Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2023.

Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2023 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Συμπραξεις για συνεργασια

Τι ειναι οι συμπραξεις για συνεργασια;

Η δράση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες οργανισμούς να αποκτήσουν πείρα στη διεθνή συνεργασία και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους, καθώς επίσης να επιτύχουν υψηλής ποιότητας καινοτόμα αποτελέσματα. Ανάλογα με τους στόχους του σχεδίου, τους συμμετέχοντες οργανισμούς ή τον αναμενόμενο αντίκτυπο, μεταξύ άλλων στοιχείων, οι συμπράξεις για συνεργασία μπορεί να έχουν διαφορετικό μέγεθος και εύρος και να προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους αναλόγως. Η ποιοτική αξιολόγηση των εν λόγω σχεδίων είναι ανάλογη με τους στόχους της συνεργασίας και το είδος των συμμετεχόντων οργανισμών. 

Βάσει αυτής της λογικής, οι οργανισμοί έχουν στη διάθεσή τους δύο είδη συμπράξεων προκειμένου να εργαστούν, να διδαχθούν και να αναπτυχθούν από κοινού:

  • Συμπράξεις συνεργασίας
  • Συμπράξεις μικρής κλίμακας

Τα δύο ανωτέρω είδη συμπράξεων παρουσιάζονται λεπτομερώς στην επόμενη ενότητα. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις δύο ενότητες θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το είδος σύμπραξης που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ και τη δομή του οργανισμού σας και στις ιδέες σας σχετικά με το σχέδιο.

Ποιες δραστηριοτητες υλοποιουνται κατα κανονα απο συμπραξεις για συνεργασια;

Σε όλη τη διάρκεια ζωής ενός σχεδίου, οι οργανισμοί μπορούν κατά κανόνα να υλοποιούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Από παραδοσιακές έως πιο δημιουργικές και καινοτόμες δραστηριότητες, οι οργανισμοί έχουν την ευελιξία να επιλέξουν τον βέλτιστο συνδυασμό που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου σε σχέση με το εύρος του και κατ’ αναλογία προς τις ικανότητες της σύμπραξης. Για παράδειγμα:

  • Διαχείριση σχεδίου: δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση του κατάλληλου σχεδιασμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης των σχεδίων, περιλαμβανομένης της ομαλής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του σχεδίου. Στη φάση αυτή, οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν κατά κανόνα οργανωτικά και διοικητικά καθήκοντα, εικονικές συναντήσεις μεταξύ των εταίρων, προετοιμασία του υλικού επικοινωνίας, προετοιμασία και παρακολούθηση των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κ.λπ. 
  • Δραστηριότητες υλοποίησης: μπορεί να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις δικτύωσης, συνόδους εργασίας για την ανταλλαγή πρακτικών και την ανάπτυξη αποτελεσμάτων. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τη συμμετοχή προσωπικού και εκπαιδευομένων (υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή τους συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου).
  • Δραστηριότητες διάδοσης και προώθησης: Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, εκδηλώσεων που αποσκοπούν στην ανταλλαγή, επεξήγηση και προώθηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου, είτε αυτά έχουν τη μορφή απτών αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων, ορθών πρακτικών είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή.

Συμβολη της δρασης στην επιτευξη προτεραιοτητων πολιτικης

Σε ετήσια βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει τις κοινές προτεραιότητες και τους στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν στο επίπεδο του προγράμματος Erasmus+ σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Επομένως, πέραν από την ανάπτυξη των ικανοτήτων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο, οι συμπράξεις για συνεργασία επιδιώκουν, μέσω των αποτελεσμάτων τους, να συμβάλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων.

Επομένως, απαιτείται τα σχέδια να ορίζουν το έργο τους σε σχέση με μία ή περισσότερες από τις εν λόγω προτεραιότητες και να τις επιλέγουν κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης. Επιπλέον, κατά τη σύνταξη των προτάσεων σχεδίου, συνιστάται η αντιπαραβολή με τα αποτελέσματα σχεδίων που είχαν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν και βασίζονταν σε παρόμοιες προτεραιότητες ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια και να αποφεύγονται επικαλύψεις, καθώς και να αξιοποιούνται τα υφιστάμενα αποτελέσματα και να συμβάλλουν στην από κοινού ανάπτυξη των διαφορετικών τομέων. Στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων των σχεδίων Erasmus+ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα σχέδια: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_el

Επιπροσθέτως, για την καλύτερη διασύνδεση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων με τις συγκεκριμένες ανάγκες σε εθνικό επίπεδο, οι Εθνικοί Οργανισμοί Erasmus+ έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν μία ή περισσότερες από αυτές τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες ως ιδιαίτερα σημαίνουσες στο εθνικό πλαίσιό τους, με σκοπό να ενθαρρύνουν τους οργανισμούς να επικεντρώσουν, μια δεδομένη χρονιά, τις συμβολές τους σε αυτούς τους επιλεγμένους τομείς.

Το 2022, οι συμπράξεις για συνεργασία πρέπει να ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

Προτεραιότητες που εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς του Erasmus+

Ένταξη και πολυμορφία σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού: το πρόγραμμα θα στηρίξει σχέδια που προάγουν την κοινωνική ένταξη και αποσκοπούν στη βελτίωση της προσέγγισης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, καθώς και των ατόμων που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, των ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες ή οποιασδήποτε άλλης πιθανής πηγής διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα σχέδια αυτά θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες όσον αφορά την πρόσβαση στις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα, καθώς και στη δημιουργία περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς που προάγουν την ισονομία και την ισότητα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ευρύτερης κοινότητας.

Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη, σε όλους τους τομείς, της αύξησης της ευαισθητοποίησης για τις προκλήσεις που συνδέονται με το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος. Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε διάφορους τομείς που αφορούν τη βιωσιμότητα, στην ανάπτυξη στρατηγικών και μεθοδολογιών πράσινων τομεακών δεξιοτήτων, καθώς και σε προγράμματα σπουδών με άξονα το μέλλον τα οποία καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες των ατόμων. Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης τη δοκιμή καινοτόμων πρακτικών για την προετοιμασία των εκπαιδευομένων, του προσωπικού και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας προκειμένου να αποτελέσουν πραγματικούς παράγοντες αλλαγής (π.χ. εξοικονόμηση πόρων, μείωση κατανάλωσης ενέργειας και αποβλήτων, αντιστάθμιση αποτυπώματος άνθρακα, επιλογή βιώσιμων τροφών και μέσων κινητικότητας, κ.λπ.). Προτεραιότητα δίνεται επίσης σε σχέδια τα οποία: συντελούν —μέσω δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού— στην αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά τις ατομικές προτιμήσεις, τις καταναλωτικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής, σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους»· αναπτύσσουν τις ικανότητες των εκπαιδευτών και των υπευθύνων εκπαίδευσης όσον αφορά τη βιωσιμότητα και υποστηρίζουν τις σχεδιαζόμενες προσεγγίσεις των συμμετεχόντων οργανισμών όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Αντιμετώπιση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της ανάπτυξης της ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας: Το πρόγραμμα θα στηρίξει σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού των ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας και της ετοιμότητας των ιδρυμάτων να διαχειριστούν μια αποτελεσματική μετάβαση προς την ψηφιακή εκπαίδευση. Το πρόγραμμα θα στηρίξει την σκόπιμη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για τη διδασκαλία, τη μάθηση, την αξιολόγηση και τη συμμετοχή. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη της ψηφιακής παιδαγωγικής και εμπειρογνωσίας στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων προσβάσιμων και υποστηρικτικών τεχνολογιών, καθώς και τη δημιουργία και την καινοτόμο χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Επίσης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων όλου του πληθυσμού μέσω κατάλληλων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην αντιμετώπιση των διαφορών όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση από υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Το πρόγραμμα θα στηρίξει περαιτέρω τη χρήση των ευρωπαϊκών πλαισίων για τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτών, των πολιτών και των οργανισμών.

Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά: Το πρόγραμμα στηρίζει την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη συμμόρφωση με τους κανόνες δεοντολογίας στη διά βίου μάθηση· θα προάγει την ανάπτυξη κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα σε σχέδια που προσφέρουν ευκαιρίες για συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο, καθώς και ευκαιρίες για κοινωνική συμμετοχή και συμμετοχή στα κοινά μέσω δραστηριοτήτων τυπικής ή μη τυπικής μάθησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κατανόησή του, ιδίως όσον αφορά τις κοινές αξίες της ΕΕ, τις αρχές της ενότητας και της πολυμορφίας, καθώς και την πολιτιστική ταυτότητα και την πολιτισμική συνείδηση της ΕΕ, την κοινωνική και ιστορική κληρονομιά της.

Εκτός από τις γενικές προτεραιότητες που προαναφέρθηκαν, θα επιδιωχθούν οι ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες στους αντίστοιχους τομείς.

Προτεραιοτητες ανα τομεα

Στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

Θα δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που έχουν καίρια σημασία για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Στόχος είναι να υποστηριχθεί ο τομέας της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να καταστεί ακόμη πιο διασυνδεδεμένος, καινοτόμος, χωρίς αποκλεισμούς και ψηφιακός. Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα θα ενθαρρύνει την πολύ βαθύτερη και διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και τη συνεργασία με τα περιβάλλοντα οικοσυστήματα καινοτομίας τους ενώ επίσης θα ενθαρρύνει την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση της ένταξης, της κινητικότητας, της ψηφιοποίησης, της διά βίου μάθησης, της διασφάλισης της ποιότητας και της αυτόματης αναγνώρισης. Ο βασικός στόχος είναι να επιταχυνθεί ο μετασχηματισμός της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να εκπαιδευτούν οι μελλοντικές γενιές στη συνδημιουργία γνώσεων για μια ανθεκτική, βιώσιμη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Προώθηση διασυνδεδεμένων συστημάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής και διαρθρωμένης συνεργασίας μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω: α) της στήριξης για την ανάπτυξη και τη δοκιμή διαφόρων τύπων μοντέλων συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εικονικής και μικτής συνεργασίας και της χρήσης διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων και διαδικτυακών πλατφορμών· β) της βελτίωσης της κινητικότητας με την εφαρμογή της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, και με την ενσωμάτωση της κινητικότητας στα προγράμματα σπουδών· γ) της στήριξης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή των αρχών και των εργαλείων της Μπολόνια για την ενίσχυση της κινητικότητας για όλους.

Ενθάρρυνση καινοτόμων πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας: για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων μέσω της στήριξης για: α) την ανάπτυξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προγραμμάτων σπουδών με επίκεντρο τους σπουδαστές, τα οποία ανταποκρίνονται καλύτερα στις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών και μειώνουν τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα είναι σημαντικά για την αγορά εργασίας και για την ευρύτερη κοινωνία· β) την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την υλοποίηση ευέλικτων μαθησιακών διαδρομών και σχεδιασμού κύκλου μαθημάτων δομημένου κατά ενότητες (με μερική παρακολούθηση, διαδικτυακά ή μικτά) κατάλληλων μορφών αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης διαδικτυακής αξιολόγησης· γ) την προώθηση της διάστασης της δια βίου μάθησης στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της υιοθέτησης, της επικύρωσης και της αναγνώρισης σύντομων κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων που οδηγούν στην απόκτηση μικρο-διαπιστευτηρίων· δ) την υλοποίηση διεπιστημονικών προσεγγίσεων και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, όπως η αντίστροφη μάθηση, η συνεργατική διαδικτυακή διεθνής μάθηση και η μάθηση με βάση την έρευνα· ε) την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα προγράμματα σπουδών για σπουδαστές σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους και σε όλα τα επίπεδα.

Ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως της συμμετοχής των γυναικών στους τομείς STEM: Η προτεραιότητα αυτή υποστηρίζει την ανάπτυξη και την υλοποίηση κατάλληλων για τον σκοπό αυτό προγραμμάτων σπουδών ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς STEM, σύμφωνα με μια προσέγγιση που περιλαμβάνει τον τομέα των τεχνών (STEAM)· την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε σπουδές στους τομείς STEM και ιδίως στους τομείς της μηχανικής, των ΤΠΕ και των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων· την ανάπτυξη προγραμμάτων καθοδήγησης και παροχής συμβουλών για σπουδαστές, ιδίως κορίτσια και γυναίκες, για την επιδίωξη σπουδών και επαγγελμάτων στους τομείς STEM και ΤΠΕ· την προώθηση πρακτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στην εκπαίδευση στους τομείς STEM· την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στους τομείς STEM.

Επιβράβευση της αριστείας στη μάθηση, τη διδασκαλία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων: μέσω α) της ανάπτυξης και της εφαρμογής στρατηγικών και νοοτροπίας ποιότητας για την επιβράβευση και την παροχή κινήτρων για αριστεία στη διδασκαλία, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής διδασκαλίας, και τη διδασκαλία σε μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους· β) της κατάρτισης ακαδημαϊκών σε καινοτόμες και/ή διαδικτυακές παιδαγωγικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων διεπιστημονικών προσεγγίσεων, νέου σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών, μεθόδων παράδοσης και αξιολόγησης που συνδέουν την εκπαίδευση με την έρευνα και την καινοτομία, κατά περίπτωση· γ) της προώθησης ενός επιχειρηματικού, ανοικτού και καινοτόμου τομέα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της προώθησης συμπράξεων μάθησης και διδασκαλίας με εμπορικούς και μη εμπορικούς οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα· δ) της ανάπτυξης νέων πρακτικών βασισμένων στην εκπαιδευτική έρευνα και τη δημιουργικότητα.

Δημιουργία συστημάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς: Το πρόγραμμα θα προωθήσει προσεγγίσεις χωρίς αποκλεισμούς για δραστηριότητες κινητικότητας και συνεργασίας, όπως α) αύξηση της πρόσβασης, της συμμετοχής και των ποσοστών ολοκλήρωσης των ομάδων-στόχων με λιγότερες ευκαιρίες· β) ενεργό υποστήριξη των εισερχόμενων μετακινούμενων συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξεύρεσης καταλύματος, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη για την παροχή κατάλληλης και προσιτής στέγασης· γ) υποστήριξη της ανάπτυξης ευέλικτων διαδρομών σταδιοδρομίας μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας· δ) προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε όλους τους τομείς σπουδών και σε ηγετικές θέσεις· ε) προαγωγή της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά μέσω της προώθησης της άτυπης μάθησης και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και της αναγνώρισης της εθελοντικής και κοινοτικής εργασίας στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών.

Στήριξη των ψηφιακών και πράσινων ικανοτήτων του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: μέσω α) δράσεων που καθιστούν δυνατή την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα μέσω της ασφαλούς ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των φοιτητών μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με πλήρη σεβασμό της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύνδεση, όπου είναι δυνατόν, με το νέο Europass· β) ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φοιτητών και του προσωπικού.

Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, θα δοθεί προτεραιότητα στην:

Αντιμετώπιση του μαθησιακού μειονεκτήματος, της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της χαμηλής επάρκειας σε βασικές δεξιότητες: Στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι να συμβάλει ώστε να καταστεί δυνατή η επιτυχία για όλους τους εκπαιδευόμενους, ιδίως όσους έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Η προτεραιότητα περιλαμβάνει την παρακολούθηση, τον έγκαιρο εντοπισμό των μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο, τις προσεγγίσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης για εκπαιδευόμενους με δυσκολίες, την προώθηση προσεγγίσεων με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, την προώθηση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς, καθώς και την προστασία από τον εκφοβισμό στο σχολείο. Σε επίπεδο σχολείων, η προτεραιότητα αυτή στηρίζει ολιστικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη διδασκαλία και τη μάθηση και τη συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων εντός των σχολείων, καθώς και τη συνεργασία με τις οικογένειες και άλλα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Τέλος, σε στρατηγικό επίπεδο, δίνεται έμφαση στη βελτίωση των μεταβάσεων μεταξύ των διαφόρων σταδίων της εκπαίδευσης, στη βελτίωση της αξιολόγησης και στην ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας.

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών επαγγελμάτων: Η προτεραιότητα αυτή στηρίζει τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών εκπαιδευτικών) σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Τα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας μπορούν να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, καθώς και στη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη, ιδίως με τη βελτίωση του πλαισίου πολιτικής και συγκεκριμένων ευκαιριών για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών. Ένας δεύτερος στόχος της προτεραιότητας είναι να καταστούν οι εκπαιδευτικές σταδιοδρομίες πιο ελκυστικές και πολύμορφες, και να ενισχυθούν η επιλογή, η πρόσληψη και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων. Τέλος, τα σχέδια μπορούν επίσης να στηρίξουν άμεσα την ανάπτυξη ισχυρότερης σχολικής διεύθυνσης και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης.

Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων: Τα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα επικεντρωθούν στην προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας, στη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων μάθησης, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την παράδοση διδασκαλίας βασισμένης σε ικανότητες και στην ανάπτυξη της αξιολόγησης και της επικύρωσης των βασικών ικανοτήτων.

Προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών: Η προτεραιότητα αυτή περιλαμβάνει σχέδια που αποσκοπούν στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης της γλωσσικής διάστασης στα προγράμματα σπουδών και στη διασφάλιση ότι οι εκπαιδευόμενοι επιτυγχάνουν επαρκή επίπεδα γλωσσικών ικανοτήτων έως το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η ενσωμάτωση της χρήσης νέων τεχνολογιών για την εκμάθηση γλωσσών αποτελεί επίσης μέρος των προσπαθειών που καταβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας. Τέλος, η προτεραιότητα στηρίζει σχέδια που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία σχολείων που εφιστούν την προσοχή στις γλώσσες, καθώς και σχέδια που βασίζονται στην αυξανόμενη γλωσσική πολυμορφία στα σχολεία, για παράδειγμα ενθαρρύνοντας την εκμάθηση γλωσσών και τη γλωσσική ευαισθητοποίηση σε πρώιμο στάδιο και αναπτύσσοντας δίγλωσσες επιλογές διδασκαλίας (ιδίως σε παραμεθόριες περιφέρειες και περιοχές όπου οι κάτοικοι χρησιμοποιούν περισσότερες από μία γλώσσες).

Προώθηση του ενδιαφέροντος και της αριστείας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), και προώθηση της προσέγγισης STEAM: Η προτεραιότητα αυτή στηρίζει σχέδια που προωθούν την προσέγγιση STEM στην εκπαίδευση μέσω της διεπιστημονικής διδασκαλίας σε πλαίσιο πολιτισμού, περιβάλλοντος, οικονομίας, σχεδιασμού και άλλων. Η προτεραιότητα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την προώθηση αποτελεσματικών και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και μεθόδων αξιολόγησης. Η ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ σχολείων, επιχειρήσεων, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών ιδρυμάτων και της ευρύτερης κοινωνίας είναι ιδιαίτερα πολύτιμη στο πλαίσιο αυτό. Σε στρατηγικό επίπεδο, η προτεραιότητα εξυπηρετεί την προώθηση της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών στους τομείς STEM.

Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας συστημάτων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας: Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι να προωθήσει την εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας της ΕΕ για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, το οποίο επισυνάπτεται στη σύσταση του Συμβουλίου, του 2019, σχετικά με συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας1 . Περιλαμβάνει σχέδια που παρέχουν στήριξη για την αρχική και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού που συμμετέχει στην οργάνωση, την καθοδήγηση και την παροχή προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Επιπλέον, η προτεραιότητα στηρίζει επίσης τη δημιουργία, τη δοκιμή και την εφαρμογή στρατηγικών και πρακτικών για την προώθηση της συμμετοχής όλων των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με λιγότερες ευκαιρίες.

Αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες σε διασυνοριακή μαθησιακή κινητικότητα: Η προτεραιότητα αυτή έχει ως στόχο να συμβάλει στην πρακτική εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση. Στηρίζει την ενσωμάτωση διασυνοριακών ανταλλαγών τάξεων στα σχολικά προγράμματα, την ανάπτυξη ικανοτήτων των σχολείων να οργανώνουν περιόδους εκπαίδευσης στο εξωτερικό για τους μαθητές τους και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων συμπράξεων μεταξύ σχολείων σε διάφορες χώρες. Σε στρατηγικό επίπεδο, η προτεραιότητα αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των σχολικών αρχών όλων των βαθμίδων στις προσπάθειες εξασφάλισης της αναγνώρισης, και στηρίζει την ανάπτυξη και την ανταλλαγή εργαλείων και πρακτικών για την προετοιμασία, την παρακολούθηση και την αναγνώριση περιόδων εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), θα δοθεί προτεραιότητα στη(ν):

Προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας: Αυτό περιλαμβάνει τη στήριξη της ανάπτυξης προγραμμάτων ΕΕΚ που προσφέρουν ένα ισορροπημένο μείγμα επαγγελματικών δεξιοτήτων και δημιουργούν ευκαιρίες μάθησης στον χώρο εργασίας κατάλληλες για όλους τους οικονομικούς κύκλους, τις εξελισσόμενες θέσεις εργασίας, τις μεθόδους εργασίας και τις βασικές ικανότητες. Η προτεραιότητα αυτή προωθεί επίσης την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ, προσφορών προγράμματος και επαγγελματικών προσόντων που επικαιροποιούνται τακτικά, με βάση τη συλλογή πληροφοριών για τις δεξιότητες. Τα σχέδια θα στηρίξουν τους παρόχους ΕΕΚ στην προσαρμογή της προσφοράς κατάρτισής τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες δεξιοτήτων, στις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και στους οικονομικούς κύκλους.

Αύξηση της ευελιξίας των ευκαιριών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: Η προτεραιότητα αυτή στηρίζει πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν ευέλικτα προγράμματα ΕΕΚ με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και συμβάλλουν στην κάλυψη των υφιστάμενων κενών όσον αφορά την πρόσβαση στην κατάρτιση ενηλίκων σε ηλικία εργασίας για την επιτυχή διαχείριση των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας. Τα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν σχεδιαστεί για να προσαρμόζονται στην αγορά εργασίας, καθώς και στην ανάπτυξη προγραμμάτων που διευκολύνουν τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων που οδηγούν σε εθνικά επαγγελματικά προσόντα.

Συμβολή στην καινοτομία όσον αφορά την επαγγελματικής εκπαίδευση και κατάρτιση: Η προτεραιότητα αυτή στηρίζει σχέδια που έχουν ως κύριο στόχο να αλλάξουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η ΕΕΚ, καθιστώντας την πιο κατάλληλη για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι οργανωτικές (σχεδιασμός, χρηματοδότηση, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, παρακολούθηση και επικοινωνία). Μπορούν επίσης να εξετάζουν τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης μέσω της ανάπτυξης και της υλοποίησης νέων και πιο συναφών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να σχετίζονται με το οικοσύστημα των παρόχων ΕΕΚ και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται με τους εταίρους, για παράδειγμα μέσω της διάδοσης της τεχνολογίας και της εφαρμοσμένης έρευνας, της προώθησης, της δικτύωσης και των δραστηριοτήτων διεθνοποίησης. Μπορούν επίσης να στοχεύουν στην ανάπτυξη και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ΕΕΚ (π.χ. ανάπτυξη δεξιοτήτων, εφαρμοσμένη έρευνα και παροχή συμβουλών) σε εξωτερικούς φορείς, όπως σπουδαστές, εταιρείες και κυβερνήσεις.

Αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ: Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που συμβάλλουν στην αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ σε διάφορα επίπεδα. Παραδείγματα τέτοιων σχεδίων μπορούν να είναι εκείνα που αποσκοπούν σε μεγαλύτερη διεισδυτικότητα μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπέδων, που προωθούν ανοικτά και συμμετοχικά μαθησιακά περιβάλλοντα, στηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών ΕΕΚ ή διευκολύνουν την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη χρήση του Europass και άλλων ψηφιακών υπηρεσιών. Η προτεραιότητα αυτή στηρίζει επίσης σχέδια που αναπτύσσουν μακροπρόθεσμες συμπράξεις για τη δημιουργία ή την ενίσχυση διεθνών, εθνικών, περιφερειακών και τομεακών διαγωνισμών δεξιοτήτων. Ο αντίκτυπος αυτών των δραστηριοτήτων μπορεί να βελτιστοποιηθεί μέσω της στενής συνεργασίας με επιχειρήσεις, παρόχους ΕΕΚ, εμπορικά επιμελητήρια και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του κύκλου του σχεδίου.

Βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Η προτεραιότητα αυτή επικεντρώνεται στη μέτρηση και τη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ με την ανάπτυξη εθνικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, τόσο για την αρχική όσο και για τη συνεχή ΕΕΚ, σε όλα τα μαθησιακά περιβάλλοντα και όλες τις μορφές μάθησης, που παρέχονται τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς παρόχους. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται, πιο συγκεκριμένα, η κατάρτιση και η δοκιμή ρυθμίσεων για την παρακολούθηση των αποφοίτων —σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου για την παρακολούθηση των αποφοίτων και τη σύσταση σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET)2 —, καθώς και η διερεύνηση των ευρωπαϊκών βασικών επαγγελματικών προφίλ και των μικρο-διαπιστευτηρίων.

Δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικών διεθνοποίησης για τους παρόχους ΕΕΚ: Η προτεραιότητα αυτή αποσκοπεί στη θέσπιση μηχανισμών στήριξης και συμβατικών πλαισίων για την προώθηση της ποιοτικής κινητικότητας του προσωπικού και των εκπαιδευομένων ΕΕΚ. Μεταξύ των ιδιαίτερα σημαντικών πτυχών περιλαμβάνεται η αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, καθώς και η ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης των σπουδαστών για την κινητικότητα των εκπαιδευομένων. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την ενημέρωση, την παροχή κινήτρων, την προετοιμασία και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των εκπαιδευομένων ΕΕΚ στη χώρα υποδοχής, καθώς και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής τους ευαισθητοποίησης και της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά.

Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, θα δοθεί προτεραιότητα στη(ν):

Βελτίωση της διαθεσιμότητας ευκαιριών ευέλικτης μάθησης υψηλής ποιότητας για ενήλικες: Η προτεραιότητα αυτή παρέχει στήριξη για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ευέλικτων προσφορών μάθησης προσαρμοσμένων στις μαθησιακές ανάγκες των ενηλίκων, για παράδειγμα με την ανάπτυξη ευκαιριών ψηφιακής και μικτής μάθησης. Προτεραιότητα δίνεται επίσης σε σχέδια που αποσκοπούν στην επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης.

Δημιουργία διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, βελτίωση της προσβασιμότητας και αύξηση της αφομοίωσης της εκπαίδευσης ενηλίκων: Η προτεραιότητα αυτή αποσκοπεί στην προώθηση νέων ευκαιριών εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδίως για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων. Η δημιουργία νέων διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους ενήλικες να ενισχύσουν τις βασικές τους ικανότητες και να σημειώσουν πρόοδο προς την απόκτηση υψηλότερων επαγγελματικών προσόντων. Οι συμπληρωματικές εργασίες που καλύπτονται στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καθοδήγησης ως υπηρεσίας για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ενηλίκων στη σχετική μάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου, τη βελτίωση του προσδιορισμού και του ελέγχου των δεξιοτήτων, τον σχεδιασμό εξατομικευμένων προσφορών μάθησης και την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών προβολής, καθοδήγησης και παροχής κινήτρων.

Βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών και του λοιπού προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων: Προτεραιότητα δίνεται ιδίως σε σχέδια που αναπτύσσουν ικανότητες προσωπικού που οδηγούν σε συνολικές βελτιώσεις στην παροχή, στη στόχευση και στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση των προηγούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων ενηλίκων, καλύτερες και πιο καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και την ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου του προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά την παροχή κινήτρων, την καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών σε εκπαιδευόμενους αντιμέτωπους με δύσκολες μαθησιακές καταστάσεις.

Ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας στις ευκαιρίες εκπαίδευσης ενηλίκων: Η προτεραιότητα αυτή στηρίζει την ανάπτυξη καλύτερων μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας για τις πολιτικές και την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων. Ειδικότερα, αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη μεταφορά μεθοδολογιών παρακολούθησης για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων και την παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευόμενων ενηλίκων.

Ανάπτυξη μελλοντοστρεφών κέντρων μάθησης: Η προτεραιότητα αυτή αποσκοπεί στη στήριξη των τοπικών μαθησιακών περιβαλλόντων, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της συμμετοχής στα κοινά και της δημοκρατίας, καθώς και στην προσέλκυση και την παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης σε όλους τους πολίτες της κοινότητας, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Τα σχέδια θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να ενθαρρύνουν τα τοπικά κέντρα μάθησης, τις βιβλιοθήκες, την κοινωνία των πολιτών και την ευρύτερη κοινότητα (ΜΚΟ, τοπικές αρχές, υγεία, πολιτισμός κ.λπ.) να συνεργαστούν ώστε να ενθαρρύνουν και να δώσουν τη δυνατότητα σε ενήλικες όλων των ηλικιών να αποκτήσουν τις δεξιότητες ζωής και τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για να είναι ανθεκτικοί και προσαρμόσιμοι απέναντι στις αλλαγές και την αβεβαιότητα.

Δημιουργία και προώθηση ευκαιριών μάθησης για όλους τους πολίτες και όλες τις γενιές: Προτεραιότητα δίνεται σε σχέδια που δημιουργούν και προωθούν ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανταλλαγές εμπειριών με ηλικιωμένους, με σκοπό την οικοδόμηση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Στον τομέα της νεολαίας:

Θα δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που συμβάλλουν στους βασικούς τομείς της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027: συμμετοχή, σύνδεση και ενίσχυση των νέων: Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας που δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερες συνέργειες σε διάφορους τομείς δράσεων που είναι σημαντικές για τους νέους, στην προώθηση της συμμετοχής των νέων σε διάφορες κλίμακες και μορφές και στην υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά, ιδίως των νέων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Οι ειδικές προτεραιότητες για τον τομέα της νεολαίας περιλαμβάνουν:

Προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, του αισθήματος ανάληψης πρωτοβουλιών των νέων και της επιχειρηματικότητας των νέων, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Η προτεραιότητα αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά, ιδίως μέσω του εθελοντισμού και των πράξεων αλληλεγγύης, και, ως εκ τούτου, στην ενίσχυση του αισθήματος ανάληψης πρωτοβουλιών των νέων, ιδίως στον κοινωνικό τομέα, και στη στήριξη των κοινοτήτων τους. Τα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα μπορούσαν επίσης να προάγουν την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργική μάθηση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων. Ο διαπολιτισμικός διάλογος, η γνώση και η αναγνώριση της πολυμορφίας και η προώθηση της ανεκτικότητας αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της προτεραιότητας.

Βελτίωση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας: Η προτεραιότητα αποσκοπεί στην προώθηση της αναγνώρισης και της επικύρωσης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και της άτυπης και μη τυπικής μάθησης σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στη στήριξη της ανάπτυξης της ποιότητας και της καινοτομίας στην εργασία στον τομέα της νεολαίας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που προβλέπονται στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους και στη διακήρυξη της Βόννης του Δεκεμβρίου 2020 Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη ικανοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας όσον αφορά τις διαδικτυακές και μη διαδικτυακές πρακτικές τους, καθώς και τη στήριξη της ανάπτυξης και της ανταλλαγής μεθόδων για την προσέγγιση περιθωριοποιημένων νέων, την πρόληψη του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας μεταξύ των νέων, καθώς και τους κινδύνους, τις ευκαιρίες και τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης.

Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων: Η προτεραιότητα αποσκοπεί στην ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων και των βασικών δεξιοτήτων των νέων. Ο τομέας της νεολαίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από τη νεότητα στην ενήλικη ζωή, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες που εστιάζουν στην ένταξη και την απασχολησιμότητα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ΕΕΑΚ), με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης και σε εκείνους που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της προτεραιότητας.

Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πολιτικής, έρευνας και πρακτικής: Η προτεραιότητα αυτή ανταποκρίνεται στην ανάγκη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ της πολιτικής, της έρευνας και της πρακτικής στον τομέα της νεολαίας, ώστε να βελτιωθεί η τεκμηρίωση των αναγκών και να διευκολυνθεί η χάραξη πολιτικής. Οι δραστηριότητες για την προώθηση της καλύτερης γνώσης σχετικά με την κατάσταση των νέων και τις πολιτικές για τη νεολαία στην Ευρώπη και πέραν αυτής θα είναι σημαντικές για την προτεραιότητα αυτή.

Στον τομέα του αθλητισμού:

Θα δοθεί προτεραιότητα σε συμπράξεις που συμβάλλουν στην εφαρμογή βασικών εγγράφων πολιτικής, όπως το πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό (2021-2024) ή η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη σωματική άσκηση για τη βελτίωση της υγείας. Οι ειδικές προτεραιότητες στον τομέα του αθλητισμού περιλαμβάνουν:

Ενθάρρυνση υγιεινών τρόπων ζωής για όλους: τα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα επικεντρωθούν κυρίως: α) στην εφαρμογή των τριών πυλώνων της πρωτοβουλίας HealthyLifestyle4All, β) στην εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σωματική άσκηση για τη βελτίωση της υγείας και των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη σωματική άσκηση, γ) στη στήριξη της υλοποίησης των ευρωπαϊκών εβδομάδων αθλητισμού, δ) στην προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης ως εργαλείου για την υγεία, ε) στην προώθηση όλων των δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν την άθληση και τη σωματική άσκηση, στ) στην προώθηση παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών.

Προαγωγή της ακεραιότητας και των αξιών στον αθλητισμό: τα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα επικεντρωθούν κυρίως α) στην καταπολέμηση της χρήσης ντόπινγκ, β) στην καταπολέμηση των «στημένων» αγώνων και της διαφθοράς στον αθλητισμό, γ) στη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και δ) στην προαγωγή των θετικών αξιών του αθλητισμού.

Προώθηση της εκπαίδευσης στον αθλητισμό και μέσω αυτού: τα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα επικεντρωθούν κυρίως α) στη στήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων στον αθλητισμό, β) στην ενθάρρυνση της διπλής σταδιοδρομίας των αθλητών, γ) στην προώθηση της ποιότητας της καθοδήγησης και του προσωπικού, δ) στη χρήση της κινητικότητας ως εργαλείου για τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων, ε) στην προώθηση της απασχολησιμότητας μέσω του αθλητισμού.

Καταπολέμηση της βίας και αντιμετώπιση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας στον χώρο του αθλητισμού τα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα επικεντρωθούν κυρίως στην καταπολέμηση συμπεριφορών που ενδέχεται να έχουν αρνητική επίδραση στον αθλητισμό και την κοινωνία γενικότερα. Τα σχέδια θα συμβάλουν στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και θα προαγάγουν την ισότητα στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων.

  • 1 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-high-quality-early-childhood-education-and-care-systems_el
  • 2 EE C 417 της 2.12.2020, σ. 1.