Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Füüsiliste, vaimsete või tervisega seotud erivajadustega üliõpilased ja töötajad

Erasmuse kõrgharidushartale alla kirjutades kohustub iga kõrgkool tagama osalejatele võrdse juurdepääsu ja võrdsed võimalused olenemata nende taustast. Seepärast saavad füüsiliste, vaimsete või tervisega seotud erivajadustega üliõpilased ja töötajad kasutada samu tugiteenuseid, mida vastuvõttev kõrgkool pakub oma kohalikele üliõpilastele ja töötajatele.

Kes saavad taotleda?

Selleks et isik, kelle füüsiline, vaimne või tervisega seotud seisund ei võimalda tal programmis Erasmus+ osaleda ilma täiendava rahalise toetuseta, saaks täiel määral osaleda Euroopa õpirändes, pöörab Erasmus+ erilist tähelepanu juhendamisele, vastuvõtule, füüsilisele ligipääsetavusele, pedagoogilistele ja tehnilistele tugiteenustele ning eelkõige lisakulude katmisele.

Mitmed kõrgharidust omandavad üliõpilased ja töötajad (nn saadikud), kes on valitud programmi Erasmus+ edendama, on puuetega isikud. Iirimaalt pärit Jessica avaldas soovi osaleda programmis Erasmus+ selliste sõnadega:

„Otsustasin minna. Kuna olen inimene, kes kergesti alla ei anna, soovisin selle väljakutse vastu võtta. Ma ei lasknud oma puudel selle takistuseks olla. Ma olen isegi arvamusel, et see andis mulle rohkem kindlameelsust, et oma Erasmuse projekt edukalt ellu viia.‟

Millist toetust saab taotleda?

Täiendavad rahalised vahendid on füüsilise, vaimse või tervisega seotud seisundi tõttu erivajadustega osalejatele kättesaadavad Erasmus+ kaasamistoetuse abil. Erasmus+ toetused võivad seega olla suuremad kui tavaline õppe-, praktika või töötajate toetus, et kompenseerida konkreetseid raskusi, millega osalejad peavad silmitsi seisma (kohandatud eluase, reisiabi, arstiabi, abivarustus, õppematerjali kohandamine, puuetega üliõpilasi või töötajaid saatev isik). Täiendav toetus on reaalsetel kuludel põhinev toetus.

Kõrgkoolid peaksid oma veebisaidil kirjeldama, kuidas füüsiliste, vaimsete ja tervisega seotud erivajadustega üliõpilased ja töötajad saavad sellist lisatoetust taotleda.

Füüsiliste, vaimsete või tervisega seotud erivajadustega üliõpilastele ja töötajatele ette nähtud täiendavad vahendid võivad olla pärit ka muudest kohaliku, piirkondliku ja/või riikliku tasandi allikatest.

Kuidas kandideerida?

Erasmus+ õpirändeperioodi ettevalmistamisel peaks füüsiliste, vaimsete või tervisega seotud erivajadustega osaleja märkima oma vajadused ja täiendavad kulud, et taotleda Erasmus+ kaasamistoetust teda saatva kõrgkooli abil.

Küsige teid saatva kõrgkooli Eramus+ koordinaatorilt taotlusprotsessi kohta (taotluse esitamise tähtpäev, kust saada taotlusvormi, kuhu taotlusvorm esitada jne).

Kõrgkool ja/või riiklik büroo hindab teie taotlust ja otsustab võimaliku täiendava toetuse summa üle.

Kust saada täiendavat teavet?

Üldiselt peaks teid saatev kõrgkool tagama, et vastuvõtvas kõrgkoolis on tehtud vajalikud korraldused teie erivajadustele vastamiseks, eeldusel, et olete oma füüsilistest, vaimsetest või tervisega seotud erivajadustest teada andnud.

Selleks et saada enne välismaale õppima/tööle asumist lisateavet võimalike kättesaadavate teenuste kohta teid vastuvõtvas kõrgkoolis, võtke palun otse ühendust asjaomaste küsimuste eest vastutava isikuga selles koolis. Teid saatva kõrgkooli rahvusvaheliste suhete osakond peaks teid selles abistama.

Selleks et paremini kindlaks teha, milliseid teenuseid iga asutus saab õpirändes osalevatele isikutele pakkuda, saavad kõrgkoolid partnerasutustega sõlmitavas kõrgkoolidevahelises lepingus märkida, kas neil on olemas vajalik taristu füüsiliste, vaimsete või tervisega seotud erivajadustega isikute vastuvõtmiseks, ning selgelt välja tuua, milliseid tugiteenuseid üliõpilastele pakutakse.

Kasulikku teavet leiab kaasava õpirände veebisaidilt.

Samuti võite oma õpirände planeerimisel pöörduda teid huvitavates küsimustes riikliku büroo poole.

Euroopa Eriõppe ja Kaasava Hariduse Agentuuril on nimekiri ELi/EMP riikide võrgustikest, kontaktpunktidest ja teabest, mis võiks olla abiks hariduslike erivajadustega õpilastele.