Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Projekty mobility pro mladé lidi – „Výměny mládeže“

V rámci této akce[1] mohou organizace a neformální skupiny mladých lidí získat podporu na provádění projektů, které sdružují mladé lidi z různých zemí za účelem výměny a učení mimo jejich systém formálního vzdělávání.

CÍLE AKCE

Erasmus+ podporuje neformální vzdělávací mobilitu mladých lidí v podobě výměn mládeže, a to s cílem zapojit mladé lidi a posílit jejich postavení, aby se stali aktivními občany, propojit je s evropským projektem a pomoci jim získat a rozvíjet kompetence pro život a jejich profesní budoucnost.

Cílem výměn mládeže je zejména:

 • podpořit mezikulturní dialog a učení a pocit evropanství,
 • rozvíjet dovednosti a postoje mladých lidí,
 • posilovat evropské hodnoty a bořit předsudky a stereotypy,
 • zvyšovat povědomí o sociálně relevantních tématech, a tím podněcovat zapojení do společnosti a aktivní účast.

Akce je otevřena všem mladým lidem, a to se zvláštním zaměřením na osoby s omezenými příležitostmi.

POLITICKÉ SOUVISLOSTI

Strategie Evropské unie pro mládež na období 2019–2027 stanoví rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže, jehož základem je sdělení Komise ze dne 22. května 2018 s názvem „Zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi“. Strategie podporuje účast mládeže na demokratickém životě, podporuje sociální a občanské zapojování mladých lidí a snaží se zajistit, aby všichni mladí lidé měli potřebné zdroje pro účast ve společnosti. Strategie EU pro mládež zahrnuje rovněž proces dialogu s mládeží a v této souvislosti bylo v roce 2018 vypracováno jedenáct evropských cílů v oblasti mládeže. Tyto cíle vymezují průřezové oblasti, které mají vliv na život mladých lidí, a zdůrazňují výzvy. Strategie EU pro mládež by měla přispět k uskutečnění této vize mladých lidí. V rámci základní oblasti s názvem „Propojovat“ strategie EU pro mládež prosazuje a usnadňuje propojení, vztahy a výměny zkušeností mezi mladými lidmi jako rozhodující faktor budoucího rozvoje Evropské unie. Tato propojení jsou nejlépe podporována prostřednictvím různých forem mobility a jednou z nich jsou výměny mládeže.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Tematické strategie v oblasti mládeže

Program Erasmus+ usiluje o podporu účasti mladých lidí, posílení kvality procesů informálního a neformálního učení a rozvoj kvalitní práce s mládeží. Další podpora v těchto oblastech je k dispozici prostřednictvím konkrétních tematických strategií, jako je strategie zapojení mládeže, Youthpass a Evropská strategie odborné přípravy (ETS)[2].

POPIS AKTIVIT

Výměny mládeže

Výměny mládeže představují setkání skupin mladých lidí z nejméně dvou různých zemí, které se na krátké období sejdou, aby společně realizovaly program neformálního učení (kombinace workshopů, cvičení, diskusí, rolových her, simulací, venkovních aktivit atd.) na téma, o které mají zájem, a to na základě inspirace evropskými cíli v oblasti mládeže[3]. Období učení zahrnuje přípravnou fázi, jakož i fázi hodnocení a následné kroky po výměně.

Pro získání grantu na výměnu mládeže nejsou způsobilé tyto aktivity: akademické studijní cesty; výměnné aktivity s cílem finančního zisku; výměnné aktivity turistické povahy; festivaly; rekreační cesty; umělecká turné, statutární schůze, dospělými lidmi vedená školení pro mladé lidi.

Kromě výměn mládeže mohou projekty zahrnovat i přípravné návštěvy.

Přípravné návštěvy

Cílem přípravných návštěv je zajistit vysoce kvalitní aktivity na základě usnadňování a přípravy administrativních opatření, budování důvěry a porozumění a vytvoření pevného partnerství mezi zúčastněnými organizacemi a lidmi. V případě aktivit v rámci výměn mládeže, kterých se účastní osoby s omezenými příležitostmi, by přípravné návštěvy měly umožnit, aby byly zajištěny specifické potřeby účastníků. Přípravné návštěvy probíhají v zemi jedné z přijímajících organizací před zahájením výměny mládeže.

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Projekt realizují alespoň dvě organizace. Organizace zapojené do projektu by měly mít ze své účasti prospěch; projekt by proto měl být v souladu s jejich cíli a odpovídat jejich potřebám. Zapojené organizace přebírají úlohu účastníků „vysílajících“ a/nebo účastníků „přijímajících“, tj. hostitelů aktivity. Jedna z organizací rovněž plní úlohu koordinátora a podává žádost pro celý projekt v zastoupení partnerství.

