Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Maza mēroga partnerības

Maza mēroga partnerību mērķis ir paplašināt programmas piekļūstamību grūti sasniedzamiem neliela mēroga dalībniekiem un personām skolu izglītības, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Piešķirot organizācijām mazākas dotāciju summas un piemērojot īsākus darbības termiņus un vienkāršākas administratīvās prasības salīdzinājumā ar sadarbības partnerībām, šā pasākuma mērķis ir sasniegt tautas organizācijas, programmas jaunpienācējus un mazāk pieredzējušas organizācijas, mazinot šķēršļus, kas organizācijām ar mazākām organizatoriskajām spējām traucē piekļūt programmai. Tāpat šis pasākums atbalsta elastīgus formātus — tādu transnacionāla un nacionāla rakstura darbību kombināciju, kurām nav Eiropas dimensijas, — sniedzot organizāciju rīcībā plašākus līdzekļus, lai uzrunātu cilvēkus, kuriem ir mazāk iespēju. Maza mēroga partnerības var sniegt ieguldījumu arī transnacionālu tīklu izveidē un attīstībā, kā arī sinerģijas veicināšanā starp vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga politiku.

Pasākuma Mērķi

 • Piesaistīt un paplašināt programmas piekļūstamību jaunpienācējiem, mazāk pieredzējušām organizācijām un maza mēroga dalībniekiem. Šīm partnerībām vajadzētu būt organizāciju pirmajam solim virzienā uz sadarbību Eiropas līmenī.
 • Atbalstīt tādu mērķgrupu iekļaušanu, kurām ir mazāk iespēju.
 • Atbalstīt aktīvu Eiropas pilsoniskumu un veidot Eiropas dimensiju vietējā līmenī.

Turklāt sadarbības partnerību galvenie mērķi attiecas arī uz maza mēroga partnerībām proporcionāli katra projekta tvērumam un apjomīgumam.

 • Uzlabot iesaistīto organizāciju un iestāžu darba un metožu kvalitāti, tām kļūstot atvērtām jauniem dalībniekiem, kas tradicionāli nav iekļauti vienā un tai pašā nozarē.
 • Veidot organizāciju spēju strādāt transnacionālā līmenī un dažādās nozarēs.
 • Risināt kopīgas vajadzības un prioritātes izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā.
 • Veicināt pārveidi un pārmaiņas (individuālā, organizācijas vai nozares līmenī), kas palīdz panākt uzlabojumus proporcionāli katras organizācijas kontekstam.

Kādiem kritērijiem jāatbilst, lai pieteiktos maza mēroga partnerībai?

Maza mēroga partnerībai jāatbilst turpmāk izklāstītajiem kritērijiem, lai tā varētu saņemt programmas “Erasmus+” dotāciju.

Atbilstības kritēriji

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura dalīborganizācija, kas izveidota ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā.

Pieteikumiem, kas iesniegti valstu aģentūrām skolu izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā, organizācija var pieteikties tikai vienu reizi termiņā.

Kāda veida organizācijas var piedalīties projektā?

Maza mēroga partnerībā var piedalīties jebkura publiska vai privāta organizācija1 , kas izveidota ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī (sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).

Neatkarīgi no projekta skartās jomas maza mēroga partnerībās var piedalīties visu veidu organizācijas, kas strādā izglītības, apmācības, jaunatnes, sporta jomā vai citās sociālekonomikas nozarēs, kā arī organizācijas, kas īsteno dažādas jomas ietverošas darbības (piemēram, vietēja, reģionāla un valsts mēroga iestādes, atzīšanas un validēšanas centri, tirdzniecības kameras, tirdzniecības organizācijas, profesionālās orientācijas centri, kultūras un sporta organizācijas).

Atkarībā no prioritātes, uz kuru vērsts projekts, un projekta mērķiem maza mēroga partnerībās būtu jāiesaista visatbilstošākais un daudzveidīgākais partneru klāsts, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz to dažādā pieredze, profils un īpašā zinātība.

Dalīborganizāciju skaits un profils

Maza mēroga partnerība ir transnacionāla un ietver vismaz divas organizācijas no divām dažādām ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm.

Partnerības dalīborganizāciju skaits ir neierobežots.

Iesniedzot dotācijas pieteikumu, jānorāda visas dalīborganizācijas.

Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti valstu aģentūrām skolu izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomās, viena un tā pati organizācija (viens OID) nevar būt iesaistīta vairāk kā 10 pieteikumos vienā termiņā ne kā pieteikuma iesniedzējs, ne kā partneris2 .

Noteiktās prioritātes

Lai pretendētu uz finansējumu, maza mēroga partnerībām jābūt vērstām uz:

 • vismaz vienu horizontālo prioritāti

un/vai

 • vismaz vienu konkrēto prioritāti, kas attiecas uz visvairāk skarto izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomu.

Tādu profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomas projektu gadījumā, kurus pārvalda “Erasmus+” valsts aģentūras, valsts aģentūras var pievērst lielāku uzmanību prioritātēm, kuras ir sevišķi būtiskas konkrētajā valstī (“Eiropas prioritātes valsts kontekstā”). Valsts aģentūrām savās oficiālajās tīmekļa vietnēs ir jāsniedz atbilstīga informācija potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem.

Projekti sporta jomā var būt vērsti tikai uz vienu prioritāti (horizontālu vai konkrētu).

Darbību norises vieta(-as)

Visām maza mēroga partnerības darbībām jānotiek valstīs, kurās atrodas projekta dalīborganizācijas.

Turklāt, ja tas ir pienācīgi pamatoti saistībā ar projekta mērķiem vai tā īstenošanu, darbības var notikt arī Eiropas Savienības iestāžu mītnes vietās3 , pat tad, ja projektā nepiedalās neviena dalīborganizācija no valsts, kurā atrodas attiecīgās iestādes mītnes vieta.

Projekta ilgums

No 6 līdz 24 mēnešiem.

Ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķiem un laika gaitā plānoto darbību veidu.

Izņēmuma gadījumos pēc dotācijas saņēmēja pieprasījuma un ar valsts aģentūras vai izpildaģentūras piekrišanu maza mēroga partnerības ilgumu var pagarināt. Šādā gadījumā kopējā dotācija netiek mainīta.

Kur pieteikties?

Maza mēroga partnerībām profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā, kuru pieteikumu iesniedz jebkura no šīs jomas organizācijām, —

 • tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Maza mēroga partnerībām sporta jomā —

 • Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā, kuras mītne atrodas Briselē.

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-SPORT-2024-SSCP.

Abos gadījumos vienā termiņā viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu pieteikumu vienā aģentūrā4 .

Kad pieteikties?

Maza mēroga partnerībām profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā, kuru pieteikumu iesniedz jebkura no šīs jomas organizācijām, —

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz:

 • 05. marta plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. septembra līdz 31. decembrim, un
 • 1. oktobra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas laikā no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. augustam.

Iespējamais projektu pieteikumu iesniegšanas papildu termiņš maza mēroga partnerībām jaunatnes jomā —

valsts aģentūras var organizēt projektu jaunatnes jomā pieteikumu iesniegšanas papildu kārtu, uz kuru arī attiecas šajās vadlīnijās ietvertie noteikumi. Valsts aģentūras informē par šādu iespēju savā tīmekļa vietnē.

Ja tiek organizēta projektu pieteikumu iesniegšanas papildu kārta, dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 7. maija plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. augusta līdz 31. decembrim.

Maza mēroga partnerībām sporta jomā —

dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 5. marta plkst. 17.00.00.

Projekta izveide

Maza mēroga partnerības projektu veido četri posmi, kuri sākas vēl pirms tam, kad projekta priekšlikumam ir piešķirts finansējums — plānošana, sagatavošanās, īstenošana un pēcpasākumi. Darbībās iesaistītajām dalīborganizācijām un dalībniekiem aktīvi jāiesaistās visos projekta posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās pieredzi.

 • Plānošana (vajadzību, mērķu, projekta un mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana, grafika izveidošana utt.).
 • Sagatavošanās (darbību plānošana, darba programmas izstrāde, praktiskā kārtība, plānoto darbību mērķgrupas(-u) apstiprināšana, līgumu noslēgšana ar partneriem utt.).
 • Darbību īstenošana.
 • Pēcpasākumi (darbību un to ietekmes izvērtēšana dažādos līmeņos, projekta rezultātu kopīgošana un izmantošana).

Maza mēroga partnerības var ietvert transnacionālu mācīšanās, mācīšanas un apmācības darbību organizēšanu personām un personu grupām, ciktāl šīs darbības rada pievienoto vērtību projekta mērķu sasniegšanā.

Maza mēroga partnerību gadījumā sporta jomā ir ieteicams priekšlikumā iekļaut vismaz vienu vietēja vai reģionāla mēroga sporta klubu.

Izstrādājot projektu, jāņem vērā šādi horizontālie aspekti:

Papildus atbilstības nodrošināšanai formālajiem kritērijiem un ilgtspējīgas sadarbības kārtības izveidošanai ar visiem projekta partneriem turpmāk izklāstītie elementi var sniegt ieguldījumu sadarbības partnerību ietekmes un kvalitatīvas īstenošanas veicināšanā. Pieteikumu iesniedzēji tiek mudināti ņemt vērā šīs iespējas un dimensijas, izstrādājot maza mēroga partnerības projektus. 

Iekļaušana un Daudzveidība

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos. Lai īstenotu šos principus, ir izstrādāta Iekļaušanas un daudzveidības stratēģija5 , kuras mērķis ir kvalitatīvāk iesaistīt dažādas izcelsmes dalībniekus, jo īpaši tos, kuriem ir mazāk iespēju un kuri sastopas ar šķēršļiem, piedaloties Eiropas projektos. Maza mēroga partnerības ir īpaši piemērotas darbam ar iekļaušanu un daudzveidību kā projekta priekšmetu un iekļaujošu prakšu un metožu un tādu prakšu un metožu turpmākai izstrādei, kurās ir ņemts vērā daudzveidības aspekts, saskaņā ar atbilstošo pasākuma politisko prioritāti. Turklāt neatkarīgi no projektu tematikas organizācijām būtu jāizstrādā pieejamas un iekļaujošas projekta darbības, ņemot vērā to dalībnieku viedokli, kuriem ir mazāk iespēju, un iesaistot viņus lēmumu pieņemšanā visa procesa gaitā.

Vidiskā ilgtspēja

Projekti jāveido videi draudzīgā veidā, un visos to aspektos jāīsteno videi draudzīga prakse. Izstrādājot savus projektus, organizācijām un dalībniekiem ir jāīsteno videi draudzīga pieeja, kura mudinās visas iesaistītās puses diskutēt un uzzināt vairāk par vides jautājumiem, iedziļināties pārdomās par to, kas ir paveicams dažādos līmeņos, kā arī palīdzēs organizācijām un dalībniekiem nākt klajā ar alternatīviem videi draudzīgākiem veidiem, kā īstenot projekta darbības.

Digitālā dimensija

Virtuālā sadarbība un eksperimentācija ar virtuālajām un jaukta tipa mācīšanās iespējām ir veiksmīgas maza mēroga partnerības atslēga. Īpaši skolu izglītības un pieaugušo izglītības projektu jomā ļoti ieteicams izmantot Eiropas skolu izglītības platformu , eTwinning un pieaugušo izglītības platformu (EPALE), lai darbotos kopā pirms projekta darbību sākšanas, to laikā un pēc to noslēguma. Projektiem jaunatnes jomā ļoti ieteicams izmantot Eiropas Jaunatnes portālu un Eiropas jaunatnes stratēģijas platformu, lai darbotos kopā pirms projekta darbību uzsākšanas, to laikā un pēc to noslēguma.

Līdzdalība un pilsoniskā iesaistīšanās

Programma atbalsta līdzdalību un aktīvu iesaistīšanos visos savos pasākumos. Maza mēroga partnerību projektos būtu jāpiedāvā iespējas iedzīvotāju līdzdalībai demokrātiskajā dzīvē, kā arī viņu sociālajai un pilsoniskajai iesaistei. Uzmanības centrā būs arī informētības veicināšana un izpratne par Eiropas Savienības kontekstu, jo īpaši par ES kopējām vērtībām, vienotības un daudzveidības principiem, kā arī tās kultūras identitāti, kultūrizpratni un sociālo un kultūrvēsturisko mantojumu.

Piešķiršanas kritēriji

Atbilstība (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekta priekšlikums atbilst pasākuma mērķiem un prioritātēm. Turklāt priekšlikums tiks uzskatīts par ļoti atbilstošu, ja:
  • tas ir vērsts uz prioritāti “iekļaušana un daudzveidība”,
  • tādu projektu gadījumā, kurus pārvalda “Erasmus+” valsts aģentūras: tas risina vismaz vienu “Eiropas prioritātēm valsts kontekstā” atbilstošo jautājumu saskaņā ar valsts aģentūras norādīto,
 • priekšlikums ir saistīts ar ES kopīgo vērtību, piemēram, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas, kā arī jebkāda veida diskriminācijas apkarošanas, ievērošanu un veicināšanu,
 • dalīborganizāciju profils, pieredze un darbības atbilst pieteikuma jomai,
 • priekšlikums rada pievienoto vērtību ES līmenī, veidojot organizāciju spējas iesaistīties pārrobežu sadarbībā un tīklošanās pasākumos.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekta mērķi ir skaidri noteikti, reālistiski un vērsti uz dalīborganizāciju vajadzībām un mērķiem, kā arī to mērķgrupu vajadzībām,
 • darbības ir veidotas piekļūstamā un iekļaujošā veidā un ir atvērtas cilvēkiem, kuriem ir mazāk iespēju,
 • ierosinātā metodika ir skaidra, atbilstoša un pamatota:
  • projekta darba plāns ir izklāstīts skaidri, pilnīgi un efektīvi, ietverot attiecīgus sagatavošanās, īstenošanas, un projekta rezultātu kopīgošanas posmus,
  • projekts ir izmaksefektīvs un piešķir atbilstošus resursus katrai darbībai,
 • projekts ietver digitālo rīku un mācīšanās metožu pielietošanu, lai papildinātu fiziskās darbības un uzlabotu sadarbību ar partnerorganizācijām.
  • Attiecīgā gadījumā: tas, kādā mērā projekts izmanto “Erasmus+” tiešsaistes platformas (Eiropas skolu izglītības platformu, EPALE, Eiropas Jaunatnes portālu un ES jaunatnes stratēģijas platformu) kā instrumentus projekta darbību sagatavošanai, īstenošanai un pēcpasākumu rīkošanai,
 • projekts ir izstrādāts videi draudzīgā veidā, un dažādos projekta posmos īsteno videi draudzīgu praksi.

Partnerības un sadarbības kārtības kvalitāte (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekts ietver pienācīgu dalīborganizāciju daudzveidību profila ziņā,
 • projekts pasākumā iesaista jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas,
 • ierosinātais uzdevumu sadalījums apliecina visu dalīborganizāciju apņemšanos un aktīvu līdzdalību,
 • priekšlikums ietver efektīvus mehānismus koordinācijai un saziņai starp dalīborganizācijām.

Ietekme (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un loģiskus pasākumus projekta rezultātu integrēšanai dalīborganizācijas ikdienas darbā,
 • projekts spēj pozitīvi ietekmēt tā dalībniekus un dalīborganizācijas, kā arī plašāku kopienu,
 • projekta priekšlikums ietver atbilstīgus projekta iznākumu novērtēšanas veidus,
 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un efektīvus pasākumus projekta rezultātu popularizēšanai dalīborganizācijās, apmaiņai ar rezultātiem ar citām organizācijām un sabiedrību, kā arī publisku atsauču sniegšanai uz Eiropas Savienības finansējumu.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu. Turklāt tiem jāiegūst vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no iepriekš minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām (t. i., vismaz 15 punkti kategorijās “Projekta atbilstība” un “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte”; 10 punkti kategorijās “Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte” un “Ietekme”).

Ja diviem vai vairākiem pieteikumiem būs vienāds kopējais rezultāts (vienādu rezultātu gadījumi), prioritāti piešķirs pieteikumiem ar lielāko punktu skaitu kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Ierosināto finansējuma modeli veido divu iespējamo fiksēto summu izvēlne atbilstīgi projekta kopējai dotācijas summai. Pieteikumu iesniedzēji varēs izvēlēties starp divām iepriekš noteiktām summām atbilstīgi tām darbībām, kuras viņi vēlas īstenot, un rezultātiem, kurus viņi vēlas sasniegt.

Vienreizējās fiksētās summas:

 • 30 000 EUR,
 • 60 000 EUR.

Plānojot savus projektus, pieteikumu iesniedzējām organizācijām kopā ar saviem projektu partneriem būs jāizvēlas tā vienreizējā fiksētā summa, kura labāk atbilst to projektu izmaksu segšanai, pamatojoties uz savām vajadzībām un mērķiem. Ja projektam tiek piešķirts finansējums, tad pieprasītā fiksētā summa kļūst par kopējo dotācijas summu.

