Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Partnerstva za suradnju

Što su partnerstva za suradnju?

Ova aktivnost organizacijama sudionicama omogućava stjecanje iskustva u međunarodnoj suradnji i jačanje njihovih sposobnosti, ali i postizanje kvalitetnih inovativnih rezultata. Ovisno o ciljevima projekta, uključenim organizacijama sudionicama programa, očekivanom učinku i drugim elementima, partnerstva za suradnju mogu biti različitih veličina i dosega te u skladu s tim prilagođavati svoje aktivnosti. Kvalitativno ocjenjivanje tih projekata bit će razmjerno ciljevima suradnje i prirodi uključenih organizacija. 

Sljedeći tu logiku, organizacijama se nude dvije vrste partnerstva za zajednički rad, učenje i rast:

  • suradnička partnerstva
  • mala partnerstva.

Te dvije vrste partnerstava detaljno su predstavljene u nastavku, što će vam pomoći da odaberete vrstu partnerstva koja najbolje odgovara profilu i strukturi vaše organizacije i vašim projektnim idejama.

Koje aktivnosti obično provode partnerstva za suradnju?

Tijekom projekta organizacije obično mogu provoditi širok spektar aktivnosti. Organizacije imaju fleksibilnost pri odabiru najbolje kombinacije aktivnosti, od tradicionalnih do kreativnijih i inovativnijih, što pridonosi ostvarenju ciljeva projekta u odnosu na njegov opseg i razmjerno kapacitetima partnerstva. Na primjer:

  • upravljanje projektom: aktivnosti koje su potrebne kako bi se osiguralo odgovarajuće planiranje, provedba i praćenje projekata, uključujući neometanu i učinkovitu suradnju projektnih partnera. U ovoj fazi aktivnosti obično uključuju organizacijske i administrativne zadatke, virtualne sastanke partnera, pripremu komunikacijskih materijala, pripremu i praćenje sudionika koji sudjeluju u aktivnostima itd.  
  • aktivnosti provedbe: mogu uključivati događanja namijenjena umrežavanju, sastanke, radne sastanke radi razmjene informacija o načinu rada i razrade rezultata. Te aktivnosti mogu uključivati​i sudjelovanje osoblja i polaznika (pod uvjetom da njihovo sudjelovanje pridonosi ostvarenju ciljeva projekta)
  • aktivnosti dijeljenja i promicanja: organiziranje konferencija, sastanaka, događanja čiji je cilj dijeljenje, obrazlaganje i promicanje rezultata projekta, bilo da su u obliku opipljivih rezultata, zaključaka, dobre prakse ili kojem drugom obliku.

Doprinos ove aktivnosti ostvarivanju prioriteta politike

Svake godine Europska komisija postavlja zajedničke prioritete i ciljeve koje treba ostvarivati na razini programa Erasmus+ u različitim područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Stoga su partnerstva za suradnju, osim na razvijanje kapaciteta organizacija uključenih u projekt, usmjerena i na to da njihovi rezultati pridonose ostvarivanju tih prioriteta.

Zbog toga projekti moraju biti oblikovani prema jednom ili više tih prioriteta, a prioritete treba odabrati pri prijavi projekata. Ujedno se preporučuje da se, pri formuliranju projektnih prijedloga, prouče rezultati prethodno financiranih projekata sa sličnim prioritetima kako bi se osigurala dosljednost i izbjeglo udvostručavanje te da se projekti nadovezuju na postojeće rezultate i na taj način pridonose zajedničkom razvoju različitih područja. Korisne informacije o financiranim projektima mogu se naći na platformi programa Erasmus+ za rezultate projekata: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en.

Osim toga, radi boljeg povezivanja europskih prioriteta s konkretnim potrebama na nacionalnoj razini, nacionalne agencije za program Erasmus+ imaju mogućnost odrediti jedan ili više tih europskih prioriteta kao posebno relevantne u svojem nacionalnom kontekstu kako bi potaknule organizacije da svoj doprinos u određenoj godini usmjere na ta odabrana područja.

