usposabljanje prostovoljcev;
 • izvajanje aktivnosti po prireditvi (ocenjevanje, priprava prihodnjih načrtov);
 • aktivnosti obveščanja, povezane s temo prireditve.

Naslednje športne prireditve niso podprte v okviru tega ukrepa:

 • športna tekmovanja, ki jih redno organizirajo nacionalne, evropske ali mednarodne športne zveze/združenja/lige (nacionalna, evropska ali svetovna prvenstva), razen če se za finančno podporo zaprosi za organizacijo spremljevalnih aktivnosti, namenjenih velikemu delu prebivalstva.

Pričakovani učinek

Pričakovani učinek tega ukrepa je:

 • večja ozaveščenost o vlogi športa pri spodbujanju socialnega vključevanja, enakih možnosti in zdravju koristne telesne dejavnosti (HEPA);
 • pogostejša udeležba v športu, telesna dejavnost in prostovoljstvo.

Merila za dodelitev

Ustreznost projekta (največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • predlog ustreza ciljem in prednostnim nalogam ukrepa;
 • predlog temelji na pravi in ustrezni analizi potreb;
 • je predlog inovativen;
 • predlog dopolnjuje druge pobude, ki jih že izvajajo sodelujoče organizacije;
 • predlog prispeva dodano vrednost na ravni EU z rezultati, ki jih ne bi bilo mogoče doseči, če bi aktivnosti izvajala samo ena država.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 20 točk)

V kolikšni meri:

 • je delovni načrt projekta jasen, popoln in učinkovit, vključno z ustreznimi fazami za pripravo, izvedbo, spremljanje, ocenjevanje in izmenjavo rezultatov projekta;
 • je projekt stroškovno učinkovit in v kolikšni meri se posameznim aktivnostim projekta dodeljujejo ustrezna sredstva;
 • je predlagana metodologija jasna, ustrezna in izvedljiva;
 • so v projektu predlagani ustrezni ukrepi za nadzor kakovosti, da se zagotovijo visokokakovostna izvedba projekta, pravočasen zaključek in poraba sredstev v okviru proračuna;
 • je v projekt vključena uporaba digitalnih orodij in učnih metod za dopolnitev fizičnih aktivnosti ter izboljšanje sodelovanja med partnerskimi organizacijami.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 20 točk)

V kolikšni meri:

 • projekt vključuje ustrezen nabor sodelujočih organizacij v smislu profila in strokovnega znanja za uspešno doseganje vseh ciljev projekta;
 • sta iz predlagane dodelitve nalog razvidna zavezanost in aktivno prispevanje vseh sodelujočih organizacij;
 • predlog vsebuje učinkovite mehanizme za koordinacijo in obveščanje med sodelujočimi organizacijami ter z drugimi pomembnimi deležniki;
 • kadar je to ustrezno, v kolikšni meri vključenost sodelujoče organizacije iz tretje države, ki ni pridružena programu, projektu prinaša dodano vrednost.

Učinek (največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • predlog projekta vsebuje konkretne in logične korake za vključitev rezultatov projekta v redno delo sodelujoče organizacije;
 • lahko projekt pozitivno vpliva na udeležence in sodelujoče organizacije ter širšo skupnost;
 • se lahko pričakovani rezultati projekta uporabijo zunaj organizacij, ki sodelujejo v projektu, v življenjskem ciklu projekta in po njem ter na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni;
 • predlog projekta vsebuje ustrezne načrte in metode za ocenitev rezultatov projekta;
 • predlog projekta vsebuje konkretne in učinkovite korake za objavo rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah, izmenjavo rezultatov z drugimi organizacijami in javnostjo ter javno objavo navedbe, da je projekt financirala Evropska unija;
 • predlog projekta vsebuje konkretne in učinkovite korake za zagotavljanje trajnostnosti projekta ter v kolikšni meri lahko projekt po porabi nepovratnih sredstev EU še naprej dosega učinek in rezultate.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči najmanj 60 točk, doseči pa morajo tudi zahtevano najmanjše število točk za vsako od štirih meril za dodelitev: najmanj 15 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ in „Učinek“ ter najmanj 10 točk za kategoriji „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“ in „Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju“. V primeru izenačenih predlogov bodo imeli prednost predlogi z največ točkami v kategoriji „Ustreznost projekta“ in nato v kategoriji „Učinek“.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Prispevki za neprofitne evropske športne prireditve so v obliki pavšalnih zneskov, razen za kategorije velikih evropskih prireditev. Višina fiksnega pavšalnega zneska je odvisna od števila prireditev in števila organizacij, vključenih v projekt.

Prijavitelji bodo izbirali med tremi vnaprej določenimi zneski glede na število prireditev in število organizacij, vključenih v projekt.

Kategorija športne prireditve

Evropske lokalne prireditve

Vsaj ena prireditev na državo.

 • Vrsta I: od najmanj treh organizacij iz treh različnih držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu, do največ pet organizacij iz petih različnih držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu 
  • Fiksni pavšalni znesek: 200 000 EUR
 • Vrsta II: najmanj šest organizacij iz šestih različnih držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu 
  • Fiksni pavšalni znesek: 300 000 EUR

Prireditve na evropski ravni

Ena prireditev z vsaj desetimi sodelujočimi organizacijami iz vsaj desetih držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu (vključno z organizacijo prijaviteljico)

Fiksni pavšalni znesek: 450 000 EUR

a) Za evropsko lokalno prireditev (vrsta I): 200 000 EUR

Predlogi se nanašajo na projekte z več upravičenci, pri katerih morajo vse stroške kriti organizacije prijaviteljice in partnerske organizacije. Opredeljene sodelujoče organizacije (od tri do pet) se štejejo za soupravičence, organizirane prireditve in stranske aktivnosti pa se bodo izvajale v vsaki vključeni državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Predlogi vsebujejo poseben oddelek o porazdelitvi nalog in nepovratnih sredstev EU med partnerji. V njih se navedeta tudi časovni razpored za izvedbo vsake aktivnosti projekta in rok za pripravo rezultatov projekta.

Prijavitelji morajo aktivnosti projekta razdeliti v „delovne sklope“. Vsak delovni sklop je povezan s posebnimi cilji, poleg tega morajo prijavitelji opredeliti sklop kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki omogočajo ocenjevanje stopnje doseganja navedenih ciljev.

b) Za evropsko lokalno prireditev (vrsta II): 300 000 EUR

Predlogi se nanašajo na projekte z več upravičenci, pri katerih morajo vse stroške kriti organizacije prijaviteljice in partnerske organizacije. Opredeljene sodelujoče organizacije (najmanj šest) se štejejo za soupravičence, organizirane prireditve in stranske aktivnosti pa se bodo izvajale v vsaki vključeni državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Predlogi vsebujejo poseben oddelek o porazdelitvi nalog in nepovratnih sredstev EU med partnerji. V njih se navedeta tudi časovni razpored za izvedbo vsake aktivnosti projekta in rok za pripravo rezultatov projekta.

Prijavitelji morajo aktivnosti projekta razdeliti v „delovne sklope“. Vsak delovni sklop je povezan s posebnimi cilji, poleg tega morajo prijavitelji opredeliti sklop kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki omogočajo ocenjevanje stopnje doseganja navedenih ciljev.

c) Za prireditev na evropski ravni: 450 000 EUR

Projekt zajema projekte z enim upravičencem, kar pomeni, da mora vse stroške kriti organizacija prijaviteljica, zato se bodo organizirani dogodek in stranske aktivnosti izvajali v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, organizacije prijaviteljice. Z vidika upravljanja sporazuma se sodelujoče organizacije ne štejejo niti za projektne partnerje niti za pridružene partnerje in ne prejmejo sredstev iz programa v okviru projekta ter jih zato ni mogoče navesti v predlogu proračuna.

Navedeta se časovni razpored za izvedbo vsake aktivnosti projekta in rok za pripravo rezultatov projekta.

Prijavitelji morajo aktivnosti projekta razdeliti v „delovne sklope“. Vsak delovni sklop je povezan s posebnimi cilji, poleg tega morajo prijavitelji opredeliti sklop kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki omogočajo ocenjevanje stopnje doseganja navedenih ciljev.

Za veliko evropsko prireditev

Ker je namen tega ukrepa podpiranje velikih prireditev z zelo velikim učinkom, bo znesek nepovratnih sredstev predvidoma znašal med 1 in 2 milijonoma EUR. Znesek dodeljenih nepovratnih sredstev je lahko nižji od zahtevanega zneska.

Nepovratna sredstva bodo temeljila na proračunu in bodo vključevala dejanske stroške, stroške na enoto in pavšalno stopnjo. Podpirala bodo nekatere vrste upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali pri projektih.

Podrobni elementi nepovratnih sredstev (najvišji znesek nepovratnih sredstev, stopnja financiranja, upravičeni stroški itd.) bodo določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Stroški bodo povrnjeni po stopnji financiranja, določeni v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev (80 %).

Finančna podpora tretjim osebam ni dovoljena. Stroški za prostovoljce ter stroški malih in srednjih podjetij so dovoljeni. Glej del C tega vodnika za prijavitelje, oddelek „Upravičeni neposredni stroški“.

Plačilo nepovratnih sredstev

Pogoj za celotno izplačilo nepovratnih sredstev je dokončanje delovnih sklopov v skladu z merili kakovosti, opisanimi v vlogi. Če en delovni sklop ni dokončan ali je delno dokončan ali ocenjen kot nezadovoljiv v okviru ocene kakovosti, se lahko znesek nepovratnih sredstev ustrezno zmanjša, kot je navedeno v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

Tagged in:  Sport