Projekt sestává ze čtyř fází: plánování, příprava, realizace a následné činnosti. Zúčastněné organizace a mladí lidé zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu; díky tomu získají nové zkušenosti a poznatky.

 • Plánování (vymezuje potřeby, cíle, výsledky učení, formáty aktivit, vypracování pracovního programu, harmonogram činností atd.).
 • Příprava (praktická opatření, uzavření dohod s partnery, jazyková/mezikulturní/školicí a praktická příprava účastníků před odjezdem atd.).
 • Realizace aktivit.
 • Následné činnosti (vyhodnocení aktivit, určení a dokumentace výsledků učení účastníků, jakož i šíření a využití výsledků projektu).

Kvalitní výměna mládeže:

 • se opírá o aktivní zapojení zúčastněných organizací a mladých lidí, kteří by měli hrát aktivní úlohu ve všech fázích projektu, a posilovat tak své praktické zkušenosti v oblasti učení a rozvoje,
 • zahrnuje různorodé skupiny účastníků a na této rozmanitosti staví,
 • je založena na jasně zjištěných potřebách mladých účastníků,
 • zajišťuje, aby byly řádně identifikovány a zdokumentovány výsledky neformálního a informálního učení účastníků,
 • vybízí účastníky k zamyšlení nad evropskými tématy a hodnotami.

Proces učení

Zřízení výměny mládeže v souvislosti s neformálním učením vyžaduje, aby alespoň část požadovaných výsledků učení byla předem naplánována a byly tak zajištěny vhodné příležitosti. Mladí lidé účastnící se aktivity by měli přispívat k určování svých potřeb a obsahu učení, který chtějí získat nebo rozvíjet prostřednictvím výměny mládeže.

Účastníci by také měli být v co největší míře zapojeni do navrhování a přípravy aktivity (stanovení programu, pracovních metod a definice rozdělení úkolů) a měli by se zamyslet nad tím, jak se připravit, aby co nejvíce zvýšili přínos v oblasti učení a osobního rozvoje, který mohou během výměny získat.

Po skončení hlavní aktivity by účastníci měli být vyzváni, aby k aktivitě poskytli zpětnou vazbu a zamysleli se nad tím, co se naučili a jak mohou tyto výsledky učení využít. Kromě toho by účastníci měli zvážit možnost případných kroků navazujících na danou aktivitu. Tyto úkoly lze provést jednotlivě, případně ve skupině, je-li to možné.

Organizace by měly podporovat proces učení, určení a dokumentaci výsledků učení, a to zejména prostřednictvím certifikátu Youthpass.

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. Organizace by měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a zapojí je do rozhodovacího procesu. 

Výměny mládeže jsou pro začlenění mladých lidí s omezenými příležitostmi obzvláště vhodné:

 • skupinová mobilita nabízí možnost účasti v mezinárodní mobilitě v bezpečném prostředí skupiny,
 • díky krátké době trvání jsou výměny mládeže vhodné k zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi,
 • zapojení místních účastníků usnadňuje první účast na evropských projektech.

Výměny mládeže jsou rovněž vhodné pro práci na projektech, které jsou zaměřeny na inkluzi a rozmanitost, například k podpoře boje proti stereotypům, podpoře porozumění, tolerance a nediskriminace. 

Ochrana a bezpečnost účastníků

Výměna mládeže zahrnuje vedoucí skupin. Vedoucí skupin monitorují účastníky a poskytují jim podporu, aby zajistili kvalitativní proces učení během hlavní aktivity. Zároveň zajišťují bezpečné, ohleduplné a nediskriminační prostředí a ochranu účastníků. Otázka ochrany a bezpečnosti účastníků by měla být ošetřena během plánování a přípravy výměny mládeže a měla by být stanovena veškerá nezbytná opatření k prevenci/snížení rizik.

Environmentální udržitelnost

Výměna mládeže by měla mezi účastníky prosazovat environmentálně udržitelné a odpovědné chování a zvyšovat povědomí o důležitosti kroků, které omezují nebo kompenzují environmentální stopu mobilit. Výměna mládeže by měla být koncipována a realizována s ohledem na životní prostředí, např. začleněním udržitelných postupů, jako je využívání opětovně použitelných nebo ekologických materiálů, omezování množství odpadu a recyklace, udržitelné dopravní prostředky.