Tijekom 2022. partnerstva za suradnju moraju se usmjeriti na jedno ili više sljedećih prioritetnih područja:

Prioriteti koji se primjenjuju na sve sektore programa Erasmus+

Uključivost i raznolikost u svim područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta: program će podupirati projekte koji promiču socijalnu uključivost i čiji je cilj doprijeti do osoba s manje mogućnosti, uključujući osobe s invaliditetom i osobe migrantskog podrijetla, kao i osobe koje žive u ruralnim i udaljenim područjima, osobe koje se suočavaju sa socioekonomskim poteškoćama ili bilo kojim drugim potencijalnim izvorom diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Ti će projekti pomoći u uklanjanju prepreka s kojima se te skupine suočavaju u pristupu mogućnostima koje nudi program te će pridonijeti stvaranju uključivih okruženja koja potiču pravednost i jednakost i odgovaraju potrebama šire zajednice.

Okoliš i borba protiv klimatskih promjena: cilj je ovog programa u svim sektorima pridonijeti shvaćanju važnosti zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena. Prednost će imati projekti usmjereni na razvoj kompetencija u različitim sektorima koji su relevantni za održivost, na razvoj zelenih strategija i metodologija za sektorske vještine te na kurikulume usmjerene na budućnost koji bolje ispunjavaju potrebe pojedinaca. Program će podupirati i ispitivanje inovativnih načina pripremanja učenika, studenata, osoblja i osoba koje rade s mladima da doista donesu pozitivne promjene (npr. ušteda resursa, smanjenje potrošnje energije i otpada, kompenziranje ugljičnog otiska emisija ili odabir održivih opcija kad je riječ o hrani i mobilnosti). Prednost će imati i projekti koji – putem obrazovanja, osposobljavanja, aktivnosti za mlade i sportskih aktivnosti – omogućuju promjene u ponašanju povezane s osobnim preferencijama, potrošačkim navikama i načinom života, u skladu s inicijativom novi europski Bauhaus; razvijaju kompetencije nastavnog i rukovodećeg osoblja u pogledu održivosti i podupiru planirane pristupe organizacija sudionica ekološkoj održivosti.

Pristupanje digitalnoj transformaciji razvojem digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta: program će podupirati planove digitalne transformacije osnovnih i srednjih škola, ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visokih učilišta i ustanova za obrazovanje odraslih. Prednost će imati projekti čiji je cilj povećanje kapaciteta i spremnosti ustanova za učinkovit prelazak na digitalno obrazovanje. Program će podupirati svrsishodnu upotrebu digitalnih tehnologija u obrazovanju, osposobljavanju, području mladih i sportu za poučavanje, učenje, ocjenjivanje i uključivanje. To uključuje razvoj digitalne pedagogije i stručnog znanja u upotrebi digitalnih alata za učitelje i nastavnike, uključujući pristupačne i asistivne tehnologije te stvaranje i inovativno korištenje digitalnog obrazovnog sadržaja. Isto tako uključuje i razvoj digitalnih vještina i kompetencija cjelokupnog stanovništva uz pomoć odgovarajućih programa i inicijativa. Posebna pozornost posvetit će se promicanju rodne ravnopravnosti i uklanjanju razlika u pristupu i korištenju za nedovoljno zastupljene skupine. Program će dodatno podupirati upotrebu europskih okvira za digitalne kompetencije nastavnog osoblja, građana i organizacija.

Zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje: program će podupirati aktivno građanstvo i etičnost u cjeloživotnom učenju te poticati razvoj socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Prednost će imati i projekti koji nude mogućnosti za sudjelovanje u demokratskom životu te za društveni i građanski angažman u okviru aktivnosti formalnog ili neformalnog učenja. Posebna pozornost posvetit će se jačanju svijesti o Europskoj uniji i razumijevanju njezina konteksta, posebno kad je riječ o zajedničkim vrijednostima, načelu jedinstva i raznolikosti te kulturnom identitetu, kulturnoj senzibilizaciji i društvenoj i povijesnoj baštini.

Uz navedene opće prioritete, u odgovarajućim sektorima postavljeni su sljedeći posebni prioriteti.

Sektorski prioriteti

U području visokog obrazovanja:

Prioritet će imati aktivnosti koje su ključne za postizanje ciljeva europskog prostora obrazovanja. Cilj je poduprijeti sektor visokog obrazovanja kako bi postao još povezaniji, inovativniji, uključiviji i digitalniji. U tu će svrhu program poticati mnogo dublju i interdisciplinarnu suradnju među visokim učilištima, kao i s inovacijskim ekosustavima koji ih okružuju, te jačanje veza između obrazovanja, istraživanja i inovacija. Posebna će se pozornost posvećivati jačanju uključivosti, mobilnosti, digitalizacije, cjeloživotnog učenja, osiguravanja kvalitete i automatskog priznavanja. Temeljni je cilj ubrzati preobrazbu visokog obrazovanja u Europi kako bi se buduće generacije osposobile za zajedničko stvaranje znanja za otporno, uključivo i održivo društvo.

Promicanje međusobno povezanih sustava visokog obrazovanja: cilj programa bit će jačanje strateške i strukturirane suradnje visokih učilišta: a) potporom razvoju i ispitivanju različitih vrsta modela suradnje, uključujući virtualnu i kombiniranu suradnju te upotrebu raznih digitalnih alata i internetskih platformi, b) poboljšanjem mobilnosti provedbom automatskog uzajamnog priznavanja kvalifikacija i ishoda učenja te uključivanjem mobilnosti u kurikulume, c) potporom visokim učilištima u provedbi načela Bolonjskog procesa i alata za poboljšanje mobilnosti za sve.

Poticanje inovativne prakse učenja i poučavanja: radi suočavanja s društvenim izazovima pružanjem potpore za: a) razvoj ishoda učenja i kurikuluma usmjerenih na studente koji bolje ispunjavaju njihove potrebe za učenjem i smanjuju neusklađenost ponuđenih i traženih vještina, a relevantni su i za tržište rada i za šire društvo, b) razvoj, testiranje i provedbu fleksibilnih načina učenja i modularnog oblikovanja kolegija (parcijalno, na internetu ili kombinirano) i odgovarajućih oblika vrednovanja, uključujući razvoj vrednovanja putem interneta, c) promicanje dimenzije cjeloživotnog učenja u visokom obrazovanju, među ostalim olakšavanjem pohađanja, potvrđivanja i priznavanja kratkih tečajeva koji vode do mikrokvalifikacija, d) uvođenje transdisciplinarnih pristupa i inovativnih pedagoških metoda, kao što su obrnuto učenje, suradničko međunarodno učenje putem interneta i učenje koje se temelji na istraživanju, e) uključivanje održivog razvoja u sve kurikulume za studente u svim disciplinama i na svim razinama.

Razvoj STEM-a/STEAM-a u visokom obrazovanju, posebno sudjelovanja žena u STEM-u: U okviru tog prioriteta podupire se razvoj i provedba kurikuluma za visoko obrazovanje u području STEM-a koji su prilagođeni svrsi, u skladu sa STEAM pristupom; promicanje sudjelovanja žena u STEM područjima studiranja, posebno u inženjerstvu, IKT-u i naprednim digitalnim vještinama; razvoj programa usmjeravanja i mentorstva za studente, posebno za djevojčice i žene, da biraju područja studiranja i zanimanja u području STEM-a i IKT-a; poticanje rodno osjetljive prakse obrazovanja i osposobljavanja u obrazovanju u području STEM-a; uklanjanje rodnih stereotipa u području STEM-a.

Nagrađivanje izvrsnosti u učenju, poučavanju i razvoju vještina: a) razvojem i provedbom strategija i kulture kvalitete kako bi se nagradila i potaknula izvrsnost u poučavanju, uključujući poučavanje putem interneta, i poučavanje učenika u nepovoljnom položaju, b) usavršavanje akademske zajednice u inovativnim i/ili internetskim pedagoškim metodama, uključujući transdisciplinarne pristupe, osmišljavanje novih kurikuluma, metoda izvedbe i vrednovanja koje obrazovanje povezuju s istraživanjem i inovacijama gdje je to relevantno, c) poticanje poduzetničkog, otvorenog i inovativnog sektora visokog obrazovanja promicanjem partnerstava za učenje i poučavanje s komercijalnim i nekomercijalnim organizacijama u privatnom sektoru, d) razvoj novih načina oblikovanja nastave na temelju obrazovnih istraživanja i kreativnosti.

Izgradnja uključivih sustava visokog obrazovanja: program će poticati uključive pristupe aktivnostima mobilnosti i suradnje, kao što su a) povećana stopa pristupa, sudjelovanja i završetka studija za ciljne skupine s manje mogućnosti, (b) aktivna potpora sudionicima u dolaznoj mobilnosti tijekom cijelog postupka pronalaženja smještaja, među ostalim suradnjom s relevantnim dionicima koji pružaju odgovarajuće i cjenovno pristupačno stanovanje, c) podupiranje razvoja fleksibilnih karijernih putova između obrazovanja i istraživanja, d) poticanje ravnoteže spolova u visokim učilištima, u svim područjima studiranja i na vodećim položajima, e) poticanje građanskog angažmana promicanjem informalnog učenja i izvannastavnih aktivnosti te priznavanjem volonterskog rada i rada u zajednici u akademskim rezultatima studenata.

Podupiranje digitalnih i zelenih kapaciteta sektora visokog obrazovanja: a) aktivnostima koje omogućuju provedba inicijative za europsku studentsku iskaznicu sigurnim elektroničkim prijenosom podataka o studentima među visokim učilištima, uz potpuno poštovanje zaštite osobnih podataka i povezivanje s novim Europassom, ako je moguće, b) razvojem digitalnih vještina i kompetencija studenata i osoblja.

U području odgoja i općeg obrazovanja prednost će imati:

Bavljenje problemima nepovoljnog položaja za učenje, ranog napuštanja školovanja i niske razine osnovnih vještina: cilj je ovog prioriteta omogućiti uspjeh svih učenicima, posebno onima s manje mogućnosti. Prioritet uključuje praćenje, rano prepoznavanje učenika izloženih riziku, preventivne i rane intervencijske pristupe za učenike s poteškoćama, promicanje pristupa usmjerenijih na učenika, promicanje dobrobiti i mentalnog zdravlja učenika i nastavnog osoblja te zaštitu od vršnjačkog nasilja u školi. Na razini škola u okviru tog prioriteta podupiru se holistički pristupi poučavanju i učenju te suradnja među svim dionicima u školama, kao i s obiteljima i drugim vanjskim dionicima. Naposljetku, na strateškoj razini nastoji se poboljšati prelazak između različitih faza obrazovanja, poboljšati ocjenjivanje i razviti pouzdane sustave za osiguravanje kvalitete.

Potpora učiteljima, nastavnicima, ravnateljima škola i drugim zanimanjima u nastavi: u okviru tog prioriteta podupiru se odgojno-obrazovni djelatnici u učiteljskoj profesiji (uključujući edukatore učitelja i nastavnika) u svim fazama njihove karijere. Projekti u okviru tog prioriteta mogu biti usmjereni na poboljšanje inicijalnog obrazovanja nastavnika, kao i na njihovo trajno stručno usavršavanje, osobito poboljšanjem okvira politike i konkretnih mogućnosti za mobilnost nastavnog osoblja. Osim toga, u okviru tog prioriteta nastoji se povećati privlačnost i raznovrsnost karijera u nastavi te poboljšati postupak odabira, zapošljavanja i evaluacije zanimanja u nastavi. Naposljetku, projektima se može izravno poduprijeti i razvoj jačeg rukovodstva škola te inovativnih metoda poučavanja i ocjenjivanja.

