Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Действия за запознаване с ЕС в рамките на инициативата „Жан Моне“ за училищата и доставчиците на ПОО

Профил на кандидата

Училища и доставчици на ПОО (ISCED 1 – 4) във всички държави по програмата „Еразъм+“. Не е налично за физически лица.

Продължителност: 3 години

Действията за запознаване с ЕС в рамките на инициативата „Жан Моне“ трябва да се изпълнява в продължение на най-малко 40 часа на учебна година в продължение на три последователни години.

Максимален размер на безвъзмездните средства: 30 000 евро (представляващи максимум 80 % от общите разходи).

Какво се определя като действие за запознаване с ЕС в рамките на инициативата „Жан Моне“?

Училищата и доставчиците на ПОО следва да организират преподаване по конкретни свързани с ЕС теми (ценности, история, как функционира ЕС, културното многообразие и др.) в класната стая. Дейностите трябва да се провеждат по време на учебната година и могат да включват седмици, посветени на проекти, учебни посещения, както и други ангажиращи дейности.

Доставчиците могат да създават учебни дейности сами или с подкрепата на висши училища или други организации, работещи в тази сфера (НПО, сдружения и т.н.).

Очаквани резултати

В резултат на дадена инициатива училищата и доставчиците на ПОО следва да могат:

  • да осигурят възможност на учителите да преподават за ЕС, използвайки увлекателни методи, и да предоставят факти и знания за Европейския съюз на своите ученици;

  • да подобрят резултатите от обучението по свързани с ЕС въпроси;

  • да допринесат за повишаване на знанията за ЕС;

  • да предизвикат интерес към Европейския съюз и да положат основа за засилване на участието на ученици и студенти в демократичния процес и подготвянето им да станат активни граждани.

Процес на кандидатстване

За повече информация относно процеса на кандидатстване, моля, запознайте се с:

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls