Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Üliõpilaste praktikavõimalused

Ülevaade

Erasmus+ toetab programmiriigi kõrgkoolis õppivate bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste praktikat (sh tööpraktika, õpipoisiõpe jne). Praktikavõimalused on avatud ka hiljuti kõrgkooli lõpetanutele.

Praktika välismaal aitab arendada suhtlus- ja keeleoskusi ning annab teadmisi erinevate kultuuride kohta. Peale selle omandate ka muid tööandjate seas hinnatud nn pehmeid oskusi ning teadmisi ettevõtluse kohta. Tutvuge välismaal õppimise eelistega.

Erasmus+ praktikale saate minna ka välismaal õppimise ajal.

Veebipõhine keeletugi Online Linguistic Support aitab õppida töökohal vajaminevat keelt.

Kestus

Praktikaperiood peab kestma vähemalt 2 kuud ning võib kesta kuni 12 kuud.

Saate Erasmus+ kaudu välismaale minna mitu korda kas üliõpilase või praktikandina, kuid välismaal viibimise aeg kokku (sealhulgas välismaal veedetud õppeperioodid) ei või ühe õppetsükli jooksul olla pikem kui 12 kuud.

Õppetsükli all mõeldakse Euroopa kvalifikatsiooniraamistikus (EQF) kindlaks määratud kvalifikatsioonitasemeid:

  1. 1. õppetsükkel (bakalaureuse- või samaväärne õpe),
  2. 2. õppetsükkel (magistri- või samaväärne õpe),
  3. 3. õppetsükkel (doktori- või samaväärne õpe),

Ühetsükliliste õppeprogrammide puhul, näiteks meditsiini- või arhitektuurierialadel, võivad üliõpilased Erasmus+ raames välismaal veeta kuni 24 kuud.

Välismaale praktikale minna saavad ka hiljuti kõrgkooli lõpetanud. Sellisel juhul peab praktika toimuma ühe aasta jooksul pärast lõpetamist ning taotlus tuleb esitada enne kõrgkoolis õpingute lõpetamist.

Tingimused

Praktikavõimalused on avatud üliõpilastele, kes õpivad Erasmus+ kõrgharidushartaga ühinenud kõrgkoolis.

Praktika peab olema seotud õpitava eriala ning isiklike arenguvajadustega ning kuuluma võimaluse korral õppeprogrammi.

Praktika võib toimuda mis tahes organisatsioonis (välja arvatud ELi institutsioonid, ametid ja asutused), mis asub Erasmus+ programmiriigis.

Tunnustamine

Enne välismaal toimuvat praktikat

  1. Teie, teie kõrgkooli ja vastuvõtva organisatsiooni vahel tuleb sõlmida õppeleping, et praktika läbipaistvalt ning korrektselt ette valmistada. Leping sisaldab kõikide lepinguosaliste õiguseid ja kohustusi, praktika üksikasjalikku tegevuskava, teavet kindlustuse ning edukalt läbitud praktika tunnustamise kohta.
  2. Teile antakse Erasmus+ üliõpilase harta, kus on kirjas teie õigused ja kohustused välismaal toimuva praktika ajal.

Pärast välismaal toimunud praktikat

  1. Viie nädala jooksul pärast seda, kui olete praktika edukalt läbinud, peaks vastuvõttev organisatsioon või ettevõte saatma teile ja teie kõrgkoolile praktikatunnistuse.
  2. Teie kõrgkool peab tunnustama välismaal läbitud praktikat vastavalt õppelepingus märgitud kohustustele ega tohi esitada lisanõudeid.
  3. Kui teie kõrgkool asub programmiriigis, tuleks praktikatunnistuses esitatud teave märkida ka diplomilisasse, välja arvatud juhul, kui olete kõrgkooli juba lõpetanud. Sellisel juhul on soovitav registreerida praktika Europassi liikuvusdokumendis.

Rahaline toetus

Erasmus+ raames on teil õigus taotleda toetust reisi- ja elamiskulude katmiseks. Praktikantidel on võimalik taotleda ka lisatoetust. Toetuse suurus sõltub sellest, milline on teie riigi ja sihtriigi elamiskulude vaheline erinevus, toetust taotlevate üliõpilaste arv, riikidevaheline kaugus ning milliseid muid toetusi pakutakse.

Kui liigute programmiriikide vahel, uurige oma riigi riiklikust büroost ja oma kõrgkoolist, millised toetusmäärad kehtivad. Ebasoodsas olukorras olevatele või äärealadel asuvatest programmiriikidest ja piirkondadest pärit üliõpilastele pakutakse lisatoetusi.

Programmi- ja partnerriikide vahel toimuvate lähetuste puhul kehtivate toetuste suurused ja määrad on avaldatud Erasmus+ programmijuhendis.

Olenemata sellest, kas lähete praktikale Erasmus+ toetusega või ilma, peate allkirjastama toetuslepingu, kus on märgitud teie õppeperioodi pikkus, toetuse suurus ning muud õigused ja kohustused.  

Kui praktika toimub teises programmiriigis, allkirjastab toetuslepingu teid saatev kõrgkool ning vastutab kõikide maksete tegemise eest.

Kui liigute programmi- ja partnerriikide vahel, allkirjastab toetuslepingu programmiriigi kõrgkool. Teid saatev ja vastuvõttev kõrgkool otsustavad, kumb neist hakkab makseid tegema.

Teil võib olla õigus ka muudele teie kõrgkooli, valitsuse või muudest allikatest pakutavatele toetustele. Tutvuge Euroopa õppetoetuste juhendiga.

Kuidas taotleda?

Taotluse saate esitada oma kõrgkooli rahvusvaheliste suhete osakonna või Erasmus+ riikliku büroo kaudu.

Erasmus+ üliõpilased valib saatev kõrgkool välja õiglasel ja läbipaistval viisil.

Lisateave

Õppige tundma oma õigusi, mis teil on välismaal õppides või praktikal olles.

Praktikakoha leidmisel võib abiks olla Erasmuse praktikaportaal Erasmus Intern Traineeship Portal, mille on välja töötanud Erasmuse üliõpilasvõrgustik.

Kui teil on programmis Erasmus+ osalemise kohta lisaküsimusi, lugege enne oma kõrgkooli või programmiriigi riikliku bürooga ühenduse võtmist korduvaid küsimusi.

Erasmus+ üliõpilas- ja vilistlasühendus (ESAA) on üliõpilaste ja vilistlaste suhtlusfoorum, mille kaudu kontakte luua, ennast erialaselt täiendada ning õppida tundma teisi kultuure.