Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet

Tästä toimesta[1] organisaatiot voivat saada tukea toteuttaakseen hankkeita, joihin sisältyy yksi tai useampia oppimiseen liittyviä toimintoja nuorisotyöntekijöiden ja heidän organisaationsa ammatillista kehittymistä varten.

Ohjelmatoimen tavoitteet

Tällä toimella tuetaan nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä ja siten laadukkaan nuorisotyön kehittämistä paikallisella, alueellisella, kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla liikkuvuustoiminnoissa saatavien epävirallisen ja arkioppimisen kokemusten avulla. Toimella edistetään EU:n nuorisostrategian 2019–2027 tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti eurooppalaista nuorisotyöohjelmaa[2] nuorisotyön laadun, innovaatioiden ja tunnustamisen takaamiseksi.

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeilla pyritään erityisesti

 • tarjoamaan epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen mahdollisuuksia nuorisotyöntekijöiden pedagogista ja ammatillista kehittymistä varten, jotta edistetään laadukasta yksilökohtaista toimintaa sekä nuorisotyöorganisaatioiden ja -järjestelmien kehittymistä
 • luomaan nuorisotyöntekijöiden yhteisö, joka voi tukea nuorille tarkoitettujen hankkeiden ja toimintojen laatua EU:n ohjelmissa ja niiden ulkopuolella.
 • kehittämään paikallisia nuorisotyön käytäntöjä ja kehittämään osallistujien ja heidän organisaationsa valmiuksia tehdä laadukasta nuorisotyötä, millä on selvä vaikutus osallistuvien nuorisotyöntekijöiden tavanomaiseen työhön nuorten kanssa.

Poliittinen tausta

Euroopan unionin nuorisostrategiassa 2019–2027 vahvistetaan puitteet eurooppalaiselle yhteistyölle nuorisoalalla komission 22. toukokuuta 2018 antaman tiedonannon ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet” perusteella. Strategialla edistetään nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan, tuetaan sosiaalista ja yhteiskunnallista sitoutumista ja pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla on tarvittavat resurssit osallistuakseen yhteiskuntaan. EU:n nuorisostrategiaan sisältyy myös nuorisodialogiprosessi, ja sen yhteydessä vuonna 2018 laadittiin 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta. Näissä tavoitteissa yksilöidään monialaisia aloja, jotka vaikuttavat nuorten elämään, ja tuodaan esiin haasteita. EU:n nuorisostrategian on tarkoitus auttaa osaltaan toteuttamaan tämä nuorten visio. ”Vaikuttamismahdollisuuksien” keskeisellä osa-alueella EU:n nuorisostrategialla tuetaan nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä laadukkaan ja innovatiivisen nuorisotyön ja sen tunnustamisen kautta.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Nuorisoalan teemakohtaiset strategiat

Erasmus+ -ohjelmalla pyritään edistämään nuorten osallistumista, vahvistamaan epävirallisen ja arkioppimisen laatua ja kehittämään laadukasta nuorisotyötä. Lisätukea näillä aloilla on saatavilla erityisten teemakohtaisten strategioiden, kuten nuorten osallistumisstrategian, Youthpassin ja eurooppalaisen koulutusstrategian kautta[3].

Toimintojen kuvaus

Ammattitaitoa kehittävät toiminnot

Ammattitaitoa kehittävät toiminnot ovat ohjelmamaiden välisiä oppimiseen liittyviä liikkuvuustoimintoja, joilla tuetaan nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä. Niitä voidaan toteuttaa seuraavissa muodoissa:

 • opintokäynnit ja erilaiset tehtävät, kuten työssäoppiminen, nuorisotyöntekijöiden vaihdot ja vertaisoppiminen, nuorisotyöorganisaatioissa ja nuorisoalalla toimivissa organisaatioissa ulkomailla
 • verkostoituminen ja yhteisöjen muodostaminen toimeen osallistuvien ja sen tavoitteita tukevien nuorisotyöntekijöiden keskuudessa
 • kurssit, joilla kehitetään osaamista (esimerkiksi asiaan kuuluvien nykyisten osaamismallien perusteella) laadukkaiden nuorisotyön käytäntöjen soveltamiseksi tai innovatiivisten (esimerkiksi digitaaliseen ja älykkääseen nuorisotyöhön[4] liittyvien) menetelmien käsittelemiseksi ja testaamiseksi
 • seminaarit ja työpajat, joilla tuetaan erityisesti EU:n nuorisostrategian ja sen täytäntöönpanoa edistävien EU:n ohjelmien tavoitteisiin, arvoihin ja painopisteisiin liittyvää tietämyksen lisäämistä ja parhaiden käytäntöjen jakamista.

