Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mis saab pärast taotluse esitamist?

Kõik riiklikule büroole või rakendusametile laekunud taotlused läbivad hindamismenetluse.

Hindamismenetlus

Taotluse saanud riiklik büroo või rakendusamet hindab projektitaotlusi ainult käesolevas juhendis kirjeldatud kriteeriumide alusel. Hindamine hõlmab järgmist tegevust.

  • Kontrollimine, kas taotlus vastab taotluse vastuvõetavuse kriteeriumidele.
  • Kontrollimine, kas taotleja ja kavandatavad tegevused vastavad rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele.
  • Kontrollimine, kas taotleja vastab menetlusest kõrvalejätmise ja valikukriteeriumidele (st tegevus- ja finantssuutlikkus).
  • Taotluse kvaliteedi hindamine, et selgitada välja, mil määral vastab see hindamiskriteeriumidele. Selline kvaliteedihindamine viiakse enamikul juhtudel läbi sõltumatute ekspertide abiga. Hindamisel lähtuvad eksperdid Euroopa Komisjoni koostatud suunistest. Programmi „Erasmus+“ riiklike büroode hallatavate meetmete puhul tehakse need suunised kättesaadavaks Euroopa Komisjoni veebisaidil ja igas riigis programmi „Erasmus+“ projektide haldamise eest vastutava büroo veebisaidil.
  • Kontrollimine, ega projektitaotlusega ei kaasne topeltrahastamise oht. Vajaduse korral tehakse selline kontroll koostöös teiste büroode või rakendusameti või sidusrühmadega.

Riiklik büroo või rakendusamet määrab ametisse hindamiskomisjoni, kes haldab kogu valikuprotsessi. Hindamiskomisjon valib hindamise alusel (vajaduse korral ekspertide abiga) välja projektitaotlused, millele soovitatakse toetust anda, ning koostab nende loetelu.

Hindamise käigus võidakse taotlejatelt kõigi käesolevas juhendis käsitletavate meetmete puhul nõuda lisateavet või selgitusi koos taotlusega esitatud tõendavate dokumentide kohta, tingimusel et selline teave või sellised selgitused projektitaotlust oluliselt ei muuda. Lisateave ja selgitused on eriti põhjendatud juhtudel, kui taotleja on teinud ilmselgeid tehnilisi vigu või kui mitme toetusesaajaga lepingute kaudu rahastatavate projektide puhul on puudu partnerite üks või mitu volitust (mitme toetusesaajaga lepingute kohta vt allpool jaotis „Toetusleping“).

Lõplik otsus

Hindamismenetluse lõpus valib riiklik büroo või rakendusamet välja toetust saavad projektid, lähtudes järgmisest:

  • hindamiskomisjoni esitatud paremusjärjestus;
  • konkreetse meetme (või meetme konkreetse tegevuse) jaoks kasutada olev eelarve.

Hindamismenetluse tulemusest olenemata ei tagastata taotlejatele pärast menetluse lõppu taotluse faile ega lisamaterjale.

Tulemuste teatamine

Hindamistulemustest teavitatakse kõiki taotlejaid hindamistulemuste kirjaga. Selles kirjas esitatakse täiendavad suunised toetuslepingule allakirjutamise protsessi järgmiste etappide kohta.

Rakendusameti hallatavad meetmed

Edukad taotlejad kutsutakse osalema toetuse ettevalmistamises. Ülejäänud kantakse reservnimekirja või nende taotlus lükatakse tagasi. Kutse toetuse ettevalmistamises osalemiseks ei ole ametlik rahastamiskohustus. Enne toetuse andmist peab rakendusamet tegema mitmesugused juriidilised kontrollid: juriidilise isiku valideerimine ning finantssuutlikkuse ja menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumide kontrollimine. Selles etapis palutakse taotlejatel esitada organisatsiooni finantsandmed ja määrata juriidilise isiku määratud esindaja.

Kui taotleja leiab, et hindamismenetluses esines puudusi, saab ta esitada kaebuse (pidades kinni hindamistulemustest teavitavas kirjas esitatud tähtajast ja korrast). Pidage meeles, et teavituskirjad, mida ei ole 10 päeva jooksul alates saatmisest avatud, loetakse kättetoimetatuks ning kaebuse esitamise tähtaega arvestatakse alates avamise/kättetoimetamise hetkest (vt ka rahastus- ja hankeportaali tingimused: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf). Samuti tuleb meeles pidada, et elektrooniliselt esitatavate kaebuste puhul võib tähemärkide arv olla piiratud.

Toetuse andmise otsusest teavitamise ja toetuslepingule allakirjutamise orienteeruv ajakava

Programmi „Erasmus+“ riiklike büroode hallatavate 1. põhimeetme projektide puhul teavitatakse toetuse andmise otsusest ja kirjutatakse toetuslepingule alla orienteeruvalt nelja kuu möödudes taotluste esitamise tähtajast.

Programmi „Erasmus+“ riiklike büroode hallatavate 2. põhimeetme projektide puhul teavitatakse toetuse andmise otsusest ja kirjutatakse toetuslepingule alla orienteeruvalt viie kuu möödudes taotluste esitamise tähtajast.

Rakendusameti hallatavate 2. ja 3. põhimeetme projektide puhul teavitatakse toetuse andmise otsusest orienteeruvalt kuue kuu möödudes taotluste esitamise tähtajast ja toetuslepingule kirjutatakse alla orienteeruvalt üheksa kuu möödudes taotluste esitamise tähtajast.