Razvoj ključnih kompetencija: projekti u okviru ovog prioriteta bit će usmjereni na promicanje međupredmetne suradnje, primjenu inovativnih pristupa učenju, razvoj kreativnosti, potporu nastavnom osoblju u poučavanju temeljenom na kompetencijama i razvoj ocjenjivanja i vrednovanja ključnih kompetencija.

Promicanje sveobuhvatnog pristupa poučavanju i učenju jezika: taj prioritet uključuje projekte kojima se podupire integracija jezične dimenzije u kurikulume i osigurava da učenici do kraja obveznog obrazovanja postignu odgovarajuću razinu jezičnih kompetencija. Uključivanje upotrebe novih tehnologija za učenje jezika također je jedan od ciljeva u okviru tog prioriteta. Naposljetku, podupiru se i projekti koji mogu pomoći u stvaranju škola koje su svjesne važnosti jezika i koji se temelje na sve većoj jezičnoj raznolikosti u školama, primjerice poticanjem ranog učenja jezika i svjesnosti njihove važnosti te razvojem dvojezičnih mogućnosti poučavanja (posebno u pograničnim regijama i područjima u kojima stanovnici govore više jezika).

Promicanje interesa i izvrsnosti u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM) i STEAM pristupa: u okviru tog prioriteta podupiru se projekti kojima se promiče STEAM pristup obrazovanju putem interdisciplinarnog poučavanja u kontekstu kulture, okoliša, gospodarstva, dizajna i drugih. Prioritet uključuje razvoj i promicanje učinkovitih i inovativnih pedagoških metoda i načina vrednovanja. U tom je kontekstu posebno važan razvoj partnerstava između škola, poduzeća, visokih učilišta, znanstvenih instituta i šireg društva. Na strateškoj razini prioritet služi promicanju razvoja nacionalnih strategija u području STEM-a.

Razvoj kvalitetnih sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja: taj je prioritet usmjeren na promicanje provedbe okvira EU-a za kvalitetu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja priloženog Preporuci Vijeća iz 2019. o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja1 . Uključuje projekte koji podupiru inicijalno obrazovanje i trajno stručno usavršavanje osoblja uključenog u organizaciju, vođenje i pružanje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Osim toga, podupire se i izrada, testiranje i provedba strategija i prakse za poticanje sudjelovanja sve djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, uključujući djecu s manje mogućnosti.

Priznavanje ishoda učenja za sudionike u prekograničnoj mobilnosti u svrhu učenja: u okviru tog prioriteta nastoji se provesti Preporuka Vijeća o automatskom uzajamnom priznavanju. Podupire se uključivanje prekogranične razredne razmjene u školske programe, jačanje kapaciteta škola za organiziranje razdoblja učenja u inozemstvu za učenike te uspostava dugoročnih partnerstava među školama u različitim zemljama. Na strateškoj razini taj je prioritet usmjeren na veću uključenost školskih tijela na svim razinama u nastojanja da se osigura priznavanje te podupire razvoj i razmjenu alata i prakse za pripremu, praćenje i priznavanje razdoblja provedenih u inozemstvu.

U području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (početnog i trajnog), prednost će imati:

Prilagodba strukovnog obrazovanja i osposobljavanja potrebama tržišta rada: to uključuje potporu razvoju programa SOO-a koji nude uravnoteženu kombinaciju strukovnih vještina i stvaraju mogućnosti za učenje kroz rad koje su dobro usklađene sa svim gospodarskim ciklusima, promjenama na radnim mjestima te metodama rada i ključnim kompetencijama. U okviru tog prioriteta potiče se i razvoj kurikuluma u SOO-u te ponuda programa i kvalifikacija koja se redovito ažurira na temelju informacija o vještinama. Projekti će pružatelje SOO‑a podupirati u prilagodbi njihove ponude osposobljavanja promjenjivim potrebama za vještinama, zelenoj i digitalnoj tranziciji i gospodarskim ciklusima.

Fleksibilnije mogućnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju: u okviru tog prioriteta podupiru se inicijative za razvoj fleksibilnih programa SOO-a usmjerenih na učenika i za uklanjanje postojećih nedostataka u pristupu osposobljavanju radno sposobnih odraslih osoba radi uspješnog upravljanja tranzicijama na tržištu rada. Projekti u okviru tog prioriteta pridonose i razvoju programa trajnog strukovnog osposobljavanja osmišljenih tako da se mogu prilagoditi tržištu rada, kao i programa kojima se olakšava prijenos, priznavanje i prikupljanje ishoda učenja koji dovode do nacionalnih kvalifikacija.

Doprinos inovacijama u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju: u okviru tog prioriteta podupiru se projekti čiji je osnovni cilj znatno promijeniti način na koji se provodi SOO kako bi on postao relevantniji za trenutačne i buduće potrebe gospodarstva i društva. Te promjene mogu biti organizacijske (planiranje, financiranje, upravljanje ljudskim resursima, praćenje i komunikacija). Mogu se odnositi i na procese poučavanja i učenja jer potiču razvoj i provedbu novih i relevantnijih pristupa poučavanju i učenju. Te se promjene mogu odnositi na ekosustav pružatelja SOO-a i način na koji surađuju s partnerima, primjerice širenjem tehnologije i primijenjenim istraživanjima, zagovaranjem, umrežavanjem i internacionalizacijom. Mogu biti usmjerene i na razvoj i pružanje proizvoda i usluga SOO-a (npr. razvoj vještina, primijenjena istraživanja i savjetovanje) vanjskim dionicima, kao što su učenici, poduzeća i vlade.

Veća privlačnost SOO-a: prednost će imati projekti koji pridonose povećanju privlačnosti SOO-a na različitim razinama. To mogu biti projekti kojima se nastoji postići veća propusnost među različitim obrazovnim razinama, kojima se potiču otvorena i participativna okruženja za učenje, podupire profesionalni razvoj nastavnika i predavača u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju ili olakšava priznavanje ishoda učenja i upotreba Europassa i drugih digitalnih usluga. U okviru tog prioriteta podupiru se i projekti kojima se razvijaju dugoročna partnerstva za uspostavu ili jačanje međunarodnih, nacionalnih, regionalnih i sektorskih natjecanja u strukovnim vještinama. Učinak tih aktivnosti može se optimizirati bliskom suradnjom s poduzećima, pružateljima SOO-a, gospodarskim komorama i drugim relevantnim dionicima u različitim fazama projektnog ciklusa.

Bolje osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju: taj je prioritet usmjeren na mjerenje i poboljšanje kvalitete SOO-a razvojem nacionalnih sustava za osiguravanje kvalitete i početnog i trajnog SOO-a u svim okruženjima za učenje i u svim oblicima učenja koje nude javni i privatni pružatelji obrazovanja. Konkretno, to uključuje uspostavu i testiranje mehanizama za praćenje osoba s kvalifikacijom u skladu s Preporukom Vijeća o praćenju osoba s kvalifikacijom i Preporukom o Europskom referentnom okviru za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET)2  te istraživanje temeljnih strukovnih profila EU-a i mikrokvalifikacije.

Oblikovanje i provedba strategija internacionalizacije za pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja: tim se prioritetom nastoje uspostaviti mehanizmi potpore i ugovorni okviri za promicanje kvalitetne mobilnosti osoblja i učenika u SOO-u. Među posebno su važnim aspektima automatsko uzajamno priznavanje kvalifikacija i ishoda učenja te razvoj usluga potpore za mobilnost učenika. Takve usluge mogu uključivati informiranje, motiviranje, pripremu i olakšavanje socijalne integracije polaznika SOO-a u zemlji domaćinu te jačanje njihove međukulturne osviještenosti i aktivnog građanstva.

U području obrazovanja odraslih prednost će imati:

Poboljšanje dostupnosti visokokvalitetnih i fleksibilnih mogućnosti za učenje za odrasle: u okviru tog prioriteta podupire se stvaranje i razvoj fleksibilnih ponuda učenja prilagođenih obrazovnim potrebama odraslih, primjerice razvojem mogućnosti za digitalno i kombinirano učenje. Prednost se daje i projektima koji se bave vrednovanjem vještina stečenih informalnim i neformalnim učenjem.

Stvaranje oblika usavršavanja, poboljšanje dostupnosti i povećanje sudjelovanja u obrazovanju odraslih: cilj je tog prioriteta promicanje novih mogućnosti za obrazovanje odraslih, posebno onih s niskom razinom vještina, znanja i kompetencija. Stvaranje novih oblika usavršavanja trebalo bi polaznicima obrazovanja odraslih omogućiti da poboljšaju svoje ključne kompetencije i napreduju prema višim kvalifikacijama. Komplementarni rad obuhvaćen ovim prioritetom uključuje razvoj smjernica kako bi se osiguralo da odrasli imaju pristup relevantnom obrazovanju tijekom cijelog života, poboljšanje utvrđivanja i pregleda vještina, osmišljavanje prilagođene obrazovne ponude i razvoj učinkovitih strategija informiranja, usmjeravanja i motivacije.

Poboljšanje kompetencija osoblja u obrazovanju odraslih: prednost se posebno daje projektima kojima se razvijaju kompetencije osoblja koje dovode do općih poboljšanja u pružanju, usmjeravanju i učinkovitosti obrazovanja odraslih. To uključuje procjenu prethodnog znanja i vještina polaznika obrazovanja odraslih, bolje i inovativnije metode poučavanja te jačanje potporne uloge koju osoblje u obrazovanju odraslih ima u motiviranju, usmjeravanju i savjetovanju polaznika u zahtjevnijim situacijama.

Poboljšanje osiguravanja kvalitete mogućnosti za učenje za odrasle: u okviru tog prioriteta podupire se razvoj boljih mehanizama za osiguravanje kvalitete politika i pružanja obrazovanja odraslih. To posebno uključuje razvoj i prijenos metodologija praćenja kako bi se izmjerila učinkovitost pružanja obrazovanja odraslih i pratio napredak polaznika.

Razvoj obrazovnih centara usmjerenih na budućnost: cilj je ovog prioriteta podupirati lokalna okruženja za učenje, promicati socijalnu uključivost, građanski angažman i demokraciju te privlačiti i svima u zajednici ponuditi mogućnosti za cjeloživotno i općeživotno učenje, među ostalim korištenjem digitalnih tehnologija. Na primjer, projekti bi mogli poticati lokalne obrazovne centre, knjižnice, civilno društvo i širu zajednicu (nevladine organizacije, lokalna tijela, zdravstvo, kulturu itd.) da surađuju kako bi odrasle osobe svih dobnih skupina motivirali i omogućili im da steknu životne vještine i ključne kompetencije koje su im potrebne da bi bili otporni i prilagodljivi s obzirom na promjene i nesigurnost.

Stvaranje i promicanje mogućnosti za učenje među svim građanima i generacijama: prednost imaju projekti kojima se stvaraju i promiču obrazovne mogućnosti i razmjena iskustava među starijim osobama s ciljem izgradnje i jačanja europskog identiteta.

U području mladih:

Prednost će imati aktivnosti koje pridonose ključnim područjima strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027.: uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih. Posebna će se pozornosti posvetiti jačanju međusektorske suradnje koja omogućuje veće sinergije u različitim područjima aktivnosti koja su važna za mlade, promicanju sudjelovanja mladih u različitom opsegu i oblicima te podupiranju aktivnog građanstva mladih, posebno onih kojima prijeti rizik od socijalne isključenosti. Posebni prioriteti za područje mladih uključuju:

Promicanje aktivnog građanstva, inicijativnosti i poduzetništva mladih, uključujući socijalno poduzetništvo: cilj je tog prioriteta poticati aktivno građanstvo među mladima, posebno volontiranjem i aktivnostima solidarnosti, a time i ojačati inicijativnost mladih, posebno u socijalnom području, te podupirati njihove zajednice. Projekti u okviru tog prioriteta mogli bi promicati i poduzetništvo, kreativno učenje i socijalno poduzetništvo među mladima. Međukulturni dijalog, poznavanje i priznavanje raznolikosti te promicanje tolerancije ključni su za taj prioritet.

Povećanje kvalitete, inovativnosti i priznavanja rada s mladima: cilj je tog prioriteta promicanje priznavanja i vrednovanja rada s mladima i informalnog i neformalnog učenja na svim razinama te podupiranje kvalitetnog razvoja i inovativnosti u radu s mladima, u skladu s prioritetima navedenima u Europskoj agendi za rad s mladima i Bonskoj deklaraciji iz prosinca 2020. To uključuje jačanje kapaciteta osoba koje rade s mladima, među ostalim i putem interneta, te potporu razvoju i razmjeni metoda dopiranja do marginaliziranih mladih ljudi, sprečavanja rasizma i netolerancije među mladima te rizike, mogućnosti i posljedice digitalizacije.

Povećanje zapošljivosti mladih: cilj je tog prioriteta jačanje ključnih kompetencija i osnovnih vještina mladih. Sektor mladih ima važnu ulogu u olakšavanju prelaska mladih iz mladosti u odraslu dob, uključujući potporu njihovoj integraciji na tržište rada. U središtu su tog prioriteta aktivnosti usmjerene na uključivanje i zapošljivost mladih s manje mogućnosti (uključujući NEET-ove), a posebno mladih kojima prijeti marginalizacija i onih migrantskog podrijetla.

Jačanje veza između politike, istraživanja i prakse: taj prioritet obuhvaća potrebu za jačim vezama između politike, istraživanja i prakse u području mladih kako bi se pribavili pouzdaniji dokazi o potrebama i olakšalo oblikovanje politika. Za taj će prioritet biti važne aktivnosti za promicanje boljeg poznavanja situacije mladih i politika za mlade u Europi.

U području sporta:

Prednost će imati partnerstva koja doprinose provedbi ključnih dokumenata politike, kao što su Plan rada EU-a u području sporta (2021. – 2024.) ili Preporuka Vijeća o promicanju tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje. Posebni prioriteti u području sporta uključuju:

Poticanje zdravog načina života za sve: projekti u okviru ovog prioriteta uglavnom će biti usmjereni na: a) provedbu triju stupova kampanje HealthyLifestyle4All, b) provedbu Preporuke Vijeća o promicanju tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje i Smjernica EU-a o tjelesnoj aktivnosti, c) potporu provedbi Europskog tjedna sporta, d) promicanje bavljenja sportom i tjelesne aktivnosti radi zdravlja, e) promicanje svih aktivnosti koje potiču bavljenje sportom i tjelesnu aktivnost, f) promicanje tradicionalnog sporta i igara.

Promicanje integriteta i vrijednosti u sportu: projekti u okviru tog prioriteta uglavnom će biti usmjereni na a) borbu protiv dopinga, b) borbu protiv namještanja utakmica i korupcije u sportu, c) poboljšanje upravljanja u sportu i d) promicanje pozitivnih vrijednosti sporta.

Promicanje obrazovanja u sportu i putem sporta: projekti u okviru ovog prioriteta uglavnom će biti usmjereni na: a) podupiranje razvoja vještina u sportu, b) poticanje dvojne karijere sportaša, c) promicanje kvalitete treniranja i osoblja, d) korištenje mobilnosti kao sredstva za poboljšanje kvalifikacija i e) promicanje zapošljivosti putem sporta.

Suzbijanje nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu: projekti u okviru ovog prioriteta uglavnom će biti usmjereni na suzbijanje ponašanja koja bi mogla negativno utjecati na sport i društvo općenito. Projekti će doprinijeti borbi protiv svih oblika diskriminacije i promicati ravnopravnost u sportu, uključujući rodnu ravnopravnost.

  • 1 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-high-quality-early-childhood-education-and-care-systems_hr
  • 2 SL C 417, 2.12.2020., str. 1.–16.