Priekšlikumos jāsniedz to darbību apraksts, kuras pieteikumu iesniedzēji apņemas īstenot, izmantojot pieprasīto fiksēto summu, un tiem jāatbilst taupības, lietderības un efektivitātes principiem.

Pieprasītās fiksētās summas izvēlei būtu jābalstās uz pieteikuma iesniedzēja aplēstajām vispārējām projekta izmaksām. Pamatojoties uz šīm aplēsēm, pieteikumu iesniedzējiem jāizvēlas to vajadzībām vispiemērotākā summa, vienlaicīgi nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu un līdzfinansējuma principa ievērošanu (t. i., projektu budžetu paredzēts papildināt ar citiem finansējuma avotiem, tādēļ gaidāmās kopējās projekta izmaksas ir augstākas nekā pieprasītās fiksētās summas apmērs).

Ja rodas šaubas, izvēloties no divām summām, pieteikumu iesniedzēji var: a) samazināt projekta izmaksas, piemēram, atrodot izmaksu ziņā efektīvākus veidus, kā sasniegt līdzīgus rezultātus, vai pielāgojot projekta darbību skaitu/mērogu budžetam; b) palielināt projekta mērogu, piemēram, paredzot ar darbībām sasniegt vairāk dalībnieku, palielinot darbību skaitu vai radot papildu projekta rezultātus.

Ierosināto projekta darbību skaita, tvēruma un sarežģītības atbilstība pieprasītajai summai, kā arī to nozīmīgums, ņemot vērā projekta mērķus, ir svarīgi kvalitātes novērtējuma elementi, kas tiks izvērtēti saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem piešķiršanas kritērijiem.

Prasības

Ņemot vērā to, ka maza mēroga partnerības ir instruments programmas jaunpienācēju un mazāk pieredzējušu organizāciju iekļaušanas un piekļuves nodrošināšanai, tās informācijas līmenis, kas nepieciešama dotācijas pieteikuma iesniegšanai šajā pasākumā, būs vienkāršs, vienlaikus nodrošinot atbilstību ES Finanšu regulas noteikumiem. Tādēļ projekta aprakstā iekļaujama šāda informācija:

 • mērķi
 • ierosinātās darbības,
 • prognozētie rezultāti.

Mērķus, darbības un prognozētos rezultātus var savstarpēji skaidri sasaistīt, un tie ir izklāstīti saskaņotā veidā. Tāpat pieteikumiem ir jāietver vispārējs projekta laika grafiks, kurā norādīts prognozētais datums, kad tiks pabeigtas galvenās darbības.

Pieteikumu iesniedzējiem būtu jāsniedz pietiekama informācija par budžeta plānu, lai izvērtētāji varētu novērtēt katras darbības piemērotību, kā arī katras darbības atbilstību citām darbībām.

Projekta budžetā jānorāda plānotās projekta darbības un katrai no tām piešķirtā dotācijas daļa.

Ir atļauts slēgt apakšuzņēmuma līgumus, ja vien tie neattiecas uz pamatdarbībām, no kurām ir tieši atkarīga pasākuma mērķu sasniegšana. Šādos gadījumos pieteikumā ir skaidri jānorāda un jāapraksta apakšuzņēmēja uzdevumi.

Dotācijas samaksa

Nosacījums dotācijas pilnai izmaksai ir visu darbību pabeigšana atbilstīgi pieteikumā izklāstītajiem kvalitātes kritērijiem. Ja viena vai vairākas darbības netiek pabeigtas, tiek pabeigtas daļēji vai kvalitātes novērtējumā tiek atzītas par neapmierinoši izpildītām, dotācijas summai var tikt piemērots attiecīgs samazinājums nobeiguma ziņojuma posmā nekvalitatīvas,

daļējas vai novēlotas īstenošanas gadījumā, nepieņemot atsevišķas darbības vai samazinot kopējo summu par vienotas likmes procentuālo daļu.

Nobeiguma ziņojuma novērtējums balstās uz katras veiktās darbības sīku aprakstu, informāciju, kas norāda pieteikumā noteikto projekta mērķu sasniegšanas līmeni, programmas “Erasmus+” projektu rezultātu platformā augšupielādēto projekta rezultātu kvalitāti un partnerorganizāciju pašvērtējumu.