Přechod k digitalizaci

Program Erasmus+ podporuje všechny zúčastněné organizace při začleňování využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit jejich fyzické aktivity, zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi a zvýšit kvalitu aktivit.

Standardy kvality programu Erasmus mládež

Realizace všech projektů podporovaných v rámci této akce se musí řídit Standardy kvality programu Erasmus mládež, pokud jde o organizaci vysoce kvalitních aktivit v oblasti vzdělávací mobility. Standardy kvality programu Erasmus mládež zahrnují základní zásady akce, jakož i konkrétní prováděcí postupy pro projektové úkoly, jako je výběr a příprava účastníků, vymezení, hodnocení a uznávání výsledků učení, sdílení výsledků projektu atd. Standardy kvality programu Erasmus mládež jsou k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

 

KRITÉRIA POUŽÍVANÁ K POSOUZENÍ PROJEKTU

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

Obecná kritéria způsobilosti

Níže uvedená obecná kritéria se vztahují na běžné projekty výměn mládeže. Akreditace viz příslušný oddíl této příručky.

Způsobilé zúčastněné organizace

Zúčastněnou organizací může být:

 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, evropská nevládní organizace mládeže, veřejný subjekt na místní, regionální, celostátní úrovni, sociální podnik, subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti podniků,
 • neformální skupina mladých lidí[4].

organizace zřízená v programové zemi nebo v partnerské zemi sousedící s EU (regiony 1 až 4; viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být jakákoli způsobilá zúčastněná organizace nebo skupina zřízená v programové zemi. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu[5].

Počet zúčastněných organizací

Zapojeny musí být nejméně dvě zúčastněné organizace (alespoň jedna vysílající a alespoň jedna přijímající organizace) z různých zemí.

Délka projektu

Od 3 do 24 měsíců.

Kde podat žádost?

U národní agentury země, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí svou žádost o grant podat nejpozději do následujících termínů:

11. května do 12:00:00 hod (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. srpna do 31. prosince téhož roku

5. října do 12:00:00 (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. ledna do 31. května následujícího roku

Jak podat žádost?

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Přílohy

K žádosti musí být připojeno čestné prohlášení statutárního zástupce.

K žádosti musí být přiložen časový rozvrh každé výměny mládeže a přípravné návštěvy naplánované v rámci projektu.

Další kritéria způsobilosti pro výměny mládeže

Délka trvání aktivity

Od 5 do 21 dnů bez započtení dnů cesty.

Místo(a) konání aktivity

Aktivita se musí konat v zemi jedné (nebo více v případě putovních aktivit) z organizací účastnících se dané aktivity.

Počet zúčastněných organizací

Zapojeny musí být nejméně dvě zúčastněné organizace (alespoň jedna vysílající a alespoň jedna přijímající organizace) z různých zemí.

Aktivity mezi programovými zeměmi: Všechny zúčastněné organizace musí být z programových zemí.

Aktivity s partnerskými zeměmi sousedícími s EU: Aktivita musí zahrnovat alespoň jednu zúčastněnou organizaci z programové země a jednu zúčastněnou organizaci z partnerské země sousedící s EU.

Způsobilí účastníci

Mladí lidé ve věku od 13 do 30 let[6] s pobytem v zemích jejich vysílajících a přijímajících organizací.

Zapojení vedoucí skupiny[7] a facilitátoři musí být nejméně ve věku 18 let.

Počet účastníků a složení národních skupin

Minimálně 16 a maximálně 60 účastníků na aktivitu (bez vedoucích skupin, facilitátorů a doprovodných osob). V případě výměn mládeže, kterých se účastní pouze mladí lidé s omezenými příležitostmi, je minimální počet účastníků 10.

Minimálně dvě skupiny mladých lidí ze dvou různých zemí.

Každá skupina musí mít alespoň jednoho vedoucího skupiny.

Nejvýše jeden facilitátor na jednu aktivitu.

Další kritéria

 • Alespoň jedna z vysílajících organizací nebo přijímajících organizací v každé aktivitě musí být ze země národní agentury, u které je žádost podána.

Další kritéria způsobilosti pro přípravné návštěvy

Místo(a) konání aktivity

Aktivita musí probíhat v zemi jedné z přijímajících organizací.

Způsobilí účastníci

Zástupci zúčastněných organizací, facilitátoři, vedoucí skupin a mladí lidé účastnící se hlavní aktivity.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU

Projekty budou posouzeny na základě následujících kritérií. Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Mimoto musí dosáhnout alespoň poloviny maximálního počtu bodů v každé kategorii níže uvedených kritérií pro udělení grantu.

Relevance, odůvodnění a dopad

(maximálně 30 bodů)

 • Relevance projektu vzhledem k:
 • cílům akce,
 • potřebám zúčastněných organizací a účastníků.
 • míře, do jaké je projekt vhodný pro vytváření vysoce kvalitních výsledků učení účastníků.
 • Potenciální dopad projektu:
 • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení,
 • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské či celosvětové úrovni.
 • Míra, do jaké je projekt vhodný pro účely přispění k inkluzi a rozmanitosti, zelenému, digitálnímu a participativnímu rozměru programu.
 • Míra, do jaké projekt zahrnuje do akce nováčky a méně zkušené organizace.

Kvalita koncepce projektu

(maximálně 40 bodů)

 • Soulad mezi identifikovanými potřebami, cíli projektu, profily účastníků a navrhovanými aktivitami.
 • Jasné vymezení, úplnost a kvalita všech fází projektu: příprava (včetně přípravy poskytované účastníkům), realizace aktivit a následné činnosti.
 • Míra, do jaké jsou mladí lidé zapojeni do všech fází aktivit.
 • Míra, do jaké jsou aktivity koncipovány přístupným a inkluzivním způsobem a jsou otevřeny účastníkům s rozmanitým zázemím a schopnostmi. 
 • Vhodnost navrhovaných metod participativního učení, včetně případných virtuálních složek.
 • Kvalita opatření a podpora procesu reflexe, identifikace a dokumentace výsledků učení účastníků a důsledné využívání evropských nástrojů pro transparentnost a uznávání kvalifikací, zejména certifikátu Youthpass.
 • Vyvážené zastoupení účastníků z hlediska zemí a pohlaví.
 • Přiměřenost a účinnost plánovaných opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany účastníků.
 • Míra, do jaké aktivity zahrnují udržitelné a k životnímu prostředí šetrné postupy.

Kvalita řízení projektu

(maximálně 30 bodů)

 • Kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory.
 • Kvalita spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, jakož i s ostatními relevantními zúčastněnými subjekty.
 • Kvalita opatření sloužících k hodnocení jednotlivých fází a výsledků projektu.
 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací a mimo ně.

PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ

Rozpočtová kategorie

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Částka

Organizační podpora

Náklady přímo související s realizací mobilit.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků, bez započtení vedoucích skupin, doprovodných osob a facilitátorů.

100 EUR na účastníka výměny mládeže

Cestovní náklady

Příspěvek na cestovní náklady účastníků, včetně doprovodných osob a facilitátorů, z místa původu na místo konání aktivity a zpět.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě cestovní vzdálenosti a počtu osob.

Žadatel musí vzdálenost mezi místem původu a místem aktivity stanovit[8] pomocí kalkulačky vzdáleností, kterou poskytuje Evropská komise[9].

U putovních aktivit by měl žadatel spočítat vzdálenosti mezi jednotlivými místy a zvolit pásmo vzdálenosti odpovídající celkovému počtu[10].

Cestovní vzdálenost:

Standardní cesta

Zelená cesta

0–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1999 km

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km

820 EUR

 

8 000 km nebo více

1 500 EUR

 

Pobytové náklady

Náklady spojené s pobytem.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: Na základě délky pobytu účastníka, včetně vedoucích skupin, doprovodných osob a facilitátorů (pokud je to nezbytné), včetně jednoho dne na cestu před zahájením aktivity a jednoho dne na cestu po skončení aktivity a až čtyř dalších dnů v případě účastníků, kteří obdrží grant na zelenou cestu.

Tabulka A2.1 na účastníka a den

Podpora inkluze

Náklady spojené s organizací mobilit pro účastníky s omezenými příležitostmi.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: Na základě počtu účastníků s omezenými příležitostmi, bez započtení vedoucích skupin, doprovodných osob a facilitátorů.

100 EUR na účastníka výměny mládeže

Další náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi a jejich doprovodnými osobami, včetně vedoucích skupin a facilitátorů (včetně odůvodněných nákladů na cestu a pobyt, pokud není grant pro tyto účastníky nárokován v rozpočtových kategoriích „cestovní náklady“ a „pobytové náklady“).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

100 % uznatelných nákladů

Podpora přípravných návštěv

Náklady související s provedením přípravné návštěvy, včetně cestovních a pobytových nákladů.

Mechanismus financování: jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: Vyjma účastníků z přijímající organizace. Na jednu aktivitu může být financován maximálně 1 účastník na každou zúčastněnou organizaci. V případě facilitátorů účastnících se hlavní aktivity neexistují žádné limity. Podmínka: Potřeba přípravné návštěvy, její cíle a seznam účastníků musí být žadatelem odůvodněny a schváleny národní agenturou.

575 EUR na účastníka a přípravnou návštěvu

Mimořádné náklady

Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje.

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení. Vysoké cestovní náklady účastníků, včetně vedoucích skupin, doprovodných osob a facilitátorů; včetně použití čistších dopravních prostředků s nižšími emisemi uhlíku.

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

Finanční záruka: 80 % uznatelných nákladů

Vysoké cestovní náklady: 80 % uznatelných nákladů

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení: 100 % uznatelných nákladů

Tabulka A2.1 Pobytové náklady pro výměnu mládeže

 

 

Pobytové náklady (EUR na den)

 

Rakousko

45 EUR

Belgie

42 EUR

Bulharsko

32 EUR

Chorvatsko

35 EUR

Kypr

32 EUR

Česká republika

32 EUR

Dánsko

45 EUR

Estonsko

33 EUR

Finsko

45 EUR

Republika Severní Makedonie

28 EUR

Francie

38 EUR

Německo

41 EUR

Řecko

38 EUR

Maďarsko

33 EUR

Island

45 EUR

Irsko

49 EUR

Itálie

39 EUR

Lotyšsko

34 EUR

Lichtenštejnsko

45 EUR

Litva

34 EUR

Lucembursko

45 EUR

Malta

39 EUR

Nizozemsko

45 EUR

Norsko

50 EUR

Polsko

34 EUR

Portugalsko

37 EUR

Rumunsko

32 EUR

Srbsko

29 EUR

Slovensko

35 EUR

Slovinsko

34 EUR

Španělsko

34 EUR

Švédsko

45 EUR

Turecko

32 EUR

Sousedící partnerské země

29 EUR

 

 1. Hlavní rozpočet této akce je přidělen na podporu nadnárodních aktivit zahrnujících organizace a účastníky z programových zemí. Přibližně 25 % dostupného rozpočtu však může financovat mezinárodní aktivity v oblasti mobility, včetně organizací a účastníků z programových a partnerských zemí sousedících s EU (regiony 1 až 4; viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).

 2. Tyto strategie najdete zde: https://www.salto-youth.net/

 3. Evropské cíle v oblasti mládeže byly vypracovány v rámci strategie EU pro mládež. Tyto cíle vymezují průřezové oblasti, které mají vliv na život mladých lidí, a zdůrazňují výzvy. Https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

 4. Skupina nejméně čtyř mladých lidí ve věku od 13 do 30 let. Jeden z členů skupiny, kterému je nejméně 18 let, přebírá úlohu zástupce a nese odpovědnost jménem skupiny. Definice neformální skupiny viz glosář. Pro účely této akce a jakýchkoli souvisejících ustanovení spadá „neformální skupina mladých lidí“ do pojmu „zúčastněná organizace“. Pokud se odkazuje na „zúčastněnou organizaci“, má se za to, že zahrnuje rovněž „neformální skupinu mladých lidí“.

 5. Zúčastněné organizace budou muset podepsat mandát žadatelské organizace. Mandáty by měly být vydány ve fázi podávání žádosti a nejpozději v době podpisu grantové dohody. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

 6. Vezměte v úvahu tyto aspekty: 

  dolní věková hranice – účastníci musí ke dni zahájení aktivity dosáhnout minimálního věku,

  horní věková hranice – účastníci nesmí ke dni zahájení aktivity přesáhnout stanovený maximální věk.

 7. Vedoucím skupiny je dospělá osoba, která doprovází mladé účastníky výměny mládeže, aby zajistila efektivitu učebního procesu, ochranu a bezpečnost těchto účastníků.

 8. Například pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která probíhá v Římě (Itálie), žadatel vypočítá vzdálenost z Madridu do Říma (1 365,28 km) a poté vybere příslušné pásmo vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km).    

 9. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs

 10. Pokud se například účastník z Madridu (Španělsko) účastní putovní aktivity, která se koná nejprve v Římě (Itálie) a poté v Lublani (Slovinsko), vypočítá žadatel nejprve vzdálenost mezi Madridem a Římem (1365,28 km), poté mezi Římem a Lublaní (489,75 km) a pak obě vzdálenosti sečte (1855,03 km) b) vybere příslušné pásmo cestovní vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1999 km) a c) vypočte grant EU, z kterého získá příspěvek na náklady na cestu účastníka z Madridu do Lublaně (přes Řím) a zpět (275 EUR).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}
Tagged in: