Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Действия по инициативата „Жан Моне“: стимулиране на преподаването и научните изследвания относно Европейския съюз

Jean Monnet Actions run under Erasmus+ to support teaching, learning, research and debates on various aspects of the European Union.

Действия по инициативата „Жан Моне“ в рамките на „Еразъм+“ в подкрепа на преподаването, ученето, научните изследвания и дебатите по различни аспекти на Европейския съюз.

От март 2021 г., в рамките на програмата „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г., действията по инициативата „Жан Моне“ ще предлагат нови възможности за финансиране за:

 • училища
 • институти за професионално образование и обучение
 • организации за обучение на учители
 • насърчаване на дебати по теми, свързани с ЕС, в средните училища.

Това разширено предлагане се основава на успеха на действията, които от 1989 г. насам са съсредоточени върху висшите училища. Така действията по инициативата „Жан Моне“ продължават да генерират положителни и дълготрайни въздействия за ученици, учители, преподаватели, училища и кандидатстващи организации, както и за системите за политики, в рамките на които се провеждат. 

Постижения от 1989 г. до днес

От създаването на инициативата през 1989 г. действията „Жан Моне“ са насочени предимно към висшите училища. Близо 9000 университетски преподаватели и над 1000 университета в около 100 държави са получили финансова подкрепа, която им е позволила да предлагат ново съдържание, свързано с европейските въпроси, като част от своите учебни програми. Като спомагат за връзките между академичните среди, научната общност и създателите на политики, действията по инициативата „Жан Моне“ стимулират международния диалог и подпомагат създателите на политики на национално и европейско равнище.

Предишни проекти по инициативата „Жан Моне“

Какви действия се подкрепят?

„Жан Моне“ за висшите училища

(Вижте също: налични възможности за други равнища на образование и обучение)

Преподавателски и изследователски дейности във висшите училища: 

Модули

Модулите „Жан Моне“ са кратки учебни програми или курсове по въпросите на ЕС във висшите училища. Те се организират от един изследовател/професор, но в тях може да участват и колеги и експерти. Модулите могат да служат за въведение към курсове, посветени на специфичен аспект или дисциплина от европеистиката, или да възприемат мултидисциплинарен подход.

Продължителност на финансирането: 3 години.

Научете повече за модулите „Жан Моне“

Резултати от проекти по „Еразъм+“ — „Жан Моне“

Катедри

Катедрите „Жан Моне“ са постове по европеистика за университетски преподаватели.

Продължителност на финансирането: 3 години.

Научете повече за катедрите „Жан Моне“

Центрове за високи постижения

Центровете за високи постижения „Жан Моне“ са средища на знания и компетенции по теми, свързани с Европейския съюз. Освен научноизследователските си дейности, центровете изпълняват важна роля за контактите със студенти, обучаващи се във факултети, чиито учебни програми не засягат въпроси, свързани с Европейския съюз, както и за контактите със създатели на политики, държавни служители, организации на гражданското общество и широката общественост.

Продължителност на финансирането: 3 години.

Научете повече за центровете за високи постижения „Жан Моне“

„Жан Моне“ за другите равнища на образование и обучение

Дейности по обучение на учители

Това действие насърчава знанията за Европейския съюз в училищата и институтите за професионално образование и обучение (ПОО) в държавите по програмата. Целта е да се предлагат възможности на:

 • доставчиците на образование за разработване и предоставяне на съдържание на учащите се
 • доставчиците на обучение на учители за подпомагане на учителите с методики и актуализирани знания по въпроси, свързани с Европейския съюз
 • насърчаване на дебата и обмена между представителите на училищата и ПОО и заинтересованите страни относно ученето по теми, свързани с Европейския съюз.

Научете повече за обучението на учители по „Жан Моне“

Мрежи

Мрежите способстват за създаване и развитие на консорциуми от участници (училища, институти за ПОО, заинтересовани страни и др.) в областта на европеистиката. Мрежите събират информация, обменят добри практики и натрупват знания.

Продължителност на финансирането: 3 години.

Научете повече за мрежите на други равнища на образование и обучение

Други предстоящи възможности

„Жан Моне“ за висшите училища

(Вижте също: предстоящи възможности за другите равнища на образование и обучение)

Проекти

Проектите по „Жан Моне“ имат за цел да подкрепят иновациите (напр. проучване на нови методики за преподаване по въпроси, свързани с ЕС), взаимното обогатяване (насърчаване на дискусии и размисъл по европейски въпроси) и разпространението на съдържание за Европейския съюз чрез дейности за информиране и популяризиране.

Продължителност на финансирането: 1 или 2 години.

Научете повече за подкрепата за проекти

Мрежи

Мрежите имат за цел да насърчават създаването и развитието на консорциуми от международни участници (висши училища, съществуващи центрове за високи постижения, факултети и департаменти, научноизследователски центрове и др.) по специфични приоритети на ЕС, определени в годишната покана за представяне на предложения. Мрежите събират информация, обменят добри практики, натрупват знания и предоставят доказателства по темата, като допринасят за дебата по политиката и докладват на Европейската комисия за най-добрите резултати.

Продължителност на финансирането: 3 години.

„Жан Моне“ за другите равнища на образование и обучение

Мрежи

Дейностите по инициативи за запознаване с ЕС позволяват на учащите се в общообразователен институт или институт за ПОО да научат повече по въпроси, свързани с Европейския съюз. Инициативите трябва да бъдат с минимална продължителност от 40 учебни часа годишно и могат да бъдат част от учебната програма — по конкретна дисциплина или мултидисциплинарни — или извън нея. Инициативите допринасят за създаването на институционален подход към изучаването на въпроси, свързани с Европейския съюз.

Продължителност на финансирането: 3 години.

Процес на кандидатстване

За повече информация относно процеса на кандидатстване, моля, запознайте се с

Контекст

Европейската комисия поставя начало на действията по „Жан Моне“ през 1989 г., за да насърчава високите постижения в преподаването и научните изследвания, свързани с изучаването на Европейския съюз в целия свят. Инициативата е кръстена на Жан Моне (1888—1979 г.) — първия председател на Висшия орган на Европейската общност за въглища и стомана, която прераства в Европейския съюз. Днес инициативата е част от програмата „Еразъм+“. Тя отбеляза своята 30-та годишнина през 2019 г.

Освен действията по инициативата „Жан Моне“, описани по-горе, на определен брой висши училища в Европа се предоставят и безвъзмездни средства за оперативни разходи за усъвършенстване на преподаването и изследванията по въпроси, свързани с ЕС:

 • Европейски университетски институт във Флоренция
 • Колеж на Европа в Брюж
 • Колеж на Европа в Натолин
 • Академия по европейско право в Трир
 • Международен център по европейско обучение в Ница
 • Европейски институт по публична администрация в Маастрихт
 • Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование в Одензе.

Публикации

Публикации относно действията по инициативата „Жан Моне“ (Служба за публикации на ЕС)

Обучение по въпросите на ЕС: европейски теми и учебни програми в държавите от ЕС (проучване)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

To find out more about the background of the Jean Monnet Actions for schools, read the publication "Learning EU at school".

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.