Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Mobilita účastníků vzdělávání a pracovníků v oblasti vzdělávání dospělých

Tato akce podporuje poskytovatele vzdělávání dospělých a další organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých, které chtějí organizovat aktivity v oblasti vzdělávací mobility pro dospělé účastníky vzdělávání a pedagogické pracovníky.

Je podporována široká škála aktivit, včetně stínování na pracovišti a kurzů profesního rozvoje pro pracovníky, individuální a skupinové mobility dospělých účastníků vzdělávání s omezenými příležitostmi (zejména dospělých účastníků vzdělávání s nízkou kvalifikací), hostujících odborníků a dalších aktivit, jak je vysvětleno níže.

Zúčastněné organizace by prostřednictvím svých aktivit měly aktivně podporovat inkluzi a rozmanitost, environmentální udržitelnost a digitální vzdělávání. Měly by tak činit využíváním specifických možností financování, které program pro tyto účely nabízí, zvyšováním povědomí účastníků, sdílením osvědčených postupů a výběrem vhodných návrhů pro své aktivity.

CÍLE AKCE

Účelem mobilit financovaných z programu Erasmus+ je poskytnout jednotlivcům příležitosti k učení a podpořit internacionalizaci a institucionální rozvoj poskytovatelů vzdělávání dospělých a dalších organizací v oblasti vzdělávání dospělých. Tato akce přispěje k provádění agendy dovedností a k vytvoření evropského vzdělávání. Konkrétně má akce tyto cíle:

 • posílení evropského rozměru výuky a učení,
 • podporu hodnot inkluze a rozmanitosti, tolerance a demokratické účasti,
 • podpory povědomí o společném evropském dědictví a rozmanitosti,
 • podpory rozvoje profesionálních sítí v Evropě.
 • zlepšení kvality formálního, informálního a neformálního vzdělávání dospělých v Evropě zaměřeného na klíčové kompetence vymezené v rámci EU z roku 2018, včetně základních dovedností (schopnost číst a psát, matematická gramotnost, digitální dovednosti) a jiných dovedností potřebných v každodenním životě,
 • rozšíření a diverzifikace nabídky vzdělávání dospělých prostřednictvím profesionalizace pedagogů a budováním kapacit poskytovatelů vzdělávání dospělých,
 • zjednodušení provádění a přístupnosti vysoce kvalitních programů výuky a učení ve všech formách vzdělávání dospělých a jejich přizpůsobení potřebám jednotlivců i celé společnosti,
 • budování kapacit poskytovatelů vzdělávání dospělých k provádění vysoce kvalitních projektů mobility,
 • zvyšování účasti všech věkových skupin dospělých s různým socioekonomickým zázemím na vzdělávání dospělých, zejména prostřednictvím účasti organizací pracujících se znevýhodněnými účastníky vzdělávání, drobných poskytovatelů vzdělávání dospělých, nových účastníků programu a méně zkušených organizací, jakož i základních komunitních organizací.

JAK ZÍSKAT PŘÍLEŽITOSTI K MOBILITĚ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+?

Poskytovatelé vzdělávání dospělých a další organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých mohou požádat o finanční prostředky dvěma způsoby:

 • Krátkodobé projekty mobility účastníků vzdělávání a pracovníků poskytují žadatelským organizacím příležitost organizovat různé mobility v délce šesti až osmnácti měsíců. Krátkodobé projekty jsou nejlepší volbou pro organizace, které zkoušejí účast v programu Erasmus+ poprvé, nebo organizace, které chtějí uspořádat pouze omezený počet aktivit.
 • Akreditované projekty mobility účastníků vzdělávání a pracovníků jsou otevřeny pouze organizacím, které jsou držiteli akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých. Tato zvláštní složka financování umožňuje akreditovaným organizacím pravidelně získávat finanční prostředky na mobility, které přispívají k postupnému provádění jejich Plánu Erasmus.

Akreditace v rámci programu Erasmus jsou otevřené všem organizacím, které se snaží organizovat mobility pravidelně. Předchozí zkušenosti s programem se nevyžadují. Více informací o této příležitosti naleznete v kapitole této příručky věnované akreditaci Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání.

Kromě toho se organizace mohou k programu připojit, aniž by předložily žádost, a to těmito způsoby:

 • Vstup do stávajícího konsorcia mobility v rámci Erasmus, které vede akreditovaný koordinátor konsorcia v jejich zemi, jenž do svého konsorcia přijímá nové členy.
 • Hostitelské přijetí účastníků z jiné země: každá organizace se může stát hostitelem účastníků z partnerské organizace v zahraničí. Stát se hostitelskou organizací znamená cennou zkušenost a dobrý způsob, jak vytvářet partnerství a dozvědět se o programu více, nežli organizace sama podá žádost.

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

V projektu klíčové akce 1 je nejdůležitějším hráčem žadatelská organizace. Žadatel vypracuje a podá žádost, podepíše grantovou dohodu, realizuje mobility a předkládá zprávy své národní agentuře. Proces podávání žádostí pro krátkodobé projekty i akreditace Erasmus se zaměřuje na potřeby a plány žadatelské organizace.

Většinu druhů aktivit, které jsou k dispozici, představují výjezdní mobility. To znamená, že žadatelská organizace bude působit jako vysílající organizace: provede výběr účastníků a vyšle je k hostitelské organizaci v zahraničí. Kromě toho existují zvláštní druhy aktivit, které umožňují žadatelským organizacím zvát odborníky nebo studenty a čerstvé absolventy učitelství do dané organizace. Účelem příchozích aktivit není vytvářet dvoustranné výměny, ale spíše přivést osoby, které mohou přispět k rozvoji a internacionalizaci žadatelské organizace. Pro usnadnění procesu hledání partnerů Erasmus+ podporuje nástroje pro hledání partnerů v zahraničí: EPALE

Realizace všech aktivit podporovaných v rámci této akce se musí řídit Standardy kvality programu Erasmus. Standardy kvality programu Erasmus zahrnují konkrétní prováděcí postupy pro projektové úkoly, jako je výběr a příprava účastníků, vymezení, hodnocení a uznávání výsledků učení, sdílení výsledků projektu atd. Úplné znění Standardů kvality programu Erasmus naleznete na internetových stránkách Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_cs

V následující části jsou uvedeny informace o tom, jak formáty a obsah mobility spolu vzájemně souvisí s ohledem na zajištění kvalitních aktivit mobility.

Inkluze a rozmanitost

Organizace, které z programu získávají podporu, musí v souladu se Standardy kvality programu Erasmus zajistit, aby účastníkům ze všech prostředí nabízely příležitosti k mobilitě inkluzivním a spravedlivým způsobem. Výběr účastníků vzdělávání, kteří se zúčastní projektových aktivit, by měl zohlednit klíčové faktory, jako jsou motivace, zásluhy, ale i osobní rozvoj a vzdělávací potřeby účastníků. Výběr zúčastněných pracovníků by rovněž měl zajistit, aby přínosy jejich profesního rozvoje byly k dispozici pro všechny účastníky vzdělávání v dané organizaci.

Během celé přípravy, realizace a následné kontroly mobilit by vysílající a hostitelské organizace měly účastníky zapojovat do klíčových rozhodnutí, aby byly zajištěny maximální přínosy a dopad pro každého účastníka.

Zúčastněné organizace, které poskytují vzdělávání a odbornou přípravu, se vyzývají, aby aktivně vytvářely a usnadňovaly příležitosti k mobilitě, například tím, že ve svém akademickém kalendáři stanoví okna mobility a vymezí standardní kroky pro opětovné začlenění účastníků po jejich návratu.

Environmentálně udržitelné a odpovědné postupy

Organizace, které z programu získávají podporu, musí v souladu se Standardy kvality programu Erasmus mezi účastníky prosazovat environmentálně udržitelné a odpovědné chování a zvyšovat povědomí o důležitosti kroků, které omezují nebo kompenzují environmentální stopu mobilit. Tyto zásady by měly být zohledněny při přípravě a realizaci všech aktivit v rámci programu, zejména za využití zvláštních finančních prostředků poskytovaných programem na podporu používání udržitelných dopravních prostředků. Organizace poskytující vzdělávání a odbornou přípravu by měly tyto zásady začlenit do své každodenní práce a měly by mezi svými účastníky vzdělávání a pracovníky aktivně prosazovat změnu myšlení a chování.

Přechod k digitalizaci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

V souladu se Standardy kvality programu Erasmus podporuje program všechny zúčastněné organizace při začleňování využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit jejich fyzické aktivity, zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi a kvalitu jejich učení a výuky. Programy odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností mohou kromě toho být přínosné i pro pedagogické a administrativní pracovníky, kteří si osvojí příslušné digitální dovednosti pro využívání digitálních technologií ve výuce a pro digitalizaci administrativy.

Zapojení do demokratického života

Cílem programu je pomoci účastníkům objevit výhody aktivního občanství a zapojení do demokratického života. Podporované příležitosti pro vzdělávání a odbornou přípravu by měly posílit participativní dovednosti v různých oblastech občanské společnosti. Program proto posílí rozvoj sociálních a mezikulturních kompetencí, kritické myšlení a mediální gramotnost. Projekty by měly nabídnout příležitosti k účasti na demokratickém životě a sociální a občanské angažovanosti prostřednictvím aktivit formálního nebo neformálního učení. Takové projekty by měly rozvinout nebo zvýšit povědomí o kontextu Evropské unie a porozumění tomuto kontextu, zejména pokud jde o společné hodnoty EU, dodržování demokratických zásad, lidskou důstojnost, principy jednoty a rozmanitosti i jejich evropské sociální, kulturní a historické dědictví.

Rozvoj klíčových kompetencí

Program podporuje celoživotní rozvoj a posilování klíčových kompetencí[1] potřebných pro osobní rozvoj a naplnění, zaměstnatelnost, aktivní občanství a sociální začlenění. Zúčastněné organizace by měly nabídnout aktivity týkající se odborné přípravy a učení přizpůsobené konkrétním potřebám účastníků vzdělávání, které jim mají pomoci dosáhnout ekonomické nezávislosti a odstranit překážky, kterým čelí v rámci vzdělávání a sociálních kontaktů.

AKTIVITY

V tomto oddíle jsou uvedeny druhy aktivit, které mohou být podporovány z prostředků programu Erasmus+, a to jak v rámci krátkodobých projektů, tak i v rámci akreditovaných projektů.

Pro jakoukoli aktivitu může být poskytnuta další podpora pro osoby, které doprovázejí účastníky s omezenými příležitostmi. Doprovodné osoby mohou získat podporu po celou dobu nebo po část doby trvání aktivity.

Mobilita pracovníků

Dostupné formáty

 • Stínování na pracovišti (2 až 60 dnů)
 • Výukové nebo školicí pobyty (2 až 365 dnů)
 • Kurzy a odborná školení (2 až 30 dnů)

V případě kurzů a odborných školení budou způsobilé poplatky za kurzy omezeny celkovým počtem 10 dnů na jednoho účastníka. Za výběr kurzů a odborného školení zodpovídají uchazeči. Tyto standardy kvality byly navrženy jako vodítko pro uchazeče při výběru poskytovatelů kurzů: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Vedle fyzické mobility mohou být všechny mobility pracovníků kombinovány s virtuálními aktivitami. Výše uvedené minimální a maximální doby trvání platí pro složku fyzické mobility.

Způsobilí účastníci

Ke způsobilým účastníkům patří učitelé, školitelé a všichni další nepedagogičtí odborníci a pracovníci v oblasti vzdělávání dospělých.

Způsobilí nepedagogičtí pracovníci zahrnují pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých, ať zaměstnance poskytovatelů vzdělávání dospělých (např. pracovníky vedení) nebo jiných organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých (např. dobrovolníky, poradce, koordinátory politik v oblasti vzdělávání dospělých atd.).

Účastníci musí pracovat ve vysílající organizaci nebo musí s vysílající organizací pravidelně spolupracovat a pomáhat při provádění hlavních činností organizace (například jako externí školitelé, odborníci nebo dobrovolníci).

Ve všech případech musí být úkoly, které spojují účastníka s vysílající organizací, zdokumentovány takovým způsobem, aby národní agentura mohla tuto vazbu ověřit (například pomocí pracovní nebo dobrovolnické smlouvy, popisem pracovní činnosti nebo podobným dokumentem). Národní agentury zavedou transparentní a jednotnou praxi ohledně toho, co v jejich vnitrostátním kontextu představuje relevantní pracovní vztahy a podpůrnou dokumentaci.

Způsobilá místa konání

Aktivity se musí konat v zahraničí, v programových zemích.

Mobilita účastníků vzdělávání

Dostupné formáty

 • Skupinová mobilita dospělých účastníků vzdělávání (2 až 30 dnů, alespoň dva dospělí účastníci na skupinu)
 • Individuální vzdělávací mobilita dospělých účastníků vzdělávání (2 až 30 dnů)

Vedle fyzické mobility mohou být všechny mobility účastníků vzdělávání kombinovány s virtuálními aktivitami. Výše uvedené minimální a maximální doby trvání platí pro složku fyzické mobility.

Skupinová mobilita dospělých účastníků vzdělávání: skupina dospělých účastníků vzdělávání z vysílající organizace může strávit čas v jiné zemi a těžit z inovativního učení organizovaného hostitelskou organizací. Aktivity mohou zahrnovat kombinaci různých formálních, informálních a neformálních metod učení, jako je vzájemné učení, učení se prací, dobrovolnictví a další inovativní přístupy. Po celou dobu trvání aktivity musí účastníky vzdělávání doprovázet kvalifikovaní školitelé z vysílající školy. Obsah aktivit skupinové mobility by se měl zaměřit na klíčové kompetence dospělých účastníků vzdělávání nebo na inkluzi a rozmanitost, digitální a participativní rozměr programu, který je zároveň udržitelný, pokud jde o životní prostředí.

Individuální vzdělávací mobilita dospělých účastníků vzdělávání: dospělí účastníci vzdělávání mohou strávit určitou dobu v zahraniční u hostitelské organizace za účelem zlepšení svých znalostí a dovedností. Pro každého účastníka musí být stanoven individuální vzdělávací program. Vzdělávací program může zahrnovat kombinaci různých formálních, informálních a neformálních metod učení, jako výuka ve třídě, učení se prací, stínování na pracovišti, pozorování a další inovativní přístupy.

Způsobilí účastníci

Způsobilí účastníci jsou dospělí účastníci vzdělávání s omezenými příležitostmi, zejména dospělí účastníci vzdělávání s nízkou kvalifikací. Zúčastnění účastníci vzdělávání musí být zapsáni do vzdělávacího programu pro dospělé ve vysílající organizaci[2].

Způsobilá místa konání

Aktivity se musí konat v zahraničí, v programové zemi.

Další podporované aktivity

Dostupné formáty

 • Hostující odborníci (2 až 60 dnů)
 • Hostující studenti a čerství absolventi učitelství (10 až 365 dnů)
 • Přípravné návštěvy

Hostující odborníci: organizace mohou pozvat školitele, učitele, experty v dané oblasti nebo jiné kvalifikované odborníky ze zahraničí, kteří mohou pomoci zlepšit výuku, odbornou přípravu a učení v přijímající organizaci. Hostující odborníci mohou například poskytnout školení pracovníkům přijímající organizace, ukázat nové metody výuky nebo pomoci při přenosu osvědčených postupů v oblasti organizace a řízení.

Hostující studenti a čerství absolventi učitelství: žadatelské organizace mohou přijmout čerstvé absolventy učitelství, kteří chtějí strávit stáž v zahraničí. Hostitelská organizace obdrží podporu na zajištění aktivity, zatímco cestovní a pobytové náklady účastníka by měla hradit jeho vysílající instituce (která za tímto účelem může požádat o finanční prostředky z programu Erasmus+).

Přípravné návštěvy: před zahájením mobility mohou organizace uskutečnit přípravnou návštěvu svého hostitelského partnera. U přípravných návštěv nejde o nezávislou aktivitu, ale jde o podpůrné opatření pro mobilitu zaměstnanců nebo účastníků vzdělávání. Každá přípravná návštěva musí mít jasné odůvodnění a musí sloužit ke zlepšení rozsahu a kvality mobilit. Lze například uspořádat přípravné návštěvy s cílem zahájit spolupráci s novou partnerskou organizací nebo připravit dlouhodobější mobility. Přípravné návštěvy nemohou být organizovány za účelem přípravy kurzu nebo odborné přípravy pracovníků.

Způsobilí účastníci

Hostujícími odborníky mohou být osoby z jiné programové země s relevantními odbornými znalostmi.

Hostující studenti a čerství absolventi učitelství mohou být účastníci, kteří jsou zapsáni v programu vzdělávání učitelů (nebo podobném vzdělávacím programu pro školitele či pedagogy) nebo takový program nedávno absolvovali[3], a to v jiné programové zemi.

Přípravné návštěvy mohou uskutečnit pracovníci přímo zapojení do organizace projektových aktivit, kteří jsou v pracovním vztahu s vysílající organizací nebo koordinátorem konsorcia mobility. Výjimečně se mohou přípravné návštěvy zúčastnit účastníci s omezenými příležitostmi, a to pokud jde o oblast jejich aktivit.

Způsobilá místa konání

Přípravné návštěvy mohou probíhat v programových zemích.

Místem konání pro hostující odborníky a studenty a čerstvé absolventy učitelství je vždy příjemce grantu (včetně členů konsorcia).

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY MOBILITY ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍKŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Krátkodobé projekty mobility účastníků vzdělávání a pracovníků představují snadný a jednoduchý způsob využití programu Erasmus+. Jejich účelem je umožnit organizacím, aby mohly jednoduchým způsobem uspořádat několik aktivit a získat zkušenosti s programem.

Aby si zachovaly jednoduchost, obsahují krátkodobé projekty limit počtu účastníků a doby trvání projektu. Tento formát je otevřený pouze jednotlivým organizacím, nikoli koordinátorům konsorcií. Akreditované organizace nemohou podat žádost týkající se krátkodobých projektů, protože již mají trvalý přístup k finančním prostředkům z programu Erasmus+.

Žádost o krátkodobé projekty obsahuje seznam a popis aktivit, které žadatelská organizace hodlá uspořádat.

Kritéria způsobilosti

Způsobilé organizace: kdo může podat žádost?

K podání žádosti jsou způsobilé tyto organizace[4]:

 1. Organizace poskytující formální, informální a neformální vzdělávání dospělých[5]
 2. Místní a regionální orgány veřejné správy, koordinační orgány a další organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých

Žádost týkající se krátkodobých projektů však nemohou podat organizace, které jsou držiteli akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých.

Způsobilé země

Žadatelské organizace musí být zřízeny v programové zemi.

Kde se žádost podává?

Žádosti musí být podány národní agentuře v zemi, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Termín pro podávání žádostí

První kolo pro všechny národní agentury: 11. května 12:00:00 hod. (poledne SEČ)

Druhé kolo pro národní agentury, které se rozhodnou otevřít druhý termín: 5. října 12:00:00 hod. (poledne SEČ)

Národní agentury informují žadatele o otevření druhého termínu prostřednictvím svých internetových stránek.

Data zahájení projektu

U projektů lze zvolit data zahájení:

 • První kolo: od 1. září do 31. prosince téhož roku
 • Druhé kolo: od 1. ledna do 31. května následujícího roku

Doba trvání projektu

Od 6 do 18 měsíců.

Počet žádostí

V jednom výběrovém kole se organizace může ucházet pouze o jeden krátkodobý projekt v oblasti vzdělávání dospělých.

Organizace, které obdrží grant na krátkodobý projekt v rámci prvního kola žádostí, se nemohou účastnit druhého kola téže výzvy k předkládání žádostí.

V pěti po sobě následujících letech výzev k předkládání žádostí mohou organizace obdržet nejvýše tři granty na krátkodobé projekty v oblasti vzdělávání dospělých. Granty obdržené v období 2014–2020 se do tohoto limitu nezapočítávají.

Dostupné aktivity

Všechny druhy aktivit v oblasti vzdělávání dospělých. Podrobný seznam a pravidla viz oddíl „Aktivity“.

Rozsah projektu

Žádost o krátkodobý projekt může zahrnovat nejvýše 30 účastníků mobility.

Přípravné návštěvy a účast doprovodných osob se do tohoto limitu nezapočítávají.

Kritéria pro udělení grantu

Podané žádosti budou posouzeny podle bodů získaných z celkového počtu 100 na základě níže uvedených kritérií a koeficientů. Žádosti musí dosáhnout těchto minimálních hodnot:

 • alespoň 60 z celkového počtu 100 bodů a
 • alespoň polovina maximálního počtu bodů v každé ze tří kategorií kritérií pro udělení grantu

Relevance

(maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • jsou profil žadatele, jeho zkušenosti, aktivity a cílová skupina účastníků vzdělávání relevantní pro oblast vzdělávání dospělých,
 • je návrh projektu relevantní pro cíle akce,
 • je návrh projektu relevantní pro tyto specifické priority:
  • podpora nováčků a méně zkušených organizací
  • podpora účastníků s omezenými příležitostmi

Kvalita koncepce projektu

(maximálně 40 bodů)

Do jaké míry:

 • navrhované cíle projektu jasným a konkrétním způsobem řeší potřeby žadatelské organizace, jejích pracovníků a účastníků vzdělávání,
 • jsou navrhované aktivity a jejich obsah vhodné pro dosažení cílů projektu,
 • pro každou z navrhovaných aktivit existuje jasný plán činností,
 • projekt zahrnuje environmentálně udržitelné a odpovědné postupy,
 • projekt zahrnuje využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit aktivity v rámci fyzické mobility a zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi.

Kvalita následných opatření

(maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • žadatel navrhl konkrétní a logické kroky k začlenění výsledků mobilit do běžné činnosti organizace,
 • žadatel navrhl vhodný způsob hodnocení výsledků projektu,
 • žadatel navrhl konkrétní a účinné kroky k šíření výsledků projektu v rámci žadatelské organizace, sdílení výsledků s jinými organizacemi a veřejností a veřejnému uznání financování ze strany Evropské unie.

AKREDITOVANÉ PROJEKTY MOBILITY ÚČASTNÍKŮ A PRACOVNÍKŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Organizace, které jsou držiteli akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých, mohou požádat o finanční prostředky v rámci zvláštní složky financování, která je otevřena jen pro ně. Žádosti jsou založeny na dříve schváleném Plánu Erasmus, nevyžaduje se proto podrobný seznam a popis plánovaných aktivit. Namísto toho se žádosti zaměřují na odhad rozpočtu potřebného pro příští soubor aktivit.

Kritéria způsobilosti

Způsobilé organizace: kdo může podat žádost?

K podání žádosti jsou způsobilé organizace, které jsou držiteli platné akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých.

Konsorcium mobility

Organizace, které jsou držiteli akreditace Erasmus jako koordinátoři konsorcia mobility, musí podat žádost v rámci formátu konsorcia mobility.

V žádosti musí být uveden seznam členů konsorcia mobility, který musí kromě koordinátora zahrnovat alespoň jednu členskou organizaci.

Členem konsorcia mobility se může stát každá organizace, která splňuje kritéria způsobilosti pro akreditovaný projekt mobility. Členové konsorcia nemusí mít akreditaci Erasmus.

Organizace, které se účastní konsorcia mobility, mohou v rámci téže výzvy k předkládání žádostí získat finanční prostředky na základě nejvýše dvou grantových dohod týkajících se klíčové akce 1 v oblasti vzdělávání dospělých. Organizace vzdělávání dospělých, které obdrží grant na krátkodobý nebo akreditovaný projekt, se mohou tudíž dodatečně jako členské organizace účastnit pouze jednoho konsorcia mobility v oblasti vzdělávání dospělých. Ostatní organizace se mohou účastnit až dvou konsorcií mobility.

Kde se žádost podává?

Žádosti musí být podány národní agentuře v zemi, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Termín pro podávání žádostí

11. května 12:00:00 hod. (poledne SEČ)

Datum zahájení projektu

1. září téhož roku

Doba trvání projektu

Počáteční trvání všech akreditovaných projektů je 15 měsíců. Po 12 měsících budou mít všichni příjemci možnost prodloužit svůj projekt na celkovou dobu 24 měsíců.

Počet žádostí

Akreditované organizace mohou podat pouze jednu žádost v každém výběrovém kole.

Dostupné aktivity

Všechny druhy aktivit v oblasti vzdělávání dospělých. Podrobný seznam a pravidla viz oddíl „Aktivity“.

Rozsah projektu

Počet účastníků, kteří mohou být zahrnuti do akreditovaných projektů, není omezen, kromě jakýchkoli omezení vymezených ve fázi přidělování rozpočtu.

Přidělení rozpočtových prostředků

Kvalita Plánu Erasmus žadatele byla vyhodnocena ve fázi žádosti o akreditaci, a proto ve fázi přidělování rozpočtových prostředků neproběhne žádné kvalitativní posouzení. Finanční prostředky získá každá způsobilá žádost o grant.

Udělená výše grantu bude záviset na řadě prvků:

 • celkový rozpočet, který je k dispozici pro přidělení akreditovaným žadatelům
 • požadované aktivity
 • základní a maximální výše grantu
 • tato kritéria přidělení: finanční výsledky, kvalitativní výkonnost, strategické priority a geografická vyváženost (pokud ji národní agentura uplatňuje)

Podrobná pravidla týkající se základní a maximální výše grantu, bodového ohodnocení kritérií přidělení, váhy každého kritéria, způsobu přidělení a rozpočtu dostupného pro akreditované projekty zveřejní národní agentura před uplynutím lhůty pro výzvu.

PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ

Pro krátkodobé projekty a akreditované projekty se použijí následující pravidla financování.

Rozpočtová kategorie

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Částka

Organizační podpora

Náklady přímo související s realizací mobilit, které nejsou kryty v rámci jiných kategorií nákladů.

Například: příprava (pedagogická, interkulturní a jiná), mentorování, monitorování a podpora účastníků během mobility, služby, nástroje a vybavení potřebné pro virtuální složky v kombinovaných aktivitách, uznávání výsledků učení, sdílení výsledků a veřejné zviditelnění částky financování z prostředků Evropské unie.

Organizační podpora pokrývá náklady, které vzniknou vysílající i hostitelské organizaci (s výjimkou mobility pracovníků za účelem kurzů a školení). Rozdělení obdrženého grantu bude stanoveno dohodou obou organizací.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků mobilit.

100 EUR

 • na účastníka vzdělávání ve skupinové mobilitě
 • na účastníka mobility pracovníků za účelem kurzů a školení
 • na hostujícího odborníka
 • na hostujícího studenta nebo čerstvého absolventa učitelství

350 EUR, 200 EUR na více než sto účastníků stejného druhu aktivity

 • na účastníka individuální vzdělávací mobility dospělých účastníků vzdělávání
 • na účastníka mobility pracovníků pro účely stínování na pracovišti a výukových nebo školicích pobytů

Cestovní náklady

Příspěvek na cestovní náklady účastníků a doprovodných osob z místa původu na místo konání aktivity a zpět.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě cestovní vzdálenosti a počtu osob.

Žadatel musí vzdušnou vzdálenost mezi místem původu a místem aktivity stanovit[6] pomocí kalkulačky vzdáleností, kterou poskytuje Evropská komise[7].

Cestovní vzdálenost:

Standardní cesta

Zelená cesta

0–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1999 km

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km

820 EUR

 

8 000 km nebo více

1 500 EUR

 

Pobytové náklady

Náklady na pobyt účastníků a doprovodných osob[8] během aktivity.

V případě potřeby: způsobilé náklady na pobyt zahrnují i dobu cesty před zahájením a po skončení aktivity, nejvýše však dva dny na cestu v případě účastníků, kteří obdrží grant na standardní cestu, a nejvýše další čtyři dny v případě účastníků, kteří obdrží grant na zelenou cestu.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: podle počtu osob, délky pobytu a přijímající země[9].

Kategorie účastníků

Skupina zemí 1

Skupina zemí 2

Skupina zemí 3

Pracovníci

90–180 EUR

80–160 EUR

70–140 EUR

Studenti

35–120 EUR

30–104 EUR

25–88 EUR

Výše uvedené sazby jsou základní sazby na den aktivity. Každá národní agentura rozhodne o přesných základních sazbách v rámci povolených rozmezí.

Základní sazba je splatná do 14. dne aktivity včetně. Od 15. dne aktivity bude splatná sazba činit 70 % základní sazby. Splatné sazby budou zaokrouhleny na nejbližší celé euro.

Podpora inkluze

Náklady spojené s organizací mobilit pro účastníky s omezenými příležitostmi.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků s omezenými příležitostmi.

100 EUR na účastníka

Další náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi a jejich doprovodnými osobami (včetně odůvodněných nákladů na cestu a pobyt, pokud není grant pro tyto účastníky nárokován v rozpočtových kategoriích „cestovní náklady“ a „pobytové náklady“).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

100 % uznatelných nákladů

Přípravné návštěvy

Náklady na cestu a pobyt za účelem účasti na přípravné návštěvě.

Mechanismus financování: jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků mobilit.

575 EUR na účastníka, nejvýše tři účastníci na jednu návštěvu

Kurzovné

Náklady na poplatky za zápis do kurzů a školení.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě doby trvání aktivity.

80 EUR na účastníka na den; každý z pracovníků může v rámci jedné grantové dohody obdržet nejvýše 800 EUR na kurzovné.

Jazyková podpora

Náklady na poskytování materiálů pro učení se jazyku a školení účastníkům, kteří potřebují zlepšit znalost jazyka, který budou používat ke studiu nebo odborné přípravě během své aktivity.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků mobilit.

150 EUR na účastníka způsobilého pro účely online jazykové podpory, kterou však nemůže získat z důvodu nedostupnosti odpovídajícího jazyka nebo úrovně, s výjimkou pracovníků účastnících se mobility kratší než 31 dnů. Individuální jazyková podpora není poskytována dospělým účastníkům vzdělávání v rámci skupinové mobility.

Mimořádné náklady

Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje.

Vysoké cestovní náklady účastníků a jejich doprovodných osob, které nelze krýt ze standardního grantu na „cestovní náklady“ z důvodu zeměpisné odlehlosti nebo jiných překážek.

Mechanismus financování: skutečné náklady

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

Náklady na finanční záruku: 80 % uznatelných nákladů

Vysoké cestovní náklady: 80 % uznatelných cestovních nákladů

 

 1. Klíčové kompetence – https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_cs

 2. Definice způsobilých vzdělávacích programů pro dospělé a dospělých účastníků vzdělávání s nízkou kvalifikací v každé programové zemi vymezí příslušný vnitrostátní orgán a programy budou zveřejněny na internetových stránkách příslušné národní agentury. Osoby, které neabsolvovaly alespoň program vyššího sekundárního vzdělávání, budou v zásadě považovány za dospělé účastníky vzdělávání s nízkou kvalifikací.

 3. Čerství absolventi jsou způsobilí k účasti po dobu až 12 měsíců po ukončení studia. Pokud účastníci po ukončení studia plní povinnou civilní nebo vojenskou službu, bude doba způsobilosti prodloužena o dobu trvání této služby.

 4. Způsobilé organizace v každé programové zemi vymezí příslušný vnitrostátní orgán a budou zveřejněny spolu s relevantními příklady na internetových stránkách příslušné národní agentury.

 5. Aniž jsou dotčeny definice stanovené příslušným vnitrostátním orgánem, upozorňujeme, že organizace poskytující odborné vzdělávání a přípravu pro dospělé účastníky vzdělávání jsou obvykle považovány za poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, a nikoli za poskytovatele vzdělávání dospělých. Další informace naleznete v příslušných definicích na internetových stránkách vaší národní agentury.

 6. Například pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která probíhá v Římě (Itálie), žadatel vypočítá vzdálenost z Madridu do Říma (1 365,28 km) a poté vybere příslušné pásmo vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km).    

 7. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs

 8. U doprovodných osob se použijí sazby pro pracovníky. Ve výjimečných případech, kdy doprovodná osoba musí zůstat v zahraničí déle než 60 dnů, budou mimořádné náklady na pobyt po 60. dni hrazeny z rozpočtové položky „Podpora inkluze“.

 9. Skupiny přijímajících zemí:

  Skupina zemí 1: Norsko, Dánsko, Lucembursko, Island, Švédsko, Irsko, Finsko, Lichtenštejnsko;

  Skupina zemí 2: Nizozemsko, Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Kypr, Řecko, Malta, Portugalsko;

  Skupina zemí 3: Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovensko, Česká republika, Litva, Turecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Republika Severní Makedonie, Srbsko.