Seuraavat toiminnot eivät ole avustuskelpoisia nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeiden puitteissa: akateemiset opintomatkat, toiminnot, joilla tavoitellaan taloudellista voittoa tai joita voidaan pitää matkailuna, festivaalit, lomamatkailu, esiintymiskiertueet ja sääntömääräiset kokoukset.

Hankkeisiin voi lisäksi sisältyä seuraavia toimintoja:

Järjestelmäkehitys- ja yhteydenpitotoiminnot

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeisiin voi sisältyä järjestelmäkehitys- ja yhteydenpitotoimintoja, jotka ovat täydentäviä toimintoja, joilla pyritään lisäämään liikkuvuushankkeen vaikutusta alaan. Niihin kuuluvat kaikki ne toiminnot, joilla edistetään eurooppalaista nuorisotyöohjelmaa[5] nuorisotyön laadun, innovaatioiden ja tunnustamisen takaamiseksi ja palautetaan saadut opetukset ja välineet hankkeisiin osallistuville ja myös muille organisaatioille. Nämä täydentävät toimet tarjoavat kokeneemmille edunsaajille, joilla on runsaasti resursseja, mahdollisuuden kokeilla innovatiivisia menetelmiä ja vastauksia yhteisiin haasteisiin ja muodostavat eräänlaisen ”eurooppalaisen nuorisotyön laboratorion”, joka perustuu hankkeissa toteutettuihin ja niitä laajemmin vaikuttaviin ammattitaitoa kehittäviin toimintoihin.

Eräitä esimerkkejä ovat välineiden tuottaminen ja käytäntöjen jakaminen nuorisotyöntekijöiden organisaatioiden ja järjestelmien kehittämiseksi, yhteydenpito- ja yhteisöjen muodostamistoiminnot sekä innovatiivisten menetelmien käyttöönotto, kuten digitaaliteknologian käyttö nuorisotyössä. Nämä toimet menevät hankkeen normaaliin elinkaareen kuuluvia jatkotoimia ja tulosten levittämistoimintoja pidemmälle, mutta näihin täydentäviin toimiin voi kuulua myös kohdennetumpia ja strategisempia tulosten levittämistoimia.

Järjestelmäkehitys- ja yhteydenpitotoiminto voidaan toteuttaa kansainvälisellä tai kansallisella tasolla.

Valmistelevat vierailut

Valmistelevien vierailujen tarkoituksena on varmistaa toimintojen laadukkuus helpottamalla ja valmistelemalla hallinnollisia järjestelyjä, kehittämällä luottamusta ja yhteisymmärrystä ja luomalla vankka kumppanuus hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ja ihmisten välille. Valmistelevia vierailuja tehdään yhden vastaanottavan organisaation sijaintimaahan ennen ammattitaitoa kehittävän toiminnon alkamista.

Hankkeen perustaminen

Tästä toimesta tuettavaan hankkeeseen on sisällyttävä yksi tai useampia ammattitaitoa kehittäviä toimintoja. Toimintoja voidaan yhdistellä joustavasti hankkeen tavoitteiden sekä osallistujaorganisaation tai -organisaatioiden ja osallistuvien nuorisotyöntekijöiden tarpeiden mukaan.

Hankkeen toteuttaa vähintään kaksi organisaatiota. Kaikki mukana olevat organisaatiot on yksilöitävä hakuvaiheessa, ja vankka kumppanuus on hankkeen laadukkaan toteutuksen perusedellytys. Osallistuvat organisaatiot toimivat osallistujia ”lähettävinä” ja/tai ”vastaanottavina” eli toimintoa isännöivinä organisaatioina. Yksi organisaatioista toimii myös koordinaattorina ja hakee koko hanketta kumppanuuden puolesta.

Hanke koostuu neljästä vaiheesta: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista.

 • Suunnittelu (muun muassa tarpeiden, tavoitteiden, oppimistulosten ja toimintojen muotojen määrittely, työohjelman ja toimintojen aikataulun laatiminen)
 • Valmistelu (muun muassa käytännön järjestelyt, osallistujien valinta, sopimusjärjestelyt kumppaneiden kanssa sekä osallistujien kielellinen, kulttuurinen ja oppimis- ja tehtäväkohtainen lähtövalmennus)
 • Toimintojen toteuttaminen
 • Jatkotoimet (toimintojen arviointi, osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi sekä hankkeen tulosten levittäminen ja hyödyntäminen).

Laadukkaalla nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeella on seuraavat ominaisuudet:

 • Se vaikuttaa selkeästi osallistuvien nuorisotyöntekijöiden tavanomaiseen työhön nuorison parissa sekä heidän organisaatioonsa.
 • Se perustuu osallistujaorganisaatioiden aktiiviseen osallistumiseen. Näillä olisi oltava aktiivinen rooli hankkeen kaikissa vaiheissa, koska tämä tehostaa oppimis- ja kehittymiskokemusta.
 • Se perustuu selvästi määriteltyihin ja erityisesti laatuun, innovointiin ja tunnustamiseen liittyviin nuorisotyöntekijöiden koulutuksellisiin ja ammatillisiin kehitystarpeisiin[6] ja siihen liittyy asianmukaisia valinta-, valmistelu- ja jatkotoimenpiteitä.
 • Sillä varmistetaan, että osallistujien epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tulokset tunnustetaan asianmukaisesti ja että hanketulokset, kuten mahdolliset menetelmät, materiaalit ja välineet, ovat siirrettävissä ja niitä käytetään osallistujaorganisaatioissa ja levitetään edelleen laajasti nuorisoalalla.
 • Sillä kannustetaan osallistujia pohtimaan Eurooppaa koskevia aiheita ja eurooppalaisia arvoja ja annetaan nuorisotyöntekijöille välineitä ja menetelmiä edistää monimuotoisuuden kunnioittamista ja käsitellä sitä päivittäisessä työssään.
 • Sillä edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja menettelyjen, kuten digitaalisten nuorisotyötoimintojen, käyttöä sitä silmällä pitäen, että ne voivat toimia kaikenlaista verkossa levitettävää disinformaatiota ja valeuutisia ehkäisevänä välineenä.

Oppimisprosessi

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeessa on suunniteltava tuen tarjoamista pohdintaprosessiin ja oppimistulosten tunnistamiseen ja dokumentointiin erityisesti Youthpass-todistuksen avulla hankkeen tulosten tunnustamisen ja vaikutusten, sen tuloksena syntyvien nuorisotyön käytäntöjen ja menetelmien sekä nuorisoalan materiaalien tukemiseksi.

Osallisuus ja moninaisuus

Erasmus+ ‑ohjelman kaikissa toimissa pyritään edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumismahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Organisaatioiden olisi suunniteltava helposti saavutettavia ja osallistavia hanketoimintoja ottaen huomioon muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien näkemykset ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon. 

 • Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet soveltuvat erityisen hyvin sellaisten taitojen ja osaamisen oppimiseen, joilla osallistetaan muita vähemmän mahdollisuuksia omaavia osallistujia käytännön nuorisotyöhön. Hankkeisiin osallistuvien nuorisotyöntekijöiden osallistuminen hankkeen kaikkiin vaiheisiin edistää huolellista ohjausta koko oppimis- ja kehitysprosessissa ja mahdollistaa tiiviimmän seurannan.
 • Kouluttajien ja yhteyshenkilöiden osallistumisella useimpiin toimintoihin varmistetaan osallistujien tarpeisiin räätälöity tiiviimpi ja mukautettu lähestymistapa.
 • Koko hankkeessa sovelletaan tietoista lähestymistapaa osallisuuteen ja moninaisuuteen. Nämä näkökohdat otetaan huomioon suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja jatkotoimissa. Erityisen tärkeää on se, miten hanke lisää osallistujaorganisaatioiden kykyä käsitellä osallisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä tavanomaisessa toiminnassaan.
 • Ohjelmatoimen toimintojen joustavuus (esimerkiksi niiden keston ja tyypin suhteen) mahdollistaa mukautumisen osallistujien tarpeisiin ja tarjoaa toimintomuotoja, jotka soveltuvat sellaisten osallistujien osallistamiseen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet soveltuvat myös osallisuuden ja moninaisuuden käsittelyyn hankkeen aiheena esimerkiksi osallistavien käytäntöjen ja menetelmien vaihtamiseksi. 

Osallistujien suojelu ja turvallisuus

Hankkeen suunnittelun ja valmistelun aikana olisi käsiteltävä kysymystä osallistujien suojelusta ja turvallisuudesta ja kaikki tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi/pienentämiseksi olisi toteutettava.

Ympäristökestävyys

Hankkeella olisi edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujien keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoimien ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Se olisi suunniteltava ja toteutettava ympäristötietoisesti esimerkiksi sisällyttämällä siihen kestäviä käytäntöjä, kuten uudelleenkäytettävien tai ympäristöä säästävien materiaalien käyttö, jätteen syntymisen vähentäminen ja kierrätys sekä kestävien liikennevälineiden käyttö.

Digitaalinen siirtymä

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintoja, parantaa yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä sekä parantaa toimintojen laatua.

Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit

Kaikkien tästä toimesta tuettavien hankkeiden toteutuksessa on noudatettava laadukkaiden oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimintojen järjestämistä koskevia Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardeja. Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit kattavat toimen perusperiaatteet sekä hanketehtävien konkreettisen täytäntöönpanon, kuten osallistujien valinnan ja valmentamisen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit ovat saatavissa osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_fi.

Hankkeiden arviointiperusteet

Kelpoisuusperusteet

Yleiset kelpoisuusperusteet

Seuraavia yleisiä perusteita sovelletaan tavanomaisiin nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeisiin. Akkreditointien osalta ks. tämän oppaan asianomainen luku.

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot

Osallistujaorganisaatio voi olla

 • voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö, eurooppalainen nuorisoalan kansalaisjärjestö, paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö, yhteiskunnallinen yritys, yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin
 • nuorten ryhmä, joka toimii nuorisotyössä, mutta ei välttämättä nuorisojärjestön yhteydessä (eli epävirallinen nuorten ryhmä) [7]

joka sijaitsee ohjelmamaassa tai EU:n naapurialueen kumppanimaassa (alueet 1–4, ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa).

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jonkin ohjelmamaan tukikelpoinen osallistujaorganisaatio. Se jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä[8].

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Hankkeen kesto

3–24 kuukautta.

Mihin hakemus jätetään?

Hakemus jätetään hakijaorganisaation kansalliseen toimistoon.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa seuraaviin ajankohtiin mennessä:

Elokuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat hankehakemukset on jätettävä viimeistään saman vuoden 11. toukokuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa).

Tammikuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat hankehakemukset on jätettävä viimeistään edellisen vuoden 5. lokakuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Muut perusteet

Hakulomakkeeseen on liitettävä oikeudellisen edustajan kunnian ja omantunnon kautta antama vakuutus.

Kuhunkin hankkeeseen on sisällyttävä vähintään yksi ammattitaitoa kehittävä toiminto.

Hakulomakkeeseen on liitettävä jokaisen hankkeeseen suunnitellun ammattitaitoa kehittävän toiminnon, järjestelmäkehitys- ja yhteydenpitotoiminnon ja valmistelevan vierailun aikataulu.

Ammattitaitoa kehittävien toimintojen täydentävät kelpoisuusperusteet

Toiminnan kesto

2–60 päivää, matkapäivät pois lukien.

Minimiajan täytyy olla 2 peräkkäistä päivää.

Toiminnon tapahtumapaikka tai -paikat

Toimintojen on tapahduttava jonkin niihin osallistuvan organisaation (tai organisaatioiden, jos kyse on liikkuvasta toiminnosta) sijaintimaassa.

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Ohjelmamaiden väliset toiminnot: kaikkien osallistujaorganisaatioiden täytyy olla jostakin ohjelmamaasta.

Toiminnot EU:n naapurialueen kumppanimaiden kanssa: toiminnossa täytyy olla mukana vähintään yksi osallistujaorganisaatio jostakin ohjelmamaasta ja yksi osallistujaorganisaatio jostakin EU:n naapurialueen kumppanimaasta.

Tukikelpoiset osallistujat

Ei ikärajoja.

Jos osallistujat eivät toimi kouluttajina tai yhteyshenkilöinä, heidän on asuttava joko lähettävän tai vastaanottavan organisaation sijaintimaassa.

Osallistujamäärä

Osallistujien määrä: Enintään 50 osallistujaa jokaista hankkeessa suunniteltua toimintoa kohden (kouluttajat ja yhteyshenkilöt tarvittaessa pois luettuna).

Kussakin toiminnossa on oltava mukana osallistujia vastaanottavan organisaation maasta.

Muut perusteet

Jokaisessa toiminnossa vähintään yhden lähettävistä tai vastaanottavista organisaatioista on oltava hakemuksen vastaanottavan kansallisen toimiston sijaintimaasta.

Valmistelevien vierailujen erityiset kelpoisuusperusteet

Toiminnon tapahtumapaikka tai -paikat

Toiminnon on tapahduttava jonkin vastaanottavan organisaation sijaintimaassa.

Tukikelpoiset osallistujat

Päätoimintoon osallistuvat osallistujaorganisaatioiden edustajat, kouluttajat ja yhteyshenkilöt.

Arviointikriteerit

Hankkeet arvioidaan seuraavin perustein: Hakemuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään puolet enimmäispistemäärästä jokaisessa jäljempänä mainituista arviointikriteerien luokista.

Relevanssi, perustelut ja vaikutus

(enintään 30 pistettä)

 • Hankkeen relevanssi seuraavien asioiden kannalta:
  • toimen tavoitteet
  • osallistujaorganisaatioiden kehitystarpeet
  • osallistuvien nuorisotyöntekijöiden tarpeet ja tavoitteet.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista
  • saada aikaan osallistuvien nuorisotyöntekijöiden kannalta laadukkaita oppimistuloksia
  • vahvistaa tai muuttaa osallistujaorganisaatioiden nuorisotyötä laadun, innovoinnin ja tunnustamisen suhteen sekä niiden valmiuksia ja toiminta-alaa paikallisesta kansainväliseen tapauksen mukaan
  • saada nuorisotyössä toimivat osallistujat mukaan osallistujaorganisaatioihin
  • saada mukaan organisaatiot, jotka tekevät konkreettista nuorisotyötä ja tekevät tavanomaista työtä nuorten kanssa paikallistasolla.
 • Hankkeen mahdolliset vaikutukset
  • osallistuviin nuorisotyöntekijöihin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen
  • konkreettisiin nuorisotyön käytäntöihin ja laadukkaaseen nuorisotyöhön
  • paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU:n tai kansainvälisellä tasolla, kun ei oteta huomioon hankkeeseen suoraan osallistuvia organisaatioita ja henkilöitä.
 • Missä määrin hankkeeseen sisältyy toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan sen tulokset kestämään hankkeen elinkaarta pidempään.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista edistää osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista saada uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatiota mukaan toimeen.
 • Missä määrin ehdotetut järjestelmäkehitys- ja yhteydenpitotoiminnot edistävät nuorisotyöntekijöiden toimintaympäristön kehittämistä (soveltuvin osin).

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu

(enintään 40 pistettä)

 • Tunnistettujen tarpeiden, hankkeen tavoitteiden, osallistujaprofiilien ja ehdotettujen toimintojen keskinäinen johdonmukaisuus.
 • Missä määrin hankkeella edistetään osallistujaorganisaatioiden nuorisotyön laadun parantamista.
 • Selkeys, kattavuus ja laatu hankkeen kaikissa vaiheissa: valmistelussa (osallistujien valmentaminen mukaan lukien), toimintojen toteutuksessa ja jatkotoimissa.
 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus, joilla nuorisotyöntekijät valitaan (oikeusperustassa olevan nuorisotyöntekijän määritelmän mukaisesti) toimintoihin, sekä se, missä määrin nuorisotyöntekijät osallistuvat aktiivisesti hankkeen kaikkiin vaiheisiin.
 • Missä määrin toiminnot on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja osallistaviksi ja ne ovat avoimia osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. 
 • Ehdotettujen osallistavien opetusmenetelmien asianmukaisuus, mahdolliset virtuaaliset komponentit mukaan lukien.
 • Pohdintaprosessia ja osallistujien oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia koskevien järjestelyjen ja tuen laatu sekä avoimuutta ja tunnustamista lisäävien eurooppalaisten välineiden, erityisesti Youthpass-todistuksen, johdonmukainen hyödyntäminen.
 • Osallistujien tasapuolinen jakauma maiden ja sukupuolen suhteen.
 • Missä määrin toimintoihin sisältyy kestäviä ja ympäristöä säästäviä käytäntöjä.
 • ”Järjestelmäkehitys- ja yhteydenpitotoiminnoissa” ehdotettujen välineiden ja käytäntöjen laatu sekä se, missä määrin niiden suunnittelu on toistettavissa ja ne innoittavat muita organisaatioita (soveltuvin osin).

Hankkeen hallinnoinnin laatu

(enintään 30 pistettä)

 • Käytännön järjestelyjen, hallinnoinnin ja tukimenettelyjen laatu.
 • Osallistujaorganisaatioiden keskinäisen sekä niiden ja muiden keskeisten sidosryhmien välisen yhteistyön ja viestinnän laatu.
 • Hankkeen eri vaiheiden ja hanketulosten arviointitoimenpiteiden laatu.
 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa hankkeen tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella.

Rahoitussäännöt

Kululuokka

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Määrä

Organisointituki

Liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena osallistujamäärä, avustajat, kouluttajat ja tukihenkilöt pois luettuina.

100 euroa ammattitaitoa kehittävän toiminnon osallistujaa kohden.

Matkatuki

Osallistujien ja heidän avustajiensa ja tukihenkilöidensä edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä.

Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys[9] käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria[10].

Kun kyse on liikkuvasta toiminnosta, hakijan on laskettava yhteen yksittäisten tapahtumapaikkojen väliset etäisyydet ja valittava kokonaismatkaa vastaava välimatkakategoria.[11]

Matkan pituus

Tavanomainen matkustaminen

Vihreä matkustaminen

0–99 km

23 euroa

 

100–499 km

180 euroa

210 euroa

500–1 999 km

275 euroa

320 euroa

2 000–2 999 km

360 euroa

410 euroa

3 000–3 999 km

530 euroa

610 euroa

4 000–7 999 km

820 euroa

 

vähintään 8 000 km

1 500 euroa

 

Yksilötuki

Oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena osallistujakohtainen oleskelun kesto, avustajat, kouluttajat ja yhteyshenkilöt mukaan lukien (tarvittaessa), mukaan lukien yksi matkustuspäivä ennen toimintoa ja yksi matkustuspäivä sen jälkeen sekä enintään neljä lisäpäivää osallistujille, jotka saavat vihreää matka-avustusta.

Taulukko A2.2 osallistujaa kohden päivässä

Enintään 1 100 euroa osallistujaa kohden (mukaan lukien kouluttajat, yhteyshenkilöt ja avustajat)

Osallisuustuki

Muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien liikkuvuustoimintojen järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien määrä, avustajat, kouluttajat ja tukihenkilöt pois luettuina.

100 euroa osallistujalta

Muita vähemmän mahdollisuuksia omaaviin osallistujiin ja heidän avustajiinsa sekä kouluttajiin ja tukihenkilöihin suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Kohdentamiskäytäntö: Hakijan on perusteltava hakemus, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä se.

100 % tukikelpoisista kustannuksista

Valmistelevien vierailujen tuki

Valmistelevan vierailun toteuttamiseen liittyvät kustannukset, matka- ja oleskelukustannukset mukaan lukien.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Vastaanottavan organisaation osallistujat pois lukien. Kussakin toiminnossa rahoitusta voi saada enintään yksi osallistuja osallistujaorganisaatiota kohden. Päätoimintoon osallistuvien yhteyshenkilöiden määrää ei ole rajoitettu. Ehdollinen: Valmistelevan vierailun tarve, tavoitteet ja osallistujat on perusteltava hakulomakkeessa, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä ne.

575 euroa osallistujaa ja valmistelevaa vierailua kohden.

Järjestelmäkehitys- ja yhteydenpitotoiminnot

Kustannukset, jotka liittyvät täydentävien toimintojen toteuttamiseen.

Välilliset kustannukset: Tukikelpoisina välillisinä kustannuksina hyväksytään kiinteämääräinen summa, joka on korkeintaan 7 prosenttia täydentävien toimintojen tukikelpoisista välittömistä kustannuksista ja jonka oletetaan kattavan täydentävistä toiminnoista aiheutuvat edunsaajan yleiset hallintokustannukset (esimerkiksi sähkö- tai internetlaskut, tilakustannukset ja vakinaisesta henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Kohdentamiskäytäntö: Hakijan on perusteltava tarve ja tavoitteet, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä ne. Näihin toimintoihin voidaan kohdentaa enintään 10 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Enintään 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Poikkeukselliset kulut

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset. Osallistujien, myös ryhmänvetäjien, avustajien ja tukihenkilöiden korkeat matkakulut, mukaan lukien puhtaampien, vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien kuljetusvälineiden käyttö.

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Kohdentamiskäytäntö: Hakijan on perusteltava hakemus, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä se.

Vakuus: 80 % tukikelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80 % tukikelpoisista kustannuksista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100 % tukikelpoisista kustannuksista

Taulukko A2.2 Yksilötuki ammattitaitoa kehittäviin toimintoihin

 

Yksilötuki (euroa päivässä)

 

Itävalta

61 €

Belgia

65 €

Bulgaria

53 €

Kroatia

62 €

Kypros

58 €

Tšekki

54 €

Tanska

72 €

Viro

56 €

Suomi

71 €

Pohjois-Makedonian tasavalta

45 €

Ranska

66 €

Saksa

58 €

Kreikka

71 €

Unkari

55 €

Islanti

71 €

Irlanti

74 €

Italia

66 €

Latvia

59 €

Liechtenstein

74 €

Liettua

58 €

Luxemburg

66 €

Malta

65 €

Alankomaat

69 €

Norja

74 €

Puola

59 €

Portugali

65 €

Romania

54 €

Serbia

45 €

Slovakia

60 €

Slovenia

60 €

Espanja

61 €

Ruotsi

70 €

Turkki

54 €

Naapurialueiden kumppanimaat

48 €

 1. Tämän toimen määrärahoista suurin osa osoitetaan sellaisten kansainvälisten toimintojen tukemiseen, joissa on mukana organisaatioita ja osallistujia ohjelmamaista. Noin 25 prosentilla toimeen varatuista määrärahoista voidaan kuitenkin rahoittaa kansainvälisiä liikkuvuustoimintoja, jotka toteutetaan ohjelmamaiden ja EU:n naapurialueen kumppanimaiden välillä (alueet 1–4, ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa).

 2. Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma puitteista eurooppalaisen nuorisotyön toimintaohjelman perustamiselle

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.FIN

 3. Strategiat ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://www.salto-youth.net/

 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01)

 5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.FIN

 6. Asiakirja ”European Training Strategy Competence model for Youth Workers to work internationally”, joka on saatavilla osoitteessa https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/

 7. Vähintään neljän 13–30-vuotiaan nuoren muodostama ryhmä. Joku ryhmän vähintään 18-vuotiaista jäsenistä toimii ryhmän edustajana ja vastuuhenkilönä. Epävirallisen nuorten ryhmän määritelmä esitetään sanastossa.

 8. Osallistujaorganisaatioiden on allekirjoitettava valtakirja hakijaorganisaatiolle. Valtakirjat olisi annettava hakuvaiheessa ja viimeistään allekirjoitettaessa avustussopimusta. Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa.

 9. Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva henkilö osallistuu Roomassa (Italia) toteutettavaan toimintoon, hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja valitsee tämän etäisyyden mukaisen välimatkakategorian (ts. 500–1 999 km).    

 10. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi

 11. Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva osallistuja osallistuu liikkuvaan toimintoon, joka toteutetaan ensin Roomassa (Italia) ja sitten Ljubljanassa (Slovenia), hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja sitten Rooman ja Ljubljanan välisen etäisyyden (489,75 km) ja laskee nämä etäisyydet yhteen (1 855,03 km). Tämän jälkeen hän valitsee tämän etäisyyden välimatkakategorian (eli 500–1 999 km) ja laskee EU:n avustuksen osallistujan edestakaisesta matkasta Madridista Ljubljanaan (Rooman kautta) aiheutuviin matkakuluihin (275 euroa).

Tagged in: