Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Центрове за високи постижения „Жан Моне“

Профил на кандидатите

  • Висши училища в която и да е държава по света. Училищата, установени в държави по програма „Еразъм+“, трябва да притежават валидна Харта за висше образование „Еразъм” (ХВОЕ).
  • Не е налично за физически лица.

Продължителност: 3 години

Максимален размер на безвъзмездните средства: 100 000 евро (максимум 80 % от общите разходи за учебната програма или курса)

Какво представлява и какво прави един център за високи постижения „Жан Моне“?

Домакини на центровете за високи постижения „Жан Моне“ са висши училища, които ръководят сътрудничеството между няколко факултета/отдела и други организации, специализирани в областта на европеистиката.

Центровете за високи постижения „Жан Моне“ са координационни звена за компетентности и знания по въпроси, свързани с Европейския съюз. Те обединяват експертен опит и компетенции на специалисти на високо равнище, като целта е да се развият полезни взаимодействия между различните дисциплини и ресурси в европеистиката.

Центровете играят ключова роля, за да се достигне до студенти от факултети, които обикновено не се занимават с въпроси, свързани с Европейския съюз, както и до създателите на политики, гражданското общество и обществеността като цяло. Те също така дават възможност на експертите да създават съвместни транснационални дейности.

Какво се очаква от един център за високи постижения „Жан Моне“?

Центровете следва:

  • да организират и координират ресурсите на своята институция, свързани с изследванията в областта на европеистиката
  • да ръководят научноизследователски дейности по конкретни теми, свързани с ЕС
  • да събират, анализират и публикуват най-важните резултати.

Те могат да подкрепят разработването на съдържание по теми, свързани с ЕС, с цел актуализиране и допълване на текущите учебни програми и поддържане на дебата и обмена на опит за ЕС.

Центровете следва да се превърнат в академични еталони по дисциплини, свързани с ЕС, и със своите дейности да достигат до други равнища на образование и до широката общественост.

Тези дейности може да включват:

  • комуникационни и информационни прояви на европейско и национално равнище
  • лекции, семинари или работни срещи с участието на политици на местно, регионално и национално равнище, както и на представители на гражданското общество
  • участие в специални учебни упражнения в училищата и институциите за ПОО
  • изграждане на мрежи от контакти с други организации и лица, получаващи подкрепа чрез действия по инициативата „Жан Моне“
  • публикуване на информация за дейностите под формата на отворени образователни ресурси.

Крайни срокове и формуляри за кандидатстване

Ръководство за програмата „Еразъм+“

Ръководство „стъпка по стъпка“ за процеса на кандидатстване

Related funding calls