Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus-chartret for de videregående uddannelser

Om chartret

I Erasmus-chartret for videregående uddannelse (ECHE) er der fastlagt en generel kvalitetsramme for europæiske og internationale samarbejdsaktiviteter, som højere læreanstalter kan udføre som led i Erasmus+.

Tildeling af ECHE er en forudsætning for, at højere læreanstalter i programlande kan deltage i læringsophold for enkeltpersoner og/eller samarbejde om innovation og god praksis under Erasmus+.

For højere læreanstalter i partnerlande kræves ECHE ikke, og kvalitetsrammen bliver fastlagt via indbyrdes aftaler mellem uddannelsesinstitutionerne.

Hvordan tildeles ECHE?

Der offentliggøres en gang om året en indkaldelse af forslag vedrørende tildeling af ECHE.

Du kan downloade den seneste liste over højere læreanstalter med ECHE.

ECHE tildeles for hele Erasmus+-programmets varighed frem til 2027 med en forlænget gyldighedsperiode for projekter, der starter i programmets sidste år, som kan vare op til tre år (f.eks. frem til 2030).

Hvad indeholder ECHE?

ECHE-principperne er blevet tilpasset nyskabelserne i Erasmus+-programmet 2021-2027 såsom digitalisering, inklusion og bæredygtighed.

Nogle af de vigtigste tilføjelser til det nye ECHE er forpligtelsen til gennem inkluderende tiltag at nå ud til grupper, som er underrepræsenterede blandt de studerende, der søger om udlandsophold, at gøre Erasmus+-aktiviteterne grønnere og at indføre det europæiske studiekortinitiativ og Erasmus+-mobilappen. Dertil kommeret tilsagnet om at arbejde på at øge de udsendte studerendes engagement i samfundslivet.

Desuden anmodes de højere læreanstalter om at overholde kravene i Rådets henstilling om automatisk gensidig anerkendelse af læringsophold i udlandet for at sikre en fuldstændig automatisk anerkendelse på den bedst mulige måde og uden at de studerende behøver at gennemføre ekstra kurser eller gå op til yderligere eksaminer.

De nye ECHE-principper er udformet i samråd med ECHE-arbejdsgruppen, som er sammensat af repræsentanter for de nationale Erasmus+-agenturer, eksperter inden for videregående uddannelse og repræsentanter for studenterorganisationer.

For at sikre, at din institution overholder ECHE, bør du læse ECHE-vejledningen og vejledningen om overvågning af ECHE.

Selvevaluering

Ledere af højere læreanstalter og Erasmus+-koordinatorer kan bruge ECHE til selvevaluering for at forbedre deres institutions resultater. Selvevalueringen kan hjælpe dig med at vurdere, hvor godt din institution gennemfører chartret.

En ny version af værktøjet, som er tilpasset det nye program for 2021-2027, er under udvikling. Den vil blive tilgængelig på denne side.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).