Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Praktikophold for studerende

Oversigt

Erasmus+ støtter erhvervspraktik (praktikophold m.v.) i udlandet for studerende på højere læreanstalter i programlandene på bachelor- og kandidatniveau samt ph.d-kandidater. Disse muligheder er også åbne for folk, der for nylig har færdiggjort en uddannelse.

Hvis du tager på praktikophold i udlandet med Erasmus+, kan du forbedre dine evner, ikke kun inden for kommunikation, sprog og interkulturelle forbindelser, men også bløde kvalifikationer, som arbejdsmarkedet efterspørger, og du kan få styrket dit iværksætterpotentiale. Læs mere om fordelene ved en udveksling i udlandet.

Du kan også kombinere et praktikophold under Erasmus+ med et studieophold i udlandet.

Erasmus+ tilbyder sproglig onlinesupport, som kan hjælpe dig med at lære det sprog, der tales på din arbejdsplads.

Varighed

Dit praktikophold i udlandet kan vare fra mindst 2 måneder til højst 12 måneder.

Du kan benytte udvekslinger i udlandet med Erasmus+ flere gange, enten som studerende eller praktikant, men din samlede tid i udlandet (inklusive studieophold i udlandet) må ikke overstige 12 måneder på hvert studietrin.

Ved studietrin forstås studieniveau som defineret i den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF):

  1. Første studietrin (bachelor eller tilsvarende) EQF 5/6
  2. Andet studietrin (kandidat eller tilsvarende) EQF 7
  3. Tredje studietrin (ph.d. eller tilsvarende) EQF 8

På uddannelser, der kun har et enkelt studietrin (f.eks. medicin eller arkitektur), kan du tage til udlandet med Erasmus+ i op til 24 måneder.

Du kan også tage på praktikophold i udlandet, når du er færdig med en uddannelse. I så fald skal dit praktikophold finde sted inden for et år, efter du blev færdig, og du skal ansøge, mens du stadig er indskrevet på en højere læreanstalt.

Betingelser

Muligheden er åben for studerende på højere læreanstalter, der har underskrevet Erasmuschartret for videregående uddannelse.

Dit praktikophold skal være relevant for dit studie og dine personlige udviklingsbehov og skal i videst muligt omfang integreres i dit studieprogram.

Du kan gennemføre praktikopholdet i enhver organisation i et programland inden for Erasmus+ (undtagen EU's institutioner, organer og agenturer).

Anerkendelse

Før praktikopholdet i udlandet:

  1. Skal du, din højere læreanstalt og værtsorganisationen underskrive en læringsaftale for praktikophold for at sikre en gennemsigtig og effektiv forberedelse af udvekslingen i udlandet. Dokumentet fastlægger de forskellige parters pligter og rettigheder, et detaljeret program for praktikopholdet, oplysninger om forsikring og om, hvordan dit praktikophold vil blive anerkendt, når du har gennemført det.
  2. Modtager du chartret for studerende under Erasmus+, som beskriver dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med dit praktikophold i udlandet.

Efter praktikopholdet i udlandet:

  1. Værtsorganisationen/-virksomheden sender normalt dig og din højere læreanstalt et praktikcertifikat inden for fem uger, efter du har gennemført praktikopholdet.
  2. Din højere læreanstalt skal anerkende dit praktikophold i udlandet i henhold til de tilsagn, der er indgået i læringsaftalen og uden yderligere krav.
  3. Hvis din højere læreanstalt ligger i et programland, bør oplysningerne i praktikcertifikatet også indgå i tillægget til eksamensbeviset, medmindre du allerede har færdiggjort uddannelsen. I så fald anbefales det, at praktikopholdet registreres i Europass-mobilitetsdokumentet.

Finansiel støtte

Du kan få et stipendium fra Erasmus+ som bidrag til dækning af rejse- og leveomkostninger, og der gives også støtte til praktikophold. Beløbet kan variere afhængigt af forskellen på leveomkostningerne i hjem- og værtslandet, antallet af studerende, der ansøger om tilskud, afstanden mellem landene og muligheden for andre stipendier.

Hvis du flytter mellem to programlande, bør du spørge dit nationale agentur og din egen højere læreanstalt om de gældende beløb. Der er også yderligere støtte til studerende med en dårligt stillet baggrund eller fra programlandene eller regionerne i den yderste periferi.

Tilskuddenes størrelse og faste beløb for udvekslinger mellem program- og partnerlande offentliggøres i programguiden for Erasmus+.

Uanset om du modtager et stipendium fra Erasmus+ eller ej, skal du underskrive en tilskudsaftale med detaljer om, hvor længe opholdet varer, støttebeløbet samt andre pligter og rettigheder.  

Hvis du er på praktikophold i et andet programland, underskriver din hjeminstitution tilskudsaftalen, og den har også ansvaret for at foretage alle betalinger.

Hvis du flytter mellem et programland og et partnerland, underskriver institutionen i programlandet tilskudsaftalen. Hjem- og værtsinstitutionerne beslutter, hvilken af dem der skal foretage udbetalingerne til dig.

Du kan være berettiget til yderligere tilskud fra din læreanstalt, dit hjemland eller andre kilder. Tjek European Funding Guide.

Sådan søger du

Du kan søge gennem det internationale kontor eller kontoret for Erasmus+ på din egen højere læreanstalt.

Du bliver udvalgt af din egen læreanstalt på en fair og åben måde.

Få mere at vide

Vær sikker på, at du kender dine rettigheder, når du studerer eller tager i praktik i udlandet.

Erasmus Intern Traineeship Portal, som er udviklet af Netværket af Erasmusstuderende, kan hjælpe dig med at finde et praktikophold under Erasmus+.

Har du yderligere spørgsmål om Erasmus+, kan du læse de ofte stillede spørgsmål, inden du kontakter din institution eller det nationale agentur for programlandene i Erasmus+.

ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Association tilbyder studerende og alumni fra Erasmus+ et dynamisk forum, hvor de kan netværke, få faglig udvikling og foretage interkulturel